37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.86-95 din 8 mai – 22 mai 2009

MO nr.86-95 din 8 mai – 22 mai 2009

31.05.20091.555 views

Monitorul Oficial nr. 86-88 din 08 mai 2009

- Hotărîrea Guvernului nr. 329 din 23.04.2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico – profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii.

Acest regulament a fost aprobat în vederea asigurării tehnico – profesionale a specialiştilor cu activităţi în construcţii. Se supun atestării – de către Organul naţional de dirijare în construcţii prin comisiile specializate de atestare tehnico-profesională, specialiştii care sunt responsabili de calitatea construcţiilor.

Regulamentul prevede modul şi procedura atestării.

 - Hotărîrea Guvernului nr.345 din 30.04.2009 cu privire la Registrul de stat al organizaţiilor necomerciale.

Regulamentul cu privire la Registrul de stat al organizaţiilor necomerciale stabileşte modul de ţinere, păstrare şi restabilire a Registrului de stat al organizaţiilor necomerciale (asociaţii obşteşti, fundaţii, instituţii).

- Hotărîrea Guvernului nr. 346 din 30.09.2009 cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 27 din 19.01.2004 „pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier”

- Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 324 din 27.02.2009 cu privire la aprobarea Normelor tehnice ale reţelelor de distribuţie a gazelor naturale.

- Decizia Comisiei Interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control nr. 17-6/3-22/02-2009 din 09.04.2004

Conform Deciziei în Registrul unic al maşinilor de casă şi control  au fost incluse noi modele:

„DATECS FP-260SV-GPRS”, „TREMOL MO2”, „TREMOL MO3”, „TREMOL FP-SV”, „ND-707.01”, „MERCURY-180F.TP”.

Monitorul Oficial nr. 89-90 din 12 mai 2009

- Hotărîrea Guvernului nr. 344 din 30.04.2009 privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

În baza acestei hotărîri a fost desemnată Întreprinderea de Stat „Fiscervinform” în calitate de administrator tehnico-tehnologic al sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat care va exercita asigurarea procesului de fabricare, recepţionare, evidenţă şi distribuire contra plată a mărcilor „Marcă comercială de stat”, „Timbru de acciz.Marcă comercială de stat”, şi „Timbru de acciz” 

- Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 05.05.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea achiziţiilor publice de servicii de proiectare a lucrărilor.

Regulamentul are drept scop crearea cadrului organizatoric şi elaborarea unei metodologii unice privind structura, conţinutul şi modul de utilizare şi prezentare a documentaţiei ce ţine de achiziţiile publice de servicii de proiectare a lucrărilor. Anexa la Regulament cuprinde documentaţia standard pentru prezentarea ofertelor la achiziţiile publice de servicii de proiectare a lucrărilor.

- Hotărîrea Guvernului nr. 354 din 08.05.2009 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1363 din 29.11.2008 „cu privire la modalitatea eliberării autorizaţiilor pentru importul de carne, organe comestibile, produse (preparate) din carne, lapte, şi produse lactate”.

Conform completărilor, decizia privind retragerea sau refuzul de a se acorda autorizaţia pentru importul poate fi luată de către comisie şi dacă „în cadrul verificării operative  efectuate de către organele de control de stat, în activitatea agenţilor economici sînt depistate relaţii cu agenţii economici care nu îşi onorează obligaţiile faţă de buget şi/sau diminuează obligaţiile fiscale prin neutilizarea diferitor scheme frauduloase şi suspecte.

 

Legislaţia muncii.

O consecinţă a crizei economice este reducerea personalului la întreprinderi. Procedura legală de reducere a statelor sau a numărului de personal este următoarea:

1.                  asociaţii întreprinderii emit o hotărîre motivată despre reducerea personalului.

2.                  in baza Hotărîrii asociaţilor, administratorul emite un ordin de preavizare a salariatilor care urmeaza a fi reduşi.

3.                  salariaţii care urmează a fi reduşi mai lucrează la întreprindere încă 2 luni. În aceste 2 luni angajatorul va acorda salariaţilor cîte o zi lucrătoare din săptamîna, cu mentinerea salariului pentru căutarea altui loc de munca.

4.                  după expirarea a 2 luni salariaţii sunt concediaţi achitînduli-se:

-          pentru prima luna plata unei indemnizaţii de concediere egală cu mărimea sumată a unui salariu mediu săptămînal pentru fiecare an lucrat la unitatea în cauză, dar nu mai mică decît un salariu mediu lunar.

-          pentru a doua luna menţinerea salariului mediu lunar dacă persoana concediată nu a fost plasată în cîmpul muncii

-          pentru a treia lună menţinerea salariului mediu lunar dacă, după concediere, salariatul s-a înregistrat în decurs de 14 zile calendaristice la agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă şi nu a fost plasat în cîmpul muncii, fapt confirmat prin certificatul respectiv;

   În cazul în care reorganizarea sau lichidarea unităţii presupune reducerea în masă a locurilor de muncă, întreprinderea va informa, cu cel puţin 3 luni înainte, despre acest lucru organele sindicale din unitatea şi ramura respectivă şi va iniţia negocieri în vederea respectării drepturilor şi intereselor salariaţilor. Criteriile vizînd reducerea în masă a locurilor de muncă se stabilesc prin convenţiile colective.

   În cazul în care, după expirarea termenului de preavizare de 2 luni, nu a fost emis ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) de concediere a salariatului, această procedură nu poate fi repetată în cadrul aceluiaşi an calendaristic. În termenul de preavizare nu se include perioada aflării salariatului în concediul anual de odihnă, în concediul de studii şi în concediul medical.

Monitorul Oficial nr. 91 din 13 mai 2009

- Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare nr.21/5 din 16.04.2009 cu privire la stabilirea calificărilor faţă de societatea de audit pentru efectuarea auditului asociaţilor de economii şi împrumut.

      Articolul 45 din Legea asociaţilor de economii şi împrumut nr. 139-XVI din 21.06.2007 auditul în asociaţiile de economii şi împrumut poate fi obligatoriu sau solicitat. Auditul obligatoriu poate fi efectuat de organizaţia de audit care corespunde calificărilor stabilite de autoritatea de supraveghere.     

    Conform hotărîrii nr.21/5 a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, pentru efectuarea auditului obligatoriu al asociaţilor de economii şi împrumut,  se stabileşte drept criteriu de calificare a societăţii de auditdispunerea de cel puţin a unui angajat care să deţină certificat de calificare al auditorului instituţiilor financiare. Acest certificat se eliberează de către Banca Naţională.

    Calificarea stabilită va fi valabilă pînă la data eliberării de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare a certificatului de calificare al auditorului participant la piaţa financiară nebancară în domeniul asociaţilor de economii şi împrumut.

Monitorul Oficial nr. 92-93 din 15 mai 2009

- Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 11.05.2009 pentru organizarea Reglementării tehnice „Sistemul de organizare a pieţei vitivinicole şi trasabilitatea produselor”.

- Hotărîrea Guvernului nr.357 din 13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere.

Noul Regulament al circulaţiei rutiere va intra în vigoare de la 15 iulie 2009.

Monitorul Oficial nr. 94 din 19 mai 2009

- Ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului nr.101 din 08.10.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală RGML 02:2008 „Sistemul naţional de Metrologie. Acordarea avizului tehnic de înregistrare”.

Regulamentul general de metrologie legală stabileşte modul de înregistrare şi depunere a declaraţiei în vederea primirii avizului tehnic de înregistrare pentru activităţile de:

- producere, reparare, montare, vînzare, închiriere, punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal;

- etalonare a mijloacelor de măsurare;

- efectuarea preambalării produselor.

Regulamentul general de metrologie legală este destinat pentru a fi utilizat de persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate pentru activitatea de întreprinzător care produc, repară, montează, etalonează, vînd, închiriază, pun în funcţiune mijloace de măsurare legale, efectuează preambalarea produselor. 

- Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 116 din 14 mai 2009 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei.

Se stabileşte rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt în mărime de 10,0 la sută anual.

Se stabilesc ratele de dobîndă:

-          la creditele overnight în mărime de 12,5 la sută anual;

-          la depozitele overnight în mărime de 2,0 la sută anual.

Se stabileşte rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) în mărime de 10,0 la sută anual.

Ratele nominalizate se aplică începînd cu data intrării în vigoare a prezentei hotărîri pînă la data intrării în vigoare a ratelor noi.

Monitorul Oficial nr. 95 din 22 mai 2009

- Ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului nr. 147 din 26.12.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de supraveghere a activităţii Organismului Naţional de Standardizare.

Regulamentul stabileşte modul de supraveghere a activităţii Organismului Naţional de Standardizare (ONS) efectuat de către organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii, care reglementează activitatea de standardizare. Supravegherea ONS se efectuează de către Direcţia generală infrastructura calităţii din cadrul Ministerului Economiei.

- Ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului nr.10 din 30.01.2009 cu privire la aprobarea regulilor de desemnare a OEC.

Ordinul stabileşte regulile de desemnare/notificare a organismelor de evaluare a conformităţii în domeniul reglementat în cadrul Sistemului Naţional de Evaluare a Conformităţii pentru realizarea sarcinilor de evaluare a conformităţii prevăzute de reglementări tehnice.

- Indicaţiile metodice ale Ministerului Finanţelor nr.10/2-06-134 din 19.05.2009 privind modul de reflectare în contabilitate a cheltuielilor şi TVA, aferente bunurilor imobiliare transmise în locaţiune şi serviciilor comunale.

Prin aceste Indicaţii metodice Ministerul Finanţelor explică modul de reflectare în evidenţă a operaţiunilor de transmitere a încăperilor în locaţiune, oferă două variante de evidenţă a operaţiunilor de transmitere a încăperilor în locaţiune inclusiv a cheltuielilor aferente contractului de locaţiune (servicii comunale: alimentare cu apă, gaz, energie electrică şi termică etc.).

Varianta I

Se foloseşte în cazul cînd Locatorul refacturează cheltuielile aferente contractului de locaţiune (servicii comunale: alimentare cu apă, gaz, energie electrică şi termică etc.) compensate de Locatar.

Locatorul, în baza facturilor fiscale primite de la furnizorii de servicii, în Registrul de evidenţă a procurărilor şi în debitul contului 534 Datorii privind decontările cu bugetul va reflecta suma TVA aferentă valorii serviciilor consumate numai de el. În creditul contului 534 şi în Registrul de evidenţă a livrărilor va calcula numai suma TVA calculată de la valoarea serviciului de locaţiune. În conturile de cheltuieli (consumuri), de asemenea, va reflecta numai valoarea serviciilor consumate de el (Locator)

Pentru evidenţa valorii serviciilor consumate inclusiv TVA de către Locatar (în evidenţa Locatorului) se propune să fie folosit un cont intermediar 815 Consumuri aferente contractelor de locaţiune.

Varianta II

Costul serviciilor comunale (alimentare cu apă, gaz, energie electrică şi termică etc.) aferente încăperilor transmise în locaţiune se reflectă în conturile de venituri şi cheltuieli ale Locatorului. În Registrul de evidenţă a procurărilor pentru perioada fiscală respectivă Locatorul va reflecta valoarea totală a serviciilor facturate de furnizor şi valoarea TVA aferentă. Valoarea serviciului de locaţiune şi a serviciilor comunale se reflectă în factura fiscală  şi în Registrul de evidenţă a livrărilor la suma totală, sau prin evidenţierea inclusiv şi a valorii serviciilor comunale şi a sumei TVA aferente.

Prin prezentul Comunicat se abrogă Comunicatul informativ al Ministerului Finanţelor nr.17-13-02/1-6897/68 din 10.12.2007 Privind modul de aplicare a TVA şi de eliberare a facturilor fiscale la livrarea serviciilor de locaţiune.

Comentarii

O dată cu publicarea acestor Indicaţii metodice (Comunicat informativ) s-a finalizat perioada de incertitudine privind metodologia evidenţei contabile şi fiscale (TVA) a operaţiunilor ce reiese din conţinutul contractelor de locaţiune şi a serviciilor aferente acestor contracte. Ministerul Finanţelor cu întîrziere, dar a reacţionat la numeroasele adresări din partea contabililor practicieni de a anula efectele Comunicatului informativ al Ministerului Finanţelor nr.17-13-02/1-6897/68 din 10.12.2007 Privind modul de aplicare a TVA şi de eliberare a facturilor fiscale la livrarea serviciilor de locaţiune.

Comunicatul sus numit a fost abrogat şi, practic, s-a revenit la practica contabilă de pînă la modificările din decembrie 2007.

Varianta II permite ca cheltuielile aferente contractelor de locaţiune la Locator să fie reflectate prin conturile de venituri şi cheltuieli, să fie înregistrate în registrele de evidenţă a sumelor TVA, să fie incluse în Declaraţia privind TVA.

- Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr.96 din 23.04.2009 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului priind deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor la băncile licenţiate din Republica Moldova.

     Conform modificărilor, „specimenele de semnături, la latitudinea titularului de cont, se aplică pe fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei de către persoanele împuternicite în prezenţa persoanei responsabile a băncii, sau se prezintă autentificate notarial”. Cu alte cuvinte nu mai este obligatoriu de a autentifica notarial specimenele de semnături si copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale. Astfel, specimenele de semnături se pot aplica şi pe fişă la bancă, în prezenţa persoanei responsabile a băncii, împuternicită conform procedurilor interne ale acesteia.

Totodată conform modificărilor din regulament, se admite confirmarea de către persoana responsabilă a băncii a specimenului de semnături ale persoanelor împuternicite cu dreptul de prima/a doua semnătură, fără prezenţa de fiecare dată a persoanelor împuternicite ale titularilor de cont, dacă există la bancă specimenele acestor semnături nu este pusă la îndoială.

Prezenta Hotărîre intră în vigoare în termen de 30 zile din data publicării în Monitorul oficial al Republicii Moldova (21 iunie 2009).

Informaţii utile din domeniul legislaţiei muncii.

Timpul de muncă şi procedura de reducere a timpului de muncă la întreprindere.

Conform art. 98 alin (1) din codul muncii „repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămînii este, de regulă, uniformă şi constituie 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu două zile de repaus.”

Reducerea timpului de muncă al oricărui salariat se admite doar cu consimţîmîntul scris al părţilor ce se perfectează printr-un acord suplimentar semnat de părţi (salariat şi angajat), care se anexează la contractul individual de muncă. Totodată conform art. 98 alin (4) din codul muncii, regimul de muncă, inclusiv privitor la durata programului de muncă poate fi stabilit fără participarea părţilor contractului individual de muncă pe alte căi şi anume:

-          prin regulamentul intern al unităţii, aprobat de către angajator cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor;

-          prin contractul colectiv de muncă din cadrul unităţii.

Dacă timpul de muncă al salariatului a fost redus legal (într-un mod sau altul invocat anterior), retribuirea muncii se efectuează în corespundere cu prevederile art. 98 alin (2) care prevede că „la unităţile unde, ţinîndu-se cont de specificul muncii, introducerea săptămînii de lucru de 5 zile este neraţională, se admite ca excepţie stabilirea, prin contract colectiv de muncă şi sau regulamentul intern, a săptămînii de lucru de 6 zile cu o zi de repaus”. Adică retribuirea are loc proporţional timpului lucrat sau în funcţie de volumul lucrului făcut.

Activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial (redus) nu implică limitarea drepturilor salariatului privind calcularea vechimii în muncă, inclusiv a stagiului de cotizare, durata concediului de odihnă anual sau a altor drepturi de muncă.

Trebuie de menţionat că reducerea timpului de muncă în cadrul unităţii nu trebuie de confundat cu durata redusă a timpului de muncă stabilită prin lege pentru anumite categorii de salariaţi (minori, invalizi, pedagogi, medici), retribuirea muncii cărora nu este diminuată

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086

Optimaudit.jpg

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...