37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 49 – 78 din 1 martie 2016 – 31 martie 2016

MO nr. 49 – 78 din 1 martie 2016 – 31 martie 2016

04.04.20165.351 views

Monitorul Oficial nr. 78 din 29.03.2016

Constituția Republicii Moldova* din 29.07.1994

A fost republicată Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994, cu modificările și completările acesteia.

Monitorul Oficial nr. 69-77 din 25.03.2016

Legea privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor

A fost aprobată Legea nr. 8 din 26.02.2016, privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor, care are scopul de a asigura un nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi o bună funcţionare a pieţei interne. Prezenta lege se aplică, în condiţiile şi în limitele stabilite de prevederile sale, oricărui contract încheiat între un comerciant şi un consumator, inclusiv contractelor de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, contractelor de  furnizare a gazelor naturale, contractelor de furnizare a energiei electrice sau contractelor de furnizare a energiei termice, în măsura în care aceste utilităţi sînt furnizate pe bază contractuală. Prezenta lege intră în vigoare după expirarea unei perioade de 6 luni de la data publicării.

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcţiilor cu privire la aprobarea standardului ocupațional „1041007 Mașinist la automacara"

Conform Ordinului nr. 41 din 16.03.2016, a fost aprobat standardul ocupațional pentru profesia muncitorească "1041007 Mașinist la automacara". Mașinistul la automacara este o persoană instruită şi autorizată să manevreze automacarale, indiferent de tipul şi destinaţia acestora. Acest lucru presupune o activitate complexă, care depinde de foarte mulţi factori cum sunt: tipul macaralei, tipul şi categoria sarcinilor manipulate, gradul de securitate asigurat pentru utilajul condus şi pentru marfa manipulată şi personalul din raza de acţiune a macaralei auto, gradul de optimizare al procesului de manipulare a sarcinilor, profesionalismul în activitate, aplicarea normelor de securitate și sănătate şi de protecţie a mediului înconjurător precum şi a prescripţiilor tehnice. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcţiilor cu privire la aprobarea standardului ocupațional „732038 Tîmplar în construcții"

Potrivit Ordinului nr. 42 din 16.03.2016, a fost aprobat standardul ocupațional pentru profesia muncitorească "732038 Tîmplar în construcții". Meseria Tîmplar în construcții se exercită în sectorul/ramura construcţiilor, pe şantierele de construcţii în cadrul companiilor de diferite dimensiuni (mari, mici sau mijlocii), care execută lucrări de construcţii civile, industriale, de uz gospodăresc. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcţiilor cu privire la aprobarea standardului ocupațional "732002 Asfaltobetonist"

Prin Ordinul nr. 43 din 16.03.2016, a fost aprobat standardul ocupațional pentru profesia muncitorească "732002 Asfaltobetonist". Ocupaţia de asfaltobetonist se practică în domeniul lucrărilor de construcții și construcții civile (construcţii de drumuri, şosele și piste de aviație) şi presupune desfăşurarea unor activităţi specifice de pregătire a stratului suport şi de aşternere pe acesta a mixturilor asfaltice. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcţiilor cu privire la aprobarea standardului ocupațional „732031 Placator cu plăci"

Conform Ordinului nr. 44 din 16.03.2016, a fost aprobat standardul ocupațional pentru profesia muncitorească "732031 Placator cu plăci". Meseria de placator cu plăci face parte din categoria ocupaţiilor dominante. Este o ocupaţie destul de solicitată în ultima perioadă datorită revigorării sectorului construcţiilor, în special al realizării clădirilor de locuit cu regim mic de înălţime, din materiale locale. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Protocol-Acord al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare privind modificarea şi completarea Convenţiei colective (nivel de ramură) pentru anii 2015-2017

Potrivit Protocolului nr. 443 din 25.03.2016, a fost modificată și completată Convenţia colectivă (nivel de ramură) pentru anii 2015-2017. Prin urmare, tabela din punctul 24 va avea un nou conținut, conform căreia salariul tarifar pentru categoria I de calificare în agricultură a fost mărit de la 1650 lei la 1950 lei, pentru mecanizatori, salariaţi calificaţi şi lucrători din sectorul zootehnic - de la 1800 la 2000 lei, în piscicultură de la 1650 la 1950 lei etc. Totodată, conform completării punctului 42, la întreprinderile unde activitatea de producere prevede necesitatea îndeplinirii lucrărilor în orele nocturne, pentru lucrătorii care îndeplinesc aceste lucrări, de acordat un concediu suplimentar pentru minim 40 de schimburi nocturne lucrate pe parcursul anului - cîte o zi pentru fiecare an lucrat, dar nu mai mult de 4 zile. Pentru munca în 2 schimburi, fără ore nocturne - căte o zi pentru doi ani lucraţi, dar nu mai mult de 2 zile. Prezentul Protocol-Acord intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 59-67 din 18.03.2016

Legea pentru modificarea anexei de la articolul I al Legii nr. 172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor

Conform Legii nr. 5 din 25.02.2016, a fost modificată anexa de la articolul I al Legii nr. 172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor. Prin urmare, a fost modificată taxa vamală la import (%) existentă la mai multe poziții tarifare (fire din filamente sintetice (altele decât ața de cusut), necondiţionate pentru vânzarea cu amănuntul, inclusiv monofilamentele sintetice sub 67 decitex din nailon sau din alte poliamide cu grosimea firului simplu de maximum 50 tex; piei prelucrate după tăbăcire sau după uscare şi piei pergamentate de bovine (inclusiv de bivoli) sau de ecvidee, epilate, chiar şpăltuite, altele decât cele de la poziţia 4114 de ecvidee; etc.) cu taxa vamală la import de 1%. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul vitivinicol"

Potrivit Hotărîrii nr. 282 din 11.03.2016, a fost aprobat Conceptul tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul vitivinicol". Registrul reprezintă o totalitate sistematizată de date despre parcelele viticole cu suprafața mai mare de 0,15 ha, despre unitățile vinicole şi despre trasabilitatea produselor vitivinicole (recolta de struguri, cantitatea produselor vitivinicole fabricate şi a celor aflate în stoc). Registrul se formează cu ajutorul Sistemului informațional automatizat „Registrul vitivinicol", care va asigura formarea Registrului pentru gestiunea ulterioară şi prezentarea informației actualizate autorităților administrației publice, persoanelor fizice şi juridice, în modul stabilit de legislația Republicii Moldova. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea standardelor ocupaționale „1012003 Frizer" și „1013002 Bucătar"

Prin Ordinul nr. 35 din 02.03.2016, au fost aprobate standardele ocupaționale pentru profesiile muncitorești „1012003 Frizer" și „1013002 Bucătar". Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Conform Ordinului nr. 38 din 12.03.2016, a fost completată Lista agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, aprobată prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 66 din 04.05.2010, cu 12 entități noi. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la modificarea şi completarea Ordinelor ministrului finanţelor nr. 83 din 7 iulie 2011 şi nr. 43 din 24 martie 2014

Potrivit Ordinului nr. 20 din 29.02.2016, a fost modificat și completat Ordinul ministrului finanţelor nr. 83 din 7 iulie 2011 cu privire la aprobarea Programului de examinare pentru conferirea calităţii de auditor pentru auditul general. Astfel, au fost efectuate modificări de redacție la pct. 5, tema 18 din Compartimentul II Contabilitatea  financiară. Din Compartimentul VI Gestiunea tehnologiilor informaţionale şi a sistemelor computerizate a fost exclusă Nota, iar Compartimentul „Bibliografie", Manuale a fost modificat și completat cu 3 manuale noi. Din denumirea Regulamentului provizoriu privind controlul extern al calităţii lucrărilor de audit, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 43 din 24.03.2014 „a fost exclus cuvântul „provizoriu". Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

Prin Ordinul nr. 21 din 01.03.2016, a fost modificată și completată anexa nr.8 „Clasificaţia programelor: B. Activități" din Clasificaţia bugetară, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 208 din 24.12.2015. Astfel, a fost modificat codul 00047 "Transferuri interbugetare categoriale" cu „Alte transferuri interbugetare" și au fost adăugate 17 coduri noi. Totodată, anexa nr.11 "Clasificația economică" a fost completată cu 4 coduri noi, unul fiind modificat. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de completare a ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului bugetar în lei moldoveneşti, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 186 din 24 decembrie 2013

Conform Ordinului nr. 22 din 01.03.2016, a fost modificat și completat Regulamentul cu privire la modul de completare a ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului bugetar în lei moldoveneşti, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 186 din 24 decembrie 2013. Astfel, la punctul 1.9 litera a) sintagmele "(filialei prestatorului)" se exclud. Totodată, a suferit modificări și 1.11 "DESTINAȚIA PLĂȚII". Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 83 din 10.06.2013

Potrivit Ordinului nr. 28 din 12.03.2016, au fost efectuate modificări de redacție în Ordinul Ministerului Finanțelor nr.83 din 10 iunie 2013 cu privire la autorizarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor drept autoritate competentă de eliberare a formelor ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova. Totodată, inspectoratele fiscale de stat teritoriale și Direcția generală administrarea marilor contribuabili din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lingă Ministerul Finanțelor vor putea elibera Formularul-tip Forma CCR-15 „Cerere de eliberare a certificatului de rezidență". Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare cu privire la aprobarea Standardelor ocupaționale pentru unele profesii muncitorești

Prin Ordinul nr. 29 din 17.02.2016, au fost aprobate standardele ocupaționale pentru profesiile muncitorești: apicultorprelucrător mezeluri și controlor prоduse alimentare. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare cu privire la modificarea Ordinului nr.120 din 17 iunie 2015

Conform Ordinului nr. 35 din 24.02.2016, a fost modificat Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr.120 din 17 iunie 2015 „Cu privire la acordarea sprijinului financiar producătorilor de fructe şi struguri pentru recolta anului 2014". Astfel, Anexa nr.1, Tabelul A. „Lista întreprinderilor de producere a fructelor", a fost completată cu 3 entități noi, iar Anexa nr. 4 „Lista colectorilor de struguri contractaţi de către întreprinderile de procesare în anul 2014", a fost completată cu 2 entități noi. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare cu privire la norma de consum a motorinei la efectuarea lucrărilor agricole

Potrivit Ordinului nr. 39 din 01.03.2016, a fost aprobată norma de consum a motorinei pentru 1 ha de teren agricol în condiţiile aplicării tehnologiei standarde în mărime de 110,96 litri. Pentru mai multe detalii accesați aici. Prezentul Ordin intră în vigoare la 31 martie 2016.

Informaţia Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei cu privire la mărimea salariului mediu lunar pe ţară pentru anul 2015

Prin Informația nr. 410 din 18.03.2016, MMPSF aduce la cunoştinţa agenţilor economici că, potrivit datelor statistice, salariul mediu lunar pe ţară pentru anul 2015 constituie 4610,9 lei. Mărimea indicată a salariului mediu se va aplica în mod obligatoriu la recalcularea sumelor de compensare a pagubei suportate de cetăţeni în legătură cu pierderea capacităţii de muncă sau a unei afecţiuni profesionale, cu începere de la 1 aprilie 2016. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Indicii Biroului Naţional de Statistică a preţurilor de consum

Conform Indicilor nr. 412 din 18.03.2016, Biroul Naţional de Statistică a comunicat datele privind Indicele Preţurilor de Consum (IPC) la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender) în luna februarie 2016 faţă de decembrie 2015:

  • Ianuarie - 100,7%
  • Februarie - 100,1%

Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică privind tarifele la energia electrică

Potrivit Hotărîrii nr. 75 din 12.03.2016, au fost aprobate noile tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de către Î.C.S. „RED Union Fenosa", S.A., „RED Nord" S.A. şi „RED Nord-Vest" S.A., diferențiate în funcție de nivelul tensiunii rețelelor electrice de distribuție, precum și noile tarifele reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" S.R.L. și S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord", diferențiate în funcție de punctele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali. Totodată, se abrogă Hotărîrea Consiliului de administrație al ANRE nr. 153/2015 din 18 iulie 2015. Prezenta hotărâre intră în vigoare din 1 aprilie 2016.

Monitorul Oficial nr. 55-58 din 11.03.2016

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1223 din 26.08.2014

Potrivit Ordinului nr. 161 din 02.03.2016, a fost modificată Instrucțiunea privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1223 din 26.08.2014. Astfel, conform noului cuprins al punctului 7, persoanele fizice, pentru a beneficia de serviciile fiscale electronice, se vor autentifica pe portalul www.servicii.fisc.md. Anterior, după înregistrare pe portal, persoanele trebuiau să se prezinte la oficiul operatorului cu buletinul de identitate și copia acestuia, și încheiau un acord-tip de conectare, ceea ce nu mai este nevoie conform noii modificări. Totodată, conform noului text al punctului 11, întocmirea, semnarea, transmiterea și recepționarea documentelor fiscale electronice se va efectua prin intermediul serviciilor fiscale electronice de pe portalul www.servicii.fisc.md. Prin urmare, au fost abrogate anexa 2 și anexa 4 a acestei instrucțiuni. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Monitorul Oficial nr. 49-54 din 04.03.2016

Hotărîrea Guvernului cu privire la Registrul garanţiilor reale mobiliare

Conform Hotărîrii nr. 210 din 26.02.2016, a fost aprobat Regulamentul cu privire la ținerea Registrului garanţiilor reale mobiliare. Registrul garanţiilor stabileşte modul de ţinere a acestuia, accesul şi plata pentru înregistrarea şi furnizarea informaţiei din Registrul garanţiilor, securitatea şi integritatea informaţiei din Registrul garanţiilor, procedura de înregistrare a garanţiei, modificarea şi radierea informaţiei din Registrul garanţiilor. Registrul garanţiilor este un registru public care se ţine în scopul înregistrării gajului bunurilor mobile, leasingului financiar şi a altor drepturi de garanţie asupra bunurilor mobile şi pentru a asigura consultarea Registrului garanţiilor şi obţinerea extraselor din el de către orice persoană.Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de o lună din data publicării, cu excepția pct. 12, 25 și 26 din Regulamentul cu privire la ţinerea Registrului garanțiilor reale mobiliare.

Hotărîrea Guvernului cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010

Potrivit Hotărîrii nr. 220 din 01.03.2016, a fost completată Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidență tratatelor internaționale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum și aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile și serviciile destinate acestora (Anexa nr.1), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, cu 16 proiecte noi. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010

Prin Hotărîrea nr. 239 din 02.03.2016, a fost completată Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidență tratatelor internaționale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum și aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile și serviciile destinate acestora (Anexa nr.1), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, cu 3 proiecte noi. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare cu privire la aprobarea Standardelor ocupaționale pentru unele profesii muncitorești

Conform Ordinului nr. 27 din 16.02.2016, au fost aprobate Standardele ocupaționale pentru profesiile muncitorești Cultivator legume şi fructe și Tractorist-maşinist în producţia agricolă. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea anexei nr.5 la Ordinul nr.56-O din 21.02.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a RM de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate"

Potrivit Ordinului nr. 34 din 11.02.2016, a fost modificat punctul 10 din Anexa nr.5 "Normele de completare a formularului tipizat TV-14", aprobată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.56-O din 21.02.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice. Prin urmare, Rubrica 8 "Regim extins" se va completa la necesitate cu codurile facilităţilor fiscale şi vamale stabilite în Anexa nr.5.1 sau la solicitarea acordării unui tratament tarifar preferenţial, conform prevederilor Protocolului II al Acordului de Asociere RM-UE cu indicarea codului "200". Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naţionale a Moldovei

Prin Hotărîrea nr. 36 din 25.02.2016, BNM a hotărât să diminueze rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 0.5 puncte procentuale, de la 19.5 până la 19.0 la sută anual. Totodată, se diminuează ratele de dobândă la creditele overnight cu 0.5 puncte procentuale, de la 22.5 până la 22.0 la sută anual și la depozitele overnight cu 0.5 puncte procentuale, de la 16.5 până la 16.0 la sută anual. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...