37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.47-66 din 03 martie – 31 martie 2009

MO nr.47-66 din 03 martie – 31 martie 2009

30.03.20091.870 views

Monitorul Oficial nr. 47-48 din 3 martie 2009

- Legea nr. 16-XVI din 03.02.2009 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Prin aceasta lege au fost aduse modificări codului penal al R.M. Conform modificărilor s-a introdus o nouă componenţă de infracţiune, conform căreia vor purta răspundere penală (amendă în mărime de la 400 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul societăţii, de la 200 la 240 ore, în ambele cazuri cu privarea dreptului de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani) persoanele  care vor conduce mijlocul de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat  sau  în stare de ebrietate produsă de alte substanţe. Gradul avansat de ebrietate alcoolică presupune starea persoanei care are concentraţia de alcool în sînge de la 0,8 g/l şi mai mult şi concentraţia vaporilor de alcool în aerul expirat de la 0,4 mg/l şi mai mult.  De asemenea, se va pedepsi penal refuzul, împotrivirea sau eschivarea conducătorului mijlocului de transport de la testarea alcoolscopică, de la examenul medical în vederea stabilirii stării de ebrietate şi a naturii ei, sau de la recolatrea probelor biologice în cadrul acestui examen. Dacă aceste acţiuni au fost săvîrşite de o persoană care nu deţine permis de conducere, sau care este privată de acest drept, atunci sancţiunea poate fi - amendă (700 la 800 unităţi concenţionale), sau  muncă neremunerată (200 – 240 de ore), sau închisoare pînă la un 1 an”.

- Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 11 din 22.01.2009 cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate.

- Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 15 din 22.01.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de eliberare de către bănci a permisurilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova.

Amintim că conform art. 31 alin (3) din Legea  nr.62-XVI din 21.03.2008 „băncile licenţiate eliberează persoanelor juridice rezidente şi nerezidente permisiuni pentru întroducerea în/scoaterea mijloacelor băneşti din R.M la solicitarea scrisă a persoanelor juridice, pe numele persoanelor fizice reprezentanţi ai acestora, în cazul în care întroducerea în/scoaterea din R.M. a numerarului în monedă naţională şi în valută străină şi a cecurilor de călătorie în valută străină se efectuează prin intermediul perosanelor fizice reprezentanţi ai persoanelor juridice în cauză, în următoarea situaţie:

- de către persoanele juridice rezidente – în scopul:

 a) achitării în numerar a cheltuielilor ce ţin de deplasarea salariaţilor detaşaţi în străinătate, în cazul restituirii de către salariaţi a mijloacelor menţionate,

 b) în cazul achitării în numerar de către persoanele juridice rezidente care activează în domeniul aviaţiei civile a cheltuielilor legate de deservirea navelor pe aeroporturile străine în cazul efectuării unor curse neregulate (charter), a unor rute speciale (cu şefi de stat, de guvern la bord) sau al aterizării din motive tehnice,

 c) în scopul testării dispozitivelor automate de procesare a monedelor şi bancnotelor în monedă naţională, (după testare, dar nu mai tîrziu de 6 luni de la data scoaterii numerarul scos se reîntroduce în R.M.)”

- de către persoanele juridice nerezidente în scopul:

 a) eliberării numerarului de către misiunile diplomatice, oficiile consulare, alte reprezentanţe oficiale ale statelor străine, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în R.M. şi organizaţiile internaţionale în favoarea persoanelor fizice în cadrul activităţii acestor instituţii pe teritoriul R.M.

 b) utilizării numerarului de către persoanele juridice nerezidente care implimentează proiecte de asistenţă tehnică/ de finanţare străină pentru Republica Moldova, în scopuri legate de implimentarea proiectelor menţionate, numai în raport cu persoanele fizice,

 c) primirii numerarului ca urmare a închiderii conturilor lor la bănci licenţiate – dacă soldul contului respectiv este nesemnificativ, iar transferarea acestuia din R.M este iraţională din punc de vedere al costului de transfer.

 Pentru obţinerea permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din R.M persoana împuternicită a persoanei juridice prezintă la banca licenţiată solicitarea scrisă privind eliberarea permisiunilor, autentificată de persoanele indicate in fişa cu specimene de semnături şi cu aplicarea ştampilei.

Suma maximă pentru care se perfectează o permisiune este de 50000 euro (sau echivalentul lor, care se determină prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc, valabil la ziua eliberării mijloacelor băneşti din contul perosoanei juridice respective).

- Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 22.01.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile de acordare rezidenţilor a creditelor în valută străină de către băncile licenţiate.

Conform hotărîrii, băncile licenţiate au dreptul să acorde rezidenţilor credite în orice valută străină.Dacă creditele, sau o parte din acestea care se acordă de către băncile licenţiate în valută străină sunt destinate pentru efectuarea plăţilor/transferurilor care conform legislaţiei valutare urmează a fi efectuate în lei moldoveneşti, debitorii sînt obligaţi să vîndă băncilor licenţiate contra lei moldoveneşti sumele respective ale creditelor şi să le utilizeze conform destinaţiei numai în lei moldoveneşti.

Băncile licenţiate de asemenea, pot acorda credite în valută străină persoanelor fizice cu condiţia utilizării acestora fără numerar sau în străinătate cu utilizarea cardurilor.

Băncile licenţiate urmează să verifice utilizarea creditelor de către debitori în conformitate cu contractele de credit.

 Monitorul Oficial nr. 49-50 din 6 martie 2009

- Legea nr. 300-XVI din 25.12.2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1453-XV din 08.11.2002 cu privire la notariat.

Modificările au caracter de redacţie.

- Ordinul Comisiei Electorale Centrale nr.17 din 23.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a concurenţilor electorali a creditelor fără dobîndă la desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile din 05.04.2009.

Creditul fără dobîndă din bugetul de stat se eliberează partidelor, organizaţiilor social – politice şi candidaţilor independenţi pentru susţinerea financiară în campania electorală cu condiţia rambursării  şi utilizării lui conform destinaţiei. Concurenţii electorali care au obţinut mai puţin de trei la sută din voturile valabil exprimate pe întreaga ţară sau în circumscripţiile respective, inclusiv candidaţii independenţi care nu au fost aleşi, vor restitui creditele primite din bugetul de stat în termen de 2 luni de la data încheierii votării. Ceilalţi concurenţi electorali vor restitui creditele în termen de 4 luni de la data încheierii votării.

- Hotărîrea Băncii Naţionale nr. 23 din 29.01.2009 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare.

Monitorul Oficial nr. 51-52 din 10 martie 2009

- Hotărîrea Guvernului nr. 138 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea unor reglementări tehnice.

 Această hotărîre în temeiul legii 420-XVI din 22.12.2006 privind reglementarea tehnică aprobă:

- la anexa nr. 1 „Reglementarea tehnică „cerinţe esenţiale de securitate faţă de axplozivii de uz civil şi condiţiile privind plasarea lor pe piaţă”.

- la anexa nr. 2 „Reglementarea tehnică „Cerinţe de securitate faţă de echipamentele individuale de protecţie”.

- la anexa nr. 3 „Reglementarea tehnică „Echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive”.

- Hotărîrea Guvernului nr. 172 din 02.03.2009 pentru completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1449 din 24.12.2007 „privind carnetul de muncă”.

  Conform acestei hotărîri, punctul 3 din Regulamentul privind completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă, a fost completat cu un nou alineat, cu următorul cuprins:

„deţinerea mai multor carnete de muncă de model nou atrage nulitatea de drept a înscrierilor din toate carnetele de muncă deţinute, cu excepţia celui eliberat iniţial şi a celui întocmit suplimentar potrivit punctul 10 din Regulament”, adică cu excepţia carnetului de tip nou în care sunt completate toate paginile.

Informaţii utile din domeniul legislaţiei muncii.

Regulamentul Intern al Unităţii – este un act juridic obligatoriu pentru orice unitate care se aprobă prin ordinul (dispoziţia, decizia, etc.,) angajatorului cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor.

Pentru a evita careva neclarităţi, codul Muncii la art.199 expres stabileşte care sunt clauzele obligatorii ale unui regulament intern. Astfel, acesta trebuie să conţină clauze referitoare la:

-          protecţia şi igiena muncii la unitate;

-          drepturile, obligaţiile şi răspunderea angajatorului şi salariaţilor;

-          disciplina muncii la unitate;

-          respectarea principiului nediscriminării şi eliminarea oricărei forme de lezare a demnităţii în muncă;

-          abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;

-          regimul de muncă şi de odihnă.

Trebuie de menţionat ca aceste clauze nu sunt exhaustive, astfel regulamentul intern al unităţii poate conţine şi alte clauze cum ar fi de exemplu genurile principale de activitate ale unităţii, cele mai specifice momente, etc.

Regulamentul intern al unităţii trebuie adus la cunoştinţa salariaţilor sub semnătură şi produce efecte juridice pentru salariaţi din momentul încunoştinţării. Este binevenit ca regulamentul să fie afişat în toate subdiviziunile structurale.

Sistemul netarifar de salarizare. Conform modificărilor şi completărilor ce au avut loc în codul muncii şi legea salarizării, introduse prin Legea nr. 242-XVI din 20.11.2008, sistemele netarifare de salarizare reprezintă modalităţi de diferenţiere a salariilor în dependenţă de performanţele individuale şi/sau colective şi funcţia deţinută de salariat.Criteriile şi normele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariatului se stabilesc de către angajator, prin negociere cu sindicatele sau reprezentanţii salariaţilor. Astfel, în sistemul netarifar există doar cuantumul minim garantat al salariatului în sectorul real, care reprezintă valoarea minimă obligatorie a retribuţiei muncii garantată de către stat pentru munca prestată de saraiaţi în sectorul real. Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real se reexaminează anual, în funcţie de creşterea sumară anuală a indicelui preţurilor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel naţional.

Monitorul Oficial nr. 53-54 din 13 martie 2009

- Legea nr. 11-XVI din 03.02.2009 pentru modificarea Legii pentru  şi completarea Legii nr. 282-XV din 22.07.2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase.

Conform completărilor şi modificărilor:

- activitatea cu metale preţioase include, pe lîngă introducerea în şi scoaterea din ţară mai presupune şi expedierea acestora.

- Visteriei de stat i-au fost excluse atribuţiile şi funcţiile aferente activităţii cu metale şi pietre preţioase.

- persoanelor care desfăşoară activitate de întreprinzător li se interzice obţinerea, cu titlu de donaţie, a metalelor preţioase şi pietrelor preşioase.

- capitolul III al legii se modifică şi cuprinde dispoziţii care se referă la organizarea activităţii (licenţierea activităţii, condiţiile licenţierii, sistarea licenţei) cu metale preţioase şi a funcţionării caselor de amanet.

- Anexa la lege cuprinde Lista serviciilor şi tarifele pentru probarea şi marcarea articolelor din metale preţioase, analiza metalelor preţioase, expertizarea şi diagnosticarea pietrelor preţioase.

- Hotărîrea Guvernului nr. 182 din 05.03.2009 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 09.03.2005

Se completează lista agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul R.M solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota 0.

- Hotărîrea Guvernului nr. 182 din 10.03.2009 cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.1363 din 29.11.2006.

Hotărîrea se completează cu norme care prevăd şi importul de lapte şi produse lactate, astfel „importul produselor lactate de către agenţii economici – procesatori se va efectua pe tot parcursul anului, în baza autorizaţiilor eliberate de Comisia specială, conform programelor anuale de activitate proprii, aprobate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”.

- Hotărîrea Guvernului nr. 197 din 10.03.2009 cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat.

 Se stabileşte coeficientul indexării prestaţiilor în anul 2009 în mărime de 20%.

De la 1 aprilie 2009 cuantumul pensiei minime indexate constituie:

507,55 lei – mărimea pensiei pentru limită de vîrstă pentru lucrătorii din agricultură;

570,11 lei – mărimea pensiei pentru limită de vîrstă a celorlalţi beneficiari de pensii pentru limită de vîrstă;

405,58 lei – mărimea pensiei de invaliditate de gradul I;

391,66 lei – mărimea pensiei de invaliditate de gradul II;

275,78 lei – mărimea pensiei de invaliditate de gradul III.

- Hotărîrea  Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologii Informaţionale pentru aprobarea Regulamentului cu privire la interconectare.

Prezentul Regulamentul stabileşte principiile şi procedura de interconectare a reţelelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice, de furnizare a accesului la reţele şi la infrastructura asociată, în scopul:

- promovării concurenţei pe piaţa reţelelor şi serviciilor;

- asigurării conectivităţii între utilizatorii finali ai reţelelor interconectare şi serviciilor;

- asigurării interconectării transparente şi nediscriminatorii şi interoperabilităţii reţelelor şi serviciilor;

- asigurării protecţiei utilizatorilor.

Monitorul Oficial nr. 55-56 din 17 martie 2009

- Legea nr.9-XVI din 03.02.2009 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Prin art.VI a legii au fost aduse modificări art.18 alin (1) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Astfel, conform completărilor „taxa pentru eliberarea licenţei pentru unităţile farmaceutice, cu excepţia unităţilor farmaceutice veterinare, din localităţile rurale este de 1800 lei”.

- Hotărîrea Guvernului nr. 174 din 02.03.2009cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Fructe de culturi nucifere. Cerinţe de calitate şi comercializare.”

Reglementarea stabileşte cerinţele minime de calitate şi de comercializare pentru fructele de culturi nucifere, miezul din fructe de culturi nucifere, destinate comercializării pentru consumul uman şi nuci verzi pentru procesare provenite atît din producţia internă cît şi din import. Prevederile Reglementării nu se referă la fructele de culturi nucifere obţinute în gospodării individuale pentru consum propriu, precum şi la cele în tranzit sau care sînt depozitate temporar.

- Ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului nr.36 din 12.03.2009 cu privire la unele măsuri de protecţie a consumatorilor.

Conform acestui ordin, organismele de certificare acreditate vor elibera certificate de conformitate pentru produsele importate indicate în anexa ordinului, pentru fiecare lot aparte. Astfel pentru aceste produse, la momentul importului lotului, organismul de certificare urmează să efectueze identificarea privind corespunderea produselor lotului cu certificatul respectiv. În cazul necorespunderii certificatului cu produsele în cauză, pentru lotul respectiv se va emite un alt certificat de conformitate.

Monitorul Oficial nr. 57-58 din 20 martie 2009

- Hotărîrea Guvernului nr. 218 pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12.05.1998 „despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele (fondurile) fixe”.

Prevederile Regulamentului se extind asupra întreprinderilor de stat şi municipale, instituţiilor publice, societăţilor comerciale cu caracter integral sau majoritar public, cu excepţia mijloacelor fixe cu destinaţie specială, care se casează în baza actului departamental. Majoritatea modificărilor şi completărilor propuse au caracter de redacţie. De asemenea, a suferit modificări şi Anexa la Regulament care cuprinde Registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate.

Actele de casare a mijloacelor fixe, semnate de comisia de casare şi aprobate de conducătorul întreprinderii, devin valabile doar după primirea autorizaţiei de casare, eliberată de autorităţile publice centrale  sau autorităţile administraţiei publice locale.

- Hotărîrea  Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 14 din 22.01.2009  cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova.

Conform Regulamentului pot să obţină autorizaţia pentru scoaterea mijloacelor băneşti din republica Moldova persoanele fizice:

a)         rezidente care se stabilesc cu domiciliul în străinătate şi deţin cu drept de proprietate mijloacele băneşti supuse scoaterii;

b)        nerezidente ce deţin cu drept de proprietate mijloacele supuse scoaterii.      

Persoanele depun la BNM o cerere, forma căreia este cuprinsă la anexa nr. 1 a regulamentului, la care anexează actele indicate la anexa 2 a Hotărîrii (actul de identitate, documentele ce conforma dreptul de proprietate, certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional, etc). Suma mijloacelor băneşti care poate fi autorizată de către BNM pentru scoatere nu poate să depăşească 50 000 de euro (sau echivalentul lor.)

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii naţionale a Moldovei nr.51 din 05.03.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei.

  Regulamentul se aplică asupra rezidenţilor care efectuează următoarele operaţiuni valutare supuse autorizării:

-  operaţiuni cu instrumente financiare străine;

- operaţiuni ce ţin de acordarea de către persoana fizică rezidentă în favoarea persoanei fizice/juridice nerezidente a unei donaţii în sumă ce depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor).

- operaţiuni ce ţin de acordarea de către persoana juridică rezidentă şi persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate în favoarea persoanei fizice/juridice nerezidente a unei donaţii în sumă ce depăşeşte 10000 euro (sau echivalentul lor).

- operaţiuni ce ţin de efectuarea transferurilor de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor a mijloacelor băneşti necesare pentru prestarea de către nerezidenţi a serviciilor (neincluse la art. 13 din Legea nr. 62-XVI din 21.03.2008) – în cazurile în care transferurile menţionate urmează a fi efectuate pînă la încheierea tranzacţiilor pentru realizarea cărora sînt destinate aceste mijloace băneşti.

- operaţiuni ce ţin de efectuarea de către rezidenţi a plăţilor/transferurilor din RM în străinătate în favoarea rezidenţilor.

- operaţiuni de schimb valutar ale rezidenţilor în străinătate conform prevederilor art. 38 din legea privind reglementarea valutara.

Solicitantul prezintă la BNM cererea indicată la anexa nr.1, anexează actele necesare şi poate efectua transferarea mijloacelor băneşti doar după prezentarea originalului autorizaţiei BNM. Totodată rezidentul trebuie să raporteze la BNM, prin prezentarea raportului privind efectuarea operaţiunii valutare, întocmit conform formularului şi modului de completarea a cestuia, indicat la anexa nr.5. raportarea se face:

-          cel puţin pînă la data de 15 a lunii ce urmează după luna gestionară operaţiunea valutară autorizată, dacă operaţiunile supuse raportării se efectuează lunar

-          cel puţin pînă la data de 15 a lunii ce urmează după luna în care au fost efectuate operaţiunile respective dacă acestea se efectuează cu o periodicitate mai mare de o lună sau cu o periodicitate neregulată.

-          Informaţia Ministerului Economiei şi Comerţului cu privire la mărimea salariului mediu pe ţară pentru anul 2008.

Conform informaţiei se aduce la cunoştinţa agenţilor economici că, potrivit datelor statistice, salariul mediu lunar pe ţară pentru anul 2008 constituie 2529,7 lei. Mărimea indicată a salariului mediu se va aplica în mod obligatoriu la recalcularea sumelor de compensare a pagubei suportate de cetăţeni în legătură cu pierderea capacităţii de muncă sau a unei afecţiuni profesionale, cu începere de la 1 aprilie 2009. Recalculării sînt pasibile sumele iniţiale de compensare a pagubei stabilite conform Regulilor de compensare de către întreprinderi, instituţii, organizaţii a daunei pricinuite lucrătorilor sau funcţionarilor în urma mutilării sau a vătămării în alt mod a sănătăţii în legătură cu exercitarea de către ei a obligaţiunilor de muncă şi plăţilor de către agenţii economici.

Monitorul Oficial nr. 59-61 din 24 martie 2009

- Hotărîrea Guvernului nr. 221 din 16.03.2009 cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare.

Regulile stabilesc criterii microbiologice pentru anumite microorganisme şi mecanismele de aplicare pe care agenţii economici din sectorul alimentar trebuie să le respecte în cazul în care pun în aplicare măsurile de igienă generale şi speciale. Prevederile Regulilor nu vin în contradicţie cu alte reguli şi norme sanitar-veterinare şi sanitaro-epidemiologice ce ţin de realizarea altor prevederi de probe şi analize în vederea detectării şi determinării cantitative a microorganismelor, a toxinelor sau metaboliţilor atît în produsele alimentare suspecate că ar fi periculoase, cît şi în cadrul unei analize a riscului.

 

- La capitolul acte ale baroului Avocaţilor din republica Moldova este publicată Lista avocaţilor care au dreptul de a exercita profesia de avocat în anul 2009.

Monitorul Oficial nr. 61-64 din 27 martie 2009

- Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 223 din 19.03.2009 cu privire la Programul de dezvoltare a industriei uşoare pînă în anul 2015.

Obiectivele programului sunt:

-          majorarea ponderii industriei uşoare în volumul total al producţiei industriale şi al produsului intern brut;

-          sporirea volumului de export al producţiei industriei;

-          reducerea cotei importului produselor industriei uşoare în Moldova în favoarea producţiei autohtone;

-          crearea noilor locuri de muncă înalt motivate în industria uşoară, etc.

- Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr.53 din 05.03.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la unităţile de schimb valutar.

   Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar  şi punctelor de schimb valutar de pe lîngă hoteluri.

Regulamentul cuprinde 28 de anexe care conţin începînd cu formularul cererii de eliberare a licenţei pînă la Recomandări privind elaborarea de către casele de schimb valutar şi hoteluri a programelor pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Informaţii utile din domeniul legislaţiei muncii.

Despre acordarea ajutorului material salariaţilor.

Potrivit prevederilor art. 165¹ din Codul muncii, angajatorul este în drept să acorde anual salariaţilor - ajutor material în modul şi condiţiile prevăzute contractul colectiv/individual şi/sau de actele normative în vigoare. Mărimea ajutorului material acordat nu poate depăşi suma unui salariu lunar. Ajutorul material se acordă salariatului în baza cerereii lui scrise în orice timp al anului ori poate fi adăugat la indemnizaţia de concediu. Aceste prevederi ţin de acordarea ajutorului material planificat. Totodată, în contractul colectiv/individual de muncă poate fi prevăzută modalitatea de acordare a ajutoarelor materiale în cazuri excepâionale (îmbolnăvire, la naşterea copilului, etc), la solicitarea angajatului.

Monitorul Oficial nr. 65-66 din 31 martie 2009

- Hotărîrea Guvernului nr. 237 din 26.03.2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind modul de completare, eliberare şi evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Modificările şi completările au fost făcute pentru a aduce Regulamentul în conformiate cu Legea nr. 1585-XII din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală. Amintim că angajatorul este obligat să prezinte (inclusiv în variantă electronică) Agenţiei teritoriale a CNAM listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate şi modificările la aceste liste, pînă la data de 7 a lunii următoare celei în care au avut loc schimbările (angajare, concediere, deces, suspendare activităţii întreprinedilor, suspendare a contr. indiv. de muncă, şomaj tehnic, concediu neplătit mai mare de o lună, încorporare în serviciul militar).

- Hotărîrea Comisiei Electorale  Centrale nr.2353 din 20.03.2009 cu privire la aprobarea modelului şi textului buletinului de vot pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 05 aprilie 2009.

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086

Optimaudit.jpg

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...