37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 42-68 din 1 martie 2013 – 31 martie 2013

MO nr. 42-68 din 1 martie 2013 – 31 martie 2013

09.04.20133.360 views

În Monitorul Oficial nr. Nr. 42-47   din 01.03.2013

Ordinul nr. 160 din  15.02.2013 privind modificarea Anexei nr.2 la Ordinul IFPS nr. 147 din 22.07.2003

Ordinul menţionat stabileşte că executorii judecătoreşti, asemeni notarilor privaţi, completează forma CNOTAR  care deja se numeşte Calculului impozitului pe venit al notarului public şi al executorului judecătoresc. Amintim, că forma CNOTAR se prezintă lunar, pînă la sfîrşitul lunii următoare celei de raportare.

 Ordinul Ministrului Finanţelor nr.165 din 19 decembrie 2012 „Cu privire la modul  de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2013”

A  fost exclus capitolul 12 paragraful 65 „Taxa de la posesorii unităţilor de transport”, în legătură cu anularea, din 11.01.2013, a taxei de la posesorii unităţilor de transport.

Ordinul Miniaterul Finanţelor Nr. 20 din  18.02.2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr.165 din 19 decembrie 2012 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2013”

În Anexa nr.2 „Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale bugetelor raionale, bugetelor municipale Chişinău şi Bălţi, bugetului central al UTA Găgăuzia şi bugetelor locale”:
    -  se exclude capitolul 122 paragraful 65 „Taxa de la posesorii unităţilor de transport”.

Ordinul Ministerul Finanţelor Nr. 19 din  18.02.2013 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

În Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008 „Privind clasificaţia bugetară” se operează următoarele modificări.
    1. În anexa nr.1 “Clasificaţia veniturilor bugetare”:
    1.1. La capitolul 122  “Taxele şi plăţile administrative”, se exclude paragraful 65 „Taxa de la posesorii unităţilor de transport”.
    2. În anexa nr.6 „Clasificaţia programelor şi subprogramelor”:
    2.1. Denumirea programului 85.00 „Cultura, agrementul şi sportul” se modifică în următoarea redacţie: „Cultură şi agrement”.
    2.2. Denumirea subprogramului 85.01 „Elaborare a politicii şi management în domeniul culturii, agrementului şi sportului” se modifică în următoarea redacţie: „Elaborare a politicii în domeniul culturii şi agrementului”.
    2.3. Se introduce subprogramul 85.02 cu următoarea denumire: „Dezvoltare a culturii”.
    2.4. Denumirea subprogramului 85.03 „Sport” se modifică în următoarea redacţie: „Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional”.
    2.5. Denumirea subprogramului 85.04 „Dezvoltare a culturii” se modifică în următoarea redacţie: „Susţinerea culturii scrise”.
    2.6. Subprogramele 85.05 „Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional”, 85.06 „Susţinerea culturii scrise”, 85.08 „Servicii pentru tineret” se exclud.
    2.7. Se introduce programul 86.00 „Tineret şi Sport” cu subprogramele 01, 02, 03 cu următorul conţinut:
    „86.00  Tineret şi Sport
    86.01 Elaborare a politicii în domeniul tineretului şi sportului
    86.02 Sport
    86.03 Tineret”.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia punctului 2 care se pune în aplicare începînd cu etapa de elaborare a Cadrului bugetar pe termen mediu (2014-2016).

 Monitorul Oficial Nr. 49-55 din 08.03.2013

Hotărîrea Băncii Naţionale nr. 269 din  29.11.2012 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi a normei rezervelor obligatorii

Stabileşte că se menţine:

· rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 4.5 la sută anual.

·  rata de dobîndă:
    a) la creditele overnight la nivelul actual de 7.5 la sută anual;
    b) la depozitele overnight la nivelul actual de 1.5 la sută anual

· norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul.

Ordinul nr. 5 din  08.02.2013 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind modul de completare a declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi a declaraţiilor de interese personale.

    Aceste declaraţii  se prezintă de către persoanele cu funcţii de demnitate publică, judecători, procurori, funcţionari publici şi a unele persoane cu funcţie de conducere.

Ordinul nr. 16  din  11.02.2013 privind aprobarea Dării de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională şi instrucţia privind modul de completare a acesteia.

    Darea de seamă privind impozitul pe  venitul din activitatea operaţională se prezintă de către  agenţii economici  care  corespund criteriilor stabilite la art. 541   al  Codului Fiscal.

    Vă amintim că  agenţii economici pasibili  unui astfel de regim fiscal  achită impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător în mărime de 3% din  venitul din activitatea operaţională obţinut în perioada fiscală de declarare.

    Acest regim este aplicat pentru prima data, pentru perioada fiscală a anului 2012.

    Calcularea impozitului se efectuează trimestrial, iar achitarea la buget se efectuează în termen de o lună de la încheierea trimestrului corespunzător (punct 2 art. 54al  Codului Fiscal).

    Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională se prezintă nu mai tîrziu de 31 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare (punct 3 art. 544   al  Codului Fiscal).

Legea nr. 318 din  27.12.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Modifică Legea nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 100–103, art. 510),.

Modificările stabilesc procedura de import şi/sau de comercializare a produselor de uz  fitosanitar şi a fertilizanţilor. Principala modificare ţine de obligaţia importatorului de a deţine autorizaţie de import al unui produs fitosanitar sau al unui fertilizant – act administrativ prin care Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor autorizează introducerea pe piaţă a fiecărui lot destinat importului de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi.

Monitorul Oficial Nr. 56-59 din 15.03.2013

Hotărîrea Guvernului nr. 180  din  11.03.2013  cu privire la plata premiului anual personalului din unităţile bugetare

Aceasta stabileşte că că personalul din unităţile bugetare, salarizat în baza Reţelei tarifare unice (cu excepţia militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă), cadrele didactice din învăţămîntul preuniversitar şi personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale beneficiază, după fiecare an de activitate, de un premiu anual de cel puţin un salariu lunar de bază (tarifar sau de funcţie), calculat proporţional cu timpul efectiv lucrat în anul respectiv.
    Modul de calculare şi plată a premiului anual se stabileşte în Regulamentul aprobat prin prezenta hotărîre. Premiul anual se plăteşte în luna februarie a anului următor celui pentru care se face premierea.
De asemenea,personalului din unităţile bugetare, salarizat în baza Reţelei tarifare unice, şi personalului care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, premiul anual se va achita în fiecare an în luna februarie a anului următor anului gestionar, începînd cu premierea pentru activitatea desfăşurată în anul 2012, iar premierea cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar se va efectua în fiecare an în luna august în baza rezultatelor obţinute în anul respectiv, începînd cu achitarea în anul 2014 a premiului pentru anul de studii 2013-2014.

HG nr. 182 din  13.03.2013 privind aprobarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse şi serviciilor prestate.

HG nr. 183 din  13.03.2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată.  A fost modificată formula de calcul a livrării de lapte de producţie proprie, efectuată pe teritoriul ţării, cota-parte a valorii producţiei agricole de fabricaţie proprie în totalul livrărilor pe teritoriul ţării (punctul 45 subpunctul 4). Formula va  fi următoare:

                      A

K = ––––––––––––––––

           L x 0,4 + V + A

     în care:

    K – reprezintă ponderea valorii fără TVA a producţiei agricole de fabricaţie proprie pentru care se recuperează TVA în totalul valorii fără TVA a livrărilor efectuate pe teritoriul ţării;

    L – valoarea totală fără TVA a livrării laptelui de fabricaţie proprie efectuate pe teritoriul ţării;

    A – valoarea fără TVA a producţiei agricole de fabricaţie proprie pentru care se recuperează TVA, cu excepţia laptelui livrat pe teritoriul ţării;

    V – valoarea fără TVA a mărfurilor, serviciilor livrate pe teritoriul ţării, cu excepţia producţiei agricole de fabricaţie proprie pentru care se recuperează TVA.

    0,4 – coeficientul de racordare a valorii livrărilor de lapte impozitate la cota redusă a TVA în mărime de 8% la valoarea altor livrări impozitate la cota TVA de 20% efectuate de producătorul agricol (8 : 20).

De asemenea a  fost stabilită   mărimea sumei spre restituire în cazul livrărilor de lapte de producţie proprie impuse cu TVA la cota de 8%. Aceasta se determină prin înmulţirea a 60% din suma TVA, achitată la buget pentru perioada fiscală respectivă, cu indicele determinat la subpunctul 4) al punctului 45 din Regulament. (punctul 46 )

Hotărîrea Guvernului nr. 193  din  13.03.2013  pentru modificarea Regulamentului cu privire la condiţiile  de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor  pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii  de asigurări sociale.

Această modificare aduce în corcondanţă Regulamentului cu privire la condiţiile  de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor  pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii  de asigurări sociale cu Legea nr. 289-XV din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară  de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. Astfel :

·         punctul 23, în alineatele nouă şi zece, cuvintele
 „a doua zi” se substituie prin cuvintele „primele cinci zile”, în ambele cazuri

·          la punctul 291 litera b) :
    cuvintele „prima zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă se suportă din contul persoanei asigurate;” se exclud;
    cuvintele „a doua zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă se plăteşte” se substituie cu cuvintele primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se plătesc”;
    cuvintele „a treia zi” se substituie prin cuvintele „a şasea zi”;

·         în anexa nr.2, în titlu şi în conţinut, cuvintele „a doua zi” se substituie prin cuvintele „primele cinci zile”, în ambele cazuri.

Hotărîrea Guvernului Nr. 174  din  07.03.2013 privind modificarea şi completarea  Hotărîrii Guvernului nr. 949 din 12 octombrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a scutirii de la plata impozitelor, taxelor şi  altor plăţi obligatorii stabilite de Acordul „Compact”.

1) în denumirea hotărîrii şi pe tot parcursul acesteia, în denumirea Regulamentului şi pe tot parcursul acestuia, cuvintele „facilităţilor fiscale şi vamale” se substituie cu cuvintele „scutirii de la plata impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii”;
    2) în Regulament:
    punctul 2:
    la primul alineat, cuvintele „de acordare” se substituie cu cuvintele „de aplicare”;
    subpunctul 2) se completează în final cu cuvintele
    „ , inclusiv pentru importul mărfurilor prin intermediul reprezentanţilor oficiali ai companiilor străine  şi/sau ai intermediarilor”;
    se completează cu subpunctul 6) cu următorul cuprins:
    „6) scutirea de plata altor impozite, taxe şi alte plăţi obligatorii stabilite de legislaţia Republicii Moldova”;
    la punctul 9, după cuvintele „Programului „Compact” se introduc cuvintele „(inclusiv prin intermediul reprezentanţilor oficiali ai companiilor străine şi/sau ai intermediarilor)”;
    la punctul 22, cuvintele „inspectoratului fiscal de stat teritorial sau terţei părţi care acţionează în calitate de agenţi ai oficiilor fiscale” se substituie cu cuvintele „organelor care administrează aceste taxe”.

Hotărîrea Guvernului nr. 177  din  07.03.2013 cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat

Principala modificare stipulează că  de la 1 aprilie 2013 cuantumul pensiei minime indexate constituie:
    667,66 lei – mărimea pensiei pentru limită de vîrstă pentru lucrătorii din agricultură;
    749,96 lei – mărimea pensiei pentru limită de vîrstă a celorlalţi beneficiari de pensii pentru limită de vîrstă;
    533,54 lei – mărimea pensiei de invaliditate de gradul I;
    515,21 lei – mărimea pensiei de invaliditate de gradul II;
    362,79 lei – mărimea pensiei de invaliditate de gradul III.

       Ordinul IFPS Nr. 273 din  07.03.2013 privind modificarea Ordinului IFPS nr. 566 din 7 noiembrie 2007 şi abrogarea Ordinului IFPS nr. 488 din 20 august 2007 a  modificat formularul  Dării de  seamă la taxa  pentru apă (forma  TA 08), textul rîndului 2 al coloanei 2 va avea următorul conţinut: „Minerală naturală extrasă, potabilă extrasă destinată îmbutelierii”.

Ordinul IFPS nr. 274 din  07.03.2013 privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă aferente unor taxe rutiere şi a  instrucţiunilor privind modul  de completare a acestora.

Au fost aprobate următoarele formulare

Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele

înmatriculate  în Republica Moldova   Forma  TFD 13

Instrucţiune de completare

Obligaţia privind achitarea şi prezentarea dării de seamă aferente acestei taxe o au persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova. art. 337 CF

Darea de seamă privind achitarea taxei se prezintă, anual, pînă la data de 31 decembrie a perioadei fiscale de gestiune.

Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată. (punct 2 art.342 CF)

Cotele taxei

Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către  autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror  dimensiuni depăşesc limitele admise Forma TDL-13                                                                                                                                

Instrucţiunea de completare  

Obligaţia privind achitarea şi prezentarea dării de seamă aferente acestei taxe o au persoanele fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini, apatrizi) şi persoanele juridice (rezidente şi nerezidente) posesoare de autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise.(art. 349 CF)

Persoanele juridice prezintă darea de seamă trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obţinute actele necesare pentru circulaţia cu depăşirea limitelor admise.(punct 11 art.352, CF)

Pentru persoane fizice taxa se calculează de către organul abilitat al administraţiei publice centrale,  care prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial

Informaţia privind sumele calculate şi achitate ale taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe axă  sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise Forma  TDLM-13

Instrucţiune de completare

Cotele taxei

Formularele date se prezintă începînd cu anul 2013.

Convenţia colectivă (nivel de ramură) pentru anii 2010-2013.

Conform acesteia în calitate de mărime de bază a salarizării muncii salariaţilor întreprinderilor din ramuri, ce ţin de sfera gospodăriei locativ-comunale, se consideră mărimea minimă a salariului pentru munca simplă necalificată, tarifată pentru categoria I de calificare.

Monitorul Oficial Nr. 60-63  din 22.03.2013

Hotărîrea Guvernului Nr. 205  din  18.03.2013  cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în  anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului Nr. 246 din  08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de  mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţionale în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Monitorul Oficial nr. 64-68   din  29.03.2013

     Legea Nr. 24 din  01.03.2013 pentru modificarea articolului 20 din Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit care introduce modificări esenţiale în cerinţele generale privind examenul de calificare pentru obţinerea calităţii de auditor.

Conform acestuia  persoanele pretendente trebuie să aibă vechime în muncă de cel puţin 3 ani în domeniul economico-financiar sau juridic, din care:
    – cel puţin 6 luni ca stagiar în activitatea de audit sub îndrumarea unui auditor – pentru persoanele care au activat cel puţin 2 ani în calitate de angajaţi ai instituţiilor publice şi private în subdiviziunile de evidenţă contabilă, audit, juridice, control financiar şi/sau fiscal, revizie şi inspectare, precum şi în subdiviziunile cu funcţii de elaborare şi/sau implementare a actelor legislative şi/sau normative în domeniile evidenţă contabilă, audit, control financiar şi/sau fiscal, revizie şi inspectare;
    – cel puţin 2 ani ca stagiar în activitatea de audit sub îndrumarea unui auditor – pentru alte persoane decît cele menţionate mai sus;

 Legea nr. 21 din  01.03.2013 cu privire la oamenii de creaţie şi la uniunile de creaţie.

Conform articolului 12 a acestei legi  suma venitului impozabil al oamenilor de creaţie care realizează activităţi de creaţie în baza contractelor de autor se impozitează cu 7%.

 Ordinul nr. 446 din  21.06.2012 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscal.

Conform modificărilor a fost introdus punctual 18. Ca rezultat la înregistrarea facturii fiscale în Registrul electronic al facturilor fiscale pentru  livrările de producţie agricolă şi de mărfuri, servicii către proprietarii de teren agricol în contul plăţii pentru arenda pămîntului, în rubrica “Codul fiscal şi denumirea cumpărătorului”, urmează a se indica codul 117-1-4.

Au fost introduse completări la Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero

Ordinul Serviciului Vamal nr. 155 din  13.03.2013 cu privire la completarea anexei nr.11 la  Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi  completarea declaraţiei vamale în detaliu”. A completa anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „94” cu codul scutirii 036.

 

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...