37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 53 – 77 din 1 martie 2014 – 31 martie 2014

MO nr. 53 – 77 din 1 martie 2014 – 31 martie 2014

19.05.20143.189 views

Monitorul Oficial nr. 72-77 din 28.03.2014

Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010

Au fost făcute modificări în Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea devizelor de cheltuieli ale instituţiilor bugetare”, prin introducerea unor conturi noi. Se completează compartimentul „Evidenţa operaţiilor privind executarea planurilor de cheltuieli”, cu o grupă nouă.
Au avut loc şi modificări nesemnificative ce ţin de terminologie.

ORDIN Nr. 31 din  11.03.2014 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010

Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010

Se completează compartimentul „Evidenţa operaţiilor privind executarea planurilor de cheltuieli”, cu conturi noi. Au avut loc şi modificări nesemnificative ce ţin de terminologie. Pentru a vedea mai desfăşurat modificările, accesaţi ordinul.

ORDIN Nr. 32 din  11.03.2014 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010

Ordinul Serviciului Vamal al Republicii Moldova cu privire la abrogarea unor acte normative ale Serviciului Vamal

În acest ordin este prezentată lista actelor normative abrogate de către Serviciul Vamal, şi anume:
1. Ordinul Serviciului Vamal nr.72-O din 21 aprilie 2004 referitor la vămuirea florilor în stare proaspătă;
2. Ordinul Serviciului Vamal nr.94-O din 7 mai 2004 cu privire la vămuirea mărfurilor livrate în/din zonele libere;
3. Ordinul Serviciului Vamal nr.105-o din 24 mai 2004 referitor la modificarea anexelor nr.5 “Natura tranzacţiei” şi nr.14 “Specificul regimului vamal” ale “Normelor privind completarea, circulaţia şi folosirea formularelor declaraţiei vamale în detaliu”;
4. Ordinul Serviciului Vamal nr.164-O din 18.05.2007 referitor la completarea declaraţiei vamale în detaliu;
5. Ordinul Serviciului Vamal nr.361-O din 25 septembrie 2007 privind monitorizarea tranzacţiilor comerciale de import, etc.

ORDIN Nr. 128 din  18.03.2014 cu privire la abrogarea unor acte normative ale Serviciului Vamal

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la aprobarea Instrucţiunii 
privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget

Conform acestui ordin a fost aprobată darea în exploatare a modulului „Contul curent al contribuabilului” în cadrul Sistemului informaţional al SFS.

Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget stabileşte modul de accesare şi generare a contului/conturilor contribuabilului, certificatelor privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget pentru organele fiscale şi pentru autorităţile publice, investite cu drepturi respective.

Totodată sânt descrise toate tipurile de rapoarte, forma şi modul de generare a lor.

Vă atragem atenţia că din data punerii în aplicare a sistemului, procedurile de administrare fiscală se va efectua în temeiul datelor oferite de acest sistem. Sistemul asigură, începând cu 1 ianuarie 2014 trecerea în mod automat a soldurilor obligaţiilor fiscale în cazul înregistrării modificării sediului contribuabilului de către organele competente de înregistrarea de stat, care transmit informaţia respectivă către IFPS în modul prestabilit.

Prin urmare vă recomandăm să faceţi o verificare a soldurilor trecute în sistemul „Contul curent al contribuabilului”.

ORDIN Nr. 400 din  14.03.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget

Monitorul Oficial nr. 66-71 din 21.03.2014

Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova cu privire la completarea unor ordine ale Ministerului Finanţelor

Prin Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 18 din 10.02.2014 cu privire la completarea unor ordine ale Ministerului Finanţelor au fost aprobate modificări la Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.47  din  31 martie 2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factură“ şi Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală”.

Modificările date sunt legate de implementarea sistemul automatizat „е-Factura”.

Prin urmare entităţile utilizatoare a facturii sau facturii fiscale electronice au dreptul imprimării pe suport de hîrtie de sine stătător al facturilor generate în formă electronică, cu însemnele de protecţie prevăzute de sistemul automatizat „е-Factura” în următoarele cazuri: 
a) pentru documentarea livrărilor efectuate către subiecţii ce nu utilizează factura/factura fiscală în formă electronică;
 b) pentru prezentarea facturii/facturii fiscale intermediarului (transportatorului) ce nu utilizează factura/factura fiscală în formă electronică, în cazul documentării livrărilor efectuate către subiecţii ce utilizează factura/factura fiscală în formă electronică;

Alte modificări sânt de caracter redacţional.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea şi completarea unor ordine ale IFPS

Prin Ordinul IFPS Nr. 395 din  12.03.2014 cu privire la modificarea şi completarea unor ordine ale IFPS publicat pe 21.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 66-71 au fost aduse modificări la Ordinul IFPS nr.1080 din 10 octombrie 2012 “Cu privire la aprobarea Nomenclatorului codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit”.

În legătură cu modificările din ultima perioadă in Codul Fiscal şi Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal au fost modificate codurile facilităţilor şi adăugate noi.

Nomenclatorul codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit (Anexa la prezentul ordin) se utilizează la completarea Anexei 4D şi Anexei 6D a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012.

În ordinul respectiv nu este indicat din ce dată sunt aplicate aceste prevederi, respectiv sunt aplicabile din momentul publicării în Monitorul Oficial.

Printre altele modificări au fost efectuate unele ajustări cu caracter redacţional la Ordinul IFPS nr.152 din 13.02.2014 privind Modul de completare a Calculului impozitului pe venit al persoanelor ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc.

Monitorul Oficial nr. 60-65 din 14.03.2014

Ordinul Ministerului Economiei al Republicii Moldova cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

A fost aprobată Lista agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero. Pentru a face cunoştinţă cu aceasta, accesaţi ordinul:

ORDIN Nr. 27 din  03.03.2014 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova Nr. 25 din  04.03.2014 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

În Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008 „Privind Clasificaţia bugetară”, se operează completări în anexa 5, unde se introduc noi tipuri de instituţii, organizaţii şi măsuri finanţate din buget. Acestea sunt:

518 Design-ul substanţelor chimice şi dirijarea arhitecturii materialelor pentru diverse aplicaţii”;
519 Regenerare prin terapie celulară a ţesuturilor şi a organelor afectate”;
793 Proiectul „Consolidarea capacităţii Curţii de Conturi a Republicii Moldova”;
794 Proiectul „East Avert – Prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor din bazinele superioare ale rîurilor Siret şi Prut, prin aplicarea unui sistem de monitorizare cu staţii automate”;
931 Proiectul „Protecţie a frontierelor împotriva ameninţărilor cauzate de animale fără adăpost”.

Pentru a face cunoştinţă cu întreaga lista, accesaţi anexa 5. la Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008.

Ordinul Serviciului Vamal al Republicii Moldova cu privire la modificarea anexei nr.11 al Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu ”

Anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42” se modifică, codul scutirii 702, care va avea următoarea redacţie: 

Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descriere succintă a facilităţilor

TV, TVA

702

LTV, art.28 lit.q2); 
CF, art.103 alin.(1) pсt.29);

HG nr.145 dun 26.02.2014

Scutiri aplicate la importul activelor materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Guvern.

ORDIN Nr. 95 din  03.03.2014 cu privire la modificarea anexei nr.11 al Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu ”

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la stimularea morală (nonfinanciară) a contribuabililor oneşti, aprobat prin Ordinul IFPS nr.1373 din 17 august 2013

Regulamentul cu privire la stimularea morală (nonfinanciară) a contribuabililor oneşti, aprobat prin Ordinul IFPS nr.1373 din 17 august 2013 a fost supus următoarelor modificări:

A fost modificată noţiunea pragului de semnificaţie - calculări în rezultatul controlului ale plăţilor de bază în sumă ce nu depăşeşte plafonul prevăzut de art. 244 din Codul penal.
Totodată au fost modificaţi indicatorii pentru a primi dreptul de a fi menţionat cu certificat de credibilitate Acest certificat se va atribui contribuabilului care pe parcursul activităţii desfăşurate în ultimii 3 ani consecutiv, cumulativ va intruni următorii indicatori:

a)  a obţinut venit impozabil în fiecare an;
b) nu a admis restanţă la bugetul public naţional la situaţia din ultima zi a semestrului de gestiune;
c) nu a admis cazuri de neprezentare sau prezentare tardivă a dărilor de seamă fiscale, a dărilor de seamă către Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
d) în urma controalelor fiscale din perioada indicată, nu au fost depistate încălcări sau sumele calculate suplimentar în urma controalelor nu depăşesc pragul de semnificaţie;
e) sumele obligaţiilor fiscale calculate în ultimul an calendaristic examinat au sporit faţă de anul precedent;
f) suma obligaţiilor fiscale calculate pe parcursul perioadei examinate constituie cel puţin 10% anual din veniturile din vînzări;
g) salariul mediu al angajaţilor depăşeşte salariul mediu lunar pe economie.

Prin altă mpdificare sa stabilit că inspectoratele fiscale de stat teritoriale/Direcţia generală a marilor contribuabili analizează criteriile descrise la pct. 14, întocmesc lista candidaţilor pentru stimulare  morală (nonfinanciară) şi o prezintă către data de 15 a lunii următoare semestrului gestionar Inspectoratului Fiscal Principal de Stat”.
Cu alte modificări puteţi face cunoştinţă în
Ordinul Nr. 186 din  27.02.2014 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la stimularea morală (nonfinanciară) a contribuabililor oneşti, aprobat prin Ordinul IFPS nr.1373 din 17 august 2013

Monitorul Oficial nr. 53-59 din 07.03.2014

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în HOTĂRÎRE Nr. 500 din  12.05.1998

Hotărîrea Guvernului respectivă introduce modificări şi completări în Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe prevederile căruia se extind asupra întreprinderilor de stat şi municipale, instituţiilor publice, societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public. Modificările date sint cu character redacţional şi concretizează anumite aspecte în procesul casării. Totodată se întroduc şi formulare noi utilizate la la casarea miloacelor fixe prin anexa nr.2, anexa nr. 3 şi anexa nr. 4.

HOTĂRÎRE Nr. 142 din  26.02.2014 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.650

Se modifică Hotărărea Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice”, cu modificările şi completările ulterioare.

Aceste modificări ţin de calculul salariului pentru militari şi poliţişti care îşi îndeplinesc serviciul în condiţii specifice, prin care sau stabilite diferite sporuri lunare

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la modificarea şi completarea unui Raport trimestrial/anual

În formularul nr. 1 „Bilanţul executării bugetului autorităţilor/instituţiilor publice”, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.185 din 23 decembrie 2013, după poziţia „Datoria privind neonorarea obligaţiilor întreprinderilor municipale faţă de buget pentru împrumuturile recreditate şi împrumuturile primite în baza garanţiei (23)”, codul rîndului 753, se introduce poziţia „Bunuri materiale primite în folosinţă cu titlu gratuit în baza contractului de comodat (24)”, codul rîndului 754.
Comentariu:Contractul de comodat este un contract prin care una dintre parti, numita comodant, transmite in folosinţa temporara si gratuita unei alte parţi, denumite comodatar, un bun determinat cu obligatia ca aceasta din urma sa-l înapoieze, in individualitatea sa, comodantului.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării şi defrişării acestora

Prin Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 21 din  24.02.2014 a fost aprobat Regulamentul privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării, şi defrişării acestora.Obiectivul prezentului Regulament constă în stabilirea modului de contabilizare a plantării, exploatării şi defrişării plantaţiilor viticole.

Acest regulament întră in vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al RM, adică din data 07 martie 2014, şi se extinde asupra tuturor entităţilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare care desfăşoară activităţi în sectorul viticulturii.

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind gradualizarea sancţiunilor aplicate asiguratorului (reasiguratorului) sau brokerului de asigurare şi/sau reasigurare

În vederea executării prevederilor art.54 alin. (2) lit. c) din Legea nr.407-XVI din 21 12.2006 „Cu privire la asigurări” cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă Regulamentul privind gradualizarea sancţiunilor aplicate asiguratorului (reasiguratorului) sau brokerului de asigurare şi/sau reasigurare.
Acest Regulament este elaborat în scopul menţinerii nivelului de stabilitate financiară a asiguratorului, neadmiterii înrăutăţirii situaţiei financiare a acestuia, precum şi a prevenirii lezării drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor asigurate, păgubite şi/sau beneficiarilor ca urmare a încălcării prin acţiune sau inacţiune a prevederilor legislaţiei în domeniul asigurator.
Sunt indicate sancţiunile aplicate asiguratorului sau brokerului de asigurare, în cazul încălcărilor comise de acesta, rolul Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare la aplicarea sancţiunilor, amenzile care urmează a fi aplicate în cazul comiterii încălcărilor de către asigurator sau brokerul de asigurare.
Ordinul IFPS Nr. 167 din  20.02.2014 cu privire la executarea prevederilor art.203 alin.(15) din Codul fiscal

În acest ordin au fost aprobate Reguli noi in comercializarea bunurilor sechestrate cu valoare mai mică de 10000 lei.

Acest ordin stabileşte procedura de comercializare bunurilor sechestrate a căror valoarea conform actului de sechestru constituie mai puţin de 10 000 lei. A fost stabilit că comercializarea bunurilor în conformitate cu prevederile art.203 alin.(15) din Codul fiscal, se va efectua conform prevederilor Regulilor comerţului de consignaţie aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1010 din 31 octombrie 1997. Preţul iniţial de vînzare acestor bunurilor va fi preţul stabilit în Actul de sechestru şi Lista bunurilor sechestrate, conform valorii de bilanţ a bunurilor contribuabilului. În cazul în care valoarea bunurilor nu va putea fi stabilită la momentul sechestrului, se va proceda la stabilirea valorii conform art.200 alin.(8) din Codul fiscal.

Totodată a fost abrogată Instrucţiunea IFPS  nr.11 din 19 decembrie 2005 ”Cu privire la modul de ridicare, predare şi comercializare a bunurilor sechestrate a căror valoare nu depăşeşte 10 000 lei”.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind aplicarea sigiliilor de protecţie pe maşinile de casă şi control

Conform acestui Ordin, a fost aprobată Instrucţiunea privind aplicarea sigiliilor de protecţie pe maşinile de casă şi control.

Respectiv Furnizorii MCC, precum şi centrele de asistenţă tehnică care deţin autorizaţia de competenţă tehnică pentru instalarea, repararea şi deservirea tehnică a MCC, vor aplica sigiliile furnizorului pe MCC în conformitate cu prevederile acestei noi Instrucţiunii.

În acest ordin nu a fost menţionat daca urmează ca să fie schimbate sigiliile al MCC deja sigilate.

Conform Instrucţiunii sigiliile de protecţie pentru MCC reprezintă etichete adezive cu elemente de protecţie, serie, număr şi se folosesc pentru sigilarea maşinilor de casă şi control.

Ca şi pînă în prezent vor fi aplicate 2 sigilii, unul al furnizorului şi altul al organului fiscal, care sint proiectate şi realizate pentru a împiedica şi pentru a evidenţia orice tentativă de deschidere nesancţionată,sigiliile de protecţie vor arata un mesaj clar “VOID” sau “OPEN” atât pe sigiliu cât şi pe suport dacă vor fi îndepărtate, iar încercarea de-a fi resigilată va fi imposibilă.

Proprietăţile sigiliilor de protecţie permit utilizarea acestora fără existenţa riscurilor că se vor desprinde de la sine în cazul utilizării în condiţii extreme.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 185 din 27.02.2014 cu privire la evidenţa fiscală a notarilor publici

În conformitate cu art. 133 alin. (1) lit. c), art. 161 alin. (1), art. 163 alin. (2), art. 165 alin. (6) din Codul fiscal precum şi în scopul asigurării unei evidenţe fiscale conforme şi univoce,

1. Se declară caduce certificatele de atribuire a codurilor fiscale indicate în anexa la prezentul ordin.

2. Pentru notarii publici, indicaţi în anexă, codul fiscal în scopul evidenţei fiscale a activităţii notariale se consideră codul personal IDNP.

CADÚC, -Ă, caduci, -ce, adj.  Care nu (mai) are putere legală.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...