37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.84-96 din 13 mai – 30 mai 2008

MO nr.84-96 din 13 mai – 30 mai 2008

30.05.20081.207 views

Monitorul Oficial Nr. 84-85 din 13 mai 2008

  -  Legea  nr. 78-XVI din 10.04.2008 pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit.

Astfel, conform modificărilor Societatea de audit, sau auditorul întreprinzător individual, pe lîngă activitatea de audit, nu mai pot presta serviciul de evaluare a patrimoniului. Acest serviciu a fost exclus din lista exhaustiva a art. 6 al legii privind activitatea de audit.

- Hotărîrea Guvernului privind aprobarea completărilor ce se operează în Lista-tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare, aprobată prin Hot. Guvern nr. 1487 din 31.12.2004

Hotărîrea se completează cu compartimentul  “1.63 Transportul naval”

Monitorul Oficial Nr. 86-87 din 16 mai 2008

- Hotărîrea Guvernului nr. 568 din 6 mai 2008 cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice şi circulaţia acesteia.

Conform hotărîrii întreprinderile de stat/municipale şi societăţile comerciale cu capital public sau public-privat, prezintă autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale informaţia generalizată privind mărimea şi circulaţia proprietăţii, potrivit formularului specificat în anexa nr.1  care cuprinde Darea de seamă privind mărimea şi circulaţia proprietăţii pentru anul 200__.

- Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 177 din 24.04.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Certificare.

Conform legii cu privire la asociaţiile obşteşti pot depune cerere cu privire la certificarea activităţii lor, în acest mod  beneficiind de înlesniri fiscale şi alte înlesniri din partea statului. Regulamentul stabileşte cum se formează Comisia de certificare, care sunt actele ce trebuie depuse pentru obţinerea certificatului de Certificare.  

Monitorul Oficial Nr. 94-96 din 30 mai 2008

- Legea nr. 280-XVI din 14 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Prin această lege au fost modificate:

- Legea nr. 1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei.

Articolul 30 stabileşte care sunt condiţiile şi procedura de efectuare a certificării igienice a mărfurilor, produselor alimentare şi nealimentare, iar în anexa la prezenta lege putem găsi lista acestor mărfuri şi produse nealimentare supuse certificării igienice.

- Codul Fiscal nu a suferit careva modificări considerabile. În cuprinsul titlului IV „Accizele” se exclude cuvîntul „coniacurile”, iar în anexa la titlul IV, la poziţia tarifară 220410110, la coloana „denumirea mărfii”, cuvîntul „şampanie” se înlocuieşte cu cuvintele „vin spumant”.

- Se modifică, începînd cu 30 mai 2008, art. 10 al Legii nr. 1585-XII din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală. Conform modificărilor asiguratul este obligat „să comunice în scris asigurătorului (prin intermediul faxului, poştei electronice sau personal) toate schimbările survenite în listele sale de evidenţă a persoanelor asigurate în vederea anulării poliţelor de asigurare nevalabile sau obţinerii de noi poliţe, pînă la data de 7 a lunii următoare velei în care au avut loc schimbările”.

- Legea nr. 140-XV din 10.05.2001 privind Inspecţia muncii se completează cu 2 alineate la articolul 8 alineatul (2).

Astfel, în cazul în care inspectorul muncii a dispus sistarea funcţionării a atelierelor, a secţiilor a altor subdiviziuni ale întreprinderii, acesta conform alin. (3) trebuie să se adreseze ulterior în instanţa de judecată. „Adresarea în instanţa de judecată trebuie să se facă în decursul a 3 zile lucrătoare. În caz de nerespectare a acestui termen, sistarea funcţionării obiectelor la alin. (2) lit. a) se anulează.

(4) Reluarea activităţii se efectuează în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti care a emis hotărîrea de sistare a lucrărilor sau al hotărîrii instanţei ierarhic superioare, în conformitate cu legea.”

- Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor s-a completat cu art. 9¹ care are următorul cuprins:

„Articolul 9¹. Obligaţiile agenţilor economici în cazul produselor de folosinţă îndelungată.

Agenţii economici care importă şi/sau comercializează produse de folosinţă îndelungată şi piese de schimb aferente sunt obligaţi să încheie cu întreprinderile specializate în deservirea tehnică şi reparaţia produselor respective contracte pentru deservirea tehnică a produselor comercializate pe teritoriul ţării în perioada de garanţie şi postgaranţie. Întreprinderile producătoare pot efectua de sine stătător reparaţia şi deservirea produselor de folosinţă îndelungată.”

- Codul Muncii a suferit următoarele modificări:

Art. 11 care se referă la zilele de sărbătoare nelucrătoare se completează în final cu alin. (6) cu următorul cuprins:

„(6) În cazul în care zilele de sărbătoare nelucrătoare coincid cu zilele de repaus săptămînal, salariul mediu pentru aceste zile nu se menţine.”

Astfel, salariul mediu se va menţine pentru zilele nelucrătoare care nu coincid cu zilele de repaus ale salariatului”.

- A fost abrogată legea nr. 787-XII din 2.07.1991 cu privire la protecţia muncii.

 - Ordinul nr. 102-A din 12 martie 2008 cu privire la aprobarea formularelor declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi instrucţiunilor despre completarea lor.

Anexa 1 la acest ordin cuprinde formularul declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii F4-BASS. Anexa nr.2 cuprinde formularul declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii F4-BASS(an). Anexa nr. 3 cuprinde instrucţiunea cu privire la modul de completare a formularului declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii F4-BASS, iar anexa nr. 4 conţine instrucţiunea cu privire la modul de completare a formularului declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii F4-BASS.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...