37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 78 – 104 din 1 aprilie 2015 – 30 aprilie 2015

MO nr. 78 – 104 din 1 aprilie 2015 – 30 aprilie 2015

28.04.201512.967 views

Monitorul Oficial nr. 102-104 din 28.04.2015

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Conform Legii nr. 71 din 12.04.2015, a fost aprobată politica bugetar-fiscală pentru anul 2015. Astfel, au fost modificate mai multe acte legislative, cum ar fi Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, Codului fiscal, Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal, Codul contravenţional, Codul vamal etc. Cu unele din aceste modificări puteți face cunoștință accesând aici.

Legea bugetului de stat pe anul 2015

Potrivit Legii nr. 72 din 12.04.2015, a fost aprobat bugetul de stat pe anul 2015, conform căruia se preconizează venituri în sumă de 30 338 607,0 mii de lei şi cheltuieli în sumă de 34 315 109,1 mii de lei, cu un deficit în sumă de 3 976 502,1 mii de lei. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015

Prin Legea nr. 73 din 12.04.2015, a fost aprobat bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2015. Pentru a afla mai multe detalii despre cele mai importante modificări, accesați aici. Prezenta lege intră în vigoare din data de 12 aprilie 2015, data aprobării ei.

Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015

Conform Legii nr. 74 din 12.04.2015, au fost aprobate fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015. Principala modificare este majorarea cuantumului primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculate în formă procentuală, de la 8,0 % la 9,0 %, care vor fi achitate câte 4,5 % de fiecare categorie de plătitori prevăzută de anexa nr.1 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002. Termenii de achitare și prezentare a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală rămâne același ca în anul precedent. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 98-101 din 24.04.2015

Hotărîrea Guvernului cu privire la repartizarea profitului net obţinut în anul 2014 de către societăţile pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi întreprinderile de stat

Conform Hotărîrii nr. 193 din 22.04.2015, Guvernul a decis ca ministerele şi alte autorităţi administrative centrale să promoveze prin intermediul reprezentantului statului, la adunarea generală a acţionarilor din cadrul societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi întreprinderile de stat, adoptarea deciziei privind distribuirea, pentru plata dividendelor, a unei părţi a profitului net obţinut în anul 2014, în proporţie nu mai mică de 50 la sută din valoarea totală a acestuia, pentru toate categoriile de societăţi pe acţiuni (pasibile/ nepasibile de privatizare). Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010

Potrivit Hotărîrii nr. 195 din 22.04.2015, au fost completate anexa nr.1 şi anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte", cu 7 poziții noi. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 23.10.2014, a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control.Acest Regulament conține noțiuni și dispoziții generale privind utilizarea mașinilor de casă și control, modul de înregistrare, reînregistrare și radiere din evidență a MCC, asistența tehnică pentru MCC, modul de înregistrare și modificare a unor date și radiere din evidență a terminalelor de plată în numerar și exercitarea controlului asupra utilizării MCC. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Monitorul Oficial nr. 94-97 din 17.04.2015

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Conform Legii nr. 37 din 19.03.2015, a fost modificată Legea nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor. Astfel, conform noului cuprins al alin. 2, articolul 12, agentul economic este obligat să importe şi/sau să plaseze pe piaţă numai produse ce corespund cerinţelor prescrise sau declarate, să presteze servicii, inclusiv servicii comunale, numai în bază de contract negociat individual cu consumatorii şi/sau cu reprezentanţii legali ai acestora. Astfel, conform noii modificări, se menționează că furnizorii de servicii comunale trebuie să aibă la bază contract negociat individual cu consumatorii şi/sau cu reprezentanţii legali ai acestora.

Tot prin această lege, a fost modificată și Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Prin urmare, articolul 8 „Genurile de activitate supuse reglementării prin licenţiere", a fost completat cu 2 activități noi: 411) furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu, oraş şi, după caz, sat, comună și 412) producerea, distribuţia şi/sau furnizarea energiei termice.

Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Ministerului Finanțelor privind completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010

Potrivit Ordinului nr. 45 din 06.04.2015, a fost completată Instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate  din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010. Astfel, în capitolul II "Evidenţa operaţiilor privind executarea bugetului şi devizului de cheltuieli pe mijloace şi fonduri speciale", secţiunea "Decontări cu bugetul de stat", punctul 561, după alineatul unu au fost introduse alineate noi cu următorul conţinut: "Sursele de informaţie pentru raportarea sumelor la decontările reciproce între bugete servesc adeverinţele-înştiinţare - forma nr.2430901 (anexa nr.7) întocmită de către Ministerul Finanţelor şi forma nr.2430902 (anexa nr.8) întocmită de către autoritatea publică centrală şi coordonată cu Ministerul Finanţelor. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanțelor privind aprobarea modificărilor şi completărilor în Instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă a execuţiei bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special în direcţiile finanţe", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.51 din 16 august 2004

Prin Ordinul nr. 46 din 06.04.2015, a fost modificată și completată Instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă a execuţiei bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special în direcţiile finanţe", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.51 din 16 august 2004. Astfel, au fost introduse noi subconturi privind evidența contabilă, precum și noi formulare. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la completarea anexei nr. 11 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu"

Conform Ordinului nr. 140 din 07.04.2015, a fost completată anexa nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu". Prin urmare, procedura vamală „42",colonița 3 a codului scutirii 604 va avea următoarea redacție: „Cota redusă TVA la importul producţiei din zootehnie în forma naturală, masă vie, şi producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală de la poziţiile tarifare 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930 000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960100, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 0807 11000, 080719000, 0808, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 - sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214". Petru a afla mai multe despre care produse se are în vedere, va recomandăm să accesați aici. Prezentul ordin intră în vigoare din 07.04.2015.

Indicii Biroului Naţional de Statistică privind preţurile de consum

Potrivit Indicilor nr. 670 din 17.04.2015,  Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind indicele preţurilor de consum la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender) în martie 2015 faţă de decembrie 2014:

  • Ianuarie - 100,8%
  • Februarie - 103,1%
  • Martie - 103,9%

Hotărîrea Băncii Naționale cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 157 din 1 august 2013

Prin Hotărîrea Băncii Naționale nr. 56 din 05.03.2015, a fost modificat și completat Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 157 din 1 august 2013. Prin urmare, a fost aprobat formularul unui nou Ordin de plată, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2016. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Monitorul Oficial nr. 93 din 14.04.2015

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind gradualizarea sancţiunilor aplicate asigurătorului (reasigurătorului) sau brokerului de asigurare şi/sau reasigurare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.60/5 din 20 decembrie 2013

Potrivit Hotărîrii nr. 10/5 din 27.01.2015, a fost modificat și completat Regulamentul privind gradualizarea sancţiunilor aplicate asigurătorului (reasigurătorului) sau brokerului de asigurare şi/sau reasigurare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 60/5 din 20 decembrie 2013. Aceste modificări țin de completarea regulamentului cu noi încălcări, pe care le pot comite asiguratorii sau brokerii, precum și sancțiunile la care ar putea fi supuși. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 89-92 din 10.04.2015

Hotărîrea Guvernului cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului  de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului  de producere, dar nu mai mult  de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate  exportului,  aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 141 din 06.04.2015, a fost completată cu 5 entități noi, Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 359 din 26 mai 2014. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcţiilor nr. 31 din 01.04.2015 cu privire la aprobarea standardului ocupaţional „18281 Tencuitor"

Potrivit Ordinului nr. 31 din 01.04.2015, a fost aprobat standardul ocupaţional „18281 Tencuitor". Tencuitorul este persoana cu cunoștințe şi deprinderi speciale, capabilă să efectueze lucrări de tencuieli cu scop protector, izolator şi decorativ pe suprafețele orizontale şi verticale ale construcțiilor. Profesia Tencuitor face parte din ocupațiile prioritare din industria construcțiilor. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor cu privire la aprobarea standardului ocupaţional pentru profesia de şofer autobus

Conform Ordinului nr. 41 din 06.04.2015, a fost aprobat standardul ocupaţional pentru profesia de „Şofer autobuz". Ocupaţia de şofer profesionist (cel care conduce un autovehicul angajat într-un transport rutier public sau în interes propriu), presupune o activitate complexă, retribuită în raport de foarte mulţi factori cum sunt: capacitatea autovehiculului, tipul şi categoria acestuia; calitatea şi eficienţa transportului; gradul de securitate realizat pentru autovehicul, persoane în procesul de transport; gradul de optimizare al procesului de transport; profesionalismul în activitate; respectarea reglementărilor privind securitatea rutieră, protecţia muncii şi sănătăţii persoanelor transportate; protecţia mediului înconjurător etc. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 294 din 07.04.2015 cu privire la operarea unor modificări la Ordinul IFPS nr. 1758 din 29.12.2014

Prin Ordinul nr. 294 din 07.04.2015, lista agenţilor economici care vor beneficia în anul 2015 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hârtie specială cu însemne de protecţie, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1758 din 29.12.2014, a fost completată cu o nouă entitate. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Monitorul Oficial nr. 85-88 din 08.04.2015

Hotărîrea Guvernului privind angajarea răspunderii asupra proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 155 din 08.04.2015 privind angajarea răspunderii asupra proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Guvernul își declară angajarea răspunderii politice, în temeiul art. 1061 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 119 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996, pentru modificarea Legii nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Legii nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat, Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997privind societăţile pe acţiuni, Codului fiscalCodului vamal ș.a. Pentru a afla mai multe detalii despre cele mai importante modificări, accesați aici. Legea va intra în vigoare, dacă în 3 zile de la luarea angajamentului asupra ei, împotriva Guvernului nu va fi depusă moțiune de cenzură.

Hotărîrea Guvernului privind angajarea răspunderii asupra proiectului legii bugetului de stat pe anul 2015

Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 156 din 08.04.2015 privind angajarea răspunderii asupra proiectului legii bugetului de stat pe anul 2015, Guvernul își declară angajarea răspunderii politice, în temeiul art. 1061 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 119 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996, pentru aprobarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2015. În Bugetul de stat pe anul 2015 se preconizează venituri în sumă de 30 338 607,0 mii de lei şi cheltuieli în sumă de 34 315 109,1 mii de lei, cu un deficit în sumă de 3 976 502,1 mii de lei. Legea va intra în vigoare, dacă în 3 zile de la luarea angajamentului asupra ei, împotriva Guvernului nu va fi depusă moțiune de cenzură.

Hotărîrea Guvernului privind angajarea răspunderii asupra proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 157 din 08.04.2015, Guvernul își declară angajarea răspunderii politice, în temeiul art. 1061 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 119 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 privind angajarea răspunderii asupra adoptării proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015. Pentru a afla mai multe detalii despre cele mai importante modificări, accesați aici. Legea va intra în vigoare, dacă în 3 zile de la luarea angajamentului asupra ei, împotriva Guvernului nu va fi depusă moțiune de cenzură.

Hotărîrea Guvernului privind angajarea răspunderii asupra proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 158 din 08.04.2015, Guvernul își declară angajarea răspunderii politice, în temeiul art. 1061 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 119 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996, asupra adoptării proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015. Pentru a afla mai multe detalii despre cele mai importante modificări, accesați aici. Legea va intra în vigoare, dacă în 3 zile de la luarea angajamentului asupra ei, împotriva Guvernului nu va fi depusă moțiune de cenzură.

Monitorul Oficial nr. 84 din 07.04.2015

Legea pentru modificarea articolului 96 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997

Potrivit Legii nr. 50 din 03.04.2015, a fost modificat articolul 96 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997. Astfel, liniuța 8 din articolul menționat, a fost completată cu mai multe produse ce se vor impozita cu TVA la cota de 8 %. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea anexei nr.11 a Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu"

Prin Ordinul nr. 123 din 30.03.2015, a fost modificată anexei nr.11 a Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu". Astfel, în anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42" de la  01.04.2015 se abrogă codul de scutire 801, care prevede că „pînă la 31 martie 2015 nu se aplică TVA şi accize la păcura importată pentru sezonul toamnă-iarnă 2014-2015, de la poziţiile tarifare 2710 19 610 "Păcură cu un conţinut de sulf de maximum 1% din greutate" şi 2710 19 630 "Păcură cu un conţinut de sulf peste 1% în greutate, dar de maximum 2%", conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1525 din 29 decembrie 2007". Prezentul ordin întră în vigoare din data de 01.04.2015.

Monitorul Oficial nr. 78-83 din 03.04.2015

Legea cu privire la scutirea unor categorii de populaţie de achitarea obligaţiunilor financiare prescriptibile faţă de fondurile obligatorii de asistenţă medicală pentru perioada precedentă anului 2015

Potrivit Legii nr. 38 din 19.03.2015, persoanele fizice prevăzute în pct. 1 şi 3 din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, care confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în anul 2015, sunt scutite de achitarea obligaţiunilor financiare prescriptibile faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru perioada precedentă anului 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi. Această lege intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la completarea anexei nr. 5.1 la Ordinul nr. 56-O din 21.02.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a RM de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate"

Prin Ordinul nr. 76 din 26.02.2015, a fost completată anexa nr. 5.1 „Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate persoanelor fizice", aprobată prin Ordinul nr. 56-O din 21.02.2008, cu codul scutirii 011: „Scutiri aplicate la introducerea bunurilor a căror valoare în vamă nu depășește suma de 300 euro și care nu sunt destinate activității comerciale sau de producție". Totodată, prin Ordinul nr. 118 din 23.03.2015, anexa menționată mai sus a fost completată cu codul scutirii 006: „Scutiri aplicate la importul bunurilor destinate uzului personal al Membrilor misiunilor diplomatice, Oficiilor consulare și Reprezentanțelor organizațiilor internaționale, acreditate în Republica Moldova, precum și membrii lor de familie". Facilitățile sunt privitor la TVA, acciz, taxe vamale etc. Aceste ordine intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de calcul al activului net (capitalului propriu) şi al activului net unitar al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare

Conform Hotărîrii nr. 5/14 din 31.01.2015, a fost aprobat Regulamentul privind modul de calcul al activului net (capitalului propriu) şi al activului net unitar al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare.Acest Regulament stabileşte modul de calcul al valorii activului net (capitalului propriu) şi al activului net unitar al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, precum şi nivelul capitalului propriu al companiei investiţionale. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină cu privire la abrogarea Ordinului nr.68-A din 1 martie 2006

Potrivit Ordinului nr. 73 din 04.03.2015, a fost abrogat Ordinul nr. 68-A din 1 martie 2006 „Cu privire la modificarea Ordinului nr. 15-A din 25.01.05 şi Ordinului nr. 43-A din 18.03.05". În acest ordin erau incluse Formularele nr.1-26/ și nr. 2-25/r, precum și Instrucţiunea privind achitarea medicamentelor parţial/integral compensate în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Băncii Naționale cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei

Conform Hotărîrii BNM nr. 64 din 26.03.2015, se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 13.5 la sută anual. De asemenea, se menţin ratele de dobîndă la creditele overnight la nivelul actual de 16.5 la sută anual și la depozitele overnight la nivelul actual de 10.5 la sută anual. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...