37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 67 – 108 din 1 martie 2017 – 31 martie 2017

MO nr. 67 – 108 din 1 martie 2017 – 31 martie 2017

23.05.20172.383 views

Monitorul Oficial nr. 67-71 din 03.03.2017 

Legea Parlamentului cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli

A fost adoptată Legea Parlamentului nr.276, din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli. Prezenta lege stabilește principiile generale ale politicilor statului privind încurajarea și stimularea activităților agricole și dezvoltării rurale, direcțiile de utilizare ale mijloacelor financiare destinate dezvoltării sectorului agroindustrial și nu reglementează principiile activității de întreprinzător, precum și principiile sistemului bugetar-fiscal al Republicii Moldova.
Scopul legii reflectă susținerea modernizării sectorului agroindustrial și dezvoltării rurale prin:
a) creșterea competitivității sectorului agroindustrial prin modernizarea și restructurarea pieței;
b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură;
c) îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural.
Prezenta Lege intră în vigoare din 01.01.2017, cu excepția unor prevederi, care se vor pune în aplicare la 1 ianuarie 2020. 

Hotărârea Guvernului Nr. 1469, 30 decembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la crearea și funcționarea ghișeului unic de autorizare a lucrărilor de construcție

Conform Hotărârii Guvernului Nr. 1469 din 30 decembrie 2016, a fost aprobat Regulamentul cu privire la crearea și funcționarea ghișeului unic de autorizare a lucrărilor de construcție.
Prezentul Regulament se aplică autorităților administrației publice locale de nivelul I, în calitate de emitent și autoritate care îndeplinește funcția de ghișeu unic, cât și organelor supravegherii de stat în calitate de entitate de avizare, participante în procesul autorizării lucrărilor de construcție.
Prevederile prezentului Regulament se aplică la autorizarea lucrărilor de construcție de orice gen, categorie, destinație și tip de proprietate, cu excepția obiectelor cu caracter militar sau secret și lucrărilor care se execută fără certificat de urbanism pentru proiectare și fără autorizație de construire(art. 14 din Legea nr 163, 09.07.10). 

Hotărârea Guvernului Nr. 104, din 27 februarie 2017.pentru modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.469 din 24 mai 2005

În temeiul art.22 alin.(2) din Legea ocrotirii sănătății nr.41l-XIII din 28 martie 1995 și art.8 din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, a fost modificată și completată instrucțiunea privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 469 din 24 mai 2005. 

Ordinul Ministerului Finanțelor privind completarea Ordinului nr.158 din 23 decembrie 2016 cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2017

Prin Ordinul Ministrului finanțelor nr.37 din 17.02.2017 au fost operate modificări și completări la Ordinului nr.158 din 23 decembrie 2016 în scopul ajustării modului de achitare și evidență a plăților la bugetul public național la modificările introduse în Clasificația bugetară și unele acte legislative și normative care au intrat în vigoare începând cu anul 2017.

Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării.

Prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 40, din 21 februarie 2017 a fost aprobat formularul tipizat al avizului de plată a impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, conform anexei prezentului ordin.
Avizul de plată se aplică începând cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2017.

Ordinul Ministrului Finanțelor cu privire la modificarea și abrogarea unor acte normative ale Ministerului Finanțelor

Prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 41, din 21 februarie 2017:
* A fost modificat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.83 din 10 iunie 2013 ce vizează autorizarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de a elibera formele ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova. Prevederile acestui punct intră în vigoare de la 1 aprilie 2017.
* A fost modificat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.110 din 28 iulie 2015 cu privire la aprobarea Formularului-tip forma IVAO15 „Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională" .Prevederile acestui punct intră în vigoare de la 1 aprilie 2017.
* S-a abrogat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.80 din 10.07.2012 pentru aprobarea Cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit a organizațiilor necomerciale. Prevederile acestui punct intră în vigoare din 3 martie 2017.

Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Instrucțiunea cu privire la raportările persoanelor licențiate și autorizate pe piața de capital

Prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.61/8, din 9 decembrie 2016, au fost aprobate modificările și completările la Instrucțiunea cu privire la raportările persoanelor licențiate și autorizate pe piața de capital, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.38/5 din 03.07.2015. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Hotărârea Comitetul executiv al BNM cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și norma rezervelor obligatorii

În baza Raportului lunar privind situația macroeconomică, februarie 2017, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, prin Hotărârea nr.52, din 22 februarie 2017 a luat decizia de a menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt, la nivelul actual de 9.0 % anual, ratele de dobândă la creditele overnight la nivelul de 12,0 % anual și la depozitele overnigh, la nivelul actual de 6,0 % anual. De asemenea se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă și norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă, la nivelul actual de 35,0 % din baza de calcul.
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 22.02.2017

 Monitorul Oficial nr.73-77 din 10.03.2017

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010

Prin Hotărârea Guvernului nr.131, din 7 martie 2017 au fost aprobate modificările ce se operează în anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

Monitorul Oficial nr.78-84 din 17.03.2017

CODUL Contravențional al Republicii Moldova

Conform Legii Parlamentului nr.218-XVI din 24 octombrie 2008, este adoptat Codul Contravențional al Republicii Moldova. Prezentul cod cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile și dispozițiile generale și speciale în materie contravențională, determină faptele ce constituie contravenții și prevede procesul contravențional și sancțiunile contravenționale.
Scopul legii contravenționale constă în apărarea drepturilor și libertăților legitime ale persoanei, apărarea proprietății, ordinii publice, a altor valori ocrotite de lege, în soluționarea cauzelor contravenționale, precum și în prevenirea săvârșirii de noi contravenții.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Prin Ordinul Ministerului Economiei nr.32, din 10 martie 2017 s-au aprobat completările operate în anexa Ordinului nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenților economici-întreprinderi ale industriei ușoare și a tipurilor de servicii prestate de către aceștia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

Decizia Comisie interdepartamentale privind mașinile de casă și control

Conform Deciziei comisiei interdepartamentale nr.26-11/2-22, din 22 februarie 2017, au fost aprobate modificările și completările ce se operează la Regulamentul cu privire la modul de exploatare a mașinilor de casă și control cu memorie fiscală aprobat de către Comisia interdepartamentală pentru mașini de casă și control, la 24 iulie 1998.
Totodată, prin aceeași decizie au fost aprobate modificările și completările operate la Cerințele tehnice față de mașinile de casă și control din 17 iulie 1998 aprobate de către Comisia interdepartamentală pentru mașinile de casă și control.
Registrul unic al mașinilor de casă și control (RUMCC) Republicat conform pct. 2 din Decizia CIMCC nr. 26-11/1-22/03-2017 din 28.04.2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 30-39, art. 151) îl găsiți aici.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 982 din 26 septembrie 2012

Conform Ordinului IFPS nr.211, din 24 februarie 2017 cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 982 din 26 septembrie 2012 ce atestă aprobarea formularelor utilizate în SIA CCDE, Citația bancară electronică (anexa nr. 1), Comunicatul informativ privind disponibilul în conturile bancare" (anexa nr. 2) și Informația privind rulajul mijloacelor bănești, soldul pe conturile bancare, tranzacțiile și operațiunile efectuate (anexa nr. 3),au fost modificate și sunt expuse în redacția din anexele prezentului ordin, care intră în vigoare la data de 17.03.17.

Monitorul Oficial nr.85-91 din 24.03.2017

Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularelor și a Ghidului de completare a Informației privind Cererile de plăți față de Guvern

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.23 din 02 februarie 2017 a fost aprobat:
1) Formularul „Informația privind Cererile de plăți față de Guvern" prezentat la Ministerul Finanțelor de către băncile comerciale, conform anexei nr.1;
2) Formularul „Descifrarea Informației privind Cererile de plăți față de Guvern", conform anexei nr.2;
3) Ghidul privind completarea Informației privind Cererile de plăți față de Guvern, prezentat la Ministerul Finanțelor de către băncile comerciale, conform anexei nr.3.
În baza celor relatate, băncile comerciale vor prezenta Ministerului Finanțelor informațiile conform formularelor aprobate în pct.1 și pct.2 lunar, până la data de 10 a lunii următoare perioadei de gestiune. Prezentul ordin intră în vigoare odată cu prezentarea informațiilor la situația din 31 ianuarie 2017. 

Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la executarea prevederilor art. 265 alin. (11) din Codul fiscal

Potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor nr.43 din 23 februarie 2017, a fost aprobat Regulamentul privind modul de anulare a obligațiilor fiscale ale contribuabililor persoane fizice sau juridice, care cad sub incidența art. 265, alin.(11) din Codul fiscal.
Restanța supusă anulării se determină la situația din 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune pentru fiecare contribuabil, subdiviziune, localitate, clasificație economică și buget aferent acestuia.
Serviciul Fiscal de Stat va efectua anularea obligațiilor fiscale prevăzute în art. 265 alin. (11) din Codul fiscal în mod centralizat prin intermediul SIA „DFI" cu formularul DFISC Decizie de stingere a obligației fiscale, utilizând metoda anulare și codul motivului legal СF265/1.1 cu denumirea „Art. 265 alin.(11) din Codul fiscal". 

Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la modificarea și completarea unor ordine

În vederea asigurării unei bune administrări fiscale și a executării Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016, prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.48, din 15 martie 2017, au fost operate ajustări la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.105 din 28 iulie 2016 cu privire la aprobarea unor formulare aferente termenului de stingere a obligației fiscale prin amânare sau eșalonare. 

Hotărârea Consiliului de administrație ANRE privind tarifele la energia electrică

Conform Hotărârii Consiliului de administrație ANRE nr.108/2017, din 17 martie au fost aprobate tarifele pentru distribuția energiei electrice prestate de către Î.C.S. „RED Union Fenosa" S.A diferențiate în funcție de nivelul tensiunii rețelelor electrice de distribuție (anexa nr.1) și tarifele reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" S.R.L., diferențiate în funcție de punctele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali (anexa nr. 2).
*Suplimente tarifare incluse: 12,63 bani/kWh în tarifele de distribuție și de 8,28 bani/kWh în tariful reglementat de furnizare.
Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial.

Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE privind tarifele la energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica"

Potrivit Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 109/2017, tariful la energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica"a fost stabilit în mărime de 1 122 lei/Gcal (fără TVA).
Totodată se abrogă Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 232/2016 din 16 septembrie 2016 și punctele 1.2, 1.3 și 2 din Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 429 din 21.10.2011 privind tarifele la producerea energiei electrice, energiei termice și de livrare a energiei termice consumatorilor finali. Prezenta hotărâre intră în vigoare din 1 mai 2017.

Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE privind tarifele la energia electrică

Conform Hotărârii Consiliului de administrație ANRE nr.110/2017 din 17 martie 2017, au fost aprobate tarifele pentru distribuția energiei electrice prestat de către „RED Nord" S.A. și „RED Nord-Vest" S.A., diferențiate în funcție de nivelul tensiunii rețelelor electrice de distribuție,(anexei nr. 1) și tarifele de furnizare a energiei electrice de către S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord", în funcție de punctele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali,(anexei nr.2).
*Suplimentele tarifare incluse în valoare de: 10,28 bani/kWh, 12,76 bani/kWh,și 2,13 bani/kWh.
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind modificarea Ordinului IFPS nr. 1289 din 6 decembrie 2016 cu privire la aprobarea formularelor de citații

Prin Ordinul IFPS nr.207 din 24.02.2017 au fost operate modificări la  Ordinul IFPS nr. 1289 din 6 decembrie 2016 cu privire la aprobarea formularelor de citații. Prezentul ordin intră în vigoare la 1 aprilie 2017.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 611 din 24 iulie 2015

Conform Ordinului IFPS nr.364 din 10.03.2017 s-a modificat și completat Ordinul IFPS nr. 611 din 24.07.15 privind aprobarea Ghidului cu privire la procedurile de sigilare și desigilare.Contextul modificărilor presupune că evidența sigiliilor numerotate în subdiviziunile SFS se va efectua în baza documentelor primare de strictă evidență, potrivit seriei și numărului de ordine al fiecărui sigiliu.Contribuabilul este în drept să depună contestația împotriva deciziei sau acțiunii SFS, în decurs de 30 zile calendaristice de la data primirii deciziei, conform art. 268 alin. (1) din Codul fiscal. Aceasta se va depune la Serviciul Fiscal de Stat, urmând să fie examinată. În cazul unui dezacord cu decizia pe care Serviciul Fiscal de Stat a emis-o pe marginea contestației, contribuabilul este în drept să se adreseze în instanța de judecată competentă. Prezentul ordin intră în vigoare la 1 aprilie 2017.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea și completarea unor ordine ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

Prin Ordinul IFPS nr.377 din 15 martie 2017 au fost efectuate modificări în privința câtorva ordine și anume:
1) Ordinul IFPS nr.143 din 13.09.2002, despre aprobarea formularelor de executare silită a obligației fiscale.
2) Ordinul IFPS nr. 167 din 20 februarie 2014 cu privire la executarea prevederilor art. 203 alin. (15) din Codul fiscal.
3) Ordinul IFPS nr.1030 din 26 octombrie 2016 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Cererii privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin eșalonare sau amînare și procedura examinării acesteia. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la 1 aprilie 2017.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 65 din 12 aprilie 2006

În scopul asigurării bunei administrări fiscale, precum și în baza art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal prin Ordinului IFPS nr.378 din 15.03.2017 a fost modificat și completat Ordinul IFPS nr. 65 din 12.04 2006 privind executarea art. 227 alin. (1) și art. 229 din titlul V al Codului fiscal. Potrivit acestuia în cazul unei datorii debitoare, conform art. 205 din Codul fiscal, subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat se vor informa reciproc despre necesitatea emiterii Dispoziției, prezentând totodată și documentele necesare ce reies din procedura urmăririi datoriei debitoare reglementată de art. 205 din Codul fiscal. Copia Dispoziției în formă electronică se remite contribuabilului la adresa electronică sau copia pe suport de hârtie se remite la adresa contribuabilului. Prezentul ordin intră în vigoare din 1 aprilie 2017.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale.

Conform Ordinului IFPS nr. 379 din 15.03.2017 au fost aprobate următoarele formulare-tip:
1) Hotărâre cu privire la asigurarea stingerii obligației fiscale - (anexa nr. 1);
2) Act de sechestru ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale - (anexa nr. 2);
3) Lista bunurilor sechestrate ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale - (anexa nr. 3);
4) Hotărâre cu privire la ridicarea/aplicarea sechestrului ca măsură de asigurare de pe bunurile contribuabilului - (anexa nr. 4);
5) Hotărâre cu privire la ridicarea sechestrului ca măsură de asigurare de pe bunurile contribuabilului - (anexa nr. 5).
Totodată, SFS își asumă dreptul să aplice măsuri de asigurare a stingerii obligației fiscale, prin întocmirea formularelor aprobate mai sus în diverse cazuri.
Ordinul IFPS nr. 295 din 8 iunie 2010 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale se abrogă. Prezentul ordin intră în vigoare la 1 aprilie 2017.

Hotărârea Curții Constituționale privind excepția de neconstituționalitate a art. 16 alin. (5) din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, precum și pct. 49 din Regulamentul aferent, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005 (indemnizația de maternitate) (sesizarea nr. 100g/2016)

Curtea Constituțională a fost sesizată în privința excepției de neconstituționalitate a articolului 16 alin. (5) din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale și a pct. 49 din Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005.
Conform Hotărârii Curții Constituționale nr. 6 din 09.02.2017 a fost admisă excepția de neconstituționalitate ridicată de Denis Ipatii, reprezentantul reclamantei în dosarul nr. 3-487/16, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, iar articolul 16 alin. (5) din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 (care prevede că soţia se află la întreţinerea soţului asigurat dacă pe parcursul a 9 luni consecutive premergătoare lunii acordării concediului de maternitate nu a fost încadrată în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 4 al Legii privind sistemul public de asigurări sociale sau dacă şi-a pierdut statutul de asigurat în această perioadă din motive ce nu i se pot imputa (art. 86, alin. (1), lit. b), c), d), f), x) şi y) din Codul muncii), fapt confirmat prin carnetul de muncă și prin declarația scrisă pe propria răspundere că nu este persoană asigurată,) a fost declarat neconstituțional. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării.

Monitorul Oficial nr.92-102 din 31.03.2017

Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea unor formulare-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.50 din 15.03.2017 s-a aprobat
1) formularul-tip Forma CCR17 „Cerere de eliberare a certificatului de rezidență"(anexei nr.1);
2) formularul-tip Forma 1-DTA17 „Certificat de rezidență"(anexa nr.2);
3) formularul-tip Forma 2-DTA17 „Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat/reținut de nerezident în Republica Moldova"( anexa nr.3);
4) formularul-tip Forma 3-DTA17 „Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova"(anexa nr.4);
5) formularul-tip Forma 4-DTA17 „Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova de către persoanele fizice cetățeni sau apatrizi care au obținut statut de rezident al Republicii Moldova"(anexa nr.5);
6) formularul-tip Forma 5-DTA17 „Cerere privind restituirea impozitului pe venit reținut în plus din sursele aflate în Republica Moldova"(anexa nr.6);
7)Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularelor-tip ce atestă rezidența și impozutul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova (anexa nr.7).
Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2017.

Ordinul Ministerului Finanțelor privind modificarea și completarea Clasificației bugetare

În temeiul articolului 27 din Legea nr.181 din 25 iulie 2014 privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale și în scopul reglementării și perfecționării modului de reflectare a unor indicatori bugetari, prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.52 din 15.03.2017 a fost modificat și completat Ordinul ministrului finanțelor nr.208 din 24.12.2015 privind Clasificația bugetară. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării.

Ordinul comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Mediului cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat

Conform Ordinului comun nr.45/28 al Ministerului Finanțelor și Ministerului Mediului din 06.03.2017 a fost aprobat Regulamentul privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat conform anexei la prezentul ordin. Conform acestuia se supun restituirii doar plățile pentru poluarea mediului încasate la bugetul de stat (inclusiv prin compensare), începând cu 1 ianuarie 2017, la clasificațiile economice specificate în circulara anuală a Ministerului Finanțelor privind modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.158 din 23 decembrie 2016 (pentru anul de gestiune 2017).
Plățile pentru poluarea mediului virate până la 31 decembrie 2016 sunt pasibile restituirii de către Ministerul Mediului în comun cu Serviciul Vamal.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind modificarea Ordinului IFPS nr. 396 din 6 mai 2015

În scopul executării prevederilor Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative și în temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, prin Ordinul IFPS nr. 406 din 20.03.2017 a fost efectuate modificări la Ordinul IFPS nr. 396 din 6 mai 2015, despre aprobarea Regulamentului cu privire la stimularea morală (nonfinanciară) a contribuabililor onești. Prezentul Ordin intră în vigoare din 1 aprilie 2017.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind modificarea Ordinului IFPS nr. 16 din 14 ianuarie 2013

Prin Ordinul IFPS nr. 411 din 22.03.2017 au fost efectuate modificări asupra Ordinului IFPS nr. 16 din 14.01.2013 cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art.92 și art.22611 din Codul fiscal, în scopul executării prevederilor Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative și executarea prevederilor art. 92 alin.(9) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 și în temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal. Prezentul Ordin intră în vigoare din 1 aprilie 2017.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat referitor la aprobarea Indicațiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale

Conform Ordinului nr. 428 din 27.03.2017 au fost aprobate Indicațiile metodice privind efectuarea vizitelor fiscale. Potrivit indicațiilor vizita fiscală nu constituie un element al controlului fiscal, respectiv în cadrul acesteia nu se calculează obligații fiscale și nu se aplică sancțiuni însă în cazul în care în procesul de efectuare a vizitei fiscale, contribuabilul, sub diferite pretexte, nu prezintă documentele de ordin general, solicitate de funcționarul fiscal, acest fapt se va califica ca factor de risc, prin urmare, Serviciul Fiscal de Stat va decide asupra efectuării controlului fiscal și/sau instituirii postului fiscal. Pentru alte detalii faceți click aici. Totodată, se abrogă Ordinul IFPS nr. 129 din 24 februarie 2015 , referitor la aprobarea Indicațiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale.
Prezentul ordin intră în vigoare din 1 aprilie 2017.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea Regulamentului privind funcționarea posturilor fiscale aprobat prin Ordinul IFPS nr. 409 din 18.05.2015, cu modificările și completările ulterioare

Prin Ordinul IFPS nr. 432, din 27.03.2017 au fost făcute modificări asupra Regulamentului privind funcționarea posturilor fiscale, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 409 din 18 mai 2015. Regulamentul prevede că la instituirea postului fiscal, funcționarul fiscal urmează să examineze unitatea comercială, de producere, de prestări servicii, alte spații pasibile sigilării, inclusiv cu examinarea schemelor încăperilor/teritoriilor respective, astfel încât să fie identificate toate căile de acces, prin care ar putea fi retrase sau introduse active, după care funcționarul fiscal responsabil de monitorizare va întocmi o notă către șeful subdiviziunii responsabile de monitorizarea postului fiscal, în care se vor prezenta propuneri privind căile de acces identificate, ce urmează a fi sigilate, care va fi aprobată de către șeful subdiviziunii. Prezentul Ordin intră în vigoare din 1 aprilie 2017.

Ordinul IFPS privind aprobarea Regulamentului cu privire la legitimațiile de serviciu ale angajaților Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova

Conform Ordinului IFPS nr. 463 din 28.03.2017 a fost aprobat Regulamentul privind legitimațiile de serviciu ale angajaților Serviciului Fiscal de Stat. Prezentul Regulament stabilește condițiile de eliberare, păstrare, restituire și nimicire a legitimațiilor de serviciu ale angajaților din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.
Totodată se abrogă Ordinul IFPS nr. 682 din 12 august 2015.

Monitorul Oficial nr.103-108 din 31.03.2017

Legea Parlamentului pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279/2016

Prin Legea Parlamentului nr.33 din 17.03.2017 au fost efectuate modificări și completări la Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279/2016.
Noile completări prevăd că pentru majorarea capitalului social al întreprinderilor de stat sau al societăților pe acțiuni cu capital majoritar de stat ori pentru crearea unor entități cu cotă de stat se prevăd mijloace financiare în sumă de 60000,0 mii de lei. Repartizarea mijloacelor prevăzute pentru aceste scopuri se va efectua de către Guvern.
Totodată art. 91 stabilește că prețul de vânzare cu amănuntul pentru țigaretele nu poate fi mai mic decât nivelul prețului minim de referință stabilit la art. 9. Amenda pentru încălcări este egala cu 50% din valoarea țigaretelor respective aflate în stoc la momentul controlului, cu unele excepții. Alte detalii găsiți aici.

Legea Parlamentului privind modificarea Legii nr. 280/2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Conform Legii Parlamentului nr.36 din 24.03.2017 a fost modificată și completată Legea nr. 280/2016, pentru modificarea și completarea unor acte legislative.
În perioada de la 1 ianuarie 2017 până la 1 iulie 2017, mijloacele de transport auto clasificate la poziția tarifară 8703, introduse pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice rezidente până la 1 noiembrie 2016, indiferent de termenul de exploatare, ce au fost declarate prin acțiune conform articolului 1841 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 și articolului 10 alineatul (3) din Legea nr. 1569/2002, precum și mijloacele de transport auto clasificate la poziția tarifară 8703, deținute în posesie sau în folosință până la 1 noiembrie 2016, indiferent de termenul de exploatare, având plăcuțe cu număr de înmatriculare din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender, pot fi plasate sub regimul vamal de import cu achitarea accizei în mărime de 30% din cota accizei stabilită pentru anul 2016, cu prezentarea certificatului care atestă achitarea vinietei și înregistrarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru mijloacele de transport cu termen de exploatare mai mare de 10 ani se aplică cota accizei în mărime de 30% din cota accizei pentru anul 2016 stabilită pentru 10 ani. Vezi și alte detalii.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...