37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 78 – 103 din 1 aprilie 2014 – 30 aprilie 2014

MO nr. 78 – 103 din 1 aprilie 2014 – 30 aprilie 2014

19.05.20143.729 views

Monitorul Oficial nr. 103 din 30.04.2014

Hotărîrea Băncii Naționale a Moldovei cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova

A fost publicată Hotărîrea Nr. 71 din  04.04.2014 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, în care s-a făcut modificări în Regulamentul cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova aprobat prin Hotărîrea Nr. 200 din  27.07.2006

Astfel, au fost făcute modificări la punctul 5.3 cu privire la condițiile efectuării depunerilor de excedent de numerar la BNM, precum punctual 6.3 ce ține de efectuarea retragerii de numerar de la BNM.

Conform acestei hotărîri au loc diferite schimbări ce țin de procedura de conlucrare între bănci și BNM. Acest regulament se mai completează cu încă 3 subpuncte noi ce țin de obligațiunile BNM și a băncilor.

Hotărîrea Băncii Naționale a Moldovei cu privire la nivelul ratelor dobînzilor BNM și la norma rezervelor obligatorii

În Hotărîrea nr. 82 din  23.04.2014 cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii, se specifică că se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 3.5 la sută anual.
Se menţin ratele de dobândă: 
a) la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sută anual;
b) la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sută anual.
Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul.

Hotărîrea Băncii Naționale a Moldovei cu privire la nivelul ratei de bază a BNM la creditele pe termen lung

În Hotărîrea nr. 83 din  23.04.2014 cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung, se specifică că se menţine rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) la nivelul actual de 4.0 la sută anual.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la modul de evidenţă a formularelor buletinelor de verificare metrologică de strictă evidenţă

În Ordinul Nr. 48 din  09.04.2014 cu privire la modul de evidenţă a formularelor buletinelor de verificare metrologică de strictă evidenţă, sunt indicate sarcinile Institutului Național de Metrologie (INM), adică ceea ce ține de procedura de lucru cu formularele buletinelor de verificare metrological. De asemenea este sunt specificate și atribuțiile direcției dezvoltare a infrastructurii calității.

Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor privind aprobarea formularelor Procesului-verbal cu privire la constatarea contravenţiei şi Procesului-verbal cu privire la controlul sarcinii pe osie

În Ordinul nr. 69 din  17.04.2014 privind aprobarea formularelor Procesului-verbal cu privire la constatarea contravenţiei şi Procesului-verbal cu privire la controlul sarcinii pe osie, se aprobă  formularul Procesului-verbal cu privire la constatarea contravenţiei din anexa nr. 1 la prezentul ordin.
Se aprobă formularul Procesului-verbal cu privire la controlul sarcinii pe osie din anexa nr. 2 la prezentul ordin și Formularele proceselor-verbale aprobate prin prezentul ordin vor fi utilizate de către colaboratorii Agenţiei Naţionale Transport Auto (ANTA), desemnaţi cu drept de control.

Monitorul Oficial nr. 99-102 din 25.04.2014

Legea nr. 43 din 27.03.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Potrivit acestei legi, au avut loc modificări în mai multe acte normative legate de reglementarea prestării serviciilor de plată şi emiterea monedei electronice. Totodată se stabilesc şi sancţiuni pentru încălcarea legislaţiei în acest domeniu.

Alte modificări sunt legate de ajustarea Codului Civil reglementărilor BNM aplicate la utilizarea ordinului de plată.Sânt modificări cu caracter redacţional.

Legea nr. 47 din 27.03.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

În această lege s-au făcut schimbări la Codul fiscal, în special la titlul III şi titlul IV, principalele sunt  introducerea taxelor locale noi, unele ajustări la noţiuni.
Totodată avut loc modificări la
Legea nr.146-XIII din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat şi Legea privind societăţile pe acţiuni conform cărora sa stabilit criteriile de selectate a societăţilor de audit pentru efectuarea auditului anual la întreprinderi de stat şi S.A. în care cota statului depăşeşte 50%

S-au produs schimbări şi la Legea nr.1380-XIIIO din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal.
Pentru a face cunoştinţa cu comentariile la aceasta lege, precum şi comentarii la ea puteţi face cunoştinţa cu articolul
Modificări la legislaţia fiscală

LEGEA Nr. 47 din  27.03.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Legea nr.53 din 03 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.53 din 03 aprilie 2014

Modificările operate ţin de formarea capitalului social al entităţilor comerciale.

Prin aceste modificări din Codul Civil al Republicii Moldova si Legea privind societăţi cu răspundere limitată au fost excluse „barierele” în dezvoltarea antreprenorialului în Republica Moldova legate de obligaţiunile proprietarilor privind formarea capitalului social al entităţilor comerciale. Capitalul social minim de 5400 lei pentru societăţile cu răspundere limitată nu mai este obligatoriu.

Pentru a face cunoştinţa cu comentariile la aceasta lege, precum şi comentarii la ea puteţi accesa articolul: Modificări la legislaţia fiscală

LEGEA Nr. 53 din  03.04.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova cu privire la modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.55 din 11.05.2012

În scopul perfecţionării modalităţii de elaborare şi aprobare a schemelor de încadrare a personalului autorităţilor publice şi instituţiilor bugetare, au avut loc modificări şi completări în Ordinul ministrului finanţelor nr.55 din 11 mai 2012 „Cu privire la aprobarea formularelor-tip ale schemelor de încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar.ORDIN Nr. 52 din  11.04.2014 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.55 din 11.05.2012

ORDINUL Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova cu privire la operarea unor modificări şi completări la Instrucţiunea provizorie privind modul de eliberare şi utilizare a Carnetelor cu foi de parcurs (INTERBUS)

În scopul facilitării procedurii de eliberare şi utilizare a Carnetelor cu foi de parcurs INTERBUS, eliberarea şi utilizarea cărora se efectuează prin prisma prevederilor Instrucţiunii provizorii privind modul de eliberare şi utilizare a Carnetelor cu foi de parcurs (INTERBUS), aprobată prin Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr.43 din 20.02.2012, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.695 din 18.11.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, se aprobă modificările şi completările la Instrucţiunea dată.ORDIN Nr. 46 din  27.03.2014cu privire la operarea unor modificări şi completări la Instrucţiunea provizorie privind modul de eliberare şi utilizare a Carnetelor cu foi de parcurs (INTERBUS)

ORDINUL Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice “e-Factura”

În temeiul art.133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, se aprobă Regulamentul cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice “e-Factura”, conform Regulamentului cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice “e-Factura”.
Prezentul Regulament stabileşte modul de creare, expediere şi recepţionare a facturilor/facturilor fiscale generate în Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura” (în continuare Sistemul e-Factura) între participanţii la tranzacţiile economice documentate prin acestea.
Odată cu exprimarea acordului de utilizare a Sistemului „e-Factura”, contribuabilii se obligă să respecte cîteva condiţii, specificate în acest regulament.
Pentru cazurile de transportare a mărfurilor fără transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora, cu documentarea prin facturi generate în Sistemul “e-Factura”, obligatoriu se va utiliza factura imprimată pe suport de hîrtie, aceasta primind statutul de “Finisată” după imprimarea acesteia, dar urmează a fi semnată de persoana care o eliberează în formă electronică.
La înregistrarea facturii în sistem, acesta automat se înregistrează şi în Registrele de procurări şi de vînzări şi în Anexele la Declaraţia privind TVA în modul stabilit, astfel uşurînd munca contabilului. Factura are serie şi nr. la punerea semnăturii furnizorului.
Aspectele practice ce ţin de accesarea şi utilizarea Sistemului „e-Factura”, procedurile de semnare şi remitere, imprimare a acestora, schimbul de date între sistemul menţionat şi sistemele de contabilitate ale contribuabililor sînt expuse în compartimentul „Ajutor”, accesibil în cadrul sistemului.
ORDIN Nr. 562 din  04.04.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice “e-Factura”

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010

Prin Hotărârea Guvernului Nr. 299 din  23.04.2014 cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010 a fost stabilit că începînd cu 1 mai 2014, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizaţii, instituţii cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, în continuare – unităţi), cu excepţia ramurii agriculturii şi silviculturii, se stabileşte în mărime de 9,77 lei pe oră, sau 1650 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.Pentru angajaţii din ramura agriculturii şi silviculturii, cuantumul minim garantat al salariului se stabileşte în mărime de 9,23 lei pe oră, sau 1560 lei pe lună.

Va atragem atenția că trebuie să revizuiți cuantumul salariilor ca sa nu fie mai mici decît sumele menționate mai sus.

Anterior, pentru sectorul real cuantumul a fost 1400 lei pe lună.

Legea privind etichetarea produselor cu impact energetic

A fost publicată Legea nr. 44 din  27.03.2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic. Prezenta lege stabileşte cadrul de reglementare a unor măsuri naţionale privind etichetarea şi informaţiile standard despre produse cu impact energetic, destinate utilizatorilor finali, în special privind consumul de energie şi, după caz, al altor resurse esenţiale utilizării, precum şi informaţiile suplimentare despre produse cu impact energetic.

Legea se aplică aparatelor de uz casnic şi altor produse cu impact energetic, direct sau indirect, asupra consumului de energie şi, după caz, asupra altor resurse esenţiale în timpul utilizării. Legea nu se aplică produselor utilizate (second-hand), mijloacelor de transport de persoane sau mărfuri și plăcuţelor indicatoare a caracteristicilor tehnice sau echivalentului acestora ataşat pe produse din raţiuni de siguranţă.

Partea ilustrativă, conţinutul, modelul, conţinutul, precum și modul de amplasare etichetelor produselor ce cad sub incidenţa prezentei legi sînt specificate într-un act normativ aprobat de Guvern.

Agenţii economici care plasează pe piaţă produse ce cad sub incidenţa prezentei legi le revine responsabilitatea de a furniza o etichetă şi o fişă a produsului în conformitate cu prevederile prezentei legi, de a livra distribuitorilor, în mod gratuit, etichetele şi fişele produselor, de completa etichetele şi fişele pe care le furnizează cu informaţii exacte, pentru care poartă răspundere, precum și alte responsabilități descries în prezenta lege.

Monitorul Oficial nr. 92-98 din 18.04.2014

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător

Prin această lege a avut loc lansarea serviciului „e-licenţiere”, care este un serviciu electronic de licenţiere ce oferă posibilitatea pentru solicitanţii sau titularii de licenţă, prin intermediul unei interfeţe web, să expedieze on-line declaraţii de eliberare/prelungire sau cereri de reperfectare a licenţelor şi să recepţioneze electronic confirmarea privind aprobarea sau respingerea solicitării, procedură cu valoare juridică echivalentă celei prevăzute de prezenta lege.
Pentru obţinerea, prelungirea sau reperfectarea licenţei prin intermediul serviciului e-licenţiere, conducătorul întreprinderii sau al organizaţiei ori persoana împuternicită de acesta sau persoana fizică, în regim on-line, va accesa site-ul
www.servicii.gov.md. După înlăturarea cauzelor ce au servit temei pentru refuzul înregistrării declaraţiei pentru eliberarea/prelungirea licenţei, inclusiv depusă prin intermediul serviciului e-licenţiere, solicitantul/titularul de licenţă poate depune o nouă declaraţie,  inclusiv prin intermediul serviciului e-licenţiere, care se examinează în modul stabilit.
Totodată s-au făcut unele modificări de ordin gramatic cu înlocuirea unor cuvinte învechite din această lege, cu altele mai noi, iar alte articole au fost adaptate şi pentru acest nou serviciu.

LEGE Nr. 26 din  13.03.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător

Hotărîrea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova pentru controlul constituţionalităţii alineatului (7) al articolului 88 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Sesizarea nr. 5a/2014)

Autorii sesizării au pretins, în special, că prevederile alineatului (7) din art. 88 al Codului fiscal, introduse prin Legea nr. 324 din 23 decembrie 2013, prin care a fost instituit dreptul persoanelor fizice de a dispune asupra destinaţiei cotei de 2% din impozitul pe venit din salariu, prin direcţionarea către organizaţiile necomerciale de utilitate publică şi instituţiile religioase, contravin articolelor 6, 7, 8, 72, 74, 109, 130 şi 131 din Constituţie, precum şi prevederilor actelor internaţionale.
Curtea Constituţională a analizat prevederile relevante ale Constituţiei, precum şi argumentele autorilor sesizării şi argumentele autorităţilor, după care a fost luată următoarea hotărîre:
1. Se admite sesizarea deputaţilor în Parlament, dnii Mihai Ghimpu, Valeriu Munteanu, Gheorghe Brega şi dna Corina Fusu pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi fiscale.
2. Se declară neconstituţional alineatul (7) al articolului 88 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997. 

HOTĂRÎRE Nr. 7 din  13.02.2014 pentru controlul constituţionalităţii alineatului (7) al articolului 88 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Sesizarea nr. 5a/2014)

Hotărîrea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Anexa nr. 2 la Titlul IV din Codul fiscal, în redacţia Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 (Sesizarea nr. 7a/2014)

Autorii sesizării au pretins, în special, că prevederile din Anexa nr. 2 la Titlul IV din Codul fiscal, în redacţia Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013, prin care au fost micşorate cotele accizelor la importul mijloacelor de transport clasificate conform poziţiilor tarifare „870324” şi „870333”, contravin articolelor 6, 7, 8, 72, 74 şi 131 din Constituţie.
Prin decizia Curţii Constituţionale din 10 februarie 2014 sesizarea a fost declarată admisibilă, fără a prejudicia fondul cauzei. Totodată, a fost respinsă solicitarea autorilor sesizării privind suspendarea acţiunii prevederilor contestate, în favoarea examinării sesizării în regim de urgenţă.
Curtea Constituţională a analizat prevederile relevante ale Constituţiei, precum şi argumentele autorilor sesizării şi argumentele autorităţilor, după care a fost luată următoarea hotărîre:
1. Se admite sesizarea deputaţilor în Parlament, dnii Mihai Ghimpu, Valeriu Munteanu şi Gheorghe Brega, privind controlul constituţionalităţii unor prevederi fiscale privind mărimea accizelor pentru unele mijloace de transport.
2. Se declară neconstituţională cota accizului de „2,00 euro” de la poziţiile tarifare „870324” şi „870333” din Anexa nr. 2 la Titlul IV al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, în redacţia Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.
3. Până la completarea cadrului legal cu prevederi care vizează mărimea accizelor pentru mijloacele de transport de la poziţiile tarifare „870324” şi „870333” din Anexa nr. 2 la Titlul IV al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, urmează să se aplice prevederile anterioare modificărilor operate prin Legea nr. 324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

HOTĂRÎRE Nr. 8 din  14.02.2014 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Anexa nr. 2 la Titlul IV din Codul fiscal,în redacţia Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 (Sesizarea nr. 7a/2014)

Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu privind controlul extern al calităţii lucrărilor de audit

Întru executarea prevederilor art. 27 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă Regulamentul provizoriu privind controlul extern al calităţii lucrărilor de audit.
Regulamentul provizoriu privind controlul extern al calităţii lucrărilor de audit  reglementează modul de efectuare a controlului extern al calităţii lucrărilor de audit.
Obiectivul prezentului Regulament constă în stabilirea principiilor, modului de organizare şi funcţionare a sistemului de control extern al calităţii lucrărilor de audit, drepturilor şi obligaţiilor societăţilor de audit, auditorilor întreprinzători individuali şi a specialiştilor Serviciului de control şi verificare, tipurilor de controale şi planificarea acestora, modului de organizare şi documentare a rezultatelor controalelor externe.
De asemenea, în acest Regulament sunt redate:

·         drepturile şi obligaţiile societăţilor de audit, auditorilor întreprinzători individuali şi ale specialiştilor Serviciului;

·         tipurile de controale externe. Planificarea controalelor externe;

·         organizarea controalelor externe;

·         documentarea rezultatelor controlului extern.

ORDIN Nr. 43 din  24.03.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu privind controlul extern al calităţii lucrărilor de audit

Monitorul Oficial nr. 87-91 din 11.04.2014

Legea privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni*

Această Lege a fost republicată cu toate modificările şi completările.

În capitolul I al acestei legi sunt indicate noţiunile principale, cu explicaţiile lor, este indicat dreptul la alocaţie, beneficiarii alocaţiilor, organele care efectuează stabilirea şi plata alocaţiilor, sursele de plată a alocaţiilor, stabilirea şi plata lor.
În capitolele II, III, IV, V sunt indicate condiţiile de stabilire a alocaţiei şi cuantumul alocaţiei pentru persoanele cu dezabilităţi, copii în cazul pierderii întreţinătorului, persoanele vîrsnice şi pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere.
Pentru copii, în cazul pierderii întreţinătorului, este indicată recalcularea şi separarea părţii de alocaţie, iar în capitolul V mai este indicat cum se efectuează plata pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere.
În ultimul capitol sunt indicate condiţiile de stabilire a ajutorului de deces şi cuantumul ajutorului de deces.

LEGE Nr. 499 din  14.07.1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni*

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea Regulamentului
privind restituirea taxei pe valoarea adăugată

Guvernul a efectuat modificări şi completări la Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată legate de executarea Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal şi anume privind restituirea TVA la livrările destinate realizării Programului  Compact şi reparaţiei clădirii Parlamentului. Totodată sau specificat documentele necesare pentru confirmarea  dreptului la restituirea TVA.

HOTĂRÎRE Nr. 253 din  04.04.2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată

Ordinul Ministerului Economiei al Republicii Moldova cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

ORDIN Nr. 41 din  04.04.2014 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova cu privire la modificarea Registrului auditorilor interni certificaţi din sectorul public

Registrul auditorilor interni certificaţi din sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor, se modifică şi se expune în următoarea anexă.

ORDIN Nr. 44 din  26.03.2014 cu privire la modificarea Registrului auditorilor interni certificaţi din sectorul public

Monitorul Oficial nr. 86 din 05.04.2014

Legea pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale

Modificările date sunt legate în principal de indemnizaţia de maternitate şi indemnizaţia pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani.

Prima modificare stabileşte că în cazul încetării contractului individual de muncă pe durată determinată, precum şi în cazul lichidării unităţii în perioada aflării în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, dreptul la indemnizaţia pentru creşterea copilului se menţine şi după încetarea contractului, cu condiţia că asiguratul nu se angajează la o altă unitate.

Următoare completare constă în faptul că dacă venitul asigurat lipseşte la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul ori dacă venitul lunar asigurat realizat în perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul este mai mic decît salariul tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, atunci aceste luni se includ în baza de calcul al indemnizaţiei de maternitate şi al indemnizaţiei pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului ori, la cererea asiguratului, se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei.

Altă prevedere stabileşte că în cazul cînd persoana se află în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani şi nu a avut un venit asigurat, cuantumul indemnizaţiei de maternitate şi al indemnizaţiei pentru creşterea copilului următor se stabileşte reieşind din baza de calcul în al cărei temei s-au calculat aceste indemnizaţii pentru copilul precedent.

Totodată a stabilit că în cazul aflării în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani şi reluării activităţii în condiţiile timpului de muncă parţial îndemnizaţia nu se suspendă.

Monitorul Oficial nr. 80-85 din 04.04.2014

Legea pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008

În  Codul contravenţional au avut loc modificări şi completări cu privire la încălcarea regulilor de traversare a liniei de cale ferată (articolul 237), cu specificarea sancţiunilor în acest caz. S-au făcut modificări cu privire la nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră şi de acordare a priorităţii de trecere,a altor reguli de circulaţie rutieră (articolul 240), precum şi substituiri de texte nesemnificative , în conformitate cu aceste modificări, la articolele 198, 244, 400.LEGE Nr. 22 din  13.03.2014 pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru modificarea punctului 3 din Regulamentul privind modul de stabilire şi plată a compensaţiei băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare

Punctul 3 din Regulamentul privind modul de stabilire şi plată a compensaţiei băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1189 din 22 octombrie 2008, cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins: „3. Compensaţia se stabileşte, începînd cu 28 octombrie 2008, în mărime de 300 lei lunar, iar începînd cu 1 aprilie 2014 mărimea compensaţiei constituie 525 lei lunar.”

HOTĂRÎRE Nr. 245 din  02.04.2014 pentru modificarea punctului 3 din  Regulamentul privind modul de stabilire şi plată a compensaţiei băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare

Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi a normelor rezervelor obligatorii

În această hotărîre se specifică următoarele:

1. Se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 3.5 la sută anual.
2. Se menţin ratele de dobîndă: 
a) la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sută anual;
b) la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sută anual.
3. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul.

HOTĂRÎRE Nr. 59 din  27.03.2014 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi a normei rezervelor obligatorii

Monitorul Oficial nr. 78-79 din 01.04.2014

Ordinul Ministerului Finanţelor privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.188 din 26 decembrie 2013 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2014”

Conform Ordinului Ministerul Finanţelor Nr. 39 din  18.03.2014, au fost efectuate modificări în Ordinul ministrului finanţelor nr.188 din 26 decembrie 2013 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2014”.

Astfel, în punctual 5 se specifică la întocmirea ordinelor de plată în rubrica „codul fiscal al plătitorului” se va indica: codul fiscal al plătitorului/contribuabilului, urmat prin bară „/” de codul subdiviziunii pentru care se efectuează plata.

A fost modificat punctual 17, așadar atît transportatorii rezidenți cît și cei rezidenți, se va vira taxa la același cont  trezorerial de încasări. La fel se modifică și conturile trezoreriale a amenzilor aplicate de către Inspectoratul Național de Patrulare, și  conturile trezoreriale pentru plata în Fondul Viei și Vinului.

Se adaugă un nou punct pentru amenzile aplicate de Poliția de Frontieră, respective aceasta se adaugă și în anexa nr. 1. Anexa nr. 5 este înlocuita cu alta, prezentă în acest ordin.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...