37.9k
Home  »  Articole  »  Fiscalitate   »   Modificări în legislația fiscală 2016, scurte comentarii. Titlul I și II

Modificări în legislația fiscală 2016, scurte comentarii. Titlul I și II

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prin Legea nr. 138 din 17 iunie 2016 (MO nr. 184-192 din 1 iulie 2016) au fost operate mai multe modificări în diferite acte legislative importante pentru munca contabilului. Vă prezentăm comentariile noastre ce țin de modificările operate prin această lege.

Modificări la Codul fiscal

Dispoziții generale

1. În textul Codului fiscal cuvîntul „patron" se înlocuiește cu cuvîntul „angajator". Această modificare are un caracter de redactare a textului fără a modifica conținutul economic al acestuia.

2. În lista impozitelor și taxelor se introduce un nou impozit (art.6 alin.(5)) - impozitul pe avere". Întră în vigoare la 1 ianuarie 2016 (!).

3. Art. 7 alin.(5), în care se vorbește de plata impozitelor și taxelor în raport la subdiviziuni, a fost prezentat într-o redacție nouă. Modificările țin de redactarea textului. Contribuabilii achită impozitele și taxele, stabilite de Codul fiscal, în raport la subdiviziuni/obiectelor impozabile corespunzător amplasării acestora, cu excepția: TVA, accizelor, taxe în fondul rutier,  impozit pe venit de 3%.

Impozit pe venit

4. În definiția noțiunii de cîștig (alin.12 p. 14)) a fost adăugat cuvîntul „brute": „cîștiguri - veniturile brute obținute de la jocurile de noroc, loterii și de la campaniile promoționale atît în formă monetară, cît și nemonetară".

Pare să fie o modificare de redactare, dar, după părerea noastră, nu este cea mai reușită. Ce înseamnă „Veniturile brute" și cu ce se deosebește de „Veniturile"? Nu este clar din textul Codului fiscal.

5. Art. 17 Impozitarea proprietarului decedat este prezentat într-o redacție nouă: „Veniturile generate de proprietatea persoanei decedate se consideră venituri ale moștenitorilor după acceptarea succesiunii". În varianta precedentă se recunoștea și impozita venitul persoanei decedate.

6. Art.18 Surse de venit impozabile litera o) într-o nouă redacție: „alte venituri...și care nu sunt neimpozabile conform legislației fiscale". Textul adăugat este evidențiat. Modificare cu caracter de redactare a textului și care nu modifică conținutul.

7. Art.19 Facilități acordate de angajator, lit. d, în care se vorbește de dobînzile, neîncasate de angajator la împrumuturile acordate fără dobîndă sau la dobîndă diminuată, în calitate de facilitate fiscală acordată angajatului, cuvintele „ca rezultat al diferenței pozitive" se substituie cu cuvintele „reieșind din diferența pozitivă" (?). Se vede că este o modificare de redactare a textului.

8. Art.20 Surse de venit neimpozabile, lit.z¹¹) - într-o nouă redacție: „veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani și mai mult din domeniul literaturii, artei și științei;". Textul adăugat este evidențiat.

9. Art.21 Reguli speciale pe venit, alin.(3), care se referă la operațiunile efectuate în valută străină, se completează cu trei puncte. Merită să atrageți atenția la modificările operate în acest articol deoarece textul nu este cert, nu este scris într-o limbă perfectă. Presupunem că o să existe încă multe explicații la modificările operate. Conținutul modificărilor se reduce la următoarele:
(a) Dacă operațiunea este efectuată în valuta străină care nu este cotată de BNM, atunci conversiunea are loc în baza cros-cursului față de o valută cotată (această metodă era aplicată și anterior);
(b) În cazul expedierii mărfurilor, data tranzacției este considerată „data menționată în documentele de însoțire ale furnizorului, care trebuie să coincidă cu data transmiterii mărfurilor către agentul economic transportator sau cu data primirii de către reprezentantul cumpărătorului, indiferent de perioada în care a fost reflectată în contabilitatea părților contractante, conform regulilor INCOTERMS...". În acest text, este comisă cel puțin o greșeală, tranzacțiile în contabilitatea părților într-un contract de furnizare de bunuri sunt reflectate în conformitate cu cerințele standardelor de contabilitate aplicabile și nici de cum conform INCOTERMS (?!). Este o modificare care implică alte reguli decît cele acceptate în contabilitate, nu este clar raționamentul pe care-l urmărește legiuitorul, nu este cert conținutul și efectele pe care le poartă (de exemplu, va avea urmări asupra valorii în scopuri fiscale a mărfurilor procurate, dacă regulile contabile sunt altele?). Din aceste considerente, aceste modificări poartă riscuri fiscale majore;
(c) În text se folosește noțiunea „cursul oficial al leului moldovenesc", dar fără a concretiza de cine este stabilit acest curs oficial. Se vede că urmează să fie aplicat art.39 al Legii privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21.03.2008 - cursul oficial stabilit de BNM;
(d) În p. 3³) se menționează de diferențe valutare „dintre suma indicată în contabilitate și suma în care a fost reflectată în contabilitate tranzacția pe parcursul perioadei sau în anul precedent este considerată drept venit sau pierdere" (??!). Mai sus s-a spus că pentru unele tranzacții nu sunt acceptate cursurile de schimb valutar acceptate în contabilitate.Corespunzător, nu sunt clare intențiile legiuitorului și ne așteptăm la noi explicații.

A fost completat cu un nou alineat cu următorul conținut:

„(4) Persoana care face o donaţie sub formă de mijloace băneşti se consideră drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti donate, cu excepţia sumei donate de persoana fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător în partea în care această sumă nu depăşeşte venitul impozabil".

Această normă, cu unele modificări, a fost permutată în acest articol din art.42 Donații. Este o normă controversată. Întrebare este următoare, care este baza valorică a unei sume de bani donate și care generează venit - valoarea nominală a banilor donați? Anume acest moment nu este stipulat în lege și creează incertitudini. Persoana fizică cetățean, care donează copiilor săi o sumă de banii, va înregistra venit impozabil? Urmează să-l înregistreze în declarația CET anuală? Va avea dreptul la deduceri în limita bazei valorice a banilor donați (valoarea nominală)? Sau numai în limita venitului impozabil înregistrat? Venit impozabil înregistrat în care perioada fiscală? Urmează să primim explicații la aceste întrebări.

10. Art.24 Deducerea cheltuielilor aferente activității de întreprinzător a fost completat printr-o normă care modifică modul de deducere a uzurii și cheltuielilor de reparație a autoturismelor folosite de persoanele specificate în grupele minore 112 și 121 din Clasificatorul ocupațiilor, se permite deducerea cheltuielilor numai pentru una mașină folosită de aceste persoane. Se revine la normalitate după ce au fost operate modificări controversate, legate de acest subiect, în anul 2015.

A fost completat cu alin. (21) prin care „se permite (instituțiilor de învățămînt?) deducerea cheltuielilor pentru acordarea burselor private, în modul stabilit de Guvern".

11. Art.31 Limitarea altor deduceri, în text noțiunea de „defalcări în fondul de rezervă" se substituie cu noțiunea corespunzătoare din standardele de contabilitate - „provizioane".

A fost completat cu alin (7) prin care organizațiile de microfinanțare, care au activitate de leasing financiar, primesc dreptul la deducerea provizioanelor formate pentru această activitate.

12. Art.32 Reportarea pierderilor în viitor,  conform operațiunilor operate pierderile fiscale  vor fi reportate pe următorii cinci ani (în prezent trei ani) fără a fi limitată suma reportată în raport la fiecare dintre acești ani (în prezent - în părți egale pentru fiecare an).

13. Art.36 Alte deduceri, deducerile cheltuielilor în scopuri filantropice sau de sponsorizare sunt permise în limita la 5% din venitul impozabil (în prezent - 2%).

14. Art.45 Metoda procentului îndeplinit, alin.(1) prezentat într-o nouă redacție: „(1) În cazul contractelor (acordurilor) pe termen lung, persoanele care aplică metoda contabilităţii de angajamente ţin evidenţa venitului, deducerilor, trecerilor în cont şi a altor operaţiuni aferente acestor contracte după metoda procentajului îndeplinit". Este o modificare de redactare a textului, se subliniază ca aceasta metodă este valabilă pentru entitățile care aplică contabilitatea de angajamente (acest moment lipsea în varianta veche). După părerea noastră, modificările operate n-am exclus incertitudinile care se conțin în text. Metoda procentului îndeplinit poate fi aplicată în raport la venit sau în raport la cheltuieli? Nu pot fi folosite concomitent ambele, de exemplu.

Textul este scris într-un limbaj care nu este specific legislației fiscale, în care ar urma să se opereze cu recunoașterea venitului impozabil, deducerea cheltuielilor și nu cu evidența venitului (care evidență?), deducerilor, etc.

15. Art.71 Venitul nerezidentului obținut în RM, alin.(1) lit.m) au fost excluse cuvintele „de destinație", după modificare are următorul conținut: „m) veniturile din transportul internațional maritim, aerian, feroviar sau rutier, cu excepția cazurilor în care transportul se efectuează numai între punctele (de destinație - exclus) situate în afara Republicii Moldova". Încă o modificare enigmatică, nu sunt clare intențiile legiuitorului și vor urma explicații. După noi, această modificare nimic nu schimbă și venitul transportatorului străin care transportă marfa, de exemplu, pe traseul Paris-Ungheni se va considera că este obținut în Republica Moldova și beneficiarul va avea obligațiunea să rețină impozit la sursa de plată din toată suma achitată. De ce să nu fie aplicată legislația UE în acest sens? În acest caz, beneficiarul din RM a serviciilor de transport ar avea obligațiune să rețină impozit la sursă din venitul nerezidentului determinat proporțional distanței parcurse pe teritoriul țării!

16. Art.82 Trecerea în cont a impozitului achitat în străinătate se efectuează în baza unui certificat emis de organul competent al stratului străin, cu traducere în limba română, „cu excepție celui emis în limba engleză sau în limba rusă" (textul evidenția a fost adăugat).

17. Art.84 Prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit și a documentului cu privire la venitul societății, alin.(2) a fost completat cu lit.a¹) prin care persoanele care practică activitatea profesională, indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului, sunt obligate să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit. A fost modificat conținutul alin.(10) care se referă la activitatea reprezentanțelor permanente, statut obținut în baza art.5 p.15), și prevede perioada de activitate care urmează să fie inclusă în prima declarație pe venit prezentată: ziua în care a lansat activitatea pînă la ziua în care a primit statutul de reprezentanță permanentă.

18. Art.84 Achitarea impozitului în rate, alin.(3) prin care se impune contribuabililor, care dețin subdiviziuni, să achite impozitul pe venit în rate în bugetul de la sediul subdiviziunilor partea impozitului pe venit calculată proporțional numărului mediu scriptic de angajați al subdiviziunii pentru anul precedent ori proporțional venitului obținut de subdiviziune conform datelor din evidența financiară pe anul precedent, a fost operată o modificare de redactare a textului fără a schimba conținutul.

19. Art.88 Reținerea impozitului din salariu, alin.(5) a fost prezentat într-o nouă redacție prin care se stabilește că veniturile membrilor consiliului de administrație sau comisiilor de cenzori sunt considerate ca salarii din care se reține impozit conform cotei stabilite la art.15 lit.a). Modificare cu caracter de concretizare, majoritatea entităților aplicau această ordine de impozitare și pînă la modificarea operată.

20. Art.90 Reținerile din alte plăți efectuate în folosul rezidentului, a fost completată lista persoanelor din venitul cărora nu se va reține impozit la sursa de plată în mărime de 7% - administratorii autorizați (lichidarea întreprinderilor).

21. Art.90¹ Reținerea finală a impozitului din unele tipuri de venit, alin.(3.4), care reglementează impozitarea contractelor de locațiune a proprietății imobiliare în care locator și locatar sunt persoane fizice cetățeni - impozitare finală 5% din valoarea contractului, a fost completată lista  locatarilor, care pot beneficia de acest regim de impozitare, cu persoanele specificate la art.54 Organizațiile statelor străine, organizațiile internaționale și personalul acestora.

22. Art.92 Achitarea impozitelor reținute la sursa de plată și prezentarea către organele fiscale și contribuabili a documentelor privind plățile și/sau impozitele reținute, alin.(3), care prevede prezentarea anuală a dării de seamă IALS14 pînă la 25 ianuarie a anului următor celui de raportare, a fost modificat textul în partea ce ține de venitul declarat și impozitul reținut conform art.90¹ - se declară „dacă venitul achitat (pe tip de venit)" depășește scutirea personală (concretizare: în raport la fiecare pe tip de venit). De asemenea, a fost adăugat textul prin care se reglementează prezentarea IALS14 în caz de reorganizare (lichidare, dezmembrare, etc) - în termen de 15 zile de la data adoptării bilanțului de lichidare/repartizare.

Alin.(4), care reglementează termenul de prezentare a informației privind impozitul achitat și venitul pe venit reținut - 1 martie al anului fiscal imediat următor, a fost completată lista beneficiarilor de venit pentru care nu se prezintă informații - cei indicați la art.91 alin.(1) (nerezidenți).

Veaceslav Ciobanu
Contabil certificat ACAP, auditor

Comentarii

  1. Ana spune:

    Mersi mult. Scurt clar cuprinzător.

  2. ghenadie negara spune:

    da, park tat normal, da sunt probleme. cu stima

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...