37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 81-103 din 26 aprilie 2012 – 29 mai 2012

MO nr. 81-103 din 26 aprilie 2012 – 29 mai 2012

16.11.20121.832 views
false false false MicrosoftInternetExplorer4

BULETIN INFORMATIV

Nr. 5 din 16 noiembrie 2012

 

Monitorul Oficial nr. 81 din 26 aprilie 2012

 

Nu a fost aprobat, modificat nici un act legislativ semnificativ pentru profesia contabilă.

 

Monitorul Oficial nr. 82-84 din 27 aprilie 2012

 

Nu a fost aprobat, modificat nici un act legislativ semnificativ pentru profesia contabilă.

 

Monitorul Oficial nr. 85-87 din 4 mai 2012

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 48 din 24.04.2012 cu privire la modificarea şi completarea ’’Regulamentului privind modul de efectuare a înscrierilor în conturile personale ale contribuabilului şi perfectarea rapoartelor asupra obligaţiilor fiscale, inclusiv asupra restanţelor ’’ aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 103 din 09.12.2005

Se fac unele modificări rectificative în anexe.

 

- Hotărîrea BNM nr. 102 din 26.04.2012 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor BNM şi a normei rezervelor obligatorii

- Se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 4.5 la sută anual.

- Se menţin ratele de dobîndă:

a) la creditele overnight la nivelul actual de 7.5 la sută anual;

b) la depozitele overnight la nivelul actual de 1.5 la sută anual.

- Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul.

 

- Hotărîrea BNM nr. 103 din 26.04.2012 cu privire la nivelul ratei de bază a BNM la creditele pe termen lung

Se diminuează rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) cu 1 punct procentual, de la 6% la 5% anual.

 

Monitorul Oficial nr. 88-91 din 11 mai 2012

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 89 din 25.04.2012 cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului

Se modifică Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 09.03.2010 ’’ Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real ’’, astfel, din 1 mai 2012 cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real va fi de 1300 lei (7,70 lei/oră), anterior fiind de 1100 lei.

 

- Ordinul IFPS nr. 217 din 04.04.2012 cu privire la unele măsuri suplimentare de aplicare a articolelor 187 şi 188 din Codul Fiscal

Ordinul stabileşte măsuri suplimentare de aplicare a respectivelor articole, şi anume, referitor la:

- Dările de seamă fiscale electronice prezentate prin intermediul SIA “Declaraţie electronică”.

- Numărul dărilor de seamă fiscale corectate pentru un anumit tip al obligaţiei fiscale pentru o perioadă fiscală determinată nu este limitat.

- Lista dărilor de seamă fiscale prezentate cu întîrziere va fi accesată prin intermediul Sistemului de rapoarte on-line “Intrare autorizată”, generînd rapoartele din compartimentul “Lista dărilor de seamă fiscale prezentate cu întirziere”.

- Modificarea listei tipurilor de documente admisibile în cadrul Sistemului Informaţonal al Serviciului Fiscal.

 

Monitorul Oficial nr. 92 din 15 mai 2012

 

Nu a fost aprobat, modificat nici un act legislativ semnificativ pentru profesia contabilă.

 

Monitorul Oficial nr. 93-98 din 18 mai 2012

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 292 din 07.05.2012 privind scutirea unor agenţi economici de la plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2011

Se acceptă scutirea:

- de la defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2011 pentru:

ÎS “Centrul de Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei”;

ÎS “Fabrica de Sticlă din Chişinău”;

ÎS “Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie”;

ÎS “Aeroportul Internaţional Mărculeşti”;

- de la plata dividendelor aferente anului de gestiune 2011 pentru:

SA “RED Nord-Vest”;

Se acceptă investirea profitului net obţinut pe anul 2011 de către ÎS “Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”, în proporţie de 87,5 la sută din valoarea lui în vederea dezvoltării producţiei întreprinderii, cu capitalizarea obligatorie a valorii corespunzătoare, cu condiţia adoptării, în cadrul consiliului de administraţie al întreprinderii în cauză, a deciziei privind defalcarea în bugetul de stat 12,5 la sută din valoarea profitului net obţinut în anul 2011.

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 53 din 05.07.2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 1 din 03.01.2012 ‘’Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2012’’

În legătură cu modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare, se expun în redacţie nouă următoarele anexe:

- Anexa nr.1 „Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale bugetului de stat”;

- Anexa nr.2 „Clasificatorul conturilor trezoreriale ale bugetelor raionale, bugetelor municipale Chişinău şi Bălţi, bugetului central al UTA Găgăuzia şi bugetelor locale”;

- Anexa nr.5 „Conturile trezoreriale de încasări şi virarea amenzilor aplicate de poliţia rutieră”.

 

Monitorul Oficial nr. 99-102 din 25 mai 2012

 

- Legea nr. 590-XIII din 22.09.1995 cu privire la standardizare

Prezenta lege este republicată şi stabileşte bazele juridice, sociale, economice şi organizatorice ale activităţii de standardizare în RM.

Legea nu se aplică standardelor medicale, standardelor de contabilitate şi audit financiar, standardelor educaţionale şi standardelor sociale

 

- Legea nr. 33 din 06.03.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Prin prezenta lege se modifică şi se completează mai multe acte legislative, printre care:

- Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;

- Legea nr. 1232-XII din 15.12.1992 cu privire la bani;

- Legea cambiei nr. 1527-XII din 22.06.1993;

- Legea nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la BNM;

- Codul Fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997;

- Legea nr. 1466-XIII din 29.01.1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti;

- Codul Vamal al RM nr. 1149-XIV din 20.07.2000;

- Legea insolvabilităţii nr. 632-XV din 14.11.2001, etc.

Majoritatea modificărilor se referă la circulaţia şi operaţiunile în monedă naţională şi valută străină.

 

- Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 180-p din 08.05.2012 cu privire la modificarea şi completarea Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova (CMR-006-97)

Conform ordinului agenţii economici pot solicita completarea Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova (CMR-006-97) cu noi ocupaţii. Pentru aceasta trebuie depusă o cerere cu toate documentele însoţitoare descrise în Ordin la Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

 

- Ordinul Serviciului Vamal nr. 80-o din 28.02.2012 privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura de completare şi examinare a cererilor privind decizia tarifară prealabilă

Prezentul ordin se aprobă pentru reglementarea prevederilor art. 1413 “Deciziile tarifare prealabile privind clasificarea mărfurilor” şi art. 1414 „Termenul de valabilitate a deciziei prealabile privind clasificarea mărfurilor” ale Codului Vamal.

 

- Ordinul IFPS nr. 284 din 19.04.2012 cu privire la expedierea şi recepţionarea documentelor electronice prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare

Începînd cu 1 septembrie 2012, documentele electronice ce confirmă deschiderea, modificarea, închiderea sau luarea la evidenţă fiscală a conturilor bancare, suspendarea operaţiunilor la conturile bancare, soldul şi rulajul mijloacelor băneşti pe conturile bancare, şi alte documente ce fac obiectul circulaţiei între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare, vor fi expediate şi recepţionate utilizînd, în mod obligatoriu, sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare.

 

- Ordinul IFPS nr. 299 din 02.05.2012 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa contribuabililor

Instrucţiunea reglementează modul de atribuire şi anulare a codului fiscal, de ţinere şi actualizare a Registrului fiscal de stat.

Se abrogă Instrucţiunea privind evidenţa contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 236 din 18.12.2006.

 

- Ordinul IFPS nr. 300 din 02.05.2012 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 65 din 12.04.2006 privind executarea art. 229 din titlul V al Codului Fiscal

Articolul 229 din Codul Fiscal se referă la suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabililor.

- Ordinul IFPS nr. 302 din 03.05.2012 cu privire la circuitul electronic al documentelor ce ţin de executarea silită a mijloacelor băneşti din conturile bancare ale restanţierilor la bugetul public naţional

Prezentul ordin prevede:

- Ordinele incaso, emise în scopul încasării restanţelor la bugetul public naţional se prezintă spre executare instituţiei financiare, în care sînt deschise conturile bancare, pentru care sînt perfectate ordinele incaso respective.

- Ordinele incaso se emit şi se prezintă în mod electronic spre executare instituţiilor financiare participante la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare.

- Se aprobă formularul Informaţiei privind executarea ordinului incaso.

 

- Ordinul nr. 314 din 10.05.2012 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 217 din 04.04.2012

Se modifică anexa nr. 1 Lista tipurilor de documente admisibile în cadrul SISF”.

 

Monitorul Oficial nr. 103 din 29 mai 2012

 

- Legea nr. 77 din 12.04.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Codul penal al RM se completează cu articolul 3351 ’’Falsul în documente contabile’’, care are următorul conţinut:

Articolul 3351. Falsul în documente contabile

(1) Întocmirea sau utilizarea unei facturi sau a oricărui alt document sau înscris contabil care conţine informaţii false, precum şi omisiunea cu rea-voinţă a contabilizării unei plăţi, săvîrşite în scopul disimulării sau tăinuirii unor acte de corupţie, dacă fapta nu constituie complicitate,

se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 1000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2500 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale

se pedepsesc cu amendă în mărime de pînă la 1500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.”

 

- Legea nr. 120 din 25.05.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Se modifică Codul Fiscal prin abrogarea art. 1531 Atribuţiile şi drepturile Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. Alte modificări rectificative la Titlul V se referă la substiuirea sintagmei “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” prin sintagma “Ministerul Afacerilor Interne”.

 

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...