37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.97-114 din 03 iunie – 27 iunie 2008

MO nr.97-114 din 03 iunie – 27 iunie 2008

27.06.20081.588 views

Monitorul Oficial Nr. 97-98 din 3 iunie 2008

Monitorul Oficial Nr. 99-101 din 6 iunie 2008

 - Legea nr.38-XVI din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor.

 - Legea nr. 39-XVI din 29.02.2008 privind protecţia soiurilor de plante.

 - Legea Nr. 108-XVI din 16.05.2008  pentru modificarea Codului Fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997.

Se modifică art. 289 aliniatul (2), litera c). Astfel, „taxa de amplasare a publicităţii”  începînd cu 6 iunie 2008 va avea denumirea de taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei). 

Conform modificărilor, baza impozabilă la taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei), cu excepţia celei amplasate integral este suprafaţa de publicitate exterioară, iar cota maximă este de 500 de lei anual pentru fiecare metru pătrat. Atît plata taxei cît şi termenul de prezentare  a dărilor de seamă fiscale, de către subiecţii impunerii, trebuiesc efectuate trimestrial, în rate egale, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar.

 - La capitolul Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat este publicat „Ordinul nr. 162 din 29.05.2008 privind aprobarea modificărilor la ordinul nr. 128 din 29.06.2006 „Despre aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA” cu modificările ulterioare”.

            Astfel, în anexa nr. 2 „Modul de completare a Declaraţiei privind TVA”, capitolul II, textul ce prevede completarea boxei 21 se expune în următoarea redacţie:

„În boxa 21 se indică suma TVA destinată trecerii în cont în perioada fiscală ulterioară. Boxa dată se completează numai în cazurile în care suma totală a TVA spre deducere depăşeşte suma totală  a TVA pe valoarea livrărilor efectuate în perioada fiscală dată şi TVA spre restituire care se determină ca diferenţa indicatorilor din boxele (18-11-22)”.

- Ordinul nr. 166 din 30.05.2008 privind modificarea ordinului IFPS nr. 187 din 27.09.2006 „Privind modul de administrare a procurărilor de energie electrică, energie termică, gazele naturale şi apă, efectuate de agenţii economici din ţară care au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova de la agenţii economici ce nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar”. 

Punctul 4 al acestui ordin se expune în următoarea redacţie:

„4. Suma TVA se va vira la bugetul de stat conform următoarelor rechizite bancare:

Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria Centrală;

Codul Fiscal : 1006601000037;

Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor – Trezoreria Centrală;

Codul băncii: TREZMD2X;

Contul trezorerial de venituri: 11501 xx xxxx (conform p.16al scrisorii Ministerului Finanţelor nr. 07/1-3-06/328 din 10 decembrie 2007, M.O. nr. 194-197 din 14.12.2007, p.50).

 La întocmirea ordinului de plată în rubrica „destinaţia plăţii”, obligatoriu se va indica „TVA pentru procurările ce nu trec prin postul vamal intern de control”.”

- Ordinul cu privire la aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderii de stat şi dividendelor calculate în funcţie de rezultatele activităţii societăţii pe acţiuni.

Anexa nr. 1 conţine Darea de seamă privind dividendele calculate în funcţie de rezultatele activităţii societăţii pe acţiuni, iar anexa nr. 2 cuprinde Darea de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat.

Monitorul Oficial Nr.102 din 10 iunie 2008

 - Legea nr.281-XVI din 14.12.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

S-a modificat legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate, la care titlul s-a modificat în “Lege privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător”.

Conform modificărilor, din lista genurilor de activitate supuse reglementării prin licenţiere au fost excluse aşa genuri ca:

-          comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice şi/sau a berii;

-          comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun;

-          activitatea de administrator al insolvabilităţii.

- Legea nr.102-XIV din 16.05.2008 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

S-a modificat Codul fiscal la capitolul 4 “taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova”. Astfel sintagma “Întreprinderea de Stat “Agenţia Moldovei Trafic Internaţional” de alin. (1) şi (5) al art. 347 şi alin (1), (4) şi (6) al art. 352 se substituie prin sintagma “Serviciul Vamal”.

Monitorul Oficial Nr.103-105 din 13 iunie 2008

- Legea nr. 113-XVI din 22.05.2008 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Prin această lege se modifică punctul 5 al art. 10 din legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi. Astfel, conform modificărilor:

„Faţă de întreprinderi şi organizaţii, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică, care efectuează decontări în numerar în sumă ce depăşeşte 1000 de lei pentru fiecare tranzacţie şi care achită o sumă mai mare de 10000 de lei lunar în numerar pentru impozitele şi taxele administrate de Serviciul Vamal, în baza obligaţiilor lor financiare, încălcînd modul stabilit de decontare prin virament, precum şi care efectuează decontări în numerar şi prin virament prin intermediari, indiferent de suma decontării efectuate, organele Serviciului Fiscal de Stat, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei aplică sancţiuni pecuniare în proporţie de 10 la sută din sumele plătite, iar sumele amenzilor se fac venit la bugetul de stat.”

Sancţiunile menţionate nu se aplică la efectuarea decontărilor cu cetăţenii, gospodăriile ţărăneşti (de fermier), titularii de patente de întreprinzător şi cu bugetul public naţional, iar în cazul impozitelor şi taxelor administrate de Serviciul Vamal – doar în limitele prevăzute, de asemenea, la efectuarea decontărilor de către persoanele indicate cu bugetul public naţional, cu întreprinderile şi organizaţiile, precum şi la efectuarea decontărilor de către întreprinderile şi organizaţiile ale căror drepturi la acest capitol se reglementează altfel decît în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, cu excepţia cazurilor efectuării decontărilor prin intermediari.

Termenul de prezentare a raportului referitor la utilizarea numerarului primit pentru achiziţionarea producţiei agricole, ambalajului şi bunurilor de la populaţie, precum şi pentru cheltuielile de deplasare, nu va depăşi 30 de zile calendaristice de la data primirii acestuia. Numerarul neutilizat trebuie să fie restituit în casa întreprinderii cel tîrziu în 5 zile de la expirarea termenului de prezentare a raportului referitor la utilizarea numerarului.

Pentru utilizarea numerarului în alt scop decît cel pentru care a fost destinat şi/sau nerestituirea în termen a numerarului în casa întreprinderii, organele Serviciului Fiscal de Stat, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei aplică o sancţiune în mărime de 10% din suma numerarului utilizată în alte scopuri şi/sau din suma numerarului nerestituită în termen în casa întreprinderii.

Nu este clar termenul de “fiecare tranzacţie” din aliniatul 2 al punctului 5.

Conform acestei legi se completează codul fiscal cu alin (3) la art. 254 care se referă la neutilizarea maşinilor de casa şi control şi a terminalelor POS, precum şi la neeliberarea documentului de plată şi pentru călătorie, care va avea următorul cuprins:

“(3) Desfăşurarea unei activităţi fără instalarea şi asigurarea posibilităţii de achitare a plăţilor prin intermediului terminalelor POS, în cazul în care actele legislative în vigoare prevăd folosirea acestora, se sancţionează cu amendă de 6000 de lei pentru fiecare caz.”

Articolul 4 din legea nr.480-XV din 26.07.2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal se completează cu alin (14) şi (15) cu următorul cuprins:

“(14) Agenţii economici care efectuează comerţ cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau prestează servicii al căror volum de vînzări din activităţile menţionate au depăşit 10 milioane de lei pe parcursul anului 2007 sînt obligat, în termen de pînă la 1 ianuarie 2009, să instaleze terminale POS şi să asigure posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora în locurile în care efectuează comerţ cu ridicata şi/sau prestează servicii.

Agenţii economici din municipiul Chişinău care desfăşoară activităţi conform CAEM diviziunea 55 (hoteluri şi restaurante) şi diviziunea 50, clasa 50.50 (comerţ cu amănuntul al carburanţilor), al căror volum de vînzări a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului 2007, sînt obligaţi să instaleze terminale POS şi să asigure posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora în locurile în care efectuează comerţ cu amănuntul şi/sau prestează servicii.

Începînd cu 1 iulie 2009, agenţii economici al căror volum de vînzări din comerţul cu ridicata  şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului precedent sînt obligaţi, în termen de pînă la 1 iulie a anului imediat următor, să instaleze terminale POS şi să asigure posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora în locurile în care se efectuează comerţ cu ridicata şi/sau prestează servicii.

 (15) Începînd cu 1 ianuarie 2009,  decontările aferente operaţiunilor în monedă naţională (MDL) efectuate cu carduri bancare, inclusiv prin intermediul terminalelor POS, se efectuează numai în monedă naţională (MDL). La efectuarea decontărilor în cauză nu se permit operaţiuni de convertire.”

Monitorul Oficial Nr.106 din 17 iunie 2008

- Legea nr. 121-XVI din 29.05.2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător.

Conform modificărilor introduse la art. 17 “titularii de patentă achită în mod obligatoriu contribuţia de asigurare socială de stat.”

La art. 18 s-au introdus alin. (3)-(6) care prevăd ca se permite comerţul cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător la tarabe, tejghele, tonete şi din autovehicule pe pieţe şi/sau în locuri autorizate de autoritatea administraţiei publice locale, cu condiţia că veniturile din vînzări ale titularilor de patente nu vor depăşi 300 000 de lei într-o perioadă de 12 luni consecutive. Alin (4) al art. 18 cuprinde lista mărfurilor pasibile de comercializare în baza patentei de întreprinzător.

 

Monitorul Oficial Nr.107-109 din 20 iunie 2008

- Legea nr. 110-XVI din 16.05.2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal. 

Monitorul Oficial Nr.112-114 din 27 iunie 2008

- Hotărîrea Guvernului nr. 763 din 24.06.2008 cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 148 din 14 februarie 2008.

Conform modificărilor aduse la această hotărîre „un contract de achiziţie publică de valoare mică reprezintă un act juridic cu titlu oneros, dacă valoarea acestuia nu depăşeşte 10 000 lei fără TVA.”  Pînă la modificări achiziţia publică de valoare mică era acea achiziţie ce avea valoare de 1000 lei.

 - Se modifică şi se completează Standardul Naţional de Contabilitate 5 „Prezentarea rapoartelor financiare”.

Pe tot parcursul textului cuvintele „raportul privind rezultatele financiare” se substituie cu „raport de profit şi pierderi”.

Se expune în redacţie nouă paragraful 11 care stipulează că „de pregătirea şi prezentarea rapoartelor financiare răspunderea integrală o poartă persoanele ce reprezintă conducerea entităţii şi semnează rapoartele financiare conform art.36 din Legea Contabilităţii”.  

Paragraful 12 care cuprinde lista rapoartelor financiare anuale care se întocmesc şi se prezintă (lista rămîne neschimbată) se completează cu o normă ce prevede obligaţia entităţii (întreprinderii) de a prezenta anual raportul conducerii şi raportul auditorului, în cazul în care auditul este obligatoriu. Entităţile de interes public pînă la intrarea în vigoare a SIRF vor prezenta şi rapoarte financiare semianuale cu excepţia anexelor la rapoartele financiare şi raportul conducerii.

Se modifică paragraful 47 care prevede data întocmirii raportului sau perioada de gestiune. Astfel, conform modificărilor rapoartele financiare se prezintă anual, iar data pentru care se întocmesc rapoartele este ultima zi calendaristică a perioadei de gestiune, şi de obicei nu se schimbă de la o perioadă de gestiune la alta, cu excepţia cazurilor de lichidare şi reorganizare a entităţii.

Se modifică Standardul Naţional de Contabilitate 7.

Se modifică lit. c) de la paragraful 14, astfel conform modificărilor:

„Fluxul mijloacelor băneşti provenit din activitatea operaţională include:

c) plăţi băneşti salariaţilor, contribuţii pentru asigurările sociale de stat şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală/sau asigurări sociale, medicale facultative (benevole).” pînă la modificare lipseau primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

 - La capitolul acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat este publicat Ordinul nr.177 din 23.06.2008 privind  aprobarea formularului dării de seamă pentru taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) şi a Instrucţiunii privind modul de completare şi prezentare a acesteia.

- La capitolul acte ale Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control este publicată Decizia nr. 17-6/3-22/02-2008 din 29.05.2008 care cuprinde 2 anexe. Prima anexă cuprinde Modificările şi completările ce se operează în Cerinţele tehnice faţă de maşinile de casă şi control, iar anexa nr. 2 cuprinde norme metodologice privind efectuarea decontărilor băneşti în numerar din domeniul jocurilor de noroc cu utilizarea maşinilor de casă şi control.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...