37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 416 – 490 din 1 decembrie 2016 – 31 decembrie 2016

MO nr. 416 – 490 din 1 decembrie 2016 – 31 decembrie 2016

04.01.201711.813 views

Monitorul Oficial nr. 478-490 din 30.12.2016

Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Conform Legii nr. 290 din 16.12.2016, a fost modificată și completată Legea nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat. Respectiv, alineatele (1) și (2) din articolul 41 „Vîrstele de pensionare" vor avea un nou cuprins, conform cărora, începând cu 1 iulie 2019, se stabilește vârsta standard de pensionare de 63 de ani pentru bărbați și, începând cu 1 iulie 2028, vârsta standard de pensionare de 63 de ani pentru femei. Totodată, de la 1 iulie 2017, pentru femeile care au născut și educat până la vârsta de 8 ani cinci și mai mulți copii se aplică alte vârste standard de pensionare. Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

Hotărîrea Curții Constituţionale privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 19 alin.(4) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (transmiterea instalațiilor și rețelelor publice de alimentare cu apă) (sesizarea nr. 76g/2016)

Potrivit Hotărîrii nr. 30 din 01.11.2016, Curtea Constituțională a fost sesizată privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 19 alin. (4) din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, conform căreia, la finalizarea lucrărilor de construcţie, instalaţiile şi reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, situate pe teren public, construite de persoane fizice şi/sau de persoane juridice, precum şi cele construite până la intrarea în vigoare a prezentei legi, indiferent de sursa de finanţare, se transmit gratuit la balanţa autorităţii administraţiei publice locale sau direct operatorului în conformitate cu decizia consiliului local. Curtea a declarat neconstituțională sintagma „gratuit la balanța" din articolul 19 alin. (4) din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și din articolul 5 alin. (41) din Legea cu privire la apa potabilă. Articolul 5 alin. (41) din Legea cu privire la apa potabilă prevede că instalaţiile şi reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, situate pe teren public, construite de persoane juridice şi/sau de persoane fizice, indiferent de sursa de finanţare, se transmit gratuit la balanţa administraţiei publice locale sau direct operatorului serviciului respectiv în conformitate cu decizia consiliului local. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării.

Decizia Curții Constituţionale de inadmisibilitate a sesizării nr. 88g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 153 alin. (6) și (7) din Codul transporturilor rutiere (introducerea unor rute noi pentru transportarea pasagerilor)

Prin Decizia nr. 54 din 06.09.2016, Curtea Constituțională a fost sesizată privind excepția de neconstituționalitate a articolului 153 alineatele (6) și (7) din Codul transporturilor rutiere, conform cărora, programele de transport rutier raionale, programul de transport interraional şi programul de transport internaţional, aprobate conform alin. (5), vor cuprinde atât reţeaua de rute regulate existentă la momentul intrării în vigoare a prezentului cod, cât şi rutele noi atribuite de organul central de specialitate în conformitate cu prevederile art. 36 din prezentul cod. Prevederile alin. (4), (5) şi (6) din art. 37 şi ale art. 38 din prezentul cod nu se aplică pentru rutele introduse în conformitate cu alin. (6). Curtea a declarat inadmisibilă sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 153 alineatele (6) și (7) din Codul transporturilor rutiere. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării.

Decizia Curții Constituţionale de inadmisibilitate a sesizării nr. 95g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 93 din 5 februarie 2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transformarea cotelor-părţi valorice din proprietate comună în fracţie sau procente

Conform Deciziei nr. 70 din 12.10.2016, Curtea Constituțională a fost sesizată privind excepția de neconstituţionalitate a Hotărârii Guvernului nr. 93 din 05.02.2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transformarea cotelor-părţi valorice din proprietate comună în fracţie sau procente. Regulamentul cu privire la transformarea cotelor-părţi valorice din proprietate comună în fracţie sau procente stabileşte cadrul normativ ce ţine de transformarea cotelor-părţi valorice din proprietate comună, cu exprimarea acestora în fracţie sau în procente, din bunurile agricole ale fostelor întreprinderi agricole privatizate și executarea lucrărilor cadastrale necesare înregistrării ulterioare a dreptului asupra cotei-părţi proprietate comună în urma transformării cotelor-părţi valorice. Curtea a declarat inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 93 din 05.02.2009. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a drepturilor de import pentru agenţii economici cu statut de Agent Economic Autorizat (AEO)

Potrivit Hotărîrii nr. 1373 din 20.12.2016, a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a drepturilor de import pentru agenţii economici cu statut de Agent Economic Autorizat (AEO), care va stabili modul de aplicare, condiţiile de prelungire a termenului de plată a drepturilor de import, modelul Certificatului de prelungire a termenului de plată şi modelul garanţiei în nume propriu. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor

Prin Hotărîrea nr. 1402 din 23.12.2016, a fost modificat și completat Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.761 din 17.09.2014. Prin urmare, conform noului cuprins al pct. 2, organele vamale certifică originea mărfurilor exportate în statele-membre ale Uniunii Europene - părţi la Acordul de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele-membre ale acestora, pe de altă parte, în statele membre la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) sau în statele-părţi la alte acorduri de comerţ liber ratificate de Republica Moldova, care prevăd ca dovadă de origine tipul de certificat EUR.1, în conformitate cu prevederile Protocolului privind definiţia noţiunii de „produse originare" şi metodele de cooperare administrativă în cadrul acordurilor, care prevăd ca dovadă de origine tipul de certificat EUR.1, şi eliberează certificate de circulaţie a mărfurilor EUR.1.". Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia salariatelor gravide, care au născut de curînd sau care alăptează

Conform Hotărîrii nr. 1408 din 27.12.2016, au fost aprobate Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia salariatelor gravide, care au născut de curînd sau care alăptează. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.834 din 1 decembrie 2015

Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 1410 din 27.12.2016, a fost modificate și completate anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.834 din 01.12.2015 „Pentru aprobarea formularului CET15 - Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentului privind modul de completare a acesteia". Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport

Prin Hotărîrea nr. 1413 din 27.12.2016, a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport. Conform regulamentului menționat, au dreptul la compensaţie persoanele cu dizabilităţi severe, persoanele cu dizabilităţi accentuate, copiii cu dizabilităţi în vârstă de până la 18 ani, persoanele care însoţesc o persoană cu dizabilitate severă sau un copil cu dizabilităţi în vârstă de până la 18 ani și persoanele cu dizabilităţi locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vârstă de până la 18 ani), cetăţeni ai Republicii Moldova sau cetăţeni străini având domiciliul legal în Republica Moldova în condiţiile legii şi se află în evidenţa structurilor teritoriale de asistenţă socială de la locul de trai. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Conform Ordinului nr. 239 din 28.12.2016, lista agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, aprobată prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 66 din 04.05.2010, a fost completată cu 4 entități noi. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017

Potrivit Ordinului nr. 158 din 23.12.2016, a fost aprobat Modul de achitare şi evidenţă a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017. Conform acestui ordin, încasările la bugetele componente ale bugetului public național constituie totalitatea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și primelor de asigurare obligatorie, precum și alte încasări stabilite prin legile/deciziile bugetare anuale. Achitarea și evidența plăților la bugetul public național se va efectua conform Clasificaţiei bugetare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 208 din 24.12.2015. Transferurile naţionale în folosul bugetului public național se vor efectua cu utilizarea codurilor IBAN. Prezentul ordin intră în vigoare de la 1 ianuarie 2017.

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 26/10 din 13 iunie 2013 „Cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto"

Prin Hotărîrea nr. 59/14 din 02.12.2016, a fost modificată Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 26/10 din 13.06.2013 „Cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto". Astfel, prima de asigurare de bază pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă se stabileşte în mărime de 735 lei, cu 20 lei mai mult decât anterior, iar prima de asigurare de bază pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă pentru Zona 1 (Ucraina şi Belarus) se stabileşte în mărime de 35 euro (anterior 37 euro), pentru Zona 2 (Ucraina, Belarus şi Federaţia Rusă) în mărime de 215 euro (anterior 208 euro) şi pentru Zona 3 (toate ţările Sistemului Internațional de Asigurări Carte Verde) în mărime de 563 euro (anterior 552 euro). Prezenta hotărâre intră în vigoare la 01.01.2017.

Monitorul Oficial nr. 472-477 din 27.12.2016

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător

Conform Legii nr. 278 din 16.12.2016, a fost modificată și completată Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător. Prin urmare, a fost modificat cuantumul taxei lunare pentru patenta de întreprinzător la următoarele genuri de activitate. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Legea bugetului de stat pentru anul 2017

A fost publicată Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016. Conform acestei legi, bugetul de stat pentru anul 2017 a fost aprobat la venituri în sumă de 32839162,2 mii de lei și la cheltuieli în sumă de 36994768,4 mii de lei, cu un deficit în sumă de 4155606,2 mii de lei. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Potrivit Legii nr. 280 din 16.12.2016, au fost modificate unele prevederi din Codul fiscal referitor la taxele rutiere, în special la taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta). Respectiv, a fost majorată vinieta pentru perioada de 30 de zile cu 2 euro, pana la 16 euro, pentru perioada de 90 zile cu 15 euro, până la 45 euro și pentru perioada de 180 zile cu 35 euro până la 85 euro. Totodată, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, Codul vamal şi alte legi, în perioada de la 1 ianuarie 2017 până la 1 aprilie 2017, persoanele fizice rezidente care au introdus pe teritoriul Republicii Moldova până la data de 1 noiembrie 2016 mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703, indiferent de termenul de exploatare, au dreptul de a le plasa sub regimul vamal de import cu achitarea accizei în mărime de 30% din cota accizei stabilită pentru anul 2016. Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2017, cu excepţia articolului V, articolului VI punctul 3 și articolului VIII, care se pun în aplicare la 1 aprilie 2017.

Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

Prin Legea nr. 281 din 16.12.2016, au fost modificate și completate mai multe acte legislative. Modificările efectuate reprezintă politica bugetar-fiscală pentru anul 2017. Schimbări esențiale au fost efectuate în Codul fiscal. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017

A fost publicată Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017 nr. 285 din 16.12.2016. Astfel, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, calculată pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se stabileşte la 9,0% (câte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori). Acest indicator a rămas neschimbat în comparație cu anul 2016. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

A fost publicată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16.12.2016. Prin urmare, noua lege nu mai conține prevederea vechii legi de la art. 5 alin. 2), potrivit căruia, baza anuală de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii nu va depăşi suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a înregistrat venit asigurat, iar salariul mediu lunar prognozat pe economie se aproba anual de Guvern. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Monitorul Oficial nr. 459-471 din 23.12.2016

Hotărîrea Parlamentului cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2017

Conform Hotărîrii nr. 269 din 09.12.2016, au fost aprobate taxele şi plăţile stabilite şi percepute de Comisia Naţională a Pieţei Financiare în anul 2017. Prin urmare, au fost aprobate taxele percepute la înregistrarea de stat a emisiunii valorilor mobiliare, taxele din tranzacțiile de vânzare-cumpărare efectuate pe piața bursieră (piața reglementată) și alte taxe. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare cu privire la aprobarea Normativelor veniturilor nete

Potrivit Ordinului nr. 260 din 13.12.2016, au fost aprobate normativele veniturilor nete a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriilor casnice auxiliare, obţinute de la activitatea agricolă în fitotehnie şi în sectorul zootehnic în anul 2015. Scopul general de elaborare a Normativelor veniturilor nete îl constituie eficientizarea modului de acordare a compensaţiilor nominative. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea anexei nr.8 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu"

Prin Ordinul nr. 449-O din 05.12.2016, anexa nr. 8 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346 din 24.12.2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu va avea un nou cuprins, în care se vor indica codurile, denumirea și localitatea posturilor vamale. Prezentul ordin intră în vigoare din data de 23.12.2016.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire ia organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari

Conform Ordinului nr. 1387 din 14.12.2016, s-au aprobat și s-au pus în aplicare Criteriile de determinare a statutului de contribuabil mare. Potrivit acestor criterii, pot avea calitatea de contribuabili mari până la 650 de agenţi economici persoane juridice și persoane fizice din Republica Moldova și până la 500 persoane fizice cetăţeni şi persoane fizice care practică activitate profesională, selectate în mod descrescător din Sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, cu excepţia celor prevăzute la articolele 51, 52, 531, 532, 533, 541 din Codul fiscal. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici contribuabili mari (persoane juridice) pentru anul 2017

Prin Ordinul nr. 1390 din 15.12.2016, a fost aprobată lista agenţilor economici contribuabili mari (persoane juridice) pentru anul 2017, selectaţi potrivit Criteriilor de determinare a statutului de contribuabil mare, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 1387 din 14.12.2016 cu privire la organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari. Această listă conține 650 de entități. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

Monitorul Oficial nr. 453-458 din 23.12.2016

Legea pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 1 iulie 2016

Conform Legii nr. 261 din 09.12.2016, a fost modificată și completată Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 1 iulie 2016. Modificările efectuate au fost efectuate în scopul ajustării indicatorilor bugetari reieșind din evoluția încasărilor la buget, necesitatea majorării transferurilor de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru acoperirea deficitului, în legătură cu reducerea încasărilor de venituri proprii, comparativ cu cele aprobate, precum și pentru plata ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, cauzată de creșterea numărului beneficiarilor de prestații de asistență socială și asigurarea transferurilor cu destinație generală pentru bugetele locale în suma aprobată inițial în bugetul de stat pe anul 2016, reieșind din analiza situației financiare și obiectivul de consolidare a stabilității bugetelor locale. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Legea pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 1 iulie 2016

Potrivit Legii nr. 268 din 09.12.2016anexa nr.1 „Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016" și anexa nr.2 „Subprogramele de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016" au fost modificate. Aceste modificări au fost efectuate în rezultatul examinării executării bugetului asigurărilor sociale de stat pe parcursul anului curent, a analizei dinamicii contingentului de beneficiari şi a mărimilor medii precum şi pentru armonizarea indicatorilor bugetului asigurărilor sociale de stat. Prezenta lege intră în vigoare la data adoptării.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea completărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr. 105 din 17 iulie 2015

Prin Ordinul nr. 154 din 14.12.2016, punctul 1 din Ordin Ministerul Finanţelor nr. 105 din 17.07.2015 privind acceptarea, publicarea și modificarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară a fost completat cu 2 standarde noi: IFRS 14 „Conturi de amânare aferente activităților reglementate" și IFRS 15 „Venituri din contracte cu clienții". Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Monitorul Oficial nr. 452 din 22.12.2016

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată

Potrivit Hotărîrii nr. 1392 din 22.12.2016, a fost modificat și completat Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013. Aceste modificări au fost efectuate în scopul aducerii în concordanţă a Regulamentului menţionat cu prevederile Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 modificate şi completate prin Legea nr.71 din 12 aprilie 2015. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Monitorul Oficial nr. 441-451 din 16.12.2016

Legea privind modificarea şi completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008

Conform Legii nr. 208 din 17.11.2016, a fost modificat și completat Codului contravențional. Prin urmare, potrivit modificărilor efectuate în art. 34 alin. (1), o unitate convenţională va fi egală cu 50 de lei. Acum aceasta este de 20 de lei. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Potrivit Legii nr. 245 din 11.03.2016, a fost modificată Anexa nr. 8 „Lista mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi normativele de plată" la Legea nr. 1540-XIII din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului. Totodată, au fost aprobate Regulile generale de interpretare a Nomenclaturii combinate a mărfurilor. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Legea pentru modificarea şi completarea Legii salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002

Prin Legea nr. 253 din 17.11.2016, a fost modificată și completată Legea salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002. Prin urmare, articolul 12 a fost completat cu alineatele (4) şi (5), conform cărora cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real serveşte drept bază pentru diferenţierea salariilor de funcţie/salariilor tarifare în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională şi de competenţă al salariatului, precum şi cu gradul de răspundere pe care îl implică funcţiile/lucrările executate şi cu complexitatea lor. În cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real nu se includ salariul suplimentar și alte plăți de stimulare sau compensare. Totodată, articolul 14 „Salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare)" va avea un nou cuprins. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Balanţa timpului de lucru pe anul 2017 emisă de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei

A fost aprobată Balanța timpului de lucru pe anul 2017 nr. 2103 din 16.12.2016. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Indicii preţurilor de consum ai Biroului Naţional de Statistică

Conform Indicilor nr. 2104 din 16.12.2016, Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova a comunicat datele privind Indicele Preţurilor de Consum (IPC) la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender) în luna noiembrie 2016 faţă de decembrie 2015:

 • Ianuarie - 100,7%;
 • Februarie - 100,1%;
 • Martie - 100,1%;
 • Aprilie - 100,1%;
 • Mai - 100,3%;
 • Iunie - 100,0%;
 • Iulie - 99,1%;
 • August - 98,7%;
 • Septembrie - 99,3%;
 • Octombrie - 100,6%;
 • Noiembrie - 101,8%.

Decizia Comisiei interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control

Potrivit Deciziei 26-11/2-22/02-2016 din 01.12.2016, din data publicării prezentei Decizii se suspendă înregistrarea în Registrul Unic al Maşinilor de Casă şi Control a noilor modele de MCC până la elaborarea şi aprobarea noilor cerinţe tehnice pentru maşinile de casă şi control în termen de până la 30 iunie 2017. Totodată, din 1 ianuarie 2017 se interzice Serviciului Fiscal de Stat înregistrarea maşinilor de casă şi de control care nu corespund cerinţelor tehnice pentru MCC aprobate prin decizia CIMCC din 24 decembrie 2012. Au fost modificate și Normele metodologice privind efectuarea decontărilor băneşti în numerar din domeniul jocurilor de noroc cu utilizarea maşinilor de casă şi control.Prezenta decizie intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la aprobarea şi abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

Prin Hotărîrea nr. 330 din 01.12.2016, a fost aprobat Regulamentul cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul persoanelor juridice, care stabilește mecanismul și regulile referitor la deținerea de către bănci, direct sau indirect, a cotelor în capitalul persoanelor juridice rezidente sau nerezidente, altele decât băncile rezidente. Totodată, au fost abrogate mai multe acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 423-429 din 09.12.2016

Legea privind reglementarea valutară*

A fost republicată Legea privind reglementarea valutară nr. 62 din 21.03.2008. Prezenta lege stabileşte principiile generale de reglementare valutară în Republica Moldova, drepturile şi obligaţiile rezidenţilor şi nerezidenţilor aferente domeniului valutar, precum şi împuternicirile organelor controlului valutar şi atribuţiile agenţilor controlului valutar. Legislaţia valutară a Republicii Moldova include prezenta lege, Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, alte acte legislative în partea ce reglementează raporturile aferente reglementării valutare, actele normative elaborate în vederea executării actelor legislative menţionate, inclusiv actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, precum şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Dacă printr-un tratat internaţional la care Republica Moldova este parte sînt stabilite alte dispoziţii decît cele prevăzute de legislaţia valutară a Republicii Moldova, se aplică dispoziţiile tratatului internaţional. Prezenta lege intră în vigoare la expirarea termenului de 6 luni de la data publicării.

Hotărîrea Curții Constituţionale privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată (moștenirea părții sociale) (Sesizarea nr. 97g/2016)

Conform Hotărîrii nr. 27 din 27.09.2016, a fost declarată neconstituțională sintagma „operate în actele de constituire" din articolul 30 alineatele (1) și (2) menționate mai sus, deoarece această sintagmă încalcă nemijlocit dreptul de proprietate al persoanelor care au dobândit părţi sociale şi aduce atingere articolului 46 „Dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia" din Constituţie. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind abrogarea Regulamentului cu privire la aplicarea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 586 din 1 noiembrie 1999

Potrivit Ordinului nr. 140 din 08.11.2016, a fost abrogat Regulamentul Ministerului Finanțelor nr. 586 din 1 noiembrie 1999 cu privire la aplicarea taxei pe valoarea adăugată. Regulamentul stabilea ordinea de calculare, de achitare şi de reflectare în evidenţa financiară a taxei pe valoarea adăugată. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea și completarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 30-O din 28 ianuarie 2014 „Cu privire la aprobarea formularelor de executare silită a obligației vamale și a contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligației vamale prin amînarea sau eșalonarea plăților"

Prin Ordinul nr. 381 din 20.10.2016Ordinul Serviciului Vamal nr. 30 din 28.01.2014 cu privire la aprobarea formularelor de executare silită a obligaţiei vamale şi a contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei vamale prin amînarea sau eşalonarea plăţilor a fost completat cu anexa nr. 32. Conform acestei anexe, în atenţia persoanei asupra bunurilor cărora urmează a fi aplicat sechestru ca modalitate de asigurare a executării silite a obligației vamale sunt: articolul 1307 „Regulile generale de sechestrare a bunurilor", articolul 1308 „Sechestrarea bunurilor ca modalitate de asigurare a executării silite a obligației vamale", articolul 1309 „Sechestrarea bunurilor plătitorului vamal aflate la alte persoane", articolul 13010 „Ridicarea sechestrului" din Codul vamal, articolul 2872 „Împiedicarea activităţii în cadrul executării silite a obligaţiei vamale" din Codul contravenţional, articolul 251 „Însuşirea, înstrăinarea în cazurile nepermise de lege, tăinuirea bunurilor gajate, luate în leasing, sechestrate sau confiscate" din Codul penal. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la aprobarea formularelor de citații

Conform Ordinului nr. 1289 din 06.12.2016, au fost aprobate formularele: Citație privind examinarea cazului de încălcare a legislației; Citație la organul fiscal și Citație bancară. S-a stabilit că citațiile privind examinarea cazului de încălcare a legislației, citațiile la organul fiscal și citațiile bancare se vor întocmi în 2 exemplare, unul dintre care se va înmâna/ expedia recomandat persoanei citate, iar altul se va anexa la materialele aferente. Evidența citațiilor privind examinarea cazului de încălcare a legislației, a citațiilor la organul fiscal și a citațiilor bancare se va ține în Registrul de evidență a citațiilor. Totodată a fost abrogat Ordinul IFPS nr. 295 din 2 mai 2012 cu privire la aprobarea modelelor de citații și Ordinul IFPS nr. 459 din 28 iunie 2012 cu privire la completarea Ordinului IFPS nr. 295 din 2 mai 2012. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar

Potrivit Hotărîrii nr. 335 din 01.12.2016, a fost aprobat Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar. Prezentul regulament reglementează: particularităţile aferente informaţiei afişate de către unităţile de schimb valutar; unele aspecte aferente cursurilor valutare şi comisioanelor, care se aplică la efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice; operaţiunile unităţilor de schimb valutar in cadrul activităţii de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice; modul de efectuare a operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 10 decembrie 2016.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la unitățile de schimb valutar

Prin Hotărîrea nr. 336 din 01.12.2016, a fost modificat Regulamentul cu privire la unitățile de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 53 din 5 martie 2009. Modificările efectuate sunt de redacție, în contextul noului Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea nr. 335 din 01.12.2016. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 10 decembrie 2016.

Monitorul Oficial nr. 416-422 din 02.12.2016

Hotărîrea Curții Constituţionale privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă (notificarea debitorului ipotecar) (Sesizarea nr. 83g/2016)

Conform Hotărîrii nr. 26 din 27.09.2016, Curtea Constituțională a fost sesizată privind excepția de neconstituționalitate a articolului 31 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă (Notificarea este considerată recepţionată la expirarea a 7 zile lucrătoare din ziua expedierii). Astfel, în vederea iniţierii executării dreptului de ipotecă, creditorul ipotecar este obligat să expedieze debitorului ipotecar şi, dacă este cazul, debitorului o notificare privind intenţia sa de a executa dreptul de ipotecă în baza contractului de ipotecă. Notificarea trebuie să fie expediată la domiciliul sau la sediul debitorului ipotecar şi, dacă este cazul, al debitorului sau la altă adresă arătată în acest scop în contractul de ipotecă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Notificarea este considerată recepţionată la expirarea a 7 zile lucrătoare din ziua expedierii. Prin această hotărâre, Curtea a declarat neconstituționale textul „Notificarea este considerată recepționată la expirarea a 7 zile lucrătoare din ziua expedierii" din articolul 31 alin. (2) și textul „sau faptul expirării termenului rezumat pentru recepționarea notificării" din articolul 31 alin. (4) din Legea cu privire la ipotecă. Curtea a reținut că prevederile sus-menționate comportă o serie de deficienţe legislative şi, ca urmare, nu corespund rigorilor de claritate și previzibilitate, consfințite în articolul 23 alin. (2) din Constituție. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 250 din 9 martie 2005

Potrivit Hotărîrii nr. 1279 din 25.11.2016, a fost modificată și completată Hotărîrea Guvernului nr. 250 din 09.03.2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii". Astfel, vechiul Regulament pentru desfăşurarea concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii" a fost înlocuit cu un regulament nou. Prin urmare, în vederea stimulării dezvoltării antreprenoriatului, promovării produselor şi serviciilor agenţilor economici, participanţi la concurs, sub patronajul Guvernului, Ministerul Economiei, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, va organiza anual, nu mai târziu de 30 decembrie, concursul pentru decernarea titlului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii". Anterior, acesta se organiza anual, în a III-a decadă a lunii aprilie. Prezentul Regulament stabileşte modul şi condiţiile de organizare a concursului, de desfăşurare şi decorare a învingătorilor concursului. Concursul are un caracter deschis şi transparent, iar informația privind desfășurarea acestuia se publică pe pagina-web oficială a Ministerului Economiei. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului

Prin Hotărîrea nr. 1281 din 28.11.2016, a fost modificat și completat Regulamentul privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 405 din 02.06.2014. Astfel, noțiunile de semnătură digitală și furnizor de semnătură digitală au fost înlocuite cu noțiunile semnătură electronică și furnizor de semnătură electronică. Semnătură electronică reprezintă date în formă electronică, care sunt ataşate la sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care sunt utilizate ca metodă de autentificare, iar furnizor de semnătură electronică reprezintă prestator de servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice avansate calificate. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale

Conform Hotărîrii nr. 1286 din 30.11.2016, a fost aprobat Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale, care stabileşte mecanismul prin care contribuabilul persoană fizică care nu are datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare poate desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget aferent  veniturilor impozitate conform art.88-90 din Codul fiscal către beneficiarii desemnării procentuale. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Potrivit Ordinului nr. 226 din 25.11.2016, a fost completată Lista agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, aprobată prin Ordinul nr. 66 din 04.05.2010, cu 4 entități noi. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Casei Naţionale de Asigurări Sociale cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de utilizare a serviciului electronic „e-Cerere Indemnizaţii Familiilor cu Copii"

Prin Ordinul nr. 231 din 18.11.2016, a fost aprobată Instrucţiunea privind modul de utilizare a serviciului electronic „e-Cerere Indemnizaţii Familiilor cu Copii". Instrucţiune a fost elaborată în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15.11.2002, şi stabileşte modul de depunere şi recepţionare a cererilor electronice privind acordarea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii. Depunerea şi transmiterea cererilor electronice privind acordarea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii se va efectua prin accesarea serviciului electronic „e-Cerere Indemnizaţii Familiilor cu Copii", disponibil pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) şi/sau pe pagina-web a Casei Naţionale de Asigurări Sociale (www.cnas.md). Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la aprobarea Regulamentului privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar

Conform Hotărîrii nr. 304 din 10.11.2016, a fost aprobat Regulamentul privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar. Prezentul regulament reglementează particularităţile aferente procesului de licenţiere a activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a casei de schimb valutar şi a hotelului; modul de informare de către băncile licențiate a Băncii Naţionale a Moldovei despre birourile și aparatele sale de schimb valutar; particularităţile efectuării de către Banca Naţională a Moldovei a controlului activităţii unităţilor de schimb valutar; particularităţile aferente aplicării sancţiunilor faţă de unităţile de schimb valutar. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 10 decembrie 2016.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei

Potrivit Hotărîrii nr. 325 din 24.11.2016, s-a hotărât să se mențină rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 9.0 la sută anual. Totodată, se mențin ratele de dobîndă la creditele overnight la nivelul actual de 12.0 la sută anual și la depozitele overnight de 6.0 la sută anual. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...