37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 79 – 122 din 1 aprilie 2016 – 30 aprilie 2016

MO nr. 79 – 122 din 1 aprilie 2016 – 30 aprilie 2016

04.05.20164.881 views

Monitorul Oficial nr. 114-122 din 29.04.2016

Legea comunicațiilor poștale

A fost publicată Legea comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016. Prezenta lege stabileşte principalele norme şi condiţii de activitate în domeniul comunicaţiilor poştale, cadrul legal pentru furnizarea serviciilor poştale şi asigurarea accesului la serviciul poştal universal, relaţiile dintre furnizorii de servicii poştale şi utilizatorii serviciilor poştale, drepturile şi obligaţiile statului, persoanelor fizice şi juridice. Prezenta lege reglementează activitatea în domeniul comunicaţiilor poştale a operatorilor poştali, indiferent de tipul lor de proprietate. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia art. 31 alin. (2), care se pune în aplicare la 31 decembrie 2016, și a capitolului V, care se pune în aplicare după 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială

Conform Hotărîrii nr. 474 din 20.04.2016, a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială. Acest Regulament este elaborat în baza prevederilor legale enunţate, având drept scop implementarea unui mecanism eficient de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport, indiferent de termenul de exploatare, şi de beneficiere de facilităţile sus-nominalizate. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr.165 din 9 martie 2010

Potrivit Hotărîrii nr. 488 din 20.04.2016, a fost modificat punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 09.03.2010 „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real". Prin urmare, începând cu 1 mai 2016, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, în continuare - unități), se stabilește în mărime de 12,43 lei pe oră, sau 2 100 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia

Prin Hotărîrea nr. 511 din 25.04.2016, a fost aprobată Strategia naţională de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020 și Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Conform Ordinului nr. 68 din 20.04.2016, a fost completată Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA, aprobată prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 66 din 04.05.2010, cu 17 entități noi. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

Potrivit Ordinului nr. 36 din 01.04.2016, a fost modificat și completat Ordinul nr. 208 din 24.12.2015 „Privind Clasificaţia bugetară". Prin urmare, în anexa nr.8 „Clasificaţia programelor: B. Activități" au fost introduse 12 activități noi, în anexa nr. 10 „Clasificația surselor" din punctul 5.2 „Lista de coduri pe componentele de surse la cheltuieli" au fost excluse 2 poziții, în anexa 11 „Clasificaţia economică" și anexa nr.12 "Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice", au fost efectuate modificări de denumiri. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015

Prin Ordinul nr. 48 din 01.04.2016, a fost modificat și completat Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul nr. 216 din 28.12.2015. Modificări au fost făcute la denumirile subconturilor de nivelul II din mai multe capitole. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la abrogarea unor acte normative

Conform Ordinului nr. 388 din 21.04.2016, a fost abrogat Ordinul IFPS nr. 1170 din 01.08.2014 cu privire la atestarea rezidenţei şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova și Ordinul IFPS nr. 1734 din 18.12.2014 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1170 din 1 august 2014. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Monitorul Oficial nr. 106-113 din 22.04.2016

Legea pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003

Conform Legii nr. 52 din 01.04.2016, a fost modificat și completat Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003. Prin urmare, au fost modificate mai multe articole - 34, 48, 49, 54, 55, 68, 69 etc. ce țin de întocmirea contractelor de muncă. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Legea pentru modificarea articolului 18 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale

Potrivit Legii nr. 53 din 01.04.2016, a fost modificat articolul 18 alineatul (6) din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. Prin urmare, cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului constituie 30% din baza de calcul stabilită la art. 7, dar nu mai puţin de 440 de lei pentru fiecare copil, anterior fiind de nu mai puțin de 400 lei. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind administrarea Clasificației bugetare

Prin Ordinul nr. 40 din 08.04.2016, a fost aprobat Regulamentul privind administrarea Clasificației bugetare. Clasificația bugetară se constituie din registre, numite liste de coduri distincte pentru fiecare element al Clasificației bugetare, aprobate conform anexei nr.1 la Ordinul ministrului finanțelor nr. 208 din 24 decembrie 2015 "Privind Clasificația bugetară" - Clasificaţia organizaţională, Clasificaţia funcţională, Clasificaţia programelor: A. Programe și subprograme și B. Activități, Clasificația economică şi Clasificaţia surselor. Prezentul ordin se aplică din data semnării.

Monitorul Oficial nr. 100-105 din 15.04.2016

Legea pentru modificarea articolului 19 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale

Conform Legii nr. 50 din 31.03.2016, a fost modificat articolul 19 din Legea nr. 289-XV din 22.07.2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale. Prin urmare, indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, în cazul copilului care suferă de maladie oncologică şi al copilului cu dizabilitate pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani (anterior era de 16 ani) se va acorda în bază de certificat de concediu medical, eliberat în condiţiile legislaţiei în vigoare. Totodată, dreptul la indemnizaţie se va acorda, opţional, unuia dintre părinţi: mamei sau tatălui. În cazul în care nici mama, nici tata, din motive întemeiate, confirmate documentar, nu pot îngriji copilul bolnav, care suferă de maladie oncologică în vârstă de până la 18 ani (anterior era de până la 16 ani) sau copilul cu dizabilitate în vârstă de până la 18 ani (anterior era de până la 16 ani), indemnizaţia se va acorda altor persoane asigurate, opţional: tutorelui, altui membru de familie, bunicului, bunicii. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Indicii preţurilor de consum a Biroului Naţional de Statistică

Potrivit Indicilor nr. 554 din 15.04.2016, Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind Indicele preţurilor de consum (IPC) la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stingă a Nistrului şi mun. Bender) în luna martie 2016 faţă de decembrie 2015:

  • Ianuarie - 100,7%;
  • Februarie - 100,1%;
  • Martie - 100,1%.

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare referitor la aprobarea Regulamentului privind circulația valorilor mobiliare pe piața de capital

Prin Hotărîrea nr. 14/5 din 21.03.2016, a fost aprobat Regulamentul privind circulația valorilor mobiliare pe piața de capital, care stabileşte cerinţe faţă de modul de circulaţie a valorilor mobiliare pe piaţa de capital, emise în formă de acţiuni şi obligaţiuni.Subiecţi ai prezentului Regulament sunt entităţile licenţiate şi autorizate de către CNPF, emitenţii de valori mobiliare, precum şi persoanele fizice şi juridice care deţin ori intenţionează să deţină valori mobiliare emise de emitenţii din Republica Moldova. Totodată a fost abrogată Hotărîrea CNPF nr. 22/2 din 15.04.2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu cu privire la circulația valorilor mobiliare pe piața secundară" și Hotărîrea CNPF nr. 12/4 din 10.03.2015 „Cu privire la unele măsuri provizorii pe piața de capital". Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 90-99 din 08.04.2016

Legea cu privire la standardizarea naţională

A fost aprobată Legea nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea naţională. Prezenta lege se aplică activităţii de standardizare naţională și stabileşte cadrul legal pentru organizarea acesteia. Activitatea de standardizare naţională este o activitate de interes public general şi are ca obiective creşterea competitivităţii economiei naţionale; înlăturarea barierelor tehnice din calea comerţului; protecţia sănătăţii şi vieţii oamenilor, precum și a intereselor consumatorilor; protecţia mediului şi utilizarea durabilă a resurselor; asigurarea interschimbabilităţii şi compatibilităţii produselor; promovarea rezultatelor inovării şi progresului tehnic; facilitarea aplicării legislaţiei naționale; reprezentarea intereselor naţionale în activitatea de standardizare internaţională, europeană şi interstatală. Totodată se abrogă Legea nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Legea pentru completarea Legii cu privire la întreprinderea de stat nr. 146-XIII din 16 iunie 1994

Conform Legii nr. 38 din 17.03.2016Legea cu privire la întreprinderea de stat nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 a fost completată cu un nou capitol V „Dezvăluirea informației de către întreprindere". Prevederile prezentului capitol se aplică întreprinderilor care au obligația de a efectua auditul rapoartelor financiare anuale conform art. 131 din prezenta lege, adică întreprinderile care depăşesc, pentru ultimele două perioade consecutive de gestiune precedente, limitele a două din următoarele criterii: capitalul social - 500,0 mii lei; total venituri - 10000,0 mii lei; numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune - 100 de persoane. Respectiv, aceste întreprinderi vor avea obligația să publice raportul său anual până în data de 30 mai a anului imediat următor anului de raportare și să ia măsurile necesare pentru ca raportul să rămână disponibil publicului pe o perioadă de cel puțin 3 ani pe pagina sa web și pe pagina autorității publice în administrarea căreia ea se află sau care are calitatea de fondator al acesteia. Rapoartele anuale ale întreprinderilor pentru anul 2015 vor fi publicate, în condițiile prezentei legi, până în data de 1 iulie 2016. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naţionale a Moldovei

Potrivit Hotărîrii BNM nr. 73 din 31.03.2016, se diminuează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2.0 puncte procentuale, de la 19.0 până la 17.0 la sută anual. De asemenea, se diminuează ratele de dobândă la creditele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 22.0 până la 20.0 la sută anual și la depozitele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 16.0 până la 14.0 la sută anual. Prezenta hotărâre întră în vigoare la data adoptării.

Monitorul Oficial nr. 79-89 din 01.04.2016

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări

Conform Legii nr. 4 din 25.02.2016, a fost modificată și completată Legea nr. 407-XVI din 21.12.2006 cu privire la asigurări. Prin urmare au fost introduse noțiuni noi precum beneficiar efectiv și participaţie calificată. Articolul 12 „Limba", ia fost schimbată denumirea în „Prezentarea documentelor", iar dacă participantul profesionist la piața asigurărilor nu prezintă actele depuse în limba de stat și actul prezentat este semnat fără a se indica funcția semnatarului, actul respectiv se lasă fără examinare și se restituie. Restituirea actului nu exclude posibilitatea prezentării repetate a acestuia către autoritatea de supraveghere după înlăturarea neajunsurilor. Modificări și completări au suferit și alte articole, cum ar fi articolul 21 „Fondatorii şi acţionarii asigurătorului (reasigurătorului)", articolul 22 „Capitalul social al asigurătorului (reasigurătorului)", articolul 24 „Licenţierea asigurătorului (reasigurătorului)", articolul 29 „Participaţiile calificate" etc. Totodată legea a fost completată cu articolele 291 „Evaluarea potențialului acționar semnificativ", articolul 411 „Redresarea situației financiare a asigurătorului (reasigurătorului)", articolul 421 „Planul de remediere financiară, articolul 422 „Administrarea specială" etc. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Potrivit Legii nr. 6 din 26.02.2016, au fost efectuate modificări la Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002. Prin urmare, au fost efectuate modificări de redacție în Capitolul XIX „Contractul de servicii turistice", la articolul 1131 „Contractul de servicii turistice", unde cuvintele „agentul turistic" se substituie cu cuvântul „detailistul". Articolele 1132 „Informaţia preliminară", 1133 „Informaţia obligatorie", 1134 „Conţinutul contractului de servicii turistice", 1135 „Călătoria unui terţ", 1136 „Modificarea clauzelor esenţiale ale contractului", 1137 „Acordarea de garanţii şi înlăturarea neajunsurilor" de asemenea au fost modificate și completate. Articolul 1140 „Reparaţia prejudiciului cauzat prin neajuns", va avea un nou cuprins, totodată a fost introdus un articol nou Articolul 11401 „Garanţia", conform căruia organizatorul sau detailistul trebuie să aducă garanţii pentru a asigura, în caz de insolvabilitate, rambursarea sumelor achitate de turist şi repatrierea acestuia. Noțiunile de agenţie de turism (denumită, de asemenea, detailist) și turoperator (denumit, de asemenea, organizator) din articolul 3 al Legii nr. 352-XVI din 24.11.2006 vor avea un cuprins nou. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Legea privind supravegherea pieţei în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare

A fost aprobată Legea nr. 7 din 26.02.2016, stabileşte cadrul legal pentru supravegherea pieţei în ceea ce priveşte produsele nealimentare pentru a asigura că respectivele produse îndeplinesc cerinţele esenţiale care oferă un nivel înalt de protecţie a intereselor publice, precum sănătatea şi siguranţa în general, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, protecţia consumatorilor, protecţia mediului şi securitatea. Prezenta lege se aplică produselor din domeniile reglementate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, pentru care există reglementări tehnice aplicabile ce transpun legislația comunitară de armonizare, precum şi altor produse destinate să fie puse la dispoziţie pe piaţă, pentru care există cerinţe esenţiale, prevăzute în reglementările tehnice aplicabile, cu excepţia produselor specificate la alin. (5). Prezenta lege intră în vigoare după expirarea unei perioade de 12 luni de la data publicării.

Legea privind moratoriul asupra controlului de stat

A fost aprobată Legea nr. 18 din 04.03.2016, conform căreia sa instituit moratoriu, pentru o perioadă de 3 luni, asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, financiar, privind calitatea produselor/serviciilor, parametrii tehnologici şi/sau cerinţele specifice pentru genul de activitate desfășurat, privind respectarea normelor de protecţie a muncii și sanitare, planificat sau inopinat, efectuat la fața locului, la sediile, locurile de desfășurare a activității sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor înregistrate în modul stabilit care desfășoară activitate de întreprinzător, de către organele abilitate cu dreptul de a iniţia controale în baza prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, ale Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, ale Legii nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital, ale Legii nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul polițistului, precum și ale altor acte normative care reglementează controlul de stat. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Prin Legea nr. 21 din 04.03.2016, a fost modificată și completată Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Prin urmare, noțiunea „principiul ghişeului unic" se substituie cu noțiunea „ghișeu unic la înregistrarea de stat". Totodată, articolul 4 „Taxa pentru înregistrarea de stat şi furnizarea informaţiei" va avea un nou cuprins, respectiv, vor fi noi taxe și proceduri de înregistrare pentru persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Prin noul articol 341 „Accesul public la informaţia din Registrul de stat", organul înregistrării de stat va asigura vizualizarea publică a informaţiei din Registrul de stat pe pagina sa web oficială. A fost modificată și anexa la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător. Prin urmare, înregistrare de stat a persoanelor juridice, a filialelor şi a reprezentanţelor acestora la Camera Înregistrării de Stat sa mărit de la 250 lei la 1149 lei, iar înregistrare de stat a întreprinzătorilor individuali de la 54 lei la 364 lei. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de estimare a costurilor administrative prin aplicarea Modelului Costului Standard

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 307 din 21.03.2016, a fost aprobată Metodologia de estimare a costurilor administrative prin aplicarea Modelului Costului Standard. Această metodologie stabileşte modalitatea de identificare şi cuantificare a costurilor administrative suportate de către agenţii economici ca rezultat al necesităţii de a respecta prevederile reglementărilor din Republica Moldova. Modelul Costului Standard implică identificarea a celor prevederi din reglementări care obligă agenţii economici să obţină, să păstreze sau transmită informaţii. Aceste prevederi constituie obligaţii informaţionale, fiecare implicînd una sau mai multe cerinţe referitoare la date. Pentru îndeplinirea cerinţelor referitoare la date, agenţii economici trebuie să efectueze una sau mai multe activităţi administrative. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010

Potrivit Hotărîrii nr. 337 din 24.03.2016Lista proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum şi aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8.04.2010, a fost completată cu un proiect nou, iar Lista împrumuturilor şi granturilor, acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistenţă investiţională, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, impozitate la cota zero a TVA a fost completată cu 16 proiecte noi. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...