37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 52 – 77 din 1 martie 2015 – 31 martie 2015

MO nr. 52 – 77 din 1 martie 2015 – 31 martie 2015

31.03.20154.681 views

Monitorul Oficial nr. 74-77 din 27.03.2015

Legea pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene „Competitivitatea întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii (COSME 2014-2020)"

Potrivit Legii nr. 21 din 27.02.2015, se ratifică Acordul dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene „Competitivitatea întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii (COSME 2014-2020)", semnat la Bruxelles la 29 septembrie 2014. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010

Prin Hotărîrea nr. 101 din 25.03.2015, a fost completată Lista proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum şi aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora (anexa nr.1) şi Lista împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistenţă investiţională, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, impozitate la cota zero a TVA (Anexa nr.2), aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.12/4 din 10.03.2015

Conform Hotărîrii nr. 15/12 din 20.03.2015, a fost modificată și completată Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.12/4 din 10.03.2015 cu privire la unele măsuri provizorii pe piaţa de capital. Astfel, au fost modificate punctele 8 și 9 și au fost adăugate 2 puncte noi, 221 și 222, privitor la condițiile de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la eliberarea certificatelor de rezidenţă şi certificatului despre sumele veniturilor obţinute în Republica Moldova şi impozitele achitate (reţinute), de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale şi DGAMC

Potrivit Ordinului IFPS nr. 230 din 20.03.2015, începând cu 1 mai 2015, inspectoratele fiscale de stat teritoriale şi Direcţia generală administrarea marilor contribuabili eliberează certificatele de rezidenţă şi certificatele despre sumele veniturilor obţinute în Republica Moldova  şi impozitele achitate (reţinute). Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la operarea unor modificări la Ordinul IFPS nr. 1758 din 29.12.2014

Prin Ordinul nr. 217 din 13.03.2015, a fost modificat Ordinul IFPS nr. 1758 din 29.12.2014 cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care beneficiază în anul 2015 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hârtie specială cu însemne de protecţie. Astfel, în această listă au fost introduse 2 entități noi. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 69-73 din 20.03.2015

Hotărîrea Guvernului nr. 84 din 16.03.2015 pentru abrogarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr.243 din 8 aprilie 2010

Potrivit Hotărîrii nr. 84 din 16.03.2015, a fost abrogat punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 243 din 8 aprilie 2010, conform căruia, „Comercializarea mărfurilor indigene şi de import care au fost marcate cu „Timbru de acciz.Marcă comercială de stat" şi „Timbru de acciz" puse în circulaţie de la 1 iulie 2008 şi, respectiv, de la 1 aprilie 2005 se va efectua până la 1 aprilie 2011". Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010

Conform Ordinului nr. 29 din 11.03.2015, a fost completată Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010. Astfel, în punctul 18, alineatul doi au fost efectuate modificări de redacție, la fel și în capitolul III "Evidenţa operaţiilor privind executarea planului de cheltuieli ale instituţiilor finanţate din bugetul satului (comunei), oraşului", în secţiunea "Mijloace fixe",punctul 74, 76, 86, în secţiunea "Mijloace băneşti", punctul 126, și în secţiunea "Decontări", punctul 137. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010

Prin Ordinul nr. 30 din 11.03.2015, a fost modificată şi completată Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010. Astfel, se expune în redacție nouă compartimentul "Organizarea evidenţei contabile", punctul 23, compartimentul "Evidenţa operaţiilor privind executarea planurilor de cheltuieli", capitolul I "Mijloace fixe", punctul 45, 46, 56, capitolul V "Mijloace băneşti", punctul 134 și capitolul VII "Decontări", punctul 158. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind limitele şi tipul de instrumente în care pot investi organismele de plasament colectiv în valori mobiliare

Potrivit Hotărîrii nr. 5/15 din 31.01.2015, a fost aprobat Regulamentului privind limitele şi tipul de instrumente în care pot investi organismele de plasament colectiv în valori mobiliare.Acest regulament stabileşte limitele cu privire la tipul de instrumente în care se va investi şi ponderea maximă a investiţiilor pentru o anumită categorie, precum şi norme referitoare la fondul de garantare a plasamentelor. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 67-68 din 17.03.2015

Legea pentru completarea anexei la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător

Potrivit Legii nr. 14 din 20.02.2015, în anexa la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, compartimentul „Ministerul Afacerilor Interne" se completează cu trei poziţii noi, acte permisive, și anume:

  • Carnet de pirotehnician autorizat
  • Aviz pentru spaţiile de producere, asamblare, depozitare şi/sau comercializare a articolelor pirotehnice
  • Aviz pentru efectuarea în locuri publice a focurilor de artificii cu articole pirotehnice de divertisment din categoria 4 şi/sau cu alte articole pirotehnice din categoria P2, precum şi pentru efectuarea spectacolelor pirotehnice,  în interior sau în exterior, cu articole pirotehnice de scenă din categoria T2.

Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 59-66 din 13.03.2015

Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea completărilor la Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 119 din 6 august 2013

Prin Ordinul nr. 26 din 04.03.2015, a fost completat Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 119 din 06.08.2013. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare

Potrivit Ordinului nr. 28 din 06.03.2015, a fost aprobat Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Indicii Biroului Naţional de Statistică privind preţurile de consum

Conform Indicilor 466 din 13.03.2015, Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind indicele preţurilor de consum la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender) în februarie 2015 faţă de decembrie 2014:

  • Ianuarie 2015 - 100,8%
  • Februarie 2015 - 103,1%.

Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind reorganizarea şi dizolvarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor

Prin Hotărîrea nr. 1/11 din 16.01.2015, a fost aprobat Regulamentul privind reorganizarea şi dizolvarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor. Acest regulament stabileşte modalitatea şi procedura de reorganizare şi dizolvare/lichidare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (în continuare - OPCVM) şi  de reorganizare a societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 58 din 10.03.2015

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Prin Ordinul nr. 28 din 04.03.2015, a fost completată anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010. Astfel, lista agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, a fost completată cu 15 entități noi. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 52-57 din 06.03.2015

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2015

Prin Hotărîrea nr. 16 din 26.02.2015, a fost aprobat Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2015. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind transparenţa şi publicitatea activităţii organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor

Conform Hotărîrii nr. 62/20 din 20.12.2014, a fost aprobat Regulamentul privind transparenţa şi publicitatea activităţii organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor. Acest regulament stabileşte componenţa, modul de întocmire şi termenul de prezentare a rapoartelor specifice şi periodice la Comisia Naţională a Pieţei Financiare a societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor (SAFI) şi a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), precum şi conţinutul şi structura materialului publicitar al OPCVM. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind reglementările prudenţiale faţă de activitatea societăţii de administrare fiduciară a investiţiilor

Potrivit Hotărîrii nr. 62/21 din 20.12.2014, a fost aprobat Regulamentul privind reglementările prudenţiale faţă de activitatea societăţii de administrare fiduciară a investiţiilor. Acest regulament stabileşte norme prudenţiale privind organizarea şi funcţionarea societăţii de administrare fiduciară a investiţiilor (SAFI), şi anume cerinţe de verificare a conformităţii, de gestionare a riscurilor şi a conflictelor de interese în tranzacţiile personale, reguli de conduită, categorii de cheltuieli suportate de organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), restricţii la contractarea împrumuturilor etc. Prezentul Regulament se aplică SAFI licenţiate care prestează servicii de administrare a activelor OPCVM. Prin SAFI se subînţelege şi compania investiţională care se autoadministrează ca rezultat al obţinerii licenţei. Hotărîrea intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind modificarea Regulamentului cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura", aprobat prin Ordinul IFPS nr.562 din 04.04.2014, cu modificările şi completările ulterioare

Prin Ordinul nr. 157 din 27.02.2015, a fost modificat Regulamentul cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 562 din 04.04.2014. Astfel, punctul 31, propoziţia a doua a fost exclusă. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Băncii Naționale cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei

Conform Hotărîrii BNM nr. 44 din 26.02.2015, se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 13.5 la sută anual. De asemenea, se menţin ratele de dobândă la creditele overnight la nivelul actual de 16.5 la sută anual și la depozitele overnight la nivelul actual de 10.5 la sută anual. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...