37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.74-93 din 01 iunie – 29 iunie 2007

MO nr.74-93 din 01 iunie – 29 iunie 2007

29.06.20071.787 views

Monitorul  Oficial  Nr.74-77 din 01 iunie 2007

Hotărîrea Guvernului RM nr.575 din 25.05.2007 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară (pag.54).

Se stabileşte, cu începere de la 1 aprilie 2007, salariul minim pe ţară în cuantum de 400 lei/lunar pentru un program complet de lucru de 169 ore.

Informaţie a Ministerului Finanţelor RM din 25.05.2007 (pag.71).

Se completează Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale bugetului de stat cu conturile legate de legalizarea capitalelor.

Ordin Serviciul Vamal nr.164-O din 18.05.2007 referitor la completarea declaraţiei vamale în detaliu (pag.96) (se modifică Normele tehnice privind utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu aprobate prin ordinal nr.296-O din 28.12.2005).

Monitorul  Oficial  Nr.78-81 din 08 iunie 2007

Hotărîrea nr.606 din 01 iunie 2007 Cu privire la unele acţiuni de implementare a Strategiei Naţionale de educare a societăţii informaţionale – Moldova electronică în anul 1007.

Se prevede în anii 2007-2008 Dezvoltarea portalului “E-declaraţii” (care prevede crearea serviciilor electronice de expediere a declaraţiilor fiscale în adresa IFS).

Hotărîrea nr.611 din 01 iunie 2007 Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi sferei sociale pentru activitatea în perioada de toamnă-iarnă 2007-2008 (pag.69).

Monitorul  Oficial  Nr.82-85 din 15 iunie 2007

Hotărîrea Curţii Constituţionale a RM privind constituţionalitatea pct.2 şi pct.3 din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28.04.1998 (pag.12).

Se declară neconstituţională sintagma „sau activitate profesională sau alte activităţi similare” din pct.2 şi pct.3 din Regulament.

Hotărîrea Guvernului RM cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr.1 la HG nr.261 din 09.03.2005 nr.631 din 05.06.2006 (pag.48).

Se completează lista întreprinderilor industriei uşoare solicitante a plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, servicii de prelucrare impozitate cu TVA la cota zero.

Hotărîrea Guvernului RM nr.638 din 08.06.2007 pentru aprobarea unor regulamente cu privire la modalitatea efectuării amnistiei fiscale (pag.56).

În scopul realizării Legii nr.111-XVI  din 11.05.2007 se aprobă:

1.Regulamentul cu privire la modalitatea efectuării amnistiei fiscale în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat;

2.Regulamentul cu privire la modalitatea efectuării amnistiei fiscale a restanţelor aferente bugetului asigurărilor sociale de stat.

- suma restanţei spre anulare (plată de bază, majorare de întîrziere, amenzi) se determină ca diferenţă dintre cuantumul restanţei, conform situaţiei din 01 ianuarie 2007 (pentru majorare de întîrziere: 11 mai 2007 (pentru restanţele înregistrate la 01.01.2007)), şi suma achitată în contul plăţii respective în perioada 01 ianuarie 2007-11 mai 2007;

- organele fiscale teritoriale la solicitarea contribuabilului vor elibera certificate ce atestă sumele supuse anulării;

- nu se vor accepta dări de seamă corectate, prezentate pentru perioadele fiscale de pînă la 01 ianuarie 2007;

- venitul obţinut ca urmare a restanţelor, majorărilor de întîrziere, amenzilor se consideră venit neimpozabil;

- termenul de realizare a amnistiei fiscale şi reflectare în sistemele de evidenţă a anulării restanţelor – 1 lună din data primirii Hotărîrii (pînă la 08 iulie 2007).

Ordin Ministerul finanţelor nr.60 din 05 iunie 2007 cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Regulamentului privind practica de audit „Comerţul electronic-efectul asupra auditului  rapoartelor financiare”.

Întră în vigoare pentru auditul rapoartelor financiare ce cuprind perioadele începînd cu 01 ianuarie 2008.

Ordinul comun al Ministerului finanţelor RM şi Biroului Naţional de Statistică nr.54 din 30.05.2007 privind modificarea ordinului comun nr.19 din 05.02.2002 cu privire la aprobarea formularului documentului cu regim special – factura fiscală.

Procedura de eliberare a facturilor fiscale pentru majoritatea agenţilor economici nu se modifică.

Agenţii economici care dispun de un sistem computerizat de evidenţă primară şi beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială aprobă la IFPS contractele încheiate privind procurarea hîrtiei speciale.

Comunicat informativ al IFS pe m. Chişinău (pag.86).

A fost publicată lista persoanelor fizice-cetăţeni, care au datorii privind impozitul pe venit pentru perioadele fiscale 2002-2003.

Monitorul Oficial Nr.86-89 din 22 iunie 2007

Legea nr.132-XVI din 14.06.2007 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007.

Ordin al Ministerului finanţelor RM nr.52 din 30.05.2007 cu privire la aprobarea indicaţiilor metodice privind reflectarea în evidenţa contabilă a legalizării capitalului şi amnistiei fiscale (pag.79).

Hotărîrea Comisiei Naţionale a valorilor Mobiliare privind aprobarea Codului de Guvernare Corporativă (pag.87).

Comisia de cenzori ai societăţii, care exercită controlul-financiar intern, poate fi înlocuită cu o companie de audit, care nu va fi în drept să efectueze şi auditul extern.

Monitorul Oficial Nr.90-93 din 29 iunie 2007

Legea Contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 (pag.21).

Legea întră în vigoare la 01 ianuarie 2008.

Legea nr.121 – XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (pag.30).

Legea reglementează raporturile ce ţin de administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice din sectorul nebugetar al economiei naţionale. Principiile de transmitere în Concesiune a bunurilor proprietate publică. Termenul limită – nu mai mult de 50 de ani.

Fondurile fixe şi alte active pe termen lung neutilizate în procesul tehnologic de întreprinderile de stat (municipale), societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat pot fi date în locaţiune cu acordul prealabil al autorităţii publice centrale sau locale, care va decide asupra modului de selectare a locatarului, în conformitate cu legislaţia (art.17).

Activele neutilizate pot fi vîndute la decizia consiliului întreprinderii de stat (societăţii comerciale), avînd acordul prealabil al:

a)       autorităţii publice centrale sau locale;

b)      Ministerului Finanţelor, în cazul vînzării de bunuri care conţin metale preţioase.

Lista bunurilor nepasibile de privatizare.

Hotărîrea Guvernului nr.705 din 22.06.2007 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.261 din 09.03.2005 (pag.90).

Se completează lista agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia sub regim vamal de perfecţionare activă, impozabile cu TVA la cota zero.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...