37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.51-74 din 09 aprilie 2010 – 14 mai 2010

MO nr.51-74 din 09 aprilie 2010 – 14 mai 2010

17.05.20102.934 views

  BULETIN INFORMATIV

Nr. 4  din 17  mai 2010

Monitorul Oficial nr. 51 din 9 aprilie 2010

 -  Hotărîrea Guvernului nr. 224 din 02.04.2010 pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.519 din 20.05.2004 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de elaborare şi aprobare a Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, şi despre modul de administrare a serviciilor prestate de aceste întreprinderi.

  Conform modificărilor, lista agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare care prestează servicii pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, se avizează de Ministerul Finanţelor şi, după caz, de alte autorităţi publice centrale, se aprobă de Ministerul Economiei, cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Monitorul Oficial nr. 51 „a” din 13 aprilie 2010

- Scrisoarea Informativ – Normativă a Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale  nr. 05-757 din 07.04.2010 cu privire la determinarea valorii obiectivelor de construcţii începînd cu 1 mai 2010

Scrisoarea comunică faptul că, în temeiul art.1 pct. 1 al Convenţiei colective (nivel naţional) nr.9 din 28.01.2010 privind cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, începînd cu 1 mai 2010, determinarea valorii de deviz a obiectivelor de construcţii prin metoda de resurse se efectuează reieşind din mărimea salariului mediu pe oră al muncitorilor – constructori pe ramură – 23,82 lei/oră. Salariul mediu pe oră al muncitorilor – constructori pe ramură include toate sporurile, suplimentele, adaosurile, plăţile de stimulare şi indemnizaţiile obligatorii prevăzute de legislaţia în vigoare.

Monitorul Oficial nr. 52 - 53 din 14 aprilie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr.238 din 07.04.2010 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24.12.2007 „cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit”

Modificările se referă la Consiliului de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor – atribuţiile, componenţa nominală a acestuia şi modul de desemnare a membrilor săi.

- Hotărîrea Guvernului nr.243 din 08.04.2010 privind aplicarea „Timbrului de acciz.Marcă comercială de stat” şi „Timbru de acciz” de tip nou.

 În conformitate cu hotărîrea, se aplică începînd cu 1 aprilie 2010 „Timbru de acciz.Marcă comercială de stat” şi „Timbru de acciz” de tip nou, care vor fi confecţionate la comanda Întreprinderii de Stat „Fiscservinform”.

Comercializarea mărfurilor indigene şi de import care au fost marcate cu „Timbru de acciz.Marcă comercială de stat” şi „Timbru de acciz” puse în circulaţie de la 1 iulie 2008 şi respectiv de la 1 aprilie 2005 se va efectua pînă la 1 ianuarie 2011.

Introducerea în ţară a mărfurilor marcate cu „Timbru de acciz.Marcă comercială de stat” şi „Timbru de acciz” puse în circulaţie de la 1 iulie 2008 şi respectiv de la 1 aprilie 2005 se permit numai în cazul în care exportul acestor timbre pentru marcarea mărfurilor la producătorul străin a fost efectuat pînă la 1 aprilie 2010.

- Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Anexa nr. 1 cuprinde lista proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum şi aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora.

Anexa nr.2  cuprinde lista împrumuturilor şi granturilor, acordate Guvernului RM sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale, din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistenţă investiţională, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, impozitate la cota zero TVA.

Anexa 3 cuprinde Regulamentul privind modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică şi proiectelor de asistenţă investiţională.

Anexa 4 cuprinde Regulamentul privind modul de aplicare a impozitului pe venitul persoanelor fizice şi juridice rezidente antrenate în realizarea proiectelor de asistenţă tehnică.

- Ordinul Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale nr. 36 din 30.03.2010 pentru aprobarea Suplimentului la Lista standardelor conexe la Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcţii.

 

Monitorul Oficial nr. 54 – 55 din 16 aprilie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 278 din 14.04.2010 pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul II al anului 2010.

- Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 50 din 31.03.2010 cu privire la aprobarea listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică „Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete”

- Ordinul Serviciului Vamal nr. 87-O din 13.03.2010 cu privire la modificarea anexei nr. 8 la Ordinul nr. 346–O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”.

În legătură cu reorganizarea Serviciului vamal a fost modificată anexa nr. 8 care cuprinde nomenclatorul codurilor birourilor şi posturilor vamale

- Ordinul Serviciului Vamal nr. 128-O din 07.04.2010 cu privire la modificarea anexei nr. 8 la Ordinul nr. 346–O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”.

În legătură cu reorganizarea Serviciului vamal a fost modificată anexa nr. 8 care cuprinde nomenclatorul codurilor birourilor şi posturilor vamale

- Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 11/10 din 19.03.2010 cu privire la aprobarea Regulilor Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei.

Hotărîrea cuprinde norme privind procedura de depozitare la Depozitarul Naţional – care este participantul profesionist al pieţei valorilor mobiliare şi prestează servicii de evidenţă a drepturilor deponenţilor asupra valorilor mobiliare la Bursa de valori. „Depozitarea” – reprezintă operaţiunea depozitară, care constă în trecerea valorilor mobiliare la contul depozitar în rezultatul transferării lor la evidenţă în Depozitarul Naţional. Trăsătura caracteristică a acestei operaţiuni constă în mărirea volumului valorilor mobiliare, evidenţa cărora se ţine de către Depozitarul Naţional.

Monitorul Oficial nr. 56 – 57 din 20 aprilie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 271 din 13.04.2010 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în hotărîrea Guvernului nr.761 din 31.07.2000 „cu privire la compensaţiile nominative pentru unele categorii de populaţie”

-  Hotărîrea Guvernului nr.272 din 13.04.2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico – profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii.

Conform modificărilor „Specialiştii pentru activităţi de proiectare în construcţii care solicită atestarea tehnico-profesională trebuie să posede studii superioare sau medii speciale.

- Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.44/8 din 08.10.2009 privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la raportarea asociaţilor de economii şi împrumut.

Instrucţiunea stabileşte reguli de întocmire şi prezentare a rapoartelor specializate de către asociaţiile de economii şi împrumut. Acestea se obligă să prezinte rapoarte la Comisia Naţională a Pieţei Financiare. Instrucţiunea cuprinde 10 anexe cu formularele rapoartelor care trebuiesc prezentate.

Monitorul Oficial nr. 58 – 60 din 23 aprilie 2010

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 47 din 31.03.2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură”.

A fost aprobat un nou formular al facturii – care se întocmeşte pentru livrările de active şi servicii (lucrări) neimpozabile cu TVA în cazurile:

- înstrăinării activelor cu transmiterea dreptului de proprietate;

- prestării serviciilor şi executării lucrărilor;

- transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial, precum şi înafara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate în cazul transmiterii activelor la prelucrare, păstrare, expertiză.

- transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune.

Monitorul Oficial nr. 61 din 26 aprilie 2010

- Legea nr. 61 din 23.04.2010 pentru modificarea art. 111 din Codul Muncii

Conform modificării ziua de 27 august (zi de sărbătoare nelucrătoare) a fost redenumită – Ziua Independenţei.

- Hotărîrea Parlamentului nr.62 din 23.04.2010 pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele de sărbătoare, zile comemorative şi la zilele de odihnă.

Conform completărilor 27 aprilie a fost declarată zi comemorativă – Ziua drapelului de Stat.

Monitorul Oficial nr. 62-63 din 27 aprilie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 293 din 19.04.2010 cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situaţiei de la 1 ianuarie 2010.

- Hptărîrea Guvernului nr.297 din 20.04.2010 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în hotărîrea Guvernului nr. 250 din 09.03.2005 „cu privire la aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”.

Monitorul Oficial nr. 64-65 din 30 aprilie 2010

- Legea nr. 304-XVI din 25.12.2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 140-XV din 10.05.2001 privind Inspecţia Muncii.

Legea a fost completată cu capitolul IV¹ care se referă la „modul, condiţiile şi procedura de efectuare a controlului de stat şi de eliberare a avizelor privind introducerea în fabricaţie a prototipurilor noi de echipamente tehnice şi echipamente individuale de protecţie şi de lucru”.

Astfel conform legii controlul de stat poate fi :

1. Control de fond, care are drept obiectiv verificarea în ansamblu a respectării legislaţiei muncii, securităţii sănătăţii în muncă.

2. Control tematic, care are drept obiectiv verificarea respectării legislaţiei  în anumite perioade de timp sau în anumite domenii de activitate, precum şi verificarea respectării unor aspecte ale legislaţiei muncii.

3. Control inopinat care se efectuează în baza petiţiilor, sesizărilor, la cercetarea accidentelor, etc.

La efectuarea controlului se verifică:

- contractele individuale de muncă;

- timpul de muncă şi timpul de odihnă;

- normele de muncă;

- garanţiile şi compensaţiile ce decurg din relaţiile de muncă;

- disciplina muncii;

- securitatea şi sănătatea în muncă;

- răspunderea materială potrivit legislaţiei muncii;

- carnetele de muncă.

Conform modificărilor, pentru obţinerea avizelor privind introducerea în fabricaţie a prototipurilor noi de echipamente tehnice şi echipamente individuale de protecţie şi de lucru, producătorul trebuie să depună o cerere scrisă în acest sens către Inspecţia Muncii.

- Hotărîrea Guvernului nr. 315 din 26.04.2010 pentru aprobarea regulilor sanitar-veterinare privind subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman.

- Hotărîrea nr. 60/12 din 24.12.2009 cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la conţinutul, modul de întocmire, prezentare şi publicare a dărilor de seamă specializate ale participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare.

- Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei nr.CCE-29 din 15.03.2010 prin care a fost aprobat Formularul de notificare privind crearea, extinderea, fuzionarea şi lichidarea asociaţiilor de agenţi economici în conformitate cu art. 17 alin (2) din legea nr.1103-XIV din 30.06.2000.

Decizia Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control nr.26-11/3-22/01-2010 din 14.04.2010  privind excluderea din Registrul unic al maşinilor de casă şi control a modelului „DATECS FP-260SV”.

Monitorul Oficial nr. 66-67 din 4 mai 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 326 din 30.04.2010 cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.952 din 11.08.2008 „cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a concursurilor pentru stimularea contribuabililor”

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 83 din 29.04.2010 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei.

Conform hotărîrii se menţine rata de bază, aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt, pînă la 7,0 la sută anual.

Se menţine ratele de dobîndă:

- la creditele overnight în mărime de 10,0 la sută anual;

- la depozitele overnight în mărime de 4,0 la sută anual.

Se stabileşte rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) în mărime de 7,0 la sută anual.

Monitorul Oficial nr. 68-69 din 7 mai 2010

- Hotărîrea Guvernului nr.344 din 03.05.2010  cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.128 din 8 februarie 2008.

Prin această hotărîre se aprobă componenţa nominală a Consiliului consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor.

- Ordinul Ministerului Economiei nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 48 din 31 martie 2010 cu privire la aprobarea Normelor de recunoaştere a certificatelor internaţionale de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului.

- Raportul Ministerului Transportului şi Infrastructurii Drumurilor al privind utilizarea fondului rutier în perioada anului 2009.

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 57 din 26.03.2010 cu privire la modificare şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.

A fost modificat regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc (aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 269 din 17.10.2001).

Conform completărilor, pct. 9 s-a completat cu un nou alineat care prevede că capitalul social al băncilor:

Începînd cu 31 decembrie 2010 cuantumul capitalului social se stabileşte în mărime de 100 mil. lei.

Începînd cu 31 decembrie 2011 cuantumul capitalului social se stabileşte în mărime de 150 mil. lei

Începînd cu 31 decembrie 2012 cuantumul capitalului social se stabileşte în mărime de 200 mil. lei

Monitorul Oficial nr. 70-71 din 11 mai 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 341 din 03.05.2010 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

Prin această hotărîrea au fost modificate un şir de acte normative, cele mai importante fiind:

1. Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 12.05.1998. Conform modificărilor „metalele preţioase obţinute în urma prelucrării şi afinării acestora se vînd pe piaţa internă de către persoanele fizice şi juridice, inclusiv finanţate de la buget, în baza contractelor încheiate între părţi la preţuri de piaţă”                                                          

2. Hotărîrea Guvernului nr.72 din 30 ianuarie 2004 „privind implementarea Legii cu privire la arendă în agricultură”. Conform modificărilor a fost modificat tariful (621,05) pentru calcularea cuantumului minim al plăţii pentru arenda terenurilor. Astfel, calculul se face în modul următor:

 

Terenul arendat (numărul cadastral)

Suprafaţa

(ha)

Bonitatea (grade)

Grad-hectare

Tarifele lei/grad/ha

Preţul normativ

Plata minimală

pentru arendă

2%

lei

1

2

3

4=2x3

5(621,05)

6=4x5

7

8=6x7:100

 

3. Hotărîrea Guvernului nr. 238 din 29.02.2008 „privind aplicarea Standardelor Internaţionale de raportare Financiară pe teritoriul Republicii Moldova”. Conform modificărilor, entităţile de interes public vor aplica Standardul Internaţional de Raportare Financiară 1 „Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară”, cu începere de la 1 ianuarie 2011.

- Hotărîrea Guvernului nr.370 din 06.05.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Zona Economică Liberă „Bălţi”.

Regulamentul prevede care este statutul Zonei Economice Libere „Bălţi”, organele administrării precum modul de obţinere de către agenţii economici a statutului de rezident al zonei libere.

Monitorul Oficial nr. 72-74 din 14 mai 2010

- Regulamentul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova cu privire la eliberarea carnetelor ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor.

Regulamentul reglementează procedura de completare, autentificare şi emitere a carnetelor ATA. Carnet ATA – reprezintă titlu de admitere temporară, folosit pentru admiterea temporară a mărfurilor, cu excepţia mijloacelor de transport. Carnetul ATA este emis de Camera de Comerţ şi Industrie. Mărfurile care cad sub incidenţa carnetului ATA la admiterea temporară şi exportul temporar al acestora în/din Republica Moldova sunt stipulate în anexele ale Convenţiei  privind admiterea temporară adoptată la Istambul la 26 iulie 1990,

 

Informaţii utile din domeniul legislaţiei muncii.

Zilele de sărbătoare nelucrătoare.

Pe paginile revistei „Кадры и заработная плата, (pag.83)  Tudor Capşa – doctor în drept, consilier de stat de clasa I, scrie despre faptul că menţinerea salariului mediu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare indicate la art. 111 din Codul Muncii, trebuie efectuată la toţi salariaţii, fără excepţie, indiferent de funcţia deţinută,  munca prestată ori sistemul de retribuire a muncii lor (inclusiv si salariaţii cu salarii lunare stabile). Temei – Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale (ratificat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 217-XII din 28 iulie 1990)

Menţinerea salariului mediu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare pentru salariaţii care se află în concediu din cont propriu în ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare.

În conformitate cu art.75 alin (1) din codul muncii şi ale pct.13 din Modul de calculare a salariului mediu aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.426 din 26.04.2004 salariul mediu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare nu se menţine angajaţilor care, în intervalul de timp al lunii calendaristice ce conţine zile de sărbătoare nelucrătoare, nu a activat în urma suspendării contractului individual de muncă, conform art.76, 77, 78, şi 80 din codul muncii. În caz de acordare a concediului neplătit pe o durată mai mică de o lună, suspendarea contractului individual de muncă nu este prevăzută de lege, fapt ce suplimentar exclude orice temei legal din partea angajatorului de a refuza menţinerea (plata) salariului mediu lucrătorului pentru ziua de sărbătoare nelucrătoare respectivă.

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086

Optimaudit.jpg

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...