37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 69-96 din 1 aprilie 2013 – 30 aprilie 2013

MO nr. 69-96 din 1 aprilie 2013 – 30 aprilie 2013

30.04.20132.804 views

Monitorul Oficial Nr. 69-74 din 05.04.2013

Hotărîrea Băncii Naţionale nr. 269 din  29.11.2012 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi a normei rezervelor obligatorii. Se menţine:

· rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 4.5 la sută anual.

·  rata de dobîndă:
    a) la creditele overnight la nivelul actual de 7.5 la sută anual;
    b) la depozitele overnight la nivelul actual de 1.5 la sută anual

· norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul.

Hotărîrea Guvernului  nr. 231 din  02.04.2013 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului. Aceasta a modificat şi completat

Hotărîrea Guvernului nr.1736 din 31 decembrie 2002 „Cu privire la reglementarea activităţii organelor Serviciului Fiscal de Stat” .Astfel în tot textul cuvintele “teritoriale” se substituie cu expresia „şi/sau inspectoratele fiscale de stat specializate”    

Hotărîrea Guvernului  nr. 1265  din  14 noiembrie 2008 „Cu privire la reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor”

Hotărîrea Guvernului nr.1026 din 2 noiembrie 2010 „Privind organizarea activităţii de inspectare financiară” completează si modifică sfera de aplicare a Inspecţiei Financiare
    În exercitarea funcţiilor sale, Inspecţia financiară efectuează inspectări financiare la:
    a) autorităţile publice centrale şi locale şi instituţiile subordonate şi/sau fondate de către acestea, pe aspecte ce ţin de utilizarea resurselor finanţate sau contractate de la  bugetul public naţional, a granturilor şi a mijloacelor oferite de către donatorii interni şi externi, raportarea datoriei publice, procedurile de achiziţie publică, precum şi gestionarea conformă a activelor şi pasivelor;
    b) la întreprinderile de stat şi cele municipale, la societăţile comerciale în al căror capital social statul deţine o cotă-parte, precum şi la persoanele afiliate, pe aspecte ce ţin de utilizarea patrimoniului public, corectitudinea defalcărilor la buget şi achitarea dividendelor, disciplina preţurilor şi tarifelor reglementate de stat;
    c) la alte persoane fizice şi juridice, care utilizează mijloace financiare publice şi gestionează patrimoniu public, pe aspecte ce ţin de corectitudinea efectuării operaţiunilor şi tranzacţiilor economice din mijloace financiare publice şi pe aspecte ce ţin de respectarea cadrului normativ privind procedura de utilizare a granturilor oferite de donatorii interni şi externi.

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 37 din  25.03.2013 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare. În Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008 „Privind clasificaţia bugetară”, se operează următoarele modificări şi completări.
    1. În Clasificaţia economică a cheltuielilor bugetare:
    1.1. Articolul 135 „Transferuri către populaţie” se completează cu alineatul 35 în următoarea redacţie:
    „135.35  Indemnizaţii de maternitate, indemnizaţii pentru creşterea copilului şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav”.
    2. În Indicaţiile metodice privind aplicarea clasificaţiei economice a cheltuielilor bugetare:
    2.1. După descrierea articolului 135.34 „Indemnizaţii şi ajutoarele materiale pentru studenţii orfani din instituţiile de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară” se introduce articolul 135.35 „Indemnizaţii de maternitate, indemnizaţii pentru creşterea copilului şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav” în următoarea redacţie:
    „La articolul 135.35. „Indemnizaţii de maternitate, indemnizaţii pentru creşterea copilului şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav” se atribuie  indemnizaţii de maternitate, indemnizaţii pentru creşterea copilului şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav acordate poliţiştilor, ofiţerilor de informaţii sau soţiilor aflate la întreţinerea acestora, în baza dispoziţiilor generale.

Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr. 77 din  29.03.2013  cu privire la stabilirea coeficienţilor de indexare a tarifelor. Conform acestuia:

·         cu începere de la  9 aprilie 2013, coeficientul de indexare a tarifului internaţional de bază la costul biletelor de transportare a pasagerilor pe cale ferată pe teritoriul Republicii Moldova” în mărime de 2,55.

·         cu începere de la 9 aprilie 2013, coeficientul de indexare la costul suplimentului de pat în vagoanele de toate tipurile - proprietate a Republicii Moldova în mărime de 1,56, iar cu începere  de la 1 iulie 2013 va fi aplicat coeficientul  de indexare  de 1,7.

Legea nr. 31 din  07.03.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Conform acesteia au fost efectuate  modificări esenţiale în Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995. Noile modificări instituie un regim riguros de evaluare si monitorizare de către Banca Naţionala a calităţii acţionarilor unei bănci. Dobândirea cotelor ce depăşesc 5% din capitalul băncii, precum si majorarea cotelor pâna la atingerea sau depăşirea limitelor de 20%, 33% sau 50% poate fi efectuata numai cu permisiunea prealabila a Băncii Naţionale. Permisiunea este eliberata ca urmare a evaluării calitatii si solidităţii financiare ale potenţialului acţionar, conform unor criterii cumulative prevăzute în mod explicit. Legea prevede o procedura detaliata de solicitare si deţinere a permisiunii prealabile, în concordanta cu principiul transparentei.

Legea nr. 51 din  28.03.2013 privind completarea unor acte legislative. Aceasta modifică:

Legea nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl. Astfel pensiile al căror cuantum după indexarea de la 1 aprilie 2013 nu depăşeşte 1300 de lei se majorează la 1 aprilie 2013 cu 8,25%.

Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993. Astfel pensiile al căror cuantum după indexarea de la 1 aprilie 2013 nu depăşeşte 1300 de lei  se majorează la 1 aprilie 2013 cu 10,4%.

De la 1 aprilie 2013, se acordă lunar suport financiar de stat unor beneficiari de pensii stabilite în temeiul Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, al căror cuantum după indexarea de la 1 aprilie 2013 nu depăşeşte 1300 de lei, în funcţie de categoria beneficiarilor de pensii, după cum urmează:
    1) beneficiarilor de pensii integrale pentru limită de vîrstă – 90 de lei;
    2) beneficiarilor de pensii incomplete pentru limită de vîrstă – 50 de lei;
    3) beneficiarilor de pensii de invaliditate:
    a) de gradul I – 90 de lei;
    b) de gradul II – 60 de lei;
    c) de gradul III – 50 de lei.
Se acordă, începînd cu 1 aprilie 2013, suport financiar de stat în sumă de 50 de lei lunar beneficiarilor de alocaţii sociale de stat stabilite în temeiul Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, cu excepţia alocaţiei pentru  îngrijire, însoţire şi supraveghere şi a ajutorului de deces.

Legea nr. 37  din  07.03.2013  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355-XVI  din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar

Astfel articolul 8  alineatul (2) va avea următorul conţinut:

Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică, precum şi personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică pot beneficia de premii cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii, alocate pe anul respectiv. Cuantumul premiului unic nu va depăşi salariul lunar (salariul de funcţie) al salariatului premiat. 

Articolul 8 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: persoanele care deţin funcţii de demnitate publică din cadrul administraţiei publice locale pot beneficia de un premiu anual în cuantum de pînă la 3 salarii lunare, plătit din contul veniturilor obţinute suplimentar celor aprobate pentru anul financiar din taxe şi impozite locale, acordat în baza deciziei autorităţii locale deliberative. Premiul în cauză se acordă în baza unui regulament intern aprobat prin decizia consiliului local respectiv şi se plăteşte în luna februarie a anului următor celui pentru care se face premierea din contul şi în limita bugetului aprobat pentru anul în curs.

Monitorul Oficial Nr. 75-81 din 12.04.2013

Hotărîrea Guvernului nr. 244 din  08.04.2013  privind aprobarea Cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă.

Conform acesteia, cerinţele minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă se aplica activităţilor în care lucrătorii sînt expuşi sau sînt susceptibili de a fi expuşi la praful degajat din azbest sau din materiale cu conţinut de azbest şi au ca obiectiv protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea lor, care decurg sau pot decurge din expunerea la azbest la locul de muncă, inclusiv prevenirea acestor riscuri.
Ordinul
Ministerului Finanţelor nr. 41 din  27.03.2013 cu privire la  evidenţa contabilă în  instituţiile publice, aprobată prin Ordinul  ministrului  finanţelor nr. 93 din 19 iulie 2010.

În Instrucţiunea “Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice”,  aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010, au fost efectuate modificări şi completări.

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 42  din  27.03.2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în  contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul  ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010

Au fost efectuate modificări în legătură cu necesitatea reflectării în evidenţa contabilă a unor operaţiuni specifice contabilităţilor centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor.

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 43 din  01.04.2013 privind aprobarea modificărilor şi completărilor în Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă a execuţiei bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special în direcţiile finanţe, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 51 din 16 august 2004.

Au fost efectuate modificări în legătură în legătură cu apariţia necesităţii reflectării în evidenţa contabilă a unor operaţiuni specifice execuţiei bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special în direcţiile finanţe.

Au fost modificate şi completate:

·         Planul de conturi al evidenţei contabile privind execuţia bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special

·         În anexa nr.1 „Corespondenţa conturilor pe operaţiunile principale ale evidenţei execuţiei bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special”

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 51 din  05.03.2013 cu privire la aprobarea unor documente.

Conform acestuia au fost aprobate:

Lista soiurilor de viţă de vie, solicitate pe pieţele de desfacere a producţiei de struguri

Lista echipamentului, utilajului, materialelor de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, pasibile de subvenţionare în anul 2013
Lista utilajului tehnologic şi a materialelor de construcţie pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice, permis pentru subvenţionare  

Legea nr. 47 din  22.03.2013 privind completarea anexei la  Legea nr. 331-XV din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecţiuni, de proiectare, de construcţie şi de restaurare, cu atragerea mijloacelor  băneşti donate de către persoane fizice şi juridice, sînt scutite de taxa  pe valoarea adăugată

Aceasta se completează  cu poziţia 8 cu următorul cuprins:
    „8. Instituţia medico-socială de recuperare pentru copii Tony Hawks Centru.”

Ordinul Serviciului Vamal Nr. 131 din  18.02.2013 cu privire la unele aspecte ale procedurii de tranzit

Conform acestuia a fost stabilită Metodologia prelungirii termenului de tranzit. Metodologie are ca scop reglementarea unică şi nediscriminatorie a prelungirii termenului de tranzit acordat de către organul vamal, fără ca termenul maxim de tranzit să depăşească termenul prevăzut la alin.(2) al art.42 din Codul vamal. Au fost stabilite următoarele cazuri de prelungire a termenului de tranzit

Prelungirea termenului de tranzit în cazul survenirii unor evenimente sau nereguli. În cazul apariţiei unor evenimente şi nereguli în cadrul procedurii de tranzit, care necesită sau nu necesită transbordare

Prelungirea termenului de tranzit în cazul încărcărilor/descărcărilor succesive

Prelungirea termenului de tranzit în cazul staţionării mijloacelor de transport cu marfă în anumite zone de control vamal

Legea nr. 42  din  21.03.2013pentru modificarea şi completarea articolului 8 din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior au fost  reduse condiţiile şi cerinţele generale de desfăşurare a comerţului combinat. Astfel pentru desfăşurarea comerţului combinat e necesar de  întrunit cumulativ următoarele cerinţe:

Nr.

Denumirea

1

comerţul de produse alimentare şi nealimentare se desfăşoară pe bază de autoservire, permiţînd clientului alegerea mărfii şi punerea ei în cărucior în vederea cumpărării;

2

 clienţii sînt persoane fizice şi persoane juridice;

3

 toţi clienţii sînt înregistraţi în baza de date electronică, ţinută de comerciantul vînzător, în care se înregistrează în mod corect şi complet toate operaţiunile încheiate cu fiecare client. După înregistrarea în baza de date, clientului i se eliberează o legitimaţie de acces cu fotografie ce nu va fi transmisibilă;

4

accesul în cadrul suprafeţelor de vînzare este permis numai persoanelor care deţin legitimaţie de acces;

Totodată, de la 01.01.2016, va intra în vigoare o cerinţă nouă referitoare la comerţul  combinat  şi anume plata pentru mărfurile achiziţionate se face în numerar sau prin virament, la alegerea clientului, iar emiterea facturii fiscale este precedată de trecerea legitimaţiei de acces a clientului printr-un dispozitiv special ce permite identificarea acestuia. Emiterea facturii şi plata acesteia se admit doar cu condiţia că sistemul informatic gestionat de comerciantul vînzător recunoaşte legitimaţia de acces a clientului înregistrat în baza de date.

Legea nr. 41 din  21.03.2013 pentru modificarea unor acte legislative pentru desfăşurarea comerţului cu ridicata e necesar de  întrunit cumulativ următoarele cerinţe generale:

Nr.

Denumirea

1

existenţa unor încăperi de depozitare dimensionate şi dotate tehnic, corespunzătoare volumului şi naturii produselor stocate. În cazul comercializării produselor alimentare, unitatea comercială dispune, după caz, de utilaj frigorific, iar în cazul activităţii de prelucrare (ambalare) a produselor – de utilajul corespunzător acestor activităţi;

2

dotarea unităţii comerciale cu un sistem de evidenţă computerizată;

3

utilizarea mijloacelor de măsurare şi control verificate metrologic;

4

respectarea cerinţelor tehnice privind vecinătatea locurilor de depozitare şi expunere a mărfurilor;

 

A fost anulată obligaţia comerciantului care desfăşoară comerţul cu ridicata de a achita mărfurilor procurate sau livrate doar prin virament (a fost abrogată la articolul 8 alineatul (2) litera e) ).

De asemenea a fost modificat conţinutul următoarelor noţiune, astfel:

comerciant  – persoană fizică sau persoană juridică autorizată să desfăşoare activităţi în domeniul comerţului

comerţ cu ridicata – activitate desfăşurată de comercianţii care cumpără produse în scopul revînzării acestora către alţi comercianţi sau utilizatori profesionali (producători agricoli, industriaşi, prestatori de servicii, meşteşugari).

Totodată conform modificărilor operate în Codul contravenţional al Republicii Moldova pentru încălcarea regulilor de desfăşurare a comerţului cu ridicata  va fi sancţionat doar  vînzătorul, cu amendă  de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Monitorul Oficial Nr. 83-90 din 19.04.2013

HG nr. 256  din  12.04.2013 cu privire la aprobarea unor acte normative pentru implementarea Legii nr. 228 din 25 noiembrie  2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială.

Aceasta stabileşte cerinţele cu privire la selectarea, editarea  şi achiziţia cărţii naţionale din mijloacele financiare prevăzute  în bugetul de stat. Totodată se stabileşte  modalitatea de participare a Republicii Moldova la tîrgurile  internaţionale de carte.

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 44  din  01.04.2013 privind acceptarea şi publicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară

Au fost publicate următoarele Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (SIRF):

IFRS 9

Instrumente financiare

 

 

IFRS 10

Situații financiare consolidate

 

IFRS 11

Angajamente comune

 

IFRS 12

Prezentarea intereselor existente în alte entități

 

IFRS 13

Evaluarea la valoarea justă

 Puteţi lua cunoştinţă cu aceste SIRF aici

Totodată a fost retras Standardul  Internațional de Contabilitate (IAS) IAS 31 "Interese în asocierile în participație" şi  următoarele interpretări

 

 

IFRIC 8

Aria de aplicabilitate a IFRS 2

 

 

IFRIC 11

IFRS 2 – Tranzacții cu acțiunile grupului și cu acțiuni de trezorerie

 

SIC 12

Consolidare – Entități cu scop special

 

SIC 13

Entități controlate în comun – Contribuții nemonetare ale asociaților

 

SIC 21

Impozitul pe profit – Recuperarea activelor neamortizabile reevaluate

 

Monitorul Oficial Nr. 91 din  20.04.2013

Legea nr. 73 din  11.04.2013 cu privire la modificarea articolului 1012 din  Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997.

Conform modificărilor efectuate  articolul 1012  a Codului Fiscal  va avea următorul cuprins:

  „Articolul 1012. Achitarea T.V.A. pentru livrările  producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, producţiei de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată  şi pentru livrările de zahăr din sfeclă de zahăr ca producţie de fabricaţie proprie, efectuate de agenţii economici .
    (1) Agenţii economici producători agricoli şi producători de zahăr care livrează pe teritoriul ţării producţie de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, producţie de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată şi zahăr din sfeclă de zahăr ca producţie de fabricaţie proprie, cu titlu de excepţie, achită la buget doar 40% din suma T.V.A. calculată aferentă acestor livrări conform art. 96 lit. a).
    (2) Restul de 60% din suma T.V.A. înregistrată şi acumulată rămîne la dispoziţia agentului economic producător agricol sau producător de zahăr şi va fi folosit exclusiv pentru extinderea şi dezvoltarea capacităţii de producţie a întreprinderii.”
   
Art. II. – Guvernul, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu aceasta.

Monitorul Oficial Nr. 92-95  din 26.04.2013

Hotărîrea BNM nr. 76  din  17.04.2013 cu privire la modificarea Instrucţiunii privind modul  de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă  electronică la Banca Naţională a Moldovei.

Au fost stipulate termenele de prezentare  a rapoartelor de către  băncile comerciale către BNM. Totodată banca comercială este obligată să notifice BNM asupra erorilor depistate în raportarea prezentată anterior la BNM, pentru toate perioadele gestionare în care acestea au fost comise sau pentru care au avut un impact (dacă modul de întocmire şi prezentare a raportului nu prevede altfel). În acest sens, banca remite solicitarea de retransmitere repetată a raportării cu includerea unei explicaţii despre modificările efectuate la adresa electronica indicată de BNM în Normele tehnice de întocmire a rapoartelor electronice. Ulterior, banca va fi informată asupra modalităţii de retransmitere.

HG nr. 282  din  24.04.2013 privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12 iunie 2006. Au fost modificate salariile de funcţie pentru angajaţii aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, care cad sub incidenţa prevederilor art.68 alin.(1) din Legea nr.320  din 27 decembrie 2012, pentru corpul de ofiţeri din organul central  al Inspectoratului General al Poliţiei, pentru corpul de ofiţeri  din aparatul central al Departamentului Poliţiei de Frontieră şi  pentru corpul de conducere al aparatului central  al autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea  ministerului care asigură elaborarea politicilor

Ordinul IFS Nr. 429 din  16.04.2013 despre aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei  şi Vinului şi a Modului de completare şi prezentare a dării de seamă  privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului.

Acesta stabileşte formularul dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului , precum şi modul de completare şi prezentare a dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului.

Ordinul  Ministerului Economie nr. 62  din  17.04.2013 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010.

A fost completată anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

Monitorul Oficial Nr. 96 din 27.04.2013

Nu au fost publicate acte importante ce ţin de reglementarea evidenţei contabile şi fiscale

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...