37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.96-104 din 26 mai – 23 iunie 2009

MO nr.96-104 din 26 mai – 23 iunie 2009

23.06.20091.452 views OptimAudit

BULETIN INFORMATIV

Nr.8 din 23 iunie 2009                        

m. Chişinău

Monitorul Oficial nr. 96 din 26 mai 2009

- Ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului nr.11 din 30.01.2009 cu privire la aprobarea reglementării tehnice privind aprobarea cerinţelor pentru acreditarea OEC în domeniul reglementat.

Ordinul stabileşte procesul de acreditare şi de supraveghere a organismelor care efectuează activităţi de evaluare a conformităţii în domeniul reglementat.

Monitorul Oficial nr. 97-98 din 29 mai 2009

- Ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului nr.138 din 09.12.2008 cu privire la aprobarea Reglementărilor de metrologie legală. 

Regulamentul stabileşte condiţiile în care organismul naţional de metrologie exercită controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare prin aprobări de model şi se referă la mijloacele de măsurare legale.

Regulamentul nu este aplicabil la :

-          mijloacele de măsurare legale importate în Republica Moldova, produse conform prevederilor documentelor normative puse în aplicare pînă în anul 1992. Aceste mijloace de măsurare legale se plasează pe piaţă după efectuarea verificării metrologice iniţiale.

-          Utilajul de încercări utilizat în domeniile de interes public, care se supune atestării metrologice în conformitate cu prevederile reglementărilor de metrologie legală.

- Ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului nr.21 din 10.02.2009 cu privire la modificarea ordinului nr.138 din 09.12.2009.

Ordinul implementează Reglementarea de metrologie legală RGML 03:2008 „sistemul Naţional de Metrologie. Preambalarea unor produse în funcţie de masă şi volum”.

- Ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului nr.55 din 15.04.2009 cu privire la desemnarea organismului de certificare „Trans - standard” SRL.

„Trans- standard” SRL este desemnat organismul de certificare pentru efectuarea certificării a serviciilor de transport de călători, serviciilor de deservire tehnică şi reparaţia mijloacelor de transport şi serviciilor de parcare a mijloacelor de transport.

- Ordinul Serviciului Vamal al Republicii Moldova nr. 157-0 din 20.05.2009 referitor la clasificarea „cărnii, organelor comestibile şi a preparatelor din carne”.

- Ordinul Serviciului Vamal al Republicii Moldova nr. 158-0 din 20.05.2009 referitor la clasificarea mustului de struguri parţial fermentat şi a vinului-materie primă.

Monitorul Oficial nr. 99-100 din 05 iunie 2009

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr.44 din 26.05.2009 privind aplicarea art. 19 al Legii nr.282-XV din 22.07.2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase.

Conform ordinului se stabileşte că, persoanele juridice şi fizice predau către Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării pentru probare şi marcare articole de bijuterii din metale preţioase de import, cu prezentarea declaraţiei vamale ce confirmă achitarea accizului.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr.45 din 26.05.2009 cu privire la completarea Regulilor de evidenţă şi păstrare a metalelor preţioase, pietrelor preţioase şi producţiei din ele, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 20.09.2005.

Conform completărilor titularii de licenţe care practică activitatea de comercializare a articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase vor asigura, în mod obligatoriu, evidenţa acestora într-un registru de evidenţă a circulaţiei articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase.

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.79 din 20.03.2009 cu privire la ordinea examinării medicale a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere. 

Anexa nr.1 cuprinde lista instituţiilor medico-sanitare publice abilitate cu dreptul de a crea comisii pentru examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor care doresc obţinerea permisului de conducere. În municipiul Chişinău cu acest drept este investit Dispensarul Dermatovenerologie Municipal.

Anexa nr.2 cuprinde regulamentul privind ordinea examinării medicale a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere.

- Ordinul Serviciului vamal nr. 137-0 din 12.05.2009 referitor la completarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu.

Completările se referă la rubrica 31 „cotele şi descrierea mărfurilor „Mărci şi numere; Numărul containerului; Numărul şi natura.” Asstefel, în cazul operaţiunilor de comerţ cu diverse medicamente, care se clasifică la poziţia tarifară 3004 sau blocurilor pentru maşini automate de prelucrare a datelor clasificate la poziţia tarifară 8471, sau părţilor acestora de la subpoziţia 8473 30, în versiunea electronică a declaraţiei, se va efectua descrierea  detaliată a fiecărui produs în parte cu indicarea caracteristicilor principale ale acestuia, cantităţii şi valorii în vamă a lui exprimată în lei. În aceste cazuri pentru coincidenţa versiunii electronice cu cea pe suport de hîrtie, pe formularul declaraţiei se va imprima descrierea generală a produselor, iar nominalizarea fiecărui produs se va imprima într-o specificaţie a mărfurilor separată, ataşată la declaraţia vamală şi care trebuie autentificată cu ştampila brokerului şi semnătura specialistului care a completat declaraţia vamală în cauză. Este obligatoriu ca denumirea fiecărui produs să se înceapă din rînd nou şi ca acesta să fie numerotat.

- Ordinul Serviciului vamal nr. 145-0 din 15.05.2009 referitor la clasificarea „peştelui, crustaceelor, nevertebratelor acvatice şi a preparatelor din acestea.”

Monitorul Oficial nr. 101 din 10 iunie 2009

Monitorul Oficial nr. 102 din 12 iunie 2009

Monitorul Oficial nr. 103 din 16 iunie 2009

- Legea nr. 25-XVII din 15.06.2009 pentru modificarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21.11.1997.

Conform modificărilor:

- pragul minim de reprezentare constituie următoarele proportţii din voturile valabil exprimate pe ţară, pentru un partid, o organizaţie social-politică – 5 la sută (anterior 6 la sută),

- comisia Electorală Centrală consideră alegerile nevalabile dacă la ele au participat mai puţin de 1/3  (anterior 1/2) din numărul de persoane înscrise în listele electorale,

- votarea repetată se consideră valabilă indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot.

Monitorul Oficial nr. 104 din 19 iunie 2009

-          Legea nr.27-XVII din 15.06.2009 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Prin această lege s-a modificat şi s-a completat legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.06.1995

Modificările se referă la procedura de insolvabilitate a băncii şi la lichidarea silită a băncii comerciale.

Astfel conform completărilor:

- Banca Naţională poate retrage licenţa şi numeşte prin ordonanţă un lichidator pentru lichidarea băncii în cazul în care se constată că banca este în incapacitate de plată sau în supraîndatorare, sau capitalul este mai mic de 2/3 faţă de capitalul reglementat şi există pericolul ca banca să intre în incapacitate de plată (insolvabilitate), sau se constată pericolul pierderii substanţiale de active ori prejudicierea substanţială a intereselor deponenţilor sau pericolul prejudicierii substanţiale a intereselor acestora.

- organul executiv este obligat să anunţe Banca Naţională cînd se află în incapacitate de plată sau există un aşa pericol.

În lege a fost introdus capitolul VI¹ care stabileşte care este procedura lichidării silite a băncii.

- Hotărîrea Curţii de Conturi nr.14 din 24.04.2009 privind Raportul auditului regularităţii la Aparatul Parlamentului pe anul 2008

Monitorul Oficial nr. 104 din 23 iunie 2009

- Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 146 din 18.06.2009 cu privire la modificarea normei rezervelor obligatorii.

Conform hotărîrii norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă, începînd cu perioada de urmărire a mijloacelor atrase 21 iunie – 05 iulie 2009 se stabileşte în mărime de 16 la sută din baza de calcul.

- Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr.147 din 18.06.2009 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei.

Se stabileşte rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt în mărime de 9,0 la sută anual.

Se stabilesc ratele de dobîndă:

-          la creditele overnight în mărime de 11,5 la sută anual;

-          la depozitele overnight în mărime de 2,0 la sută anual.

Se stabileşte rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) în mărime de 9,0 la sută anual.


Informaţii utile din domeniul legislaţiei muncii:

De la 31 mai 2009 a intrat în vigoare noul cod contravenţional. Codul conţine cîteva articole, care stabilesc răspunderea contravenţională pentru încălcarea legislaţiei muncii.

Art. 55 stabileşte că „încălcarea legislaţiei muncii, a legislaţiei cu privire la securitatea şi la igiena muncii, a altor norme de protecţie a muncii se sancţionează cu amendă de la 800 la 1000 lei, aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000 la 1500 de lei - aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 1600 la 2400 lei -  aplicată persoanei juridice.” Aceleaşi acţiuni săvîrşite asupra minorului se sancţionează cu amendă de la 1000 la 1600 lei aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 2000 la 3000 de lei - aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 2400 la 3600 lei -  aplicată persoanei juridice.

Pentru astfel de contravenţii, sancţiunile au fost micşorate comparativ cu codul cu privire la contravenţiile administrative din 1985.

Art. 56 prevede: „utilizarea de către persoanele cu funcţie de răspundere, la completarea documentelor oficiale, a denumirilor de profesii sau de funcţii care nu corespund Clasificatorului ocupaţiilor din R M se pedepseşte cu amendă de la 200 la 1000 lei.”

Trebuie de menţionat că nol cod a exclus răspunderea angajatorilor pentru de prezentarea tardivă, sau neprezentarea către Agenţia Forţei de Muncă, în scris, a informaţiei despre funcţiile libere din statele de personal. 

Art. 57 la alin (1) prevede: „încălcarea intenţionată cu mai mult de 2 luni a termenului stabilit pentru plata salariilor, achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi pentru efectuarea altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin legislaţie se sancţionează  cu amenda de la 1000 la 2000 lei aplicate persoanei fizice, cu amendă de la 2000 la 4000 lei aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 4000 la 6000 lei -  aplicată persoanei juridice.”

La alin (2) este stabilit că în cazul încălcării intenţionate cu mai mult de 2 luni a termenului stabilit pentru plata pensiilor, indemnizaţiilor, precum şi pentru efectuarea altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin legislaţie se sancţionează  cu amenda de la 1500 la 2000 lei persoana fizică, cu amendă de la 2200 la 4000 lei aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 4400 la 6000 lei -  aplicată persoanei juridice.”

Acesta este unul din articolele unde s-a mărit sancţiunea pentru acest tip de contravenţii în comparaţie cu codul precedent. Sancţiunea survine indiferent dacă reţinerea salariului sau a altor plăti s-a făcut faţă de un salariat sau mai mulţi.

Procesul – verbal cu acest tip de contravenţii se constată  de către Inspecţia Muncii (la fel  prevedea şi codul vechi) însă se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente, care şi stabileşte cuantumul amenzii ce va fi aplicată.

Art. 58 stabileşte că : „antrenarea minorului în executarea unei munci interzise de legislaţie se sancţionează  cu amenda de la 600 la 3000 lei aplicate persoanei fizice, cu amendă de la 2000 la 3000 lei aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an”.

Amintim că art 255 din Codul muncii interzice utilizarea muncii persoanelor în vîrsta de pînă la 18 ani la lucrările cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase, la lucrari subterane, precum şi la lucrări care pot să aducă prejudicii sănătăţii sau integrităţii morale a minorilor (jocurile de noroc, lucrul în localurile de noapte, producerea, transportarea şi comercializarea băuturilor alcoolice, a articolelor din tutun, a preparatelor narcotice şi toxice). Nu se admite ridicarea şi transportarea manuală de către minori a greutăţilor care depăşesc normele maxime stabilite pentru ei.

Sancţiunile pentru această contravenţie sunt mult mai mari decît cele din vechiul cod.

Art. 59 prevede că pentru eschivarea reprezentanţilor părţilor de la negocieri asupra încheierii, modificării sau completării contractului colectiv de muncă sau încălcarea termenului de negocieri, neasigurarea activităţii comisiei în vederea încheierii în termen a contractului colectiv de muncă: se sancţionează cu amenda de la 400 la 600 lei. Sancţiunea poate fi aplicată atît reprezentanţilor salariaţilor cît şi angajatorilor .

Art 61 prevede că pentru împiedicarea dreptului salariaţilor de a întemeia sindicate şi de a se afilia lor, pentru a-şi apăra interesele profesionale, economice şi sociale şi de a se înscrie în ele se sancţionează cu amenda de la 800 la 1000 lei.

Crearea sindicatelor este un drept prevăzut de constituţie de aceea el nu poate fi îngrădit.

Art. 81 prevede că pentru angajarea în întreprinderile din sectorul alimentar a personalului fără examen medical şi/sau fără instruire igienică, şi/sau fără calificarea necesară în materie de igienă se sancţionează  cu amenda de la 3000 la 4000 lei aplicate persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 4000 la 5000 lei -  aplicată persoanei juridice.”

Sînt în drept să examineze aşa dosare organele supravegherii sanitar – epidemiologice de stat, sancţiuni aplică medicul-şef sanitar de stat al R.M şi adjuncţii lui, medicii – şefi sanitari de stat ai raioanelor şi oraşelor (municipiilor). 

Scrisori ale IFPS.

1. Scrisoarea IFPS nr.17-6/3-12/ 1342 -3344 din 09.06.2009

Prin această scrisoare IFPS îşi exprimă poziţia referitor la art.14 alin (4) al legii nr. 408-XV din 26.07.2001 care obligă agenţii economici de a instala termilale POS. Această obligaţie apare la agenţii economici:

1) care efectuează comerţ cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau prestează servicii al căror volum de vânzări din activităţile menţionate a depăşit 10 milioane de lei pe parcursul anului 2007 sunt obligaţi, în termen de până la 1 ianuarie 2009, să instaleze terminale POS şi să asigure posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora în subdiviziunile (cu excepţia reţelelor de comerţ ambulant) în care, în aceeaşi perioadă, volumul de vânzări a depăşit suma de 500000 de lei;

2) care desfăşoară activităţi conform CAEM diviziunea 55 (hoteluri şi restaurante) şi diviziunea 50, clasa 50.50 (comerţul cu amănuntul al carburanţilor), al căror volum de vânzări a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului 2007, sunt obligaţi, în termen de până la 1 ianuarie 2009, să instaleze terminale POS şi să asigure posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora în subdiviziunile (cu excepţia reţelelor de comerţ ambulant) în care, în aceeaşi perioadă, volumul de vânzări a depăşit suma de 500000 de lei;

3) al căror volum de vânzări din comerţul cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului precedent sunt obligaţi, în termen de până la 1 iulie a anului imediat următor, să instaleze terminale POS şi să asigure posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora în subdiviziunile (cu excepţia reţelelor de comerţ ambulant) în care, în aceeaşi perioadă, volumul de vânzări a depăşit suma de 500000 de lei, începând cu 1 iulie 2009.

La reţeaua de comerţ ambulant, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 517 din 18.09.1996, se referă o parte a reţelei comerciale cu amănuntul constituită din chioşcuri, pavilioane, cafenele de vară, mini-cafenete, precum şi o parte din unităţile comerciale nestaţionare (tarabe, coşuri) şi puncte comerciale ambulante (cărucioare, cisterne, auto-remorci, auto-magazine etc).

  Astfel, în această scrisoare IFPS specifică că subdiviziunile ce se referă la reţeaua de comerţ ambulant, chiar şi în cazul depăşirii volumului de vânzări de 500 000 de lei, nu sunt obligate să acorde consumatorilor posibilitatea de achitare prin carduri bancare, adică dotarea acestora cu terminale POS rămâne la discreţia agenţilor economici.

În cazul în care activităţile desfăşurate de agenţii economici, în sensul Legii nr. 408-XV din 26 iulie 2001, nu sunt expres distincte, conform CAEM-ului, urmează de înţeles toate grupele comerţului cu ridicata, comerţului cu amănuntul, prestărilor de servicii.

            Dacă în cadrul decontărilor băneşti în numerar, contribuabilul acceptă, benevol sau în virtutea legii, cardul bancar ca instrument de plată fără numerar, iar consumatorul (cumpărător, client, beneficiar) solicită achitarea tranzacţiei comerciale cu cardul bancar, decontările respective se înregistrează, de asemenea, prin intermediul maşinii de casă şi de control (MCC). Terminalele POS se instalează, de regulă,- în aceleaşi locuri ca şi MCC (locul de lucru al casierului, operatorului-casier, vânzătorului, prestatorului etc).

Termenele de executare a legii sunt:

a)   din 1 ianuarie 2009 trebuie să fie asigurată posibilitatea de achitare a plăţilor prin
intermediul terminalelor POS în subdiviziunile (cu un volum de vânzări ce depăşeşte suma de
500 000 de lei) agenţiilor economici care desfăşoară următoarele activităţi:

-    comerţ cu ridicata, comerţ cu amănuntul sau prestări de servicii şi care în anul 20Q7 au avut un volum de vânzări ce depăşeşte suma de 10 milioane de lei,

-    conform CAEM diviziunea 55 (hoteluri şi restaurante) şi diviziunea 50, clasa 50.50 (comerţul cu amănuntul al carburanţilor) şi care în anul 2007 au avut un volum de vânzări ce depăşeşte suma de 2 milioane de lei;

b)   anual, din 1 iulie trebuie să fie asigurată posibilitatea de achitare a plăţilor prin
intermediul terminalelor POS în subdiviziunile (cu un volum de vânzări ce depăşeşte suma de
500 000 de lei) agenţiilor economici care desfăşoară următoarele activităţi:

-           comerţ cu ridicata, comerţ cu amănuntul sau prestări de servicii şi care, în anul
imediat precedent,
au avut un volum de vânzări ce depăşeşte suma de 2 milioane de lei.

2. Scrisoarea IFPS nr. 17-2/1-14-580-3596.

Această scrisoare este răspunsul la scrisoarea deschisă pe care a adresat-o ACAP către IFPS pe marginea mai multor neclarităţi referitoare la interpretarea legislaţiei fiscale în vigoare.

        La întrebarea referitoare la obligativitatea eliberării facturii fiscale pentru livrările efectuate cu titlu gratuit în scopuri promoţionale, IFPS a răspuns că „obligativitatea eliberării facturii fiscale pentru livrările impozabile este stabilită de Codul fiscal şi Legea contabilităţii. Neexecutarea prevederilor legislaţiei în vigoare, nu poate fi motivată de nepublicarea unor acte cu putere juridică inferioară”.

           La întrebarea ce ţine de completarea de către agenţii economici a facturilor fiscale, facturii cu „-” cratimă poziţia IFPS este următoarea: „Conform pct.41 lit. c) al Instrucţiunii privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997", cratima urmează a fi indicată numai în rîndurile, coloanele rîndurilor completate, care nu conţin informaţie, în cazul completării acestor documente conform metodei combinate (manual, la maşina de dactilografiat sau computerizat).”

Totodată specificăm ca la data de 03.06.2009 IFPS a răpuns unei Întreprinderi de Stat la întrebarea legată de indicarea cratimei în factura fiscală în modul următor: „dat fiind faptul că indicatorii rezultativi reflectaţi în rîndul 10 al facturii fiscale pot fi verificaţi prin calcul, cratima se va înscrie în rîndurile 1-9 şi în poziţiile 10.1 -10.2 ale rîndurilor completate ale facturilor fiscale, în cazul lipsei informaţiei la completarea acestora”.

Din considerentul că scrisoarea IFPS către întreprinderea de stat datează cu o dată mai recentă nu ne rămîne decît să sperăm că organele fiscale, în unanimitate vor ţine cont de ultima  scrisoare care prevede că cratima trebuie indicată numai în rîndurile, coloanele rîndurilor completate, care nu conţin informaţie, în cazul completării acestor documente conform metodei combinate.

    La întrebarea referitoare la deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate de angajator sub formă de premii de sărbători IFPS anunţă următoarele: „actualmente, nu se constată careva tendinţe de revizuire a normelor care ar reglementa aceste cheltuieli.Constatarea sau neconstatarea administrării corecte a cheltuielilor în cauză printr-un act de control pentru perioadele precedente nu poate servi ca temei juridic de administrare a acestor plăţi în modul similar şi în continuare. Deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate de angajator sub formă de premii de sărbători este reglementată de legislaţia în vigoare şi anume, Codul fiscal (art. 24) şi Codul muncii.

   Astfel, premiile sau alte plăţi de stimulare şi compensare, care sunt parte a sistemului de salarizare, stabilite de contractele colective de muncă şi de convenţiile colective, precum şi de alte acte legislative sau normative care reglementează relaţiile de muncă, conform art. 4 al Codului muncii, care au un caracter obligatoriu şi sunt achitate de angajator, se vor deduce în scopuri fiscale.

Plăţile efectuate în temeiul contractului individual de muncă de către angajator pot fi deduse în scopuri fiscale, doar în cazul în care aceste se conformă prevederilor art. 24 al Codului fiscal şi art. 4 al Legii salarizării nr. 847 din 14.02.2002.

Plăţile cu caracter facultativ, achitate în temeiul legislaţiei muncii vor fi deductibile în scopuri fiscale, doar în cazul în care aceste plăţi sunt ordinare şi necesare pentru activitatea de întreprinzător desfăşurată de contribuabil şi sunt efectuate exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.

 La întrebarea ce ţine de aplicarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din alte plăţi decît salariul, efectuate în folosul persoanelor fizice, IFPS a stipulat că aceasta nu ţine, de competenţa Ministerului Finanţelor şi a organelor subordonate, care au doar atribuţii de administrare şi control a acestor plăţi, ci constituie competenţa altor autorităţi publice, care vor fi sesizate, în modul legal stabilit, pe marginea propunerii relevate. Totodată, IFPS ţine să menţioneze că de către Ministerul Finanţelor este în proces de elaborare următorul titlu (Titlului X) „Contribuţii sociale", care va avea ca obiect de reglementare şi primele de asigurare    obligatorie de asistenţă medicală, în contextul căruia va fi prevăzută şi baza de calcul a plăţi nominalizate.

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...