37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.60-73 din 04 mai – 25 mai 2007

MO nr.60-73 din 04 mai – 25 mai 2007

25.05.20072.259 views

Monitorul Oficial Nr.60-63 din 04 mai 2007

Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.82-XVI din 29.03.2007 (pag.10).

Modificări în Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi:

- Întreprinderea individuală se echivalează cu întreprinzătorul individual.

Modificări în art.92 al Codului fiscal:

- întreprinzătorul individual (numărul mediu anual de salariaţi nu depăşeşte 3 unităţi, nu este înregistrat ca plătitor TVA) achită la buget impozitul, reţinut în baza art.88-91, prezintă o dare de seamă fiscală unificată privind impozitul reţinut (art.92 alin.(2), alin.(3); două dări de seamă unificate) nu mai tîrziu de 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune;

Modificări în art.292, 301, 342 ale Codului fiscal:

- întreprinzătorul individual (numărul mediu anual de salariaţi nu depăşeşte 3 unităţi, nu este înregistrat ca plătitor TVA) achită la buget taxele locale (taxa pentru apă), prezintă o dare de seamă unificată privind taxele locale (taxa pentru apă) nu mai tîrziu de 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune.

Modificări în art.4 din Legea pentru punerea în funcţiune a titlului VI al Codului fiscal:

- întreprinzătorul individual (numărul mediu anual de salariaţi nu depăşeşte 3 unităţi, nu este înregistrat ca plătitor TVA) achită la buget impozitul funciar, impozitul pentru imobil, prezintă o dare de seamă unificată privind impozitul funciar, impozitul pentru imobil nu mai tîrziu de 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune.

Modificări în Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală:

- Raportul privind calcularea şi transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se vor prezenta trimestrial organelor fiscale pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.

- întreprinzătorul individual (numărul mediu anual de salariaţi nu depăşeşte 3 unităţi, nu este înregistrat ca plătitor TVA) prezintă o dare de seamă unificată privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nu mai tîrziu de 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune.

Modificări în anexa nr.3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat anul 2007:

- întreprinzătorul individual (numărul mediu anual de salariaţi nu depăşeşte 3 unităţi, nu este înregistrat ca plătitor TVA) prezintă o dare de seamă unificată privind cotizaţiile de asigurare socială obligatorie de stat –pînă la data de 10 ianuarie al anului următor anului bugetar de gestiune.

Ordin al Ministerului sănătăţii al RM cu privire la examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate (pag.53).

A fost aprobat Regulamentul cu privire la ordinea efectuării examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate şi natura ei.

Ordin IFPS nr.61 din 18.04.2007 privind operarea modificărilor şi completărilor în ordinul nr.222 din 13.12.2004 şi Ordinul nr.21 din 02.02.2006 (pag.59).

Se aprobă un nou clasificator al tipurilor subdiviziunilor, aprobată redacţia nouă a cererii privind atribuirea codurilor subdiviziunilor

Monitorul Oficial  Nr.64-66 din 11 mai 2007

Legea privind modificarea şi completarea actelor legislative nr.111-XVI din 27.04.2007 (pag.12).

Modificări în Codul fiscal al RM în baza iniţiativelor Preşedintelui ţării privind liberalizarea economiei:

1. Începînd cu 01.01.07 au fost efectuate următoarele modificări în CF:

- Cota impozitului pentru persoane juridice (art.15 litera b)) va fi de 0%;

- Baza valorică a activelor de capital se ajustează cu diferenţe pozitive rezultate din reevaluarea acestuia (art. 38);

- Baza valorică a MF pe fiecare categorie de proprietate se ajustează cu diferenţe pozitive din reevaluarea efectuată în conformitate cu cap. IV din Legea nr.1164-XIII din 24.11.1997;

- Se va reţine impozit pe venit la sursa de plată (art.90.1 alin.3.1) din plăţile în formă de dividende în adresa persoanelor fizice;

- Nu se va efectua achitarea prealabilă a impozitului pe dividende (art.80.1), nu se va reţine impozitul pe venit la sursa de plată din plăţile efectuate în adresa rezidenţilor (art.90 alin.(2));

- Din dividendele achitate în adresa nerezidenţilor se va reţine impozit pe venit din veniturile nerezidentului în mărime de 15%.

2. Modificări în Legea nr.1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal:

- Se anunţă legalizarea capitalului. Perioada legalizării se încheie la 31 decembrie 2008. Se determină subiecţii legalizării, obiectul legalizării şi procedura legalizării capitalului;

- Se anunţă amnistia fiscală. Obiectul amnistiei sînt sumele restanţelor la situaţia din 1 ianuarie 2007, la impozitele, taxele, la alte plăţi, la majorările de întîrziere şi la amenzile bugetului de stat, la contribuţiile de asigurări sociale de stat, la primele de asigurare obligatorie de stat, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data de 11 mai 2007;

- Nu se va efectua controlul corectitudinii calculării şi achitării impozitelor, taxelor, altor plăţi, majorărilor de întîrziere şi amenzilor (bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale şi fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală) pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2007;

- Prin derogare de la prevederile art.188 din Codul fiscal, nu se vor accepta dări de seamă fiscale corectate, prezentate pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2007.

Hotărîrea nr.456 din 24.04.2007 Cu privire la aprobarea regulamentului pentru implementarea acordului privind transportul ocazional de călători cu autocarul şi autobusul (pag.31).

A fost aprobat Regulamentul corespunzător.

Monitorul Oficial Nr.67-69 din 18 mai 2007

Legea nr.101-XVI din 20.04.2007 privind modificarea Codului funciar (pag.9).

Redacţie nouă a art.15 “Atribuirea terenurilor pentru alte necesităţi decît cele agricole sau silvice”.

Monitorul Oficial Nr.70-73 din 25 mai 2007

Legea nr.112-XVI din 27.04.2007 privind unele aspecte ale repatrierii mijloacelor băneşti provenite din exportul producţiei alcoolice în Federaţia Rusă (pag.19).

Prin derogare de la prevederile art.3 din Legea nr.1466-XIII din 29.01.1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe, termenul de repatriere a mijloacelor băneşti pentru agenţii economici, care au exportat producţie alcoolică în Federaţia Rusă în perioada 2005-2006 se prelungeşte pînă la 01 octombrie 2007.

Hotărîrea Guvernului RM nr.514 din 10.05.2007 privind aprobarea unor acte normative (pag.26).

Aprobat Regulamentul privind calcularea cuantumului venitului net normat, obţinut de gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile casnice auxiliare de la producerea producţiei fito şi/sau zootehnice.

Hotărîrea Guvernului RM nr.538 din 17.05.2007 cu privire la crearea Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (pag.37).

Se creează pe lîngă Ministerul economiei şi comerţului Organizaţia pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii; se aprobă Regulamentul acestei organizaţii.

Hotărîrea Guvernului RM nr.543 din17.05.2007 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27.03 2003 (pag.41).

Lista împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului RM sau acordate cu garanţie de stat, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (servicii) scutite de plata TVA, accizelor, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale.

Convenţia colectivă (nivel naţional) privind modificarea Convenţiei colective nr.1 din 3 februarie 2004 “Salarizarea angajaţilor aflaţi în relaţie de muncă în baza contractelor individuale de muncă” (pag.46).

Începînd cu 01 iunie 2007, salariul tarifar pentru categoria 1 de calificare a personalului angajat în unităţile cu autonomie financiară va constitui 900 lei/lună (169 ore medie/lună).

Unităţile economice vor implementa noul cuantum al salariului tarifar categoria 1 de calificare, pe măsura posibilităţilor financiare darn u mai tîrziu de 01.09.2007.

Indicii preţurilor de consum (pag.65) (ianuarie-aprilie) Biroul Naţional de Statistică.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...