37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.75-113 din 18 mai 2010 – 02 iulie 2010

MO nr.75-113 din 18 mai 2010 – 02 iulie 2010

06.07.20103.031 views

  BULETIN INFORMATIV

Nr. 5  din 02 iulie  2010

Monitorul Oficial nr. 75-77 din 18 mai 2010

- Legea nr. 63 din 23.04.2010 pentru modificarea unor acte legislative.

Prin această lege s-au adus modificări Legii nr.845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi. Conform modificărilor aduse art. 10 pct. 6, veniturile ilicite obţinute de agenţii economici prin exagerarea costului producţiei, rentabilităţii, adaosului comercial, volumului de lucrări efectuate în construcţii şi tarifelor la serviciile prestate, nerespectîndu-se astfel actele normative care reglementează formarea şi aplicarea preţurilor, precum şi amenzile aplicate în cuantum echivalent acestor venituri se percep la bugetul de stat prin decizie adoptată de Serviciul Control Financiar şi Revizie din subordinea Ministerului Finanţelor sau de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. Curtea de Conturi nu este în drept de a emite decizii în acest sens.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr.49 din 01.04.2010 cu privire la aprobarea formularului raportului operativ lunar privind statele şi efectivul de personal din instituţiile publice în sectorul bugetar.

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 376 din 14.05.2010 privind tarifele la gazele naturale.

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 377 din 14.05.2010 privind tarifele la producerea energiei electrice, energiei termice şi de livrare a energiei termice consumatorilor finali.

 Monitorul Oficial nr. 78-80 din 21 mai 2010

- Hotărîrea Parlamentului nr. 84 din 07.05.2010 pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele de sărbătoare, zilele comemorative şi la zilele de odihnă în R.S.S. Moldova.

Conform completărilor au fost consfinţite următoarele zile comemorative şi zile de sărbătoare în R.M:

-          Ziua comemorării victimelor catastrofei de la C.A.E Cernobîl şi altor avarii nucleare (26 aprilie);

-          Ziua Familiei (15 mai).

- Hotărîrea Guvernului nr. 384 din 12.05.2010 cu privire la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice.

Anexa nr. 1 la hotărîre cuprinde „Regulamentul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”.

Anexa nr.1 la Regulamentul Serviciului de Supraveghere de Stat, cuprinde Procedura privind autorizarea sanitară a produselor cu un impact potenţial asupra sănătăţii şi Lista produselor alimentare şi nealimentare supuse autorizării sanitare. Anexa nr. 2 la Regulament cuprinde modelul autorizaţiei sanitare de funcţionare.

Centrele de medicină preventivă se vor numi Centre de sănătate publică.

- Ordinul Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie  nr.97 din 11.05.2010 cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică „Ciuperci”. Produse din ciuperci”.

- Ordinul Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie  nr.98 din 11.05.2010 cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică „Zahăr”. Producerea şi comercializarea”.

- Ordinul Inspectoratului fiscal principal de Stat nr. 229 din 11.05.2010 privind modificarea Ordinului IFPS nr.24 din 06.02.2006 „cu privire la aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale la impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare” şi aprobarea formularelor dărilor de seamă „Calculul impozitului funciar (Forma-BIJ-10)”, „Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-10)” şi Instrucţiunilor privind modul de completare a acestora.

Prin prezentul ordin s-a aprobat:

-          Formularul tipizat al dării de seamă „Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-10)” şi Instrucţiunea cu privire la modul de completare  a Formei BIJ – 10;

-          Formularul tipizat al dării de seamă „Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-10) şi Instrucţiunea cu privire la modul de completare  a Formei FUNJ – 10.

Aceste dări de seamă se prezintă de către contribuabili IFPS teritorial începînd cu perioada fiscală – anul 2010. Obligaţiile fiscale apărute pînă la 01.01.2010 se reglementează în conformitate cu legislaţia în vigoare la momentul apariţiei acestora.

Monitorul Oficial nr. 81-82 din 25 mai 2010

- Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 8/6 din 26.02.2010 privind aprobarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind acordarea serviciilor.

Prevederile regulamentului se extind asupra participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, participanţii profesionişti la piaţa asigurărilor, fondurile nestatale de pensii, asociaţiile de economii şi împrumut, organizaţiile de microfinanţare, organizaţiile de credit ipotecar şi birourile istoriilor de credit.

Regulamentul prevede lista informaţiilor, pe care participantul profesionist este obligat să le pună la dispoziţia publicului larg, referitoare la activitatea desfăşurată şi la contractul de acordare a serviciilor pe piaţa financiară.

Monitorul Oficial nr. 83-84 din 28 mai 2010

- Legea nr. 68 din 23.04.2010 pentru modificarea unor acte legislative.

Prin această lege a fost modificată:

1. Legea nr. 4999-XIV din 14.07.1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni. Conform modificărilor ajutorul de deces se stabileşte în cuantum de 700 de lei.

2. Legea nr. 289-XV din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. Conform modificărilor aduse art.18 (4) s-a stabilit că  „pe parcursul anului 2010, cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului constituie 30% din baza de calcul stabilită conform art.7, dar nu mai puţin de 300 lei pentru fiecare copil”.

- Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 25.05.2010 pentru aprobarea Regulilor generale de igienă a produselor alimentare.

Regulile generale de igienă a produselor alimentare stabilesc norme generale de igienă a produselor alimentare pentru agenţii economici cu activitate în domeniul alimentar. Agenţii economici cu activitate în acest domeniu trebuie să se asigure că toate etapele de producţie, de procesare şi de distribuţie a produselor alimentare ce se află sub controlul acestora, corespund cerinţelor de igienă.

Autoritatea competentă  - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerul Sănătăţii, în limitele competenţei au atribuţii să organizeze controale oficiale să asigure implementarea şi coordonarea implementării în vederea realizării conformităţii cu cerinţele Regulilor.

Regulile stabilesc:

-          cerinţele generale de igienă pentru producţia primară şi operaţiunile asociate acesteia;

-          cerinţe generale de igienă pentru agenţii economici cu activitate în domeniul alimentar care nu aplică cerinţe faţă de producţia primară;

-          cerinţe pentru încăperile în care se produc, tratează sau procesează produse alimentare;

-          cerinţe pentru instalaţii mobile şi / sau temporare, precum şi pentru automate de vînzare.

-          cerinţe pentru mijloacele de transport utilizate pentru transportul alimentelor, pentru echipamente etc.;

-          cerinţele aplicării ambalării şi împachetării produselor alimentare.

Agenţii economici cu activitate în domeniul alimentar trebuie să se asigure că persoanele care manipulează produse alimentare sînt instruite în probleme de igienă a produselor alimentare. Responsabili pentru elaborarea şi menţinerea procedurii sau pentru punerea în aplicare a ghidurilor aferente trebuie să aibă o instruire corespunzătoare în aplicarea principiilor HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – Analiza pericolului şi punctele critice de control).  


Monitorul Oficial nr. 85-86 din 01 iunie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 427 din 27.05.2010 cu privire la decernarea Premiului de Stat pentru realizări în domeniul calităţii pentru anul 2009.

                                     

- Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 28.05.2010 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală.

Prezentele Reguli stabilesc pentru agenţii economici cu activitate în domeniul alimentar norme specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală procesate sau neprocesate. Aceste reguli completează Regulile generale de igienă a produselor alimentare.

Regulile stabilesc:

-          obligaţiile agenţilor economici şi condiţiile de import a produselor alimentare de origine animală;

-          cerinţe referitoare la unele produse alimentare de origine animală

-          cerinţe pentru tranşare şi sacrificare

-          cerinţe pentru depozitare şi transportare

-          cerinţe pentru ambalare şi etichetare

Agenţii economici care se ocupă de abatorizarea animalelor trebuie să se asigure că procedurile pe care le pun în aplicare respectă cerinţele a căror necesitate este evidenţiată de principiile HACCP.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 67 din 17.05.2010 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare.

Se adaugă un paragraf nou în clasificaţia veniturilor bugetare la capitolul 114  „Impozite pe proprietate” – „114 14 Impozit pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice – cetăţeni din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare”.

- Ordinul cu privire la completarea Ordinului IFPS nr.82 din 02.05.2006 privind modalitatea şi condiţiile de eliberare a hîrtiei speciale, seriei şi diapazonului de numere pentru imprimarea de sinestătător a facturilor fiscale de către subiecţii activităţii de întreprinzător ce au statut de plătitor al TVA.

Punctul 4 din Ordinul IFPS nr.82 din 02.05.2006 se completează cu alineatul 3:

„Subiecţii impozabili cu TVA care beneficiază de dreptul imprimării de sine stătătoare a facturilor fiscale sînt privaţi de acest drept în cazul în care pe parcursul anului, IFPS va stabili nerespectarea de către aceştia a prevederilor punctului 2 al ordinului în cauză.”

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie  BNM nr.112 din 26.05.2010 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor BNM.

Se menţin ratele dobînzilor stabilite anterior prin Hotărîrea BNM nr.83 din 29.04.2010.

Rata de bază, aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt, pînă la 7,0 la sută anual.

Ratele de dobîndă:

- la creditele overnight în mărime de 10,0 la sută anual;

- la depozitele overnight în mărime de 4,0 la sută anual.

Rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) în mărime de 7,0 la sută anual.

Monitorul Oficial nr. 87-90 din 04 iunie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr.434 din 27.05.2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Uleiuri vegetale comestibile”.

Reglementarea stabileşte cerinţe minime de calitate la comercializarea uleiurilor vegetale alimentare (uleiuri de soia, arahide, măsline, palmier, seminţe de floarea-soarelui, nuci de cocos, rapiţă… inclusiv şi fracţiunile acestora, chiar rafinate dar nemodificate chimic) ce sunt destinate consumului uman, provenite atît din producţia internă, cît şi din import.

- Hotărîrea Guvernului nr.445 din 28.05.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de desfăşurare a licitaţiilor de vînzare a istoriilor de credit.

Prezentul Regulament stabileşte modul de desfăşurare a licitaţiilor pentru vînzarea istoriilor de credit în cazul reorganizării birourilor istoriilor de credit al cărui succesor de drepturi nu este titular de licenţă, precum şi în cazul dizolvării acestuia sau retragerii licenţei de către C.N.P.F.

- Hotărîrea Guvernului nr.446 din 28.05.2010 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

Se modifică anexa nr.1 la HG nr.1265 din 14.11.2008 „Cu privire la reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor”. Se întăresc unele atribuţii ale Ministerului Finanţelor legate de punerea în aplicarea a S.I.R.F. precum:

-          publicarea S.I.R.F., S.I.A. şi actualizările aferente acestora,

-          reprezentarea interesele RM în organizaţiile internaţionale în domeniul raportării financiare şi auditului,

-          crearea grupurilor de lucru pentru elaborarea actelor normative din domeniul contabilităţii şi auditului.

- Hotărîrea Guvernului nr.449 din 02.06.2010 cu privire la crearea Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară.

Comitetul Naţional de Stabilitate Financiară are următoarele atribuţii:

a)       gestionează crizele financiare extraordinare

b)      defineşte crizele sistemice

c)       prezintă Guvernului propunerile de politici şi măsuri în scopul protejării depozitelor, capitalizarea şi recapitalizarea băncilor etc.

d)      stabileşte căi unice de comunicare între autorităţile publice implicate în gestionarea crizelor sistemice din sectorul financiar

e)       propune măsuri adiţionale şi imediate în caz de producere a crizelor extraordinare în sistemul financiar.

Monitorul Oficial nr. 91-93 din 08 iunie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă.

Conform hotărîrii angajatorii trebuie să îndeplinească toate măsurile pentru ca locurile de muncă să îndeplinească cerinţele minime. 

Locurile de muncă folosite pentru prima oară după 31.12.2012 trebuie să îndeplinească prezentele cerinţe. Locurile aflate deja în folosinţă pînă la 01.01.2013, trebuie să îndeplinească prezentele cerinţe în termen de cel mult 4 ani de la data intrării lor în vigoare (05.05.2010). Principalele cerinţe de securitate se referă la:

-          căile şi ieşirile de urgenţă

-          detectarea şi prevenirea incendiilor

-          ventilaţia locurilor de muncă în spaţii închise

-          temperaturi în încăperi

-          iluminatul natural şi artificial

-          pardoseli, pereţi, plafoane şi acoperişuri ale încăperilor

-          ferestre şi luminatoare

-          altele.

Cerinţele cuprind 5 anexe care se referă la:

-          calcularea căilor şi ieşirilor de urgenţă,

-          normarea componentelor microclimatului la posturile de lucru,

-          normarea nivelurilor de iluminare,

-          calcularea dimensiunilor încăperilor şi a volumului de aer în încăpere.

-          calcularea dotărilor social-sanitare.

- Hotărîrea Guvernului nr. 453 din 02.06.2010 cu privire la modul de stabilire a preţului iniţial de vînzare a acţiunilor proprietate publică supuse privatizării.

Regulamentul stabileşte modalitatea de determinare a preţului iniţial de vînzare a acţiunilor proprietate publică supuse privatizării prin intermediul Bursei de Valori, la licitaţii „cu strigare”, concursuri comerciale şi investiţionale.

Preţul iniţial de vînzare a acţiunilor se stabileşte de către comisia instituită de guvern, dar nu poate fi mai mic decît valoarea de piaţă a acestora. Pentru acţiunile a căror valoare nu poate fi determinată, comisia este în drept să stabilească preţul iniţial de vînzare a unei acţiuni, dar nu mai mic decît cel determinat în baza capitalului propriu al societăţii pe acţiuni, la data întocmirii ultimului raport financiar anual, înainte de expunerea spre vînzare a acţiunilor proprietate publică.

 

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie ANRCETI nr.17 din 02.06.2010 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind plata de reglementare şi monitorizare.

Instrucţiunea reglementează procedura de raportare a veniturilor provenite din activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice, modul de calcul şi termenele de achitare a plăţii de reglementare şi monitorizare.

Monitorul Oficial nr. 94-97 din 11 iunie 2010  

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 281 din 28.04.2010 privind modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 189 din 22.06.2005 cu privire la realizarea Hotărîrii Guvernului nr. 469 din 24.05.2005 pentru aprobarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical.

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie BNM nr.86 din 30.04.2010 cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale BNM.

A fost modificat Regulamentul Consiliului de Administraţie al BNM  nr.3/09 cu privire la expunerile mari şi Instrucţiunea Consiliului de Administraţie al BNM cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a unor rapoarte referitoare la activitatea financiară.

 

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie BNM nr.87 din 30.04.2010 cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale BNM.

S-a modificat Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărîrea BNM nr.373 din 15.12.2005, şi anume, s-au modificat elementele obligatorii ale ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului de credit în lei moldoveneşti şi elementele care se includ în ordinul de plată utilizat la efectuarea transferului de credit în valută străină.

S-a modificat Regulamentul cu privire la debitarea directă, aprobat prin Hotărîrea BNM nr.374 din 15.12.2005, şi anume, s-au modificat elementele obligatorii ale cererii de plată.

Sunt anexate şi formularele ordinului de plată în valută străină, a cererii de plată individuală şi a cererii de plată consolidată.

Monitorul Oficial nr. 98-99 din 15 iunie 2010

- Legea nr. 1100-XIV din 30.06.2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice nr. 1100-XIV  (republicată).

- Ordinul Ministerului Economiei nr. 118 din 08.06.2010 cu privire la aprobarea listei standardelor naţionale, în baza cărora, pînă la intrarea în vigoare a reglementărilor tehnice respective, se va efectua evaluarea conformităţii şi supravegherea produselor plasate pe piaţa internă.

- Ordinul Serviciului Vamal nr. 221-O din 01.06.2010 cu privire la modificarea anexei nr. 8 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 „referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu.”

În legătură cu reorganizarea Serviciului Vamal a fost completată anexa nr. 8 care se referă la nomenclatorul codurilor birourilor şi posturilor vamale cu punctul 2528 – Giurgiuleşti c/f tranzit.

- Ordinul IFPS nr.295 din 08.06.2010 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale.

Acest Ordin a fost emis cu scopul de a împiedica  contribuabilii restanţieri de a delapida, înstrăina, substitui sau tăinui bunurile ce le aparţin cu drept de proprietate. Ordinul conţine formularele:

-          hotărîrii cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale;

-          actului de sechestru ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale.

Inspectoratele fiscale de stat  teritoriale sunt în drept să aplice măsuri de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale prin întocmirea formularelor  sus numite în următoarele cazuri:

  1. încheierii Contractelor de amînare/eşalonare în conformitate cu prevederile art. 180 din codul fiscal;
  2. emiterii deciziei asupra cazului de încălcare şi neexpirării termenului de 30 de zile din data pronunţării acesteia, conform art.252 din codul fiscal;
  3. contestării deciziilor şi acţiunilor privind executarea silită a obligaţiei fiscale conform art. 273 din codul fiscal;
  4. ridicării sechestrului de pe bunurile necomercializate în rezultatul licitaţiilor petrecute, conform prevederilor art. 203 alin. (14) din codul fiscal, iar contribuabilul nu deţine alte bunuri pasibile sechestrării. 

Monitorul Oficial nr. 100-102 din 18 iunie 2010

Pentru stimularea producătorilor agricoli în vederea extinderii numărului de operaţii tehnologice mecanizate, a fost aprobat prin hotărîrea Guvernului nr. 488 din 14.06.2010, Regulamentul privind compensarea costurilor aferente operaţiilor tehnologice mecanizate în sezonul agricol 2010.

Regulamentul prevede care sunt condiţiile şi ce documente trebuie prezentate pentru a beneficia de compensarea costurilor aferente operaţiunilor tehnologice.

- Ordinul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 195 din 25.11.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi realizarea supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor în Republica Moldova.         

Monitorul Oficial nr. 103-104 din 22 iunie 2010

- Legea nr. 110 din 04.06.2010 pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.  

Punctul 3 al art. 10 prevede

„Exclusiv întreprinderilor de stat li se permite:

    - supravegherea şi tratamentul femeilor gravide, bolnavilor care suferă de narcomanie, boli canceroase, boli contagioase periculoase şi deosebit de periculoase, inclusiv de boli dermatovenerice infecţioase precum şi de boli psihice în forme agresive şi eliberarea avizelor corespunzătoare;

De la acest punct cuvintele „femeilor gravide” şi „boli canceroase” au fost excluse.

Punctul 5 a fost modificat în modul următor:

    „Faţă de întreprinderi şi organizaţii, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică, care efectuează decontări în numerar în sumă ce depăşeşte cumulativ 100 de mii de lei lunar,  în baza obligaţiilor lor financiare, încălcînd modul stabilit de decontare prin virament, precum şi care efectuează decontări în numerar şi prin virament prin intermediari, indiferent de suma decontării efectuate, organele Serviciului Fiscal de Stat, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei aplică sancţiuni pecuniare în proporţie de 10 la sută din sumele plătite, iar sumele amenzilor se fac venit la bugetul de stat”.

Anterior se pedepsea pentru efectuarea decontărilor în numerar în sumă ce depăşeşte 1000 de lei pentru fiecare tranzacţie şi pentru achitarea unei sume mai mari de 10000 de lei lunar în numerar pentru impozitele şi taxele administrate de Serviciul Vamal.

- Ordinul Ministerului Economiei nr. 114 din 31.05.2010.

Ordinul aprobă modificările la „Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului”.          

Monitorul Oficial nr. 105-106 din 25 iunie 2010

-  Hotărîrea Guvernului nr. 525 din 22.06.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente.

Regulamentul este executoriu pentru toţi agenţii economici din RM, operatori ai pieţei medicamentelor, şi se aplică medicamentelor incluse în Nomenclatorul de stat al medicamentelor. Ministerul aprobă preţul de producător la medicamente, prezentat de către deţinătorii certificatelor de înregistrare a medicamentului. Preţul aprobat este inclus în Catalogul naţional de preţuri. Autorizaţia de import la medicamente va fi eliberată solicitantului după aprobarea preţului declarat şi includerea acestuia în Catalogul naţional de preţuri. Regulamentul prevede care sunt actele pe care trebuie sa le prezinte solicitantul către minister.

- Ordinul Ministerului Economiei nr. 125 din 21.06.2010 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010.

A fost completată Lista agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul RM solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate  cu TVA la cota zero.

Monitorul Oficial nr. 107 din 26 iunie 2010

Monitorul Oficial nr. 108-109 din 29 iunie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr.520 din 22.06.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminaţii din produsele alimentare.

Regulamentul reglementează contaminaţii care se conţin sau pot fi prezenţi în produsele alimentare şi nivelurile maxime ale unor contaminaţi din produsele alimentare.

- Hotărîrea Guvernului nr. 523 din 22.06.2010 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.547 din 04.08.1995.

Punctul 3 din hotărîre a fost completat cu un nou alineat cu următorul cuprins:

„în preţul de achiziţie (preţul de procurare) la care se aplică adaosul comercial limitat nu se vor include cheltuielile (discountul) pentru care nu au fost determinate obligaţii privind plata lor furnizorilor.” 

A fost modificată anexa nr. 3 a hotărîrii nr. 547 care cuprinde lista mărfurilor importante, comercializate la preţuri libere cu aplicarea adaosului comercial limitat (o modificare aşteptată).

Lista nouă cuprinde 30 de poziţii cu denumirea mărfii, produsului şi codul (conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1525 din 29.12.2007).

Vedeţi următorul material Hotărîrea Guvernului „Cu privire la reglementarea de către stat a preţurilor” în sfîrşit a fost modificată”.

- Hotărîrea Guvernului nr. 524 din 22.06.2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi planificarea acestora.   

Regulamentul a fost completat cu pct. 1¹ care cuprinde defineşte aşa noţiuni ca: plan de achiziţii, anunţ de intenţie, planificarea contractelor de achiziţii publice, şi cu anexa nr. 2 care cuprinde modelul Anunţului de intenţie.

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 303 din 06.05.2010 cu privire la asigurarea accesului la informaţia privind propriile date medicale şi lista intervenţiilor medicale care necesită perfectarea acordului informat.

 

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie  BNM nr.129 din 24.06.2010 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor BNM.

Se menţin ratele dobînzilor stabilite anterior prin Hotărîrea BNM nr.83 din 29.04.2010.

Rata de bază, aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt, pînă la 7,0 la sută anual.

Ratele de dobîndă:

- la creditele overnight în mărime de 10,0 la sută anual;

- la depozitele overnight în mărime de 4,0 la sută anual.

Rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) în mărime de 7,0 la sută anual.

- Raportul de Activitate al Inspecţiei Muncii pe anul 2009.

În cadrul activităţilor desfăşurate pe parcursul anului 2009, Inspecţia /Muncii a întreprins acţiuni specifice de control orientate spre:

-          monitorizarea modului de achitare a salariilor şi de lichidare a restanţelor la plata salariilor;

-          monitorizarea riscurilor de accidentare în muncă;

-          monitorizarea modului de încadrare în muncă, perfectare a contractelor individuale de muncă şi diminuarea fenomenului „muncii la negru”.

Monitorul Oficial nr. 110-113 din 2 iulie 2010

- A fost republicată Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995. 

- Legea nr. 112 din 04.06.2010 pentru completarea unor acte legislative.

A fost completata Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului Fiscal nr. 1417–XIII din 17.12.1997, cu alineatul (13¹) cu următorul cuprins:

„(13¹) Taxa pe valoarea adăugată nu se aplică la importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă financiară, oferite de către Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM) în baza acordului de grant nr. MOL-809-G05-T şi Acordului de grant nr.MOL-809-G06-H, implementate de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS)”. Legea nr. 1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal, de asemenea, a fost completată în acest sens, mai mult ca atît, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se va percepe pentru aceste mărfuri şi servicii importate.

 

- Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr.189/174 din 16.06.2010 privind limitarea provizorie a circulaţiei mijloacelor de transport de mare tonaj pe drumurile Republicii Moldova.

Conform ordinului se interzice circulaţia mijloacelor de transport de mare tonaj cu greutatea totală de peste 20 tone, pe drumurile naţionale cu îmbracăminte rutieră din beton asfaltic de la ora 11.00 pînă la ora 18.00 în caz de înregistrare a temperaturii aerului de peste 30º C.

- Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 13/11 din 01.04.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind fondul de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut.

Regulamentul stabileşte cerinţe şi proceduri de constituire, administrare, administrare şi utilizare a fondului de lichidităţi al asociaţilor de economii şi împrumut.

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086

Optimaudit.jpg

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...