37.9k
Home  »  Articole  »  Fiscalitate   »   Modificări la legislația fiscală

Modificări la legislația fiscală

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Modificări la legislația fiscală

În Monitorul Oficial nr.99-102 din 25 aprilie 2014 a fost publicată Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.47 din 27 martie 2014, care modifică Codul fiscal și alte acte legislative importante pentru activitatea contabililor, auditorilor. Mai jos va propunem un scurt comentariu la modificările operate prin această lege.

Modificări la Codul fiscal:

1.Articolul 6 alineatul (6) litera g) cuvintele evidențiate se exclud „taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire socială”;

Comentarii:

A fost extinsă lista serviciilor care cad sub incidența taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii.

Se abrogă „q) taxa pentru unitățile stradale de comerț și/sau de prestare a serviciilor;”, care a fost pusă în aplicare recent și, presupunem, era complicat pentru a fi administrată.Au fost puse în aplicare alte trei taxe:

„m) taxa pentru posesorii de câini;
p) taxa pentru parcaj;
r) taxa pentru salubrizare”.

Aceste taxe anterior au fost abrogate.

2.Articolul 20 Surse de venit neimpozabile se completează cu litera y²) cu următorul cuprins:

„veniturile obținute de persoane fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), de la livrarea laptelui natural”.

A fost completat și art.90¹ alineatul (3.5) cu textul „cu excepția laptelui natural”. Aceste două  modificări urmează să fie analizate împreună, deoarece au același scop – scutirea persoanelor fizice de impozitul pe venitul obținut de la livrarea laptelui natural. Persoanele fizice care livrează alte produse agricole sunt supuse impozitării finale la sursa de plată conform art. 90¹ alineatul (3.5) din Codul fiscal – 2%.

3.La articolul 103 Livrări scutite de TVA se abrogă punctual 28) alineatul (1) cu următorul cuprins: „tractoarele agricole de la poziția tarifară 870190 și tehnica agricolă de la pozițiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437.

Pentru a beneficia de facilitatea fiscală dată, aceste active materiale nu pot fi comercializate, transmise în arendă, locațiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar pe parcursul a 3 ani din data validării declarației vamale respective sau eliberării facturii fiscale. În cazul în care aceste active materiale se comercializează, se transmit în arendă, locațiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar până la expirarea a 3 ani, T.V.A. se va calcula și achita de la valoarea de intrare a acestora”.

Comentarii:

Acest punct a fost pus în aplicare începând cu 01.01.2014 și a creat o mulțime de probleme pentru importatorii de tractoare și tehnică agricolă, care urmau să achite TVA la importul tehnicii agricole fără dreptul trecerii în cont la realizarea ulterioară către producătorii agricoli. Corespunzător, TVA plătit în vamă urma să fie inclus în cost. Prin această modificare această „facilitate” se anulează și se revine la normalitate – cota 20% TVA pentru această categorie de bunuri.

4.Articolul 108 Termenele obligației fiscale (TVA) alineatul (8) se abrogă, iar alineatul (7) se prezintă într-o nouă redacție. Ambele aceste alineate reglementau termenele obligației fiscale ce țin de contractele de leasing: operațional și financiar, puse în aplicare din 01.01.2014 și care au creat mari probleme pentru contribuabili pe motiv că au fost comise erori în text. De exemplu, alin.(7) prevedea data achitării TVA (în loc de data livrării) ca fiind data specificată în contract pentru plata ratei de leasing.Prin aceste modificări se stabilește „(7) În cazul livrării de mărfuri și servicii în cadrul unui contract de leasing (financiar sau operațional), data livrării se consideră data specificată în contract pentru plata ratei de leasing.În cazul încasării ratei de leasing în avans, data livrării se consideră data încasării avansului”.

5.Titlul IV Accizele  se modifică cota accizelor pentru mărfurile din poziția tarifară 240220 Țigarete care conțin tutun.

6.Titlul VII Taxele locale au fost operate mai multe modificări legate de introducerea a trei taxe locale noi, abrogată o taxă (Se abrogă „q) taxa pentru unitățile stradale de comerț și/sau de prestare a serviciilor;”, care a fost pusă în aplicare recent și era complicat pentru a fi administrată; au fost puse în aplicare alte trei taxe:

„m) taxa pentru posesorii de câini;
p) taxa pentru parcaj;
r) taxa pentru salubrizare”).

7.Se abrogă noțiunea de cotă maximă a taxei locale. Cota concretă a taxei locale se va stabili de autoritatea  administrației publice locale fără a fi stabilite careva limite în acest sens.

Se exclude noțiunea de servicii de deservire sociale. Se acordă o libertate mai mare organelor puterii locale de a stabili taxe pentru o listă mai largă de servicii.

8.Articolul 290 Subiecții impunerii se completează  cu norme care stabilesc subiecții impunerii cu taxa de la posesorii de câini, taxa pentru parcaj, taxa pentru salubrizare, taxa pentru dispozitivele publicitare (arendate de la autoritățile, instituțiile finanțate de la bugetul de stat).

9.Articolul 297 Atribuțiile autorității administrației publice locale stabilește principiile în baza cărora se stabilesc cotele taxelor locale.

10.A fost publicată într-o nouă redacție Anexa Taxele locale, termenele de plată și de prezentare a dărilor de seamă fiscale, a fost exclusă cota maximă a taxei.

11.Legea nr.146-XIII din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat se completează cu următorul cuprins (art.13 alin.(2) ) „Ministerul Finanțelor va înainta anual Guvernului spre aprobare lista societăților de audit pentru auditarea situațiilor financiare ale întreprinderilor (de stat, completarea autorului) selectate conform criteriilor stipulate la alin.(3), cu elaborarea ulterioară a termenilor de referință”.

Articolul 13 se completează cu următorul alineat „(3) Societatea de audit trebuie să corespundă următoarelor criterii:

a)      În anexă la licența pentru desfășurarea activității de audit  să fie indicați cel puțin 2 auditori certificați, unul dintre care să aibă experiență în domeniu nu mai puțin de 5 ani,

b)      Societatea de audit, precum și auditorii din cadrul societății de audit să nu aibă sancțiuni aplicate pentru ultimii 2 ani, fapt confirmat de către Consiliul de supraveghere a activității de audit de pe lângă Ministerul Finanțelor”.

Comentarii:

Prin aceste modificări se stabilesc unele criterii și proceduri de selectare a companiilor de audit care vor avea dreptul să efectueze auditul situațiilor financiare ale întreprinderilor de stat.

12.Legea nr.1134-XIII din 02 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni se completează cu norme care au un conținut asemănător cu cele operate în Legea cu privire la întreprinderea de stat privind criteriile de selectare a companiilor de audit cu drept de a efectua auditul societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social.

13.Se modifică Codul vamal al Republicii Moldova, alineatul (4) art.73 va avea următorul cuprins:

„Până la data de 31 decembrie 2014 inclusiv, titularii autorizațiilor de admitere temporară care au introdus pe teritoriul Republicii Moldova până la 1 ianuarie 2014 mărfuri care fac obiectul unui contract de leasing financiar:

a)      Au dreptul de a plasa sub regim vamal de import, cu achitarea drepturilor de import și aplicarea măsurilor de politică economică; sau

b)      Au obligația de a le scoate de pe teritoriul Republicii Moldova până la expirarea termenului autorizației de admitere temporară, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2015”.

Comentarii:

Se modifică regulile de joc pentru deținătorii contractelor de leasing financiar internațional – sau modifică regimul vamal al bunurilor introduse în țară până la 1 ianuarie 2014, din import temporar în import definitiv, sau le scot din țară.

14.La articolul 28 lit.q²) din Legea nr.1380-XIIIO din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, cuvintele „facturii fiscale” se substituie cu cuvântul „facturii”. Norma dată ține de facilitățile fiscale acordate bunurilor incluse în capitalul social al entității și are următorul conținut:

„q2) activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, prestarea serviciilor și/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul și în termenele prevăzute de legislație. Modul de aplicare a facilităților fiscale respective se stabilește printr-un regulament aprobat de Guvern.

La active materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor și/sau executarea lucrărilor se atribuie activele a căror uzură se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate și/sau lucrărilor executate.

Pentru a beneficia de facilitatea fiscală dată, aceste active materiale pe termen lung nu pot fi comercializate, transmise în arendă, locațiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar pe parcursul a 3 ani din data validării declarației vamale respective sau eliberării facturii. În cazul în care aceste active materiale pe termen lung se comercializează, se transmit în arendă, locațiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar până la expirarea a 3 ani din data validării declarației vamale respective sau eliberării facturii, taxa vamală se va calcula și se va achita conform legislației în vigoare;”.

15. Guvernul va aduce  actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

Autoritățile deliberative ale administrației publice locale, în termen de 3 luni, vor revizui cotele taxelor locale stabilite pentru anul 2014 în condițiile prezentei legi.

În acest număr al Monitorului Oficial din 25 aprilie 2014 a fost publicată și Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.53 din 03 aprilie 2014. Modificările operate țin de formarea capitalului social al entităților comerciale.

Mai jos vă prezentăm conținutul acestor modificări:

1.Codul civil al Republicii Moldova se modifică după cum urmează:

a) La articolul 112 Formarea capitalului social al societății comerciale se abrogă alineatul (4) cu următorul conținut: „(4) Asociatul unic varsă integral aportul până la data înregistrării societății comerciale.”;

b) La articolul 113 Aportul la capitalul social al societății comerciale se abrogă alineatul (3) cu următorul conținut: „(3) La data înregistrării societății comerciale, fiecare asociat este obligat să verse aportul sub formă de mijloace bănești în mărime de cel puțin 40  de procente din aportul subscris dacă legea sau statutul nu prevede o proporție mai mare.”;

c) La articolul 139 Drepturile și obligațiile comanditarului alineatul (3) va avea următorul cuprins: „Aportul integral la capitalul social se confirmă prin certificatul de participare eliberat de societatea în comandită”;

d) La articolul 147 Capitalul social al societăţii cu răspundere limitată alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Mărimea capitalului social al societății cu răspundere limitată se stabilește de către fondatori în statut”.

Comentarii:

Prin aceste modificări au fost excluse „barierele” în dezvoltarea antreprenoriatului în Republica Moldova legate de obligațiunile proprietarilor privind formarea capitalului social al entităților comerciale. Capitalul social minim de 5400 lei pentru societățile cu răspundere limitată nu mai este obligatoriu. Barierele date, după părerea noastră, sunt mici, sunt altele mai mari care așteptă să fie înlăturate pentru a avea o creștere economică semnificativă (justiție fără vot de încredere, legislație fiscală necalitativă, lipsa forței de muncă calificate, etc.).

2.În aceeași ordine de idei au fost operate modificări în art.14 din Legea nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: „ Persoanele fizice și juridice sânt obligate  să se înregistreze la organele de stat sau să solicite actele permisive pentru practicarea unei activități doar în cazurile prevăzute expres de lege”.

3.Legea nr.135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată a fost modificată după cum urmează:

a) La articolul 18 Particularitățile constituirii societății cu asociat unic alineatul (1) textul: „Aportul în numerar al asociatului unic va fi vărsat integral până la înregistrarea de stat a societății” se exclude;

b) La articolul 21 Capitalul social alineatul (2) va avea următorul cuprins: „Mărimea capitalului social al societății se stabilește de către fondatori în statut”;

c) La articolul 22 Aporturi alineatul (2) se exclude textul prin care se obligă fiecare fondator al societății până la data înregistrării de stat a societății „să verse în numerar în contul societății cel puțin 40% din suma aportului subscris, dacă legea sau actul de constituire nu prevăd o proporție mai mare”.

Comentarii:

Nu înțeleg până la urmă efectele benefice ale modificărilor operate ce țin de anularea limitei de 5400 lei a capitalului social. Doar pentru a iniția o afacere este nevoie de capital inițial? Anularea limitei obligatorii a capitalului social înregistrat nu anulează necesitatea de capital pentru a organiza o afacere!? Pentru o afacere foarte mică avem statutul de întreprinzător individual care nu prevede existența capitalului social.

Am să revin în publicațiile următoare la această temă legată de capitalul social, legătura dintre valoarea capitalului social, capitalului entității și stabilitatea ei financiară.

Veaceslav Ciobanu

Contabil certificat ACAP, auditor

Comentarii

 1. Victoria spune:

  D-ul Veaceslav.multumim mult de noutatea aceasta,expusa-clar si sukcint!!!Si de comentarii-mersi mult!!! O sa asteptam publicatiile urmatoare,privind capitalul social-ceva este la mijloc in „libertatea” aceasta,ce ne da Statul….Ma revolta si intrebarea cu scoaterea plafonului la taxele locale!!!…Nu va fi oare aceasta o pirghie pentru administratia locala de a presa mediul de afacere???!!!!….Si,inca o obiectie-de ce toate schimbarile se efectueaza aproape la mijlocul anului-pentru a ne incurca kit mai mult???!!!!..

 2. Inna spune:

  punctul q care se abroga – q) taxa pentru dispozitivele publicitare. dar nu – o) taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor;

 3. Adrian spune:

  Inna in legea susmentionata la articolul 6 este abrogat punctul q), iar in articolul 288 este este abrogat punctul o)
  si in ambele cazuri este taxa pentru unitatile stradale de comert , vedeti legea http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352634

 4. Olea spune:

  Mersi pu articol, dar o singura intrebare de ce ati omis modificare art.96 ??? Parerea mea ar fi ca pe multi iar interesa modificarea cotei la importul produselor agricole … si dac ati putea sa ma ajuta-ti , modificarile date au efect retroactiv sau intra in vigoare din data publicarii?

 5. Liliana spune:

  Dl Veaceslav, ati scris: „.Articolul 6 alineatul (6) litera g) cuvintele evidențiate se exclud „taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire socială”;

  Comentarii:

  A fost extinsă lista serviciilor care cad sub incidența taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii.”
  Puteti sa ne sugerati unde putem gasi lista serviciilor care cad sub incidenta acestei taxe
  Multumesc

 6. Veaceslav Ciobanu spune:

  Liliana, s-a extins baza de calcul a taxei perntru unitatile comerciale si/sau prestari servicii deoarece in varianta actuala serviciile nu sunt limitate la „servicii de deservire sociala”. O lista a serviciilor pentru care poate fi stabilita taxa nu exista, fiecare organ al puterii locale stabileste lista serviciilor pentru care se va plati taxa in localitatea data si marimea taxei.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...