37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.94-111 din 06 iulie – 27 iulie 2007

MO nr.94-111 din 06 iulie – 27 iulie 2007

27.07.20071.223 views

Monitorul Oficial Nr.94-97 din 06 iulie 2007

Legea nr. 424 pentru completarea unor acte legislative.  (pag19)

Se modifică Codul Fiscal la următoarele articole:

Art. 49 se completează  în final cu cuvintele „rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi rezidenţii incubatoarelor de inovare”.

Art. 103 se completează cu aliniatul (9') cu următorul cuprins: „T.V.A. nu se aplică mărfurilor şi serviciilor importate de către rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi rezidenţii incubatoarelor de inovare, precum şi mărfurilor şi serviciilor procurate de către aceştia de pe teritoriul Republicii Moldova. Modul de aplicare a scutirilor  se stabileşte  de Guvern. În cazul încetării activităţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice, a incubatoarelor de inovare sau în cazul pierderii statutului de rezident al acestora, T.V.A. se aplică la valoarea iniţială a stocurilor de mărfuri neutilizate în procesul activităţii rezidenţilor”.

S-a modificat articolul 28 din legea nr.1380-XII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal , astfel litera l se completează cu l¹ şi are următorul cuprins:

l¹) „mărfurile şi serviciile importate de către rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi de către rezidenţii incubatoarelor de inovare. Modul de aplicare a scutirii se stabileşte de Guvern. În cazul încetării activităţii parcurilor  ştiinţifico-tehnologice, a incubatoarelor de inovare sau în cazul revocării statutului de rezident al acestora, taxa vamală se aplică la valoarea iniţială a stocurilor de mărfuri neutilizate în procesul activităţii rezidenţilor”.

S-a modificat Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal. Astfel după aliniatul (11) s-a introdus aliniatul (11¹) cu următorul cuprins:

(11¹) Prin derogare de la prevederile art. 282 alin. (2) din Codul fiscal, în anul 2007, contribuabilii din oraşe şi municipii, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor), - subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale) – vor beneficia de dreptul la reducerea specificată la alin. (2) din articolul menţionat în cazul achitării sumei integrale a acestui impozit pînă la 15 august 2007.

Ordin cu privire la unele măsuri referitoare la ridicarea siguranţei zborurilor (pag.78).

Monitorul Oficial Nr.98-102 din 13 iulie 2007

- Hotărîrea nr. 779 cu privire la  aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1015 din 05 septembrie 2006 (pag.101)

Regulamentul privind modul de completare, eliberare şi evidenţă medicală  se completează.

Ordin nr.289 din 07 iunie 2007, al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere (pag 103-117)

Monitorul Oficial Nr.103-106 din 20 iulie 2007

Legea nr. 131-XVI din 07 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (pag.9).

Prezenta lege reglementează relaţiile juridico-sociale din domeniul traficului rutier, stabileşte drepturile, obligaţiile, responsabilităţile autorităţilor de resort şi ale participanţilor la acest trafic.

Legea stabileşte care sunt autorităţile de resort în domeniul traficului rutier, şi care este competenţa lor.

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.36/3 din 05 iulie 2007 cu privire la prezentarea de către societăţile pe acţiuni de tip deschis a dărilor de seamă anuale. (Pag.82)

La anexa nr. 1 a acestei hotărîri găsim lista societăţilor pe acţiuni de tip deschis care n-au prezentat darea de seamă pe anul 2006.  Anexa nr.2 cuprinde lista societăţilor pe acţiuni, care au admis valori ale activelor nete inferioare capitalului social, iar anexa nr.3 cuprinde lista societăţilor pe acţiuni cu capital social insuficient.

Monitorul Oficial Nr.107-111 din 27 iulie 2007

Hotărîrea Guvernului  nr. 782 din 04 iulie 2007 privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.152 din 19 februarie 2004 “Cu privire la salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară şi cuantumului sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile”. (pag.60)

Hotărîrea prevede că de la 01 iunie 2007, salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică se stabileşte:

  - Pentru angajaţii întreprinderilor din ramura agriculturii şi silviculturii, cu excepţia personalului auxiliar din ramura agriculturii – în mărime de cel puţin 4.15 lei pe oră sau de cel puţin 700 lei pe lună, calculate pentru programul de lucru de 169 ore pe lună;

  - Pentru angajaţii unităţilor cu autonomie financiară raportate la alte ramuri – în mărime de cel puţin 5,33 lei pe oră sau cel puţin 900 lei pe lună, calculate pentru un program complet de 169 ore în medie pe lună;

  - Pentru personalul auxiliar din ramura agriculturii – în mărime de cel puţin 3,26 lei pe oră sau de cel puţin 500 lei  lună, calculate pentru un program complet de lucru de 169 ore în medie pe lună.

Se acordă unităţilor economice dreptul de a implementa treptat noul cuantum al salariului tarifar, în funcţie de posibilităţile financiare, dar  nu  mai tîrziu de 01 septembrie 2007.

Anexa 1 şi 2 se exclude, iar anexa 3 cuprinde Sporul de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile.  

Hotărîrea Guvernului nr.788 din 18 iulie 2007 pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind restituirea accizelor , aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006. (pag 61)

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...