37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 96a-121 din 1 mai 2013 – 31 mai 2013

MO nr. 96a-121 din 1 mai 2013 – 31 mai 2013

04.06.20132.588 views

Monitorul Oficial   Nr. 96a din 01.05.2013

Legea nr. 76 din  12.04.2013  pentru modificarea şi completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013  nr. 250 din 8 noiembrie 2012.

Conform acesteia pentru anul 2013 se aprobă  venituri în sumă de 10902739,3 mii lei şi cheltuieli în sumă de 10982739,3 mii lei, cu o depăşire a cheltuielilor asupra veniturilor în sumă de 80000,0 mii lei. 

Monitorul Oficial   Nr. 97-103   din 03.05.2013

Hotărîrea BNM nr. 82  din  25.04.2013 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi a normei rezervelor obligatorii. Conform acesteia:

1.se diminuează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1.0 puncte procentuale, de la 4.5 pînă la 3.5 la sută anual.
2.  Se diminuează ratele de dobîndă:
 
    a) la creditele overnight cu 1.0 puncte procentuale, de la 7.5 pînă la 6.5 la sută anual;
    b) la depozitele overnight cu 1.0 puncte procentuale, de la 1.5 pînă la 0.5 la sută anual.
 3. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul.

Prevederile date intră în vigoare la 29.04.2013.

Hotărîrea BNM nr. 83  din  25.04.2013 cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale  a Moldovei la creditele pe termen lung. Conform acesteia se diminuează rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) cu 1.0 punct procentual, de la 5.0 pînă la 4.0 la sută anual.

Prevederile date intră în vigoare la 29.04.2013.

Hotărîrea Guvernului nr. 287  din  30.04.2013 cu privire la modificarea punctului 1 din  Hotărîrea Guvernului nr.165 din 9 martie 2010. Conform acesteia a fost modificată Hotărîrea Guvernului nr.165 din 9 martie 2010 „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real” . Astfel,  începînd cu 1 mai 2013, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizaţii, instituţii cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, în continuare – unităţi) se stabileşte în mărime de 8,28 lei pe oră sau 1400 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru de 169 ore  în medie pe lună.

Ordinul Ministerul Finanţelor nr. 61  din  24.04.2013 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr.149 din 22 noiembrie 2010. Conform acesteia au fost modificate şi completate Indicaţiile metodice privind modul de asigurare a riscului de audit după cum urmează:
    
1. „raportul de audit” se  substituie cu cuvintele „raportul auditorului”, iar după cuvintele „rapoartelor financiare” se completează cu cuvintele „/situaţiilor financiare”.
    2. La punctul 5 şi punctul 9 cuvintele „a riscului de audit”  se  substituie  cu cuvintele  „de răspundere civilă profesională”.
    3. La punctul 6  lit. a) cuvîntul „asigurător” se substituie cu cuvîntul „asigurătorul”.
    4. Punctul 8, se completează în final cu sintagma „ori activitatea de audit a rapoartelor financiare/situaţiilor financiare”.
    5. Punctul 20, în final se completează cu sintagma „în cazul în care obiectul de asigurare al riscului de audit este contractul de audit”.
    6. La punctul 24,  cuvîntul  „venituri” se substituie cu cuvintele „alte venituri din activitatea operaţională”.

Ordinul Serviciului Vamal nr. 210  din  24.04.2013 cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea  Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”

Conform acesteia  a fost stabilită procedura aplicării facilităţilor fiscale (scutirea de plata procedurilor vamale, taxelor vamale şi TVA ) la importul de către asociaţia obştească Societatea Persoanelor cu Dezabilități “TAUR” a unor bunuri,  acordate cu titlu de ajutor umanitar de către Ambasada Republicii Cehe în Moldova şi livrate de către Compania “Ortoservis” SRO, Republica Cehă, fără drept de înstrăinarea.

Monitorul Oficial Nr. 104-108  din 10.05.2013

 Hotărîrea Guvernului nr. 285 din  30.04.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă.

Conform acesteia a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă. Regulamentul stabileşte următoarele aspecte:

I.          Calcularea mărimii minimului de existenţă

II.        Principiile fundamentale de formare a coşului alimentar

III.       Estimarea mărimii valorice a coşului alimentar

IV.       Determinarea cheltuielilor pentru mărfurile industriale  şi servicii, a mărimilor primelor şi contribuţiilor obligatorii

V.        Modul de calculare a mărimii minimului de existenţă

Monitorul Oficial nr. 110-113  din 17.05.2013

Ordinul  IFPS nr. 517  din  03.05.2013 cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 8 la Ordinul nr.65 din 12 aprilie 2006.

Conform modificărilor operate  a fost aprobată Informația privind disponibilul mijloacelor bănești în cont, care se prezintă de către banca comercială IFS   în  baza dispoziției privind suspendarea operațiunilor la contul(rile) bancare emisă de IFS

Ordinul IFPS nr. 519  din  07.05.2013 cu privire la operarea completărilor şi modificărilor în Anexa nr.2 la Ordinul Inspectoratului  Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25.10.2012 cu privire la  aprobarea formularului  Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare  a Declaraţiei privind TVA

Conform modificărilor operate  livrările

   producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală,

   producţiei de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată

   de zahăr din sfeclă de zahăr ca producţie de fabricaţie proprie

vor fi reflectate în boxa 1.1, iar TVA  calculată  de la valoarea acestor livrări în boxa 2.1.

 Totodată producătorii agricoli şi producătorii de zahăr care livrează pe teritoriul ţării producţie de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, producţie de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată şi zahăr din sfeclă de zahăr ca producţie de fabricaţie proprie, în temeiul art.1012 din Codul fiscal, vor achita  la buget doar 40% din suma T.V.A. calculată la cota de 20 % aferentă acestor livrări.

Ca rezultat aceştia vor determina indicele din boxa 19 în modul următor:

1.   Itva = Suma TVA reflectată în boxa 11 - Suma TVA reflectată în boxa 18

2.   Se determină ponderea TVA aferentă livrărilor producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, producţiei de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată şi livrărilor de zahăr din sfeclă de zahăr ca producţie de fabricaţie proprie în totalul sumei TVA calculate (K), (nu mai mult de 4 cifre după virgulă),

                Suma TVA reflectată în subboxa 2.1

    K =  ————————————————— ;

                Suma TVA reflectată în boxa 11

3.   Se determină suma TVA aferentă bugetului în conformitate cu art.1012 din Codul fiscal care se va reflecta în boxa 19 a Declaraţiei privind TVA

    

       Boxa 19 = Itva – (Itva x K x 0,6), unde coeficientul 0,6 reprezintă 60% din  suma T.V.A care nu se achită la buget şi rămîn la dispoziţia agentului economic producător agricol sau producător de zahăr şi vor fi folosite de către acesta exclusiv pentru extinderea şi dezvoltarea capacităţii de producţie a întreprinderii.

    Boxa 19 se va completa în modul expus mai sus, începînd cu declaraţia privind TVA prezentată pentru perioada fiscală aprilie 2013 şi doar în cazul în care indicele Itva este mai mare de zero.

Monitorul Oficial nr. 114  din 17.05.2013

Nu conţine informaţie importantă aferentă contabilităţii şi fiscalităţii.

Monitorul Oficial nr. 115  din 21.05.2013

Legea nr. 111 din  16.05.2013 privind importul unor bunuri.Conform acestuia se permite  se permite Comitetului Naţional Olimpic introducerea în ţară şi plasarea sub regim vamal de import a 15 000 de tricouri, clasificate la poziţia tarifară 6109, cu scutirea de plata drepturilor de import, fără drept de comercializare

Monitorul Oficial nr. 116-118   din 24.05.2013

Hotărîrea Guvernului nr. 298 din  21.05.2013 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246  din 8 aprilie 2010 cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională  în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la  care Republica Moldova este parte

A fost modificată LISTA  împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate  cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistenţă investiţională, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor    vamale, impozitate la cota zero a TVA.

Anume a fost completată cu poziţia:

„Nr. d/o

Donatorul/proiectul/instituţia beneficiară

Baza legală

Componentele scutite

 

 

 

CE/FEN/

Proiectul dezvoltării regionale şi protecţiei sociale din Moldova, partea D

Contractul nr. 1/3029-4315 din 2 aprilie 2013

Integral”

Ordinul Ministerului Economiei nr. 85  din  18.05.2013 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de cătreaceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero

A fost modificată lista agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

Monitorul Oficial nr. 119-121 din 31.05.2013

Hotărîrea Guvernului nr. 310 din  27.05.2013 cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 152 din 26 februarie 2013 cu privire la aprobarea modului de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2013. Conform modificărilor operate

1.   În definiţia noţiunii „grant”, cuvîntul „fermieri” se substituie cu cuvîntul „antreprenori”.

2.   4. Punctele 25, 26 şi 27 vor avea următorul cuprins:
    „25. Obiectivul general 
al măsurii este sporirea productivităţii şi competitivităţii, precum şi protejarea împotriva riscurilor de producţie a sectoarelor de producere a fructelor, strugurilor, pomuşoarelor şi culturilor aromatice (trandafir de ulei, levănţică, isop, jaleş şi oregano) prin stimularea ritmurilor de defrişare şi înfiinţare a plantaţiilor moderne, implementarea tehnologiilor avansate de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor şi majorarea indicatorilor de calitate a producţiei la nivelul standardelor internaţionale, precum şi facilitarea accesului producătorilor la sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină.
   
 26. Obiectivele specifice sînt următoarele: 
    1) renovarea patrimoniului existent de plantaţii pomicole şi viticole, culturi nucifere, de arbuşti fructiferi, de căpşun şi plantaţii de culturi aromatice prin extinderea suprafeţelor noi;
    2) reîntoarcerea în circuitul agricol a terenurilor rezultate din defrişarea plantaţiilor multianuale;
    3) utilizarea la plantare a materialului săditor de categorii biologice şi fitosanitare superioare;
 
    4) dezvoltarea şi aplicarea tehnologiilor avansate de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor;
    5) creşterea volumelor de producere şi îmbunătăţirea calităţii producţiei

    6) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice a sectoarelor pomicol şi viticol;
 
    7) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
   
 27. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi viticole, de culturi nucifere (cu excepţia plantaţiilor de nuci de tip silvic, celor de aliniament, precum şi a fîşiilor de protecţie), de arbuşti fructiferi şi de căpşun, plantaţiilor de culturi aromatice, cu soiuri înscrise în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova, înfiinţate începînd cu toamna anului 2012, conform actului de înfiinţare a plantaţiei, şi în privinţa cărora nu au fost depuse, pînă la 1 noiembrie 2012, cereri de obţinere a subvenţiei, pentru casarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, efectuate începînd cu 1 ianuarie 2013, casate în baza actelor legislative şi normative în vigoare, precum şi pentru instalarea în plantaţiile multianuale a sistemelor antiîngheţ şi instalaţiilor antigrindină, date în exploatare în anul 2013.”.

Totodată a fost extinsă aria de acordare a sprijinului financiar, indiferent de data infiinţării, pentru pentru livezile de măr, cu densitatea pomilor la hectar de la 700 pînă la 1200 bucăţi.

Totodată plantaţiile livezi  de măr cu densitatea pomilor pînă la 1000 bucăţi per hectar, începînd cu anul 2014, nu vor mai fi subvenţionate.

La  măsura stimularea investiţiilor pentru producerea  legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri) a fost stabilit că  pentru grupurile de producători care NU  au formă juridică de organizare  ca cooperative de întreprinzător, constituite conform prevederilor Legii nr.73-XV din 12 aprilie 2001 privind cooperativele de întreprinzător, ai căror membri sînt producători agricoli, în sensul prezentului Regulament, cu condiţia ca ponderea fiecărui participant la proiect – membru al cooperativei să nu fie mai mare de 25% din costul total al investiţiei pentru care se solicită sprijin financiar;  -  mărimea sprijinului acordat nu va depăşi  5,0 mil. lei pentru unul şi acelaşi beneficiar (punctual  43 subpunctul 2)

Hotărîrea Guvernului nr. 313 din  28.05.2013 cu privire cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

 1. La punctul 11 al  Regulamentului privind modul de calculare a obligaţiilor fiscale în cazul efectuării operaţiunilor în valută străină, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.488 din 4 mai 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.599), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Standardului naţional de contabilitate N-21 „Efectele variaţiilor cursurilor valutare” se substituie cu cuvintele „standardelor de contabilitate”.
    2. La alineatul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.31 din 22 ianuarie 1999 „Cu privire la metodele de evidenţă a stocurilor de mărfuri şi materiale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.7-9, art.73), sintagma „standardului naţional de contabilitate nr.2 „Stocurile de mărfuri şi materiale” se substituie cu cuvintele „standardelor de contabilitate”.
    3. Punctul 162 din Statutul-tip al cooperativei agricole de întreprinzător de prestări servicii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.809 din 19 iunie 2002 „Privind aprobarea documentelor-tip ale cooperativelor agricole de întreprinzător de prestări servicii şi ale uniunilor acestora” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.91-94, art.907), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    “162. Cooperativa ţine contabilitatea şi întocmeşte rapoarte financiare în conformitate cu Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 şi standardele de contabilitate, precum şi întocmeşte rapoarte specifice elaborate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi aprobate în comun cu Ministerul Finanţelor.” 
    4. Punctul 48 al Regulamentului cu privire la modul de recepţionare, păstrare, distribuire şi evidenţă a ajutoarelor umanitare acordate Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.663 din 3 iunie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.116-120, art.699), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul unu, sintagma „Legea contabilităţii nr.426-XIII din 4 aprilie 1995, standardele naţionale de contabilitate şi instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice nr.85, aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor din 9 octombrie 1996”  se substituie cu sintagma „Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, standardele de contabilitate, Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010
, nr.135-137, art.487).”;

    5. Anexa la Regulamentul cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.783 din 30 iunie 2003 „Cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.138-140, art.830) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 9 litera e), sintagma „Standardele Naţionale de Contabilitate” se substituie cu cuvintele „standardele de contabilitate”;
    2) la punctul 48, sintagma „evidenţa contabilă în conformitate cu prevederile SNC 13 „Contabilitatea activelor nemateriale”, aprobat şi pus în aplicare prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.16 din 29 ianuarie 1999 şi în temeiul Comentariilor privind aplicarea SNC 13, aprobate şi puse în aplicare prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.109 din 28 noiembrie 2001” se substituie cu sintagma „contabilitate conform prevederilor Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 şi standardelor de contabilitate”;
    3) la punctul 49, sintagma „aprobat şi pus în aplicare prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.36 din 5 martie 2001” se exclude.
    6. La punctul 11.3 subpunctul 1) din Regulamentul-tip al direcţiei generale finanţe a unităţii administrativ-teritoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.757 din 5 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.112-118, art.924), cu modificările ulterioare, sintagma „Standardele naţionale de contabilitate şi comentariile la ele, Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor, cu alte acte normative” se substituie cu sintagma „standardele de contabilitate, Planul general de conturi contabile”.
    7. La punctul 9 al Regulamentului privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.289 din 14 martie 2007  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.39-42, art.305), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Standardului Naţional de Contabilitate 17 „Contabilitatea arendei (leasingului)” se substituie cu cuvintele „standardelor de contabilitate”.
    8. La punctul 8 al  Regulamentului fondului de rezervă din bunurile ce constituie ajutoare umanitare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 10 septembrie 2007 „Privind fondul de rezervă din bunurile ce constituie ajutoare umanitare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.146-148, art.1042), cu modificările ulterioare, cuvintele „standardele naţionale de contabilitate” se substituie cu cuvintele „şi standardele de contabilitate”.
    9. Punctul 35 alineatul doi al Regulamentului privind recreditarea de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1136 din 18 octombrie 2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.175-177, art.1216), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la subalineatul doi, cuvintele „independent anual profund, conform standardelor internaţionale de raportare financiară şi standardelor naţionale de contabilitate” se substituie cu cuvintele „rapoartelor financiare anuale conform standardelor de audit”; 
    la subalineatul trei, cuvintele „şi standardelor naţionale de contabilitate” se exclud.
    10. Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30 ianuarie 2008 „Cu privire la aprobarea unor regulamente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.32-33, art.174), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 21: 
    sintagma „S.N.C. şi îndeosebi a S.N.C. 21 „Efectele variaţiilor cursurilor valutare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.35-38, art.70)” se substituie cu cuvintele „standardelor de contabilitate”; 
    cuvintele „şi în evidenţa financiară” se exclud;
    2) punctul 39: 
    la litera h) subalineatul patru, sintagma „Standardului Naţional de Contabilitate 13 „Contabilitatea activelor nemateriale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.35-38, art.70)” se substituie cu cuvintele „standardelor de contabilitate”;
    litera r):
    la subalineatul unu, sintagma „(S.N.C. 25 „Contabilitatea investiţiilor”) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.88-91, art.182 )” se exclud; 
    la subalineatul doi, sintagma „specificate în S.N.C. 2 „Stocurile de mărfuri şi materiale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.88-91, art.182)” se substituie cu cuvintele „determinate conform standardelor de contabilitate”; 
    sintagma „specificate în S.N.C. 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung” (cu excepţia proprietăţii investiţionale) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.88-91, art.182)” se substituie cu cuvintele „determinate conform standardelor de contabilitate”;
    la litera t), sintagma „apreciate conform S.N.C. 21 „Efectele variaţiilor cursurilor valutare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.35-38, art.70)” se substituie cu cuvintele „stabilite conform standardelor de contabilitate”.
    11. Punctul 18 alineatul doi al Regulamentului Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare a Cancelariei de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.927 din 31 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.5-7, art.25), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins: 
    „Celelalte instituţii ale Asociaţiei ţin contabilitatea şi prezintă rapoarte financiare conform modului stabilit de Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 şi standardele de contabilitate.”

Hotărîrea guvernului nr. 314 din  29.05.2013 cu privire la aprobarea Listei debitorilor de importanţă  vitală pentru economie. Conform modificărilor operate în Listei debitorilor de importanţă  vitală pentru economie a fost inclusă Societatea pe Acţiuni „Termocom” (în procedura planului)

Hotărîrea Guvernului nr. 309  din  27.05.2013 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului. Conform acesteia sînt efectuate modificări în  Hotărîrea Guvernului nr. 217 din 24 februarie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea asigurării riscurilor de producţie în agricultură şi a Regulamentului concursului de acreditare a asigurătorilor pentru efectuarea asigurării subvenţionate a riscurilor de producţie în agricultură”

Ordinul IFPS nr. 534  din  20.05.2013 privind modificarea Ordinului IFPS nr. 141 din 05.02.2013 Privind modul de administrare a procedurii de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special puse în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (exceptînd facturile fiscale).

Conform modificărilor operate formularele vor fi eliberate la prezentarea ordinului de plată, nu a extrasului de cont, cum era pînă la introducerea  modificărilor.

Totodată în cazul cînd operaţiunile la conturile bancare ale agentului economic sunt suspendate, acesta are dreptul de a transfera mijloacele financiare la contul Inspectoratului Fiscal din numele persoanei autorizate (director sau contabil), indicate în cererea comandă, drept dovadă a transferului fiind ordinul de plată ce confirmă transferul banilor, cu indicaţia destinaţiei plăţii (ex: Achitarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special pentru SRL “XXX”).”

Subiecţii care dispun de subdiviziuni, înregistrate pe altă adresă decît cea a sediului central, urmează să depună cererea comandă privind eliberarea formularelor la inspectoratul fiscal teritorial, în raza căruia se deservesc.

Ordinul a fost  completat cu un nou punct  51, conform cărui şeful Direcţiei Administrare Fiscală (şeful IFS teritoriale, şeful DGMC) este în drept să aprobe lista subiecţilor cărora formularele tipizate de documente primare cu regim special le pot fi eliberate fără examinarea cererii, lista dată  putînd fi constituită din subiecţi ce nu prezintă riscuri pentru administrarea TVA şi, alţi agenţi economici care nu sunt plătitori de TVA şi nu prezintă risc pentru administrare fiscal.

Totodată a fost stabilită obligaţia funcţionarului fiscal să informează solicitantul despre starea comenzii pînă la scurgerea termenului de 3 zile lucrătoare, termen în care se examinează comanda privind eliberarea formularelor.

 Centrele de eliberare a formularelor vor fi:
    - pentru agenţii economici administraţi de către Direcţia Generală a Marilor Contribuabili (DGMC) şi oficiile fiscale din republică - centrul de eliberare pe adresa: str. Teilor, nr.7/2, etajul 3, biroul 303 (în incinta Direcţiei Administrare Fiscală Botanica);
    - pentru agenţii economici din municipiul Chişinău - centrul de eliberare situat pe adresa: or. Chişinău, şos. Hînceşti, nr.53;
    - pentru agenţii economici din cadrul IFS teritoriale – sediul IFS teritorial unde a fost depusă cererea.

Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 77  din  22.05.2013 cu  privire la  aprobarea modificărilor şi  completărilor  la Ordinul nr. 83 din 7 iulie 2011 cu privire la aprobarea Programului de examinare pentru conferirea calităţii de auditor pentru auditul general

Conform modificărilor operate a suferit schimbări Programul de examinare pentru conferirea calităţii de auditor pentru auditul general.

Ordinul Serviciului Vamal nr. 245 din  22.05.2013 cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu”.

Conform modificărilor operate în baza Legii privind importul unor bunuri nr.111 din 16.05.2013 vor fi scutite de plata drepturilor de import, importul de către Comitetul Naţional Olimpic a 15000 de tricouri, clasificate la poziţia tarifară 6109, fără drept de comercializare

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...