37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.66-85 din 03 aprilie – 30 aprilie 2009

MO nr.66-85 din 03 aprilie – 30 aprilie 2009

30.04.20092.235 views

Monitorul Oficial nr. 66-67 din 3 aprilie 2009

- Legea nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice.

Legea, care va intra în vigoare dupa 30 zile de la data publicării, reglementează organizarea supravegherii de stat a sănătăţii publice, stabilind cerinţe generale de sănătate publică, drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice sau juridice şi modul de organizare a sistemului de supraveghere de stat a sănătăţii publice. Autoritatea competentă este Ministerul Sănătăţii.

Obligaţiile persoanelor juridice sunt:

-          de a elabora şi de a implimenta măsuri de sănătate publică, orientate spre prevenirea şi lichidarea poluării mediului înconjurător, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, de trai şi de odihnă a populaţiei,prevenirea apariţiei şi răspîndirii bolilor;

-          să informeze în timp util Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice despre situaţiile de avarie, oprirea procesului de producţie, despre modificările în adresa întreprinderii, despre situaţiile excepţionale, (defectarea apeductelor magistrale, a prizelor de apă, a staţiilor de tratare a apei, a reţelelor de canalizare, a sistemelor de ventilare, despre cazurile de îmbolnăviri profesionale care periclitează sănătatea publică).

-          să asigure instruirea igienică a angajaţilor;

-          să organizeze examenul medical al angajaţilor în cazurile prevăzute de lege,

-          să asigure evaluarea riscurilor la locul de muncă şi să implementeze măsuri de protecţie  a sănătăţii angajaţilor;

-          să asigure retragerea de pe piaţă a produselor şi serviciilor care prezintă un risc potenţial pentru sănătatea omului, etc.

Înainte de plasarea pe piaţă, produsele şi serviciile sunt supuse autorizării sanitare de către Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice.

La intrarea în vigoare a legii se va abroga Legea nr.1513-XII din 16.06.1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a polulaţiei.

- Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26.03.2009 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice.

- Hotărîrea Guvernului nr. 240 din 01.04.2009 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

Prin această hotărîre s-a modificat:

- hotărîrea nr. 569 din 23.05.2006 „cu privire la Premiul de Stat”. Premiul de stat, care se decernează la fiecare 2 ani în sumă de 1 milion lei pentru fiecare din zece lucrări - reprezintă recunoaşterea supremă de către stat a meritelor oamenilor de ştiinţă şi cultură, precum şi ale producătorilor.

- Ordinul Ministerului Finanţelor pentru completarea Regulamentului cu privire la devizele de cheltuieli ale instituţiilor publice şi repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale.

Punctul 25 al ordinului care prevede că „modificarea repartizărilor pe luni a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează, de regulă, nu mai mult de două ori pe parcursul lunii gestionare, pe fiecare componentă bugetară, pînă la data 20 a lunii. Modificările pot viza indicatorii lunii curente şi celei ulterioare” se completează cu un nou alineat care prevede că „despre modificările efectuate la partea de venituri, direcţia finanţe, în mod obligatoriu, va informa inspectoratul fiscal de stat teritorial în aceleaşi termene”.

- Ordinul nr.40-A din 12.03.2009 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului CNAM nr. 61-A din 08.04.2005.

Conform completărilor din contul bugetului de stat vor fi asigurate şi „cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul şi persoanele din familii defavorizate care beneficiază de ajutor social conform legii nr.133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutor social”.

 

Monitorul Oficial nr. 68 din 7 aprilie 2009

- Hotărîrea Guvernului nr. 250 din 01.04.2009 cu privire la stabilirea riscurilor şi obiectelor supuse asigurării subvenţionate în agricultură în anul 2009.

Conform art. 21 alin (5) din Legea nr. 243-XV din 08.07.2004  privind asigurarea subvenţiionată a riscurilor de producţie în agricultură, Ministerul Agriculturii şi Industriei alocă anual de la bugetul de stat o sumă destinată subvenţionării asigurării riscurilor de producţie în agricultură. Lista riscurilor, precum şi a culturilor se determină anual de Guvern. Astfel, prin hotărîrea Guvernului nr. 250 la anexa nr.1 a fost aprobată lista riscurilor în agricultură supuse asigurării subvenţionate de bugetul de stat pe anul 2009 :

-          secetă excesivă,

-          grindina,

-          temperaturi scăzute sub limita biologică de rezistenţă a plantelor,

-          furtuni,

-          inundaţii,

-          pierirea animalelor şi păsărilor din cauză de boală, furtună, grindină, inundaţie, răcire excesivă, traume,

-          sacrificarea de necesitate a animalelor, conform indicaţiilor Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală.

Anexa nr. 2 cuprinde lista bunurilor agricole supuse asigurării subvenţionate din bugetul de stat pe anul 2009:

-          sfecla de zahăr, porumbul, floarea-soarelui, legumele şi tutunul pentru roada anului 2009,

-          grîul, oezul şi rapiţa de toamnă, pentru roada anului 2010,

-          plantaţiile multianuale (vii, livezi, pepiniere viticole li pomicole, precum şi recolta de struguri şi fructe.)

-          animalele şi păsările.

Monitorul Oficial nr. 69-71 din 10 aprilie 2009

- Hotărîrea Guvernului nr.263 din 03.04.2009 cu privire la aprobarea tarifelor pentru activităţile sanitar-veterinare exercitate de către medicii veterinari de liberă practică şi modificarea Hotărîrii Guvernului nr.158 din 14.02.2007.

Hotărîrea aprobă la anexa nr 1 tarifele pentru activităţile sanitar-veterinare care nu sunt incluse în programul strategic de interes naţional şi pentru activitatea sanitar-veterinară de liberă practică, iar la anexa nr.2 – tarifele pentru prestarea serviciilor de supraveghere sanitar-veterinară de stat, profilaxie şi combatere a bolilor de la animale la om, precum şi de protecţie a mediului de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi. 

- Hotărîrea Guvernului nr. 264 din 03.04.2009 cu privire la aprobarea Cadastrului funciar, conform situaţiei de la 1 ianuarie 2009.

Fişa cuprinde toata informaţia cadastrală centralizatoare a terenurilor.

- Hotărîrea Guvernului nr. 266 din 07.04.2009 pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul II al anului 2009.

- Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare Financiare nr. 7/4 din 20.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit.

   Regulamentul stabileşte condiţiile de acordare, suspendare şi retragere a licenţelor pentru desfăşurarea activităţii de prestare a serviciilor de formare, prelucrare şi păstrare a istoriilor de credit, precum şi de prezentare a rapoartelor de credit şi de prestare a serviciilor aferente, precum  şi cerinţele faţă de situaţia financiară şi reputaţia de afaceri a asociaţilor birourilor istoriilor de credit.

Monitorul Oficial nr. 72-74 din 14 aprilie 2009

- A fost republicat Codul Penal al Republicii Moldova, în temeiul art. III lit,c) al legii nr.277-XVI din 18.12.2008.

- Hotărîrea Guvernului nr. 267 din 07.04.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind rambursarea sumei contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Conform Regulamentului începînd cu 1 ianuarie 2009 contribuţia individuală reţinută şi virată în plus după această dată la bugetul asigurărilor sociale de stat se rambursează persoanei asigurate, în baza cererii-tip depusă de către asigurat. Cererea – tip poate fi depusă în termen de 3 ani din data determinării surplusului de plată.

În termen de 5 zile de la data înregistrării cererii-tip, subdiviziunea teritorială a CNAS verifică contul personal al persoanei asigurate şi expediază CNAS pachetul de documente ce confirmă suma contribuţiilor individuale virate în plus, care în decurs de 25 de zile, efectuează o amplă analiză a pachetului de documente şi în cazul în care constată temeinicia solicitării, perfectează ordinul cu privire la rambursarea  sumei contribuţiilor individuale de asigurări sociale. Suma virată în plus se rambursează asiguratului numai prin transfer la contul bancar al persoanei. Pentru suma contribuţiei individuale nu se calculează şi nu se plăteşte dobîndă.

Anexa nr. 1 la regulament cuprinde modelul cererii – tip privind rambursarea sumei contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat.  

Monitorul Oficial nr. 75-77 din 17 aprilie 2009

- Codul subsolului nr. 3-XVI din 02.02.2009.

Codul subsolului, care va intra în vigoare peste 3 luni de la data publicării, reglementează relaţiile miniere în vederea asigurării folosirii raţionale şi complexe a subsolului pentru satisfacerea necesarului de materie primă minerală şi altor necesităţi ale economiei naţionale, protecţiei subsolului, asigurării securităţii lucrărilor la folosirea subsolului, precum şi apărării drepturilor persoanelor fizice şi persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.

 - Hotărîrea Guvernului nr. 262 din 03.04.2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Echipamente sub presiune”.

Reglementarea tehnică stabileşte condiţiile de plasare pe piaţă a echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor care cuprind echipamente sub presiune.

 - Hotărîrea Guvernului nr. 270 din 10.04.2009 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1357 din 06.12.2007.

Hotărîrea la anexa nr.1 cuprinde Lista proiectelor tehnice în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accizelor, taxelor vamale precum şi la aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora.

Monitorul Oficial nr. 78-79 din 21 aprilie 2009

- Hotărîrea Guvernului nr. 275 din 10.04.2009 cu privire la modelele unice ale certificatului de înregistrare a organizaţiei necomerciale şi certificatului de stat.

Conform hotărîrii se aprobă modelul unic de înregistrare a organizaţiei necomerciale şi certificatului. Astfel începînd cu 1 iunie 2009 Ministerul Justiţiei va fi obligat:

-          să elibereze organizaţiilor necomerciale certificate de înregistrare de model unic;

-          să schimbe în mod gratuit certificatele eliberate anterior.

Pentru schimbarea certificatului de înregistrare, organizaţiile prezintă organului de înregistrare originalul certificatului de înregistrare de tip vechi şi originalul certificatului de atribuire a codului fiscal. De asemenea, la solicitarea titularilor de licenţe, în legătură cu schimbarea certificatelor, autorităţile de licenţiere introduc modificare în rigoare în conţinutul licenţelor fără a aplica procedura stabilită pentru reperfectarea acestora.

- Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 13.04.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de determinare a mărimii cheltuielilor pentru efectuarea actelor de executare.

În conformitate cu alin (2) şi (4) al art. 35 din Codul de executare care stabilşte care sunt cheltuielile care se referă la cele de executare precum şi faptul că modul de determinare a mărimii cheltuielilor pentru efectuarea actelor de executare se va determina de Guvern a fost aprobat Regulamentul privind modul de determinare a mărimii cheltuielilor pentru efectuarea actelor de executare. Procedura de selectare a agenţilor economici care vor presta serviciile de executare va fi iniţiată de către Departamentul de executare după publicarea consecutivă a cel puţin două anunţuri privind organizarea concursului privind determinarea agenţilor economici care vor presta aceste servicii.

- Hotărîrea Guvernului nr. 289 din 14.04.2009 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.262 din 07.03.2008 „privind administrarea cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea Europeană”.

 Punctul 5 din Hotărîre care prevede că „eliberarea autorizaţiilor de export pentru produsele din cadrul poziţiilor tarifare 0407 00 Ouă de păsări, în coajă, 0408 Ouă de pasăre, fără coajă, şi gălbenuşuri de ouă, altele decît cele improprii consumului alimentar şi 1701 99 10 Zahăr alb se vor acorda în exclusivitate producătorilor de zahăr şi ouă din Republica Moldova, în funcţie de volumul producţiei fabricate în anul precedent şi stocurile disponibile” se completează în final cu textul care prevede că: „Ministerul Economiei şi Comerţului, la începutul fiecărui an, în baza informaţiilor statistice disponibile, va estima repartizarea cotelor pe fiecare producător în parte de produse menţionate. Cu acordul în scris al unuia din producătorii de zahăr sau ouă, cotele pot fi repartizate în favoarea celorlalţi producători, în funcţie de stocurile disponibile.”

Se modifică şi anexa nr 1 la Regulament.

- Ministerul Finanţelor a aprobat Condiţiile de emisiune, circulaţie şi răscumpărare a obligaţiunilor de stat plasate prin subscriere, care sunt elaborate în conformitate cu prevederile legii nr.419 din 22.12.2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat şi stabilesc clauzele generale ale emisiunii, circulaţiei şi răscumpărării Obligaţiilor  de stat plasate prin subscriere.

Monitorul Oficial nr. 80-81 din 24 aprilie 2009

- Hotîrîrea Guvernului nr. 291 din 15.04.2009 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

Prin această hotărîrea au fost aduse modificări şi completări:

1. Hotărîrii Guvernului nr.1183 din 20.10.2008 „privind instituirea Agenţiei Sanitar-Veterinare şi aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului limită ale acesteia”.

- Hotărîrea  nr. 295 din 16.04.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de depunere şi examinare a cererii, de acordare şi de menţinere în vigoare a brevetului pentru soi de plantă.

- Hotărîrea Guvernului nr. 296 din 16.04.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea strării de ebrietate şi naturii ei.

Regulamentul stabileşte concentraţiile maxime admisibile de alcool:

a) în sînge – 0,3 g/l,

b) în aerul expirat – 0,15 mg/l, precum şi atestă starea de ebrietate alcoolică

1. cu grad minim – în caz de stabilire a concentraţiei de alcool mai mare de 0,8 g/l în sînge şi mai mare de 0,4 mg/l în aerul expirat.

2. cu grad avansat – în caz de depăşire a concentraţiei de alcool mai mare de 0,3-0,8 g/l în sînge şi mai mare de 0,15-0,4 mg/l în aerul expirat,

Regulamentul prevede şi modul de efectuare a testării alcoolscopice.

- Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 99 din 06.04.2009 cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care pot beneficia în anul 2009 de posibilitatea imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie.

Monitorul Oficial nr. 82 din 28 aprilie 2009

Monitorul Oficial nr. 83-85 din 30 aprilie 2009

 

   - Hotărîrea Guvernului nr. 301 din 21.04.2009 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.261 din 09.03.2005 „cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul R.M solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero”.

 

  -  Hotărîrea Guvernului nr.324 din 23.04.2009 cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.43 din 21.01.2002 „pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de asigurare de asistenţă medicală a cetăţenilor străini şi apatrizilor aflaţi în republica Moldova.”

- Hotărîrea Guvernului nr. 325 din 23.04.2009 privind stabilirea cotei de imigrare în scop de muncă în Republica Moldova pentru anul 2009.

Astefel, conform hotărîrei s-a aprobat cota de imigrare în scop de muncă în număr de 1300 de persoane.

- Hotărărea Guvernului nr. 327 din 23.04.2009 cu privire la modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr.101 din 05.02.2008 „cu privire la instituirea Registrului de stat al formularelor medicale de strictă evidenţă”

Conform modificărilor, s-a prelungit termenul pînă la 1 aprilie 2011 pus în sarcina Ministerului Sanătăţii, CNS etc, pentru a  elabora şi implimenta Sistemul Informaţional automatizat „Registrul de stat al formularelor medicale de strictă evidenţă”. 

-          La capitolul acte ale Comisiei Electorale Centrale sunt publicate acte normative referitoare la alegerile parlamentare din 05 aprilie 2009, printre care:

-          Raportul comisiei Electorale Centrale cu privire la rezulatetele alegerilor parlamentare din 05.04.2009;

-          Hotărîrea cu privire la totalizarea rezultatelor alegerii Parlamentului RM;

-          Hotărîrea cu privire la atribuirea mandatelor de deputat în Parlament;

-          Hotărîrile cu privire la declararea candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul RM din partea celor 4 partide care au intrat în parlament.

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086

Optimaudit.jpg

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...