37.9k
Home  »  Articole  »  Fiscalitate   »   Modificări în legislaţia fiscală 2014, scurte comentarii. Partea I

Modificări în legislaţia fiscală 2014, scurte comentarii. Partea I

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Modificări în legislaţia fiscală 2014, scurte comentarii. Partea I

În Monitorul fiscal nr.320-321 din 31 decembrie 2013 a fost publicată Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23 decembrie 2013 prin care au fost operate mai multe modificări la mai multe acte legislative ce ţin de legislaţia fiscală, de legislaţia vamală, de activitatea entităţilor. Mai jos vă prezentăm o sinteză a acestor modificări, unele comentarii. Suntem obligaţi să vă informăm că informaţia prezentată a modificărilor operate de această lege nu este una exhaustivă şi poate să conţină şi alte aspecte care n-au fost reflectate.

Legea nr.845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi:

1.În Art.10 p.6, care prevede sancţiuni pentru încasarea veniturilor ilicite, se introduc cuvintele „preţului de vînzare al mărfii, al bunurilor,” (se lărgeşte baza pentru aplicarea sancţiunilor);

2.Art.10 p.7, care prevede beneficierea reducerii sancţiunii de 50% din sancţiuni, cuvintele „din momentul adoptării hotărîrii” se înlocuiesc cu cuvintele „lucrătoare din momentul înmînării deciziei”;

3.Art.10 p.8, care prevede sancţiuni pentru neindicarea în factură/factura fiscală a preţurilor de livrare a mărfurilor social importante, după cuvintele „neindicarea” se întroduc cuvintele „sau indicarea incorectă”;

4.Art.12 se completează cu p.5 care prevede dreptul Inspecţia financiară efectuează controlul economico-financiar la persoanele juridice de drept public, de drept privat şi la persoanele fizice care practică activitatea de întreprinzător pe tematica prevăzută în ordonanţele organelor de drept.

Legea nr.146-XIII din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat:

1.Mai multe modificări sunt aprobate la art.7 Consiliul de administraţie şi atribuţiile lui, unele sunt de redactare (termenele sunt stabilite în zile lucrătoare), altele sunt îndreptate să asigure „transparenţa procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor” în cadrul activităţii întreprinderii de stat, să prezinte fondatorului raportul financiar anual, raportul auditorului;

2.Modificările aprobate la art.8 Administratorul şi atribuţiile lui sunt îndreptate să asigure transparenţa procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor destinate acoperirii necesităţilor întreprinderii;

3.Pînă la 30 iunie a anului imediat următor anului de gestiune, întreprinderea transferă defalcările din profit la bugetul de stat, prezintă dare de seamă fiscală.Neachitarea în termen constituie încălcare fiscală, răspundere în conformitate cu Titlul V din Codul fiscal;

4.Se stabileşte auditul obligatoriu al rapoartelor financiare anuale a întreprinderilor de stat care întrunesc pentru ultimele două perioade consecutive limitele a două din următoarele criterii:

- capital social                                                - 500,00 mii lei;

- total venituri                                                - 10.000,00 mii lei;

- număr mediu scriptic al personalului           - 100 de persoane.

„Ministerul Finanţelor va selecta societăţile de audit pentru auditarea situaţiilor financiare ale întreprinderilor şi va aproba lista acestora, cu elaborarea ulterioară a termenelor de referinţă”.

Comentariu:

Această modificare oare a primit avizul pozitiv de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei privind respectarea legislației din domeniul ei de activitate?

Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995:

Modificările operate ţin de prezentarea  de către instituţiile financiare la solicitarea Ministerului Finanţelor a informaţiilor privind încasările, plăţile şi soldurile de mijloace băneşti în conturile deschise în bănci de către instituţiile publice finanţate de la bugetul public naţional.

Se operează şi alte modificări cu caracter de redactare, de a aduce în corespundere denumirile termenilor folosiţi în lege cu denumirile folosite în alte acte legislative (legea contabilităţii).

Legea fondului rutier nr.720-XIII din 02.02.1996:

Se lărgeşte aria de destinaţie a mijloacelor Fondului rutier, fiind incluse drumurile „comunale şi pentru străzi”.

Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni:

1. „Societăţile pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social” au fost incluse în lista entităţilor care au obligaţiunea să dezvăluie public informaţia, în conformitate cu legislaţia în vigoare (lit. c) alin.(2) art.2);

2.Se completează legea cu art.4¹ Responsabilităţile societăţii cu capital integral sau majoritar de stat (responsabilităţi ce ţin de principiul transparenţei procedurilor de achiziţie şi eficienţei utilizării surselor financiare);

3.Unele modificări cu caracter de redactare în textul legii: societate de audit, profit net, etc;

4.Funcţii adăugătoare Consiliului societăţii cu capital integral sau majoritar de stat ce ţin de asigurarea transparenţei în procesul efectuării procedurilor de achiziţie de bunuri, lucrări şi servicii;

5.În cazul societăţilor în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social componenţa Consiliului societăţii – „nu mai mică de 5 persoane, în care vor fi incluşi şi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei, comisiei parlamentare de profil (??) şi/sau ai organului abilitat cu administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”;

6.Art.89 Auditul se completează cu următorul text; „Ministerul Finanţelor va selecta societăţile de audit pentru auditarea situaţiilor financiare ale societăţilor în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social şi va aproba lista societăţilor de audit respective, cu elaborarea ulterioară a termenilor de referinţă”;

„(5) Societatea de audit nu poate fi persoană afiliată a societăţii, a registratorului societăţii şi a organizaţiei gestionare a acesteia.

(6) Societatea de audit nu este în drtept să încheie cu societatea alte contracte decît contractul de audit sau contractul privind executarea funcţiilor comisiei de cenzori”.

Legea nr.837-XIII din 17.05.1996 cu privire la societăţile obşteşti:

Articolul 38 Controlul asupra activităţii asociaţilor obşteşti se completează cu prevederi care lărgesc lista instituţiilor statului cărora li se atribuie funcţii de control fiscal, financiar al organizaţiilor obşteşti „organele de control financiar şi administrare fiscală” (??).

Articolul se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

„La solicitarea organelor de drept, în baza ordonanţei emise în cadrul desfăşurării urmăririi penale, Inspecţia financiară a activităţii asociaţiilor obşteşti, pe tematica prevăzută în ordonanţele organelor de drept”.

Comentarii:

Inspecţia financiară este concepută ca un organ de audit intern al organzaţiilor (instituţiilor) bugetare, de stat. Ce are în comun activitatea acestei inspecţii cu activitatea organizaţiilor necomerciale? Se mai iveşte un organ cu funcţii şi bază legală de activitate neclară care încearcă „să-şi găsească de lucru”.

Codul fiscal nr.1163 din 24.04.1997:

Au fost operate modificări în art.6 alin. (6) Sistemul impozitelor şi taxelor locale, au fost excluse literele:

„m) taxa de la posesorii de cîini”,

„p) taxa pentru parcaj”,

„r) taxa pentru evacuarea deşeurilor”;

Titlul II Impozit pe venit

2.Art.15 Cotele impozitului, cota de 7% (persoane fizice) din venitul anual ce nu depăşeşte suma de 27 852 lei (pînă la modificări – 26 700 lei) (venitul lunar – 2 321 lei);

3.Art.18 Surse de venit impozabile litera „h) royalty (redevenţe), cu excepţia celor achitate în folosul persoanelor fizice, cuvintele evidenţiate au fost excluse.

4.Art.19 Facilităţi acordate de patron se completează cu un text prin care sunt excluse în scopuri fiscale faclităţile acordate de angajator ce ţin de „plăţile aferente cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, conform modului stabilit de Guvern”;

5.Art.20 Surse de venit neimpozabile, a fost redactat textul la litera y) şi completat articolul cu litera y¹).  Conform acestor modificări vor fi scutite de impozit numai veniturile obţinute de persoanele fizice de la comercializarea producţiei agricole în adresa altei persoane fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti. Cu alte cuvinte, dacă cumpărător este o entitate (întreprindere, instituţie, organizaţie, întreprinzător individual, gospodărie ţărănească) venitul persoanei fizice vînzător este impozabil şi urmează să fie reţinut impozit pe venit la sursa de plată conform art. 90 1 din Codul fiscal (2%);

Sunt scutite de impozit:

- „z2) mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi/sau mijloacele financiare obţinute sub formă de grant prin intermediul programelor aprobate de Guvern, utilizate conform destinaţiei acestora”;

- lit. z9) se completează cu textul „precum (venitul) şi din reluarea pierderilor din depreciere a mijloacelor fixe şi a altor active”;

- „z11) veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani şi mai mult din domeniul literaturii şi artei;

- „z12) veniturile obţinute din proiecte şi granturi internaţionale, care contribuie la dezvoltarea durabilă a sferei învăţămîntului şi cercetării”.

Comentarii:

Se vorbeşte mult de calitatea proastă a legislaţiei fiscale, că normele Codului fiscal nu au o interpretare univocă. Cu regret, unele din modificările propuse în acest an contribuie la înrăutăţirea calităţii Codului fiscal. Mai sus sunt evidenţiate unele norme care pot avea o interpretare subiectivă. De exemplu, un oarecare proiect sau grant internaţional contribuie la dezvoltarea durabilă a sferei învăţămîntului sau nu? Cine va stabili? IFS prin scrisorile sale?

6.Art.24 Deducerea cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător se completează cu următoarele prevederi:

- „Se permite deducerea cheltuielilor achitate de contribuabili în decursul anului fiscal sub formă de taxe de alocaţii financiare destinate activităţii sindicatelor. Plafonul de deductibilitate a acestor cheltuieli constituie 0,15% din fondul de retribuire a muncii”;

- Nu se permite deducerea sumei din deprecierea mijloacelor fixe şi altor active;

- „Se permite deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile pofesionale ale angajatorului, conform modului stabilit de Guvern”.

7.Art.27 Valoarea mijloacelor fixe se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:

„Se permite deducerea uzurii mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit, cu excepţia cazurilor cînd valoarea acestora a fost inclusă în venitul neimpozabil al contribuabilului”.

8.Art.31 Limitarea altor deduceri, alineatul ce ţine de deducerea provizioanelor companiilor de leasing prezentat într-o nouă redacţie. Modificările sunt nesemnificative.

9.Art.33 Scutiri personale, art.34 Scutiri acordate soţiei, art.35 Scutiri pentru persoanele întreţinute se operează următoarele modificări:

- Scutire personală                                         - 9 516 lei (pînă la modificare 9 120 lei);

- Scutire personală majorată                          - 14 148 lei (13 560 lei);

- Scutire pentru persoanele întreţinute           - 2 124 lei (2 040 lei);

- Scutire personală majorată                          - 9 516 lei (9 120 lei);

- Scutire acordată soţiei (soţului)                   - 9 516 lei (9 120 lei);

Se abrogă una din cerinţele acordării scutirii pentru persoanelor întreţinute (lit. b) alin.(2) art.35 CF): „locuieşte împreună cu contribuabilul...”.

10.Art.37 Recunoaşterea şi determinarea creşterii şi pierderilor de capital alin.(2) lit.c) au fost excluse cuvintele „care este vîndută la un preţ ce depăşeşte baza ei valorică ajustată”, după modificare are următorul conţinut:

„c) proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător”. Au fost excuse neclarităţile care apăreau în cazul cînd proprietatea era vîndută la un preţ mai mic de baza ei valorică ajustată.

11.Art.44 Metodele de evidenţă şi aplicarea lor au fost operate mai multe modificări cu caracter de redactare a textului. Se adaugă o normă care prevede că diferenţele rezultate din tranziţia la SNC noi nu se recunosc în scopuri fiscale.

12.Art.52 Organizaţiile necomerciale: se concretizează că plata salariului angajaţilor organizaţiilor necomerciale nu poate fi interpretată ca distribuire de fonduri în adresa acestora (?? şi pînă la modificări acest fapt era clar). Altă modificare, de asemenea, are caracter de redactare a textului şi ţine de prezentarea cererii privind scutirea de impozit, se prezintă o singură dată.

13.Art.54 Organizaţiile statelor străine, organizaţiile internaţionale şi persoanele acestora: alineatul (1) este prezentat într-o nouă redacţie, conţinutul se păstrează. Reprezentanţele organizaţiilor internaţionale sunt prezentate într-un punct separat.

14.Art.57 Lichidarea agentului economic: se exclude alin.(1) unde se vorbeşte de lichidarea unei părţi a agentului economic, partea lichidată se considera drept venit.

15.Art.58 Reorganizarea agentului economic: modificarea ţine de baza valorică a mijloacelor fixe transmise în rezultatul reorganizării – se consideră baza valorică la începutul anului la entitatea supusă reorganizării.

16.Art.71 Venitul nerezidentului obţinut în Republica Moldova: alineatul unic devine alin.(1), articolul se completează cu alin.(2) prin care nu sunt considerate venituri obţinute în Republica Moldova veniturile nerezidenţilor din transportul aerian obţinute din efectuare curselor regulate.

17.Art.75 Reguli de impozitare a nerezidenţilor care desfăşoară activitatea în Republica Moldova printr-o reprezentanţă permanentă se acceptă cheltuielile de conducere şi generale de administrare, conform prevederilor SNC sau ale IFRS, care sunt deductibile în limită de 10% din fondul de salarizare.

18.Art.81 Trecerea în cont a impozitelor calculate şi reţinute: lit.b) alin.(1) se exclude (impozitul reţinut din dividende, art.80 CF) (se aduce în conformitate cu alte norme din lege).

19.Art.83 Prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit: prin modificarea operată la alin.(5) persoanele fizice care nu au obligaţia să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit, dar au de restituit o parte din impozit, nu sunt limitate în timp să prezinte o declaraţie în care vor indica suma plătită în plus (de redactare).

În alineatul (6) termenul de 60 de zile de la luarea deciziei de încetare a activităţii (lichidare) de prezentare a declaraţiei pe venit se înlocuieşte cu termenul de 6 luni.

20.Art.84 Achitarea impozitului în rate: se abrogă alin.(1¹) ce ţine de plata impozitului pe venit în rate în anul 2012, perioadă de tranziţie de la cota 0% a impozitului pe venit la cota 12%.

Se aplică retroactiv?

21.Art.88 Reţinerea impozitului din salariu: se completează cu alin.(7) ca prevede că persoanele fizice (salariaţi) „pot dispune asupra destinaţiei unei sume de pînă la 2% din suma calculată la buget a impozitului pe venit din salariu pentru susţinerea organizaţiilor necomerciale de utilitate publică şi a instituţiilor religioase”.

Comentarii:

Este ceva nou, normă legislativă primită la cererea organizaţiilor necomerciale, bună, posibil, pentru altă lume, dar nu pentru realităţile noastre. Această normă urmează să fie administrată de entităţi, de contabili. Imaginaţi-vă următoarea situaţie, fiecare angajat prezintă în contabilitate o cerere ca 2% din impozitul achitat de acesta să fie transferat în contul unei (sau cîteva) organizaţii necomerciale (instituţie religioasă)?!

De asemenea, prin această normă şi organizaţiile necomerciale vor pierde din independenţa sa, deoarece statul va verifica minuţios cum acestea au folosit contribuţia sa (o parte din impozit)!?

22.Art.90 Reţineri din alte plăţi efectuate în folosul rezidentului: se completează lista persoanelor fizice din plăţile în adresa cărora nu se reţine impozit pe venit la sursa de plată în mărime de 7%: „a cabinetului avocatului, a notarului public, a executorului judecătoresc, a biroului individual al mediatorului,”.

Nu se reţine impozit în prealabil din plăţile „şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice...conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital”.

23.Art.90¹ Reţinere finală a impozitului din unele tipuri de venit: se completează cu alin.(3.5) din conţinutul căruia reiese că se va reţine un impozit în mărime de 2% din plăţile în adresa persoanelor fizice cetăţeni pentru livrarea de produse agricole în adresa persoanelor specificate la art. 90 (inclusiv a nucilor, produselor derivate din nuci, producţiei din zootehnie, etc).

24.Art.92 Achitarea impozitelor reţinute la sursa de plată şi prezentarea către organele fiscale...se completeazăn cu trei alineate care prevăd prezentarea de către CNAS, casele de amanet, Ministerul Justiţiei în adresa IFPS, pînă la data de 25 a lunii următoare, a informaţiei aferentă persoanelor fizice  care au obţinut restituirea contribuţiilor sociale, împrumuturi acordate, lista organizaţiilor necomerciale, etc.

Titlul III Taxa pe valoarea adăugată

1.Art.94 Subiecţii impozitării prezentat într-o nouă redacţie, după părerea nostră, această redacţie nu este lipsită de neajunsuri, incertitudini. Se face referinţă la persoane juridice şi fizice care desfăşoară activitatea de întreprinzător, subiecţi ai impozitării, inclusiv importul de mărfuri şi servicii(??). Dacă o întreprindere necomercială va importa bunuri materiale, aceasta va achita TVA în vamă?

Text mai mare, dar cu conţinut incert.

2.Art.95 Obiectele impozitării, nu constituie obiecte impozabile livrarea mărfurilor, serviciilor „în cadrul regimului de antredepozit vamal” (completare de concretizare a textului).

3.Art.96 Cotele TVA, se stabileşte cota de 8% TVA la producţia agricolă produsă şi/sau livrată pe teritoriul ţării; cota de 8% TVA la zahărul din sfeclă de zahăr produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul ţării.

4.Art.101 Modul de calculare şi achitare a TVA, limita neimpozabilă privind TVA a mărfurilor importate majorată de la 200 EURO pînă la 300 EURO.

5.Art.101¹ Restituirea TVA la investiţii capitale, se exclude termenul de 3 perioade fiscale după perioada în care au fost efectuate investiţiile capitale în care poate fi restiută TVA conform acestui articol. Restituia se va efectua în baza Regulamentului aprobat de Guvern.

6.Art.101² Restituirea TVA pentru livrările producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie... se abrogă. Producţia agricolă se va livra la cota 8% TVA fără dreptul la restituire.

7.Art.101³ Restituirea TVA la investiţii capitale in autovehicole ..., se exclude termenul de 3 perioade fiscale după perioada în care au fost efectuate investiţiile capitale în care poate fi restituită TVA conform acestui articol. Restiturea se va efectua în baza Regulamentului aprobat de Guvern.

8.Art.102 Trecerea în cont a TVA pe valorile materiale, serviciile procurate: mai multe completări, modificări cu caracter de redactare, de îmbunătăţire a textului.

9.Art.103 Scutirea de TVA: au fost operate mai multe modificări, completări:

-alin.(1) p.6) sunt excluse din lista serviciilor scutite de TVA serviciile acordate „de administratori (lichidatori, administratori fiduciari, administratori provizorii) ai proceselor de insolvabilitate, de restructurare judiciară, de faliment şi de lichidare”;

-alin.(1) p.8) sunt excluse livrările „proprietatea întreprinderilor declarate în proces de restructurare judiciară, de faliment şi de lichidare”;

-sunt scutite de TVA mărfurile de la poziţiile tarifare 7201, 7204, 854810;

-sunt scutite de TVA tractoarele agricole, tehnica agricolă (poziţiile tarifare indicate în lege), fără dreptul ca aceste active să fie comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing pe parcursul a 3 ani;

-sunt scutite de TVA activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor, destinate includerii în capitalul statutar (social). Modul de aplicare a facilităţii fiscale se stabileşte de Guvern, fără dreptul ca aceste active să fie comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing pe parcursul a 3 ani;

-sunt scutite de TVA lucrările de construcţie şi montaj al parcurilor eoliene şi al parcurilor fotovoltaice;

-sunt scutite de TVA  utilajul şi tehnica pentru întreprinderile din domeniul de colectare, prelucrare, reciclare a deşeurilor menajere;

-TVA nu se aplică mărfurilor consumabile importate de forţa militară străină care desfăşoară aplicaţii militare temporare.

10.Art.104 Livrările impozitate la cota zero litera c) prezentată într-o nouă redacţie, livrările în adresa misiunilor diplomatice, reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, acreditate în Republica Moldova, în baza principiului reciprocităţii. Modul de aplicare a cotei zero se stabileşte de Guvern.

11.Art.108 Termenele obligaţiei fiscale, se modifică termenele obligaţiei fiscale în cazul unui contract de leasig financiar „data achitării TVA se consideră data importului mărfurilor..(în cazul importului) sau data încheierii contractului (în cazul livrării de mărfuri şi servicii).

12.Art.112 Înregistrarea subiectului impozabil, art.113 Anularea înregistrării, art.115 Declararea TVA şi achitarea ei, art.117 Factura fiscală, art.118 Evidenţa mărfurilor, serviciilor, modificările operate au caracter de redactare a textului.

13.Art.118¹ Registrul general electronic al facturilor fiscale se completează cu alineatul (3) cu următorul conţinut: „(3) Prevederile prezentului articol nu se aplică faţă de facturile fiscale electronice”.

Titlul IV Accizele

1.Art.124 Înlesniri la plata accizelor, limita neimpozabilă a valorii în vamă a mărfurilor supuse accizelor a fost majorată pînă la 300 EURO (pînă la modificare – 200 EURO).

2.Codul se completează cu art.126¹ Anularea şi suspendarea înregistrării subiecţilor impunerii. În cazul expedierii mărfurilor supuse sccizelor din încăperea de acciz în perioada suspendării acctivităţii, obligaţiile şi drepturile subiectului impunerii cu accize se restabilesc din momentul scoaterii mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz.

3.Se operează modificări în Anexa nr.1 la titlul IV prin care se modifică cota accizelor la unele mărfuri supuse accizelor.

4.Se operează modificări în Anexa nr.2 la titlul IV prin care se modifică cota accizului pentru mijloacele de transport.

Titlul V Administrarea fiscală

1.Art.129 Noţiuni se completează cu următoarele noţiuni: Vizită fiscală, Diminuare a impozitelor, taxelor şi/sau altor plăţi, Sigiliu, Sigilare.

2.Art.134 Drepturile organului fiscal şi ale funcţionarului fiscal se completează cu un nou alineat:

„(3¹) În procesul efectuării controlului fiscal, în caz de necesitate, Serviciul Fiscal de Stat poate contracta sau antrena specialişti, experţi, interpreţi calificaţi în domeniul solicitat pentru a acorda asistenţa respectivă...”.

3.Art.161 Evidenţa contribuabililor. Dispoziţii generale, a fost prelungit termenul pentru informarea organului fiscal despre schimbarea sediului, despre modificarea sediului subdiviziunii sale şi despre sistarea temporară a activităţii subdiviziunii - în termen de 60 de zile (pînă la modificări – 30 de zile) de la data dobîndirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune).

4.Art.165 Utilizarea codului fiscal se completează cu alin.(6) din care reiese „Evidenţa obligaţiilor fiscale ale persoanelor fizice se ţine pe baza codurilor fiscale trecute în Registrul fiscal de stat din Registrul de stat al populaţiei”.

5.Art.175 Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare se completează cu un nou alineat cu următorul conţinut:

„(9) Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare se efectuează în modul stabilit de Guvern”.

6.Art.188 Darea de seamă fiscală corectată, operate completări (textul completat este evidenţiat) în alin.(2) care în rezultat va avea următorul conţinut:

„Contribuabilul care descoperă că darea de seamă fiscală prezentată anterior conţine o greşeală sau o omisiune are dreptul să prezinte o dare de seamă fiscală corectată conform formulalului şi modului de întocmire în vigoare pentru darea de seamă care se corectează”.

7.Art.226³ Subiecţii estimării prin metode indirecte se completează cu litera c) cu următorul cuprins:

„c) efectuează pe parcursul unui an fiscal, ieşiri de bunuri, mijloace băneşti, prestări servicii ce depăşesc suma de 500 mii lei”.

8.Art.226¹¹ Surse indirecte de informaţii, se copletează lista persoanelor care au obligaţia să prezinte IFPS informaţii ce ţin de metodele indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice – executorii judecătoreşti – informaţia privind realizarea drepturilor creditorilor.

Informaţiile prezentate se completează cu următoarele:

Alin.(5) „f) realizarea drepturilor creditorilor efectuate pe parcursul unui an fiscal, care cumulativ depăşesc suma de 300 mii lei pentru o persoană fizică”.

9.Art.234 Absolvirea de răspundere pentru încălcare fiscală alineatul (1¹) va avea următorul cuprins:

„(1¹) Amenzile prevăzute la art.260 alin.(1) (neprezentarea dării de seamă), (2) (prezentarea tardivă a dării de seamă) şi (3) (prezentarea dării de seamă care conţine informaţie neautentică) nu se aplică în cazul în care nu apar obligaţii suplimentare privind impozite şi/sau taxe”.

Alin.(2) lit.b), care prevede reducerea cu 50% a amenzilor aplicate, se prezintă într-o nouă redacţie. Se prevede o procedură mai scurtă în timp, Serviciul Fiscal de Stat, de sine stătător, ia o decizie în cel mult 15 zile lucrătoare după expirarea termenului de achitare a 50% (în baza datelor din fişa personală a contribuabilului IFS).

10.Art.253 Impiedicarea activităţii organului fiscal se completează cu trei alineate, care prevăd sancţiuni pentru persoanele obligate să prezinte informaţii IFS, metodele indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice, pentru neprezentarea informaţiilor, prezentarea informaţiei cu întîrziere sau neautentice, etc. Se stabilesc sancţiuni în mărime de 2%, 10% sau 50% din suma care urma să fie indicată în informaţie în dependenţă de natura încălcării.

Sacţiunile sunt foarte dure, luînd în consideraţie legislaţia incertă în acest domeniu.

10.Art.254 Neutilizarea maşinilor de casă şi de control...prezentat într-o nouă redacţie. Unele sancţiuni au fost diminuate:

-fără eliberarea bonului de casă                                             7 000 lei/caz;

-neasigurarea bilanţului numerarului în casă                         7 000 lei/caz;

-au fost anulate amenzile majorate pentru încălcările repetate prezăzute în acest articol.

11.Art.262 Lipsa timbrelor de acciz... prezentat într-o nouă redacţie. Sancţiunile au fost diminuate – 30 000 lei/caz, au fost exluse sancţiunile majorate pentru încălcările repetate.

12.Codul se completeză cu art.263¹ Ruperea sau deteriorarea sigiliului. Se prevede amendă în mărime de 40 000 lei pentru fiecare caz de încălcare.

Titlul VI Impozitul pe bunurile imobiliare

Art.283 Scutirea de impozitm alin.(1) litera g) va avea următorul cuprins:

„g) misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, precum şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, în baza principiului reciprocităţii, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte”.

Titlul VII Taxele locale

1.Art.288 Noţiuni, se prezintă noţiunea de Cotă maximă a taxei locale. Conta concretă a taxei locale nu poate fi mai mare decît cota maximă stabilită conform prezentului titlu.

2.Art.289 Relaţiile reglementate de prezentul titlu alin.(2) literele k), n), p) se abrogă. Au fost excluse din sistemul taxelor locale reglementate de prezentul titlu: taxa de la posesorii de cîini, taxa pentru parcaj, taxa pentru evacuarea deşeurilor.

3.Anexa la titlul VII, taxele locale, termenele lor de plată şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale, prezentat într-o nouă redacţie.

Titlul IX Taxele rutiere

1.Art.341 Modul de calculare şi de achitare a taxei, pentru autovehicolele mixte, taxa se calculează la cota celei mai mari taxe dintre taxe.

Legea nr.1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal:

1.Art.24 se completează cu alineatul (29) cu următorul cuprins:

„(29) Pînă la intrarea în vigoare a art.24 alin.(19) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajor pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajaţilor se va efectua în conformitate cu prevederile art.24 alin.(1) din Codul fiscal”.

Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal:

1.Art.4 a fost completat cu 5 alineate care prevăd, la solicitarea importatorilor agenţi economici producători, prelungirea termenului de plată a TVA pentru perioada ciclului de producţie, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă. 

Legea nr.408-XV din 26.07.2001 pentru punerea în aplicare a titlului V din Codul fiscal:

1.Art.4 Dispoziţii tranzitorii şi finale se completeză cu două alineate:

„(22) Nu se aplică amenzi pentru încălcarea modului de eliberare a facturii fiscale faţă de contribuabilii care implementează sistemul informaţional automatizat „Factura fiscală electronică”...”;

„(23) Prin derogare de la prevederile art.257 alin.(2) şi (5) din Codul fiscal, prevederile respective nu se aplică entităţilor care ţin contabilitatea şi întocmesc situaţii financiare în baza SNC în vigoare din 1 ianuarie 2014, pe o perioadă de pînă la 2 ani de la data implementării standardelor menţionate”.

Legea nr.1227-XIII din 27.06.1997 cu privire la publicitate:

1.Art.19 alineatul (8) va avea următorul cuprins:

„(8) Este interzisă publicitatea activităţii de întreprinzător legate de întreţinerea cazinourilor, sălilor cu automate de joc, pariurilor şi de cîştigurilor băneşti obţinute în rezultatul participării la acestea”.

Legea nr.1585-XIII din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală:

Art.12 Compania Naţională de Asigurări în Medicină primeşte dreptul „să angajeze de la bugetele/să acordă bugetelor ...împrumuturi pentru procurarea hîrtiilor de valoare de stat sau împrumuturi la condiţii identice... cu scadenţă în acelaşi an bugetar”.

Legea nr.1593-XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală:

Anexa nr.3 Tipurile drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se completează cu p.32 cu următorul cuprins:

„32. Plăţile aferente cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, conform modului stabilit de Guvern”.

Legea nr.93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător:

1.Art.3 Bazele juridice ale utilizării patentei se completează cu alineatul (1¹) cu următorul conţinut:

„(1¹) Se interzice deţinerea de către acelaşi titular a două sau mai multe patente valabile concomitent pentru acelaşi gen de activitate desfăşurată în acelaşi loc”.

Codul penal nr.985-XV din 18.04.2002:

Se completează cu articolul 250¹ Fabricarea ilegală a semnelor de marcare de stat, punerea în circulaţie şi utilizarea acestora, care prevede pentru falsificarea semnelor de marcare de stat, punerea în circulaţie şi utilizarea acestora amendă în mărime de la 1000 pînă la 2000 u,c. sau cu închisoare pînă la 5 ani.

Legea nr.1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de către persoane fizice:

Persoanele fizice sunt obligate să declare în scris numerarul şi cecurile de călătorie, în următoarele cazuri:

a) la introducerea acestora pe teritoriul RM, dacă suma lor depăşeşte 10 000 EURO (sau echivalentul lor) de persoană;

b) la scoaterea acestora de pe teritoriul RM, dacă suma lor depăşeşte 10 000 EURO (sau echivalentul lor) de persoană;

c) la solicitarea colaboratorului vamal.

Codul muncii nr.154-XV din 28.03.2003:

Art. 124 Concediul de maternitate şi concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului, concedii majorate pentru femeile în cazul sarcinilor cu 3 şi mai mulţi feţi.

Veaceslav Ciobanu

Contabil certificat ACAP,

Administrator OptimAudit SRL

Comentarii

 1. Corina spune:

  Menționăm că Legea fondurilor obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2014 și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2014 la data de 09.01.2014 nu este incă publicată.

 2. Petru spune:

  Mersi mult pentru comentarii, este mai usor sa asimilam, mai ales dupa sarbatori 🙂

 3. xxx spune:

  Sa inteleg ca modificarile sint cam slabe, multe puncte au rams ne rezolvate, alte vor fi necesar de corectat. Dar sint si unele aspecte pozitive – asta deam dupa fiecare cum intelege ce este bun si ce este rau 🙂

 4. Maria spune:

  Mersi mult dnu Ciobanu, ca de obicei faceti un lucru foarte bun si util. Sanatate si multe succese in anul care sa inceput

 5. Igor Goreacii spune:

  E foarte utila informatia. Mie imi este clar multe aspecte. Este abordat foarte bine explicatiile. Ms.

 6. Svetlana G. spune:

  Cum ramine cu termenii prezentarii darilor de seama-25 sau 30-31, si cu inregistrrea facturilor fiscale -50 000 lei sau 100 000 lei

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...