37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 39-112 din 15 martie 2011 – 8 iulie 2011

MO nr. 39-112 din 15 martie 2011 – 8 iulie 2011

12.07.20114.866 views

BULETIN INFORMATIV

Nr. 3 din 12 iulie 2011

 

Monitorul Oficial nr. 39 din 15 martie 2011

 

- Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM privind aprobarea Regulamentului cu privire la plata depozitelor garantate de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 119/1 din 25.02.2011

Se aprobă Regulamentul cu privire la plata depozitelor garantate de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, conform Anexei.

Se abrogă Regulamentul cu privire la plata depozitelor garantate de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr.95/1 din 02.09.2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2009, nr.140-141, art.656).

 

Monitorul Oficial nr. 40-42 din 18 martie 2011

 

- Hotărîrea Guvernului nr.150 din 14.03.2011 cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat

Se stabileşte coeficientul indexării prestaţiilor în anul 2011 în mărime de 7,8%, reieşind din creşterea anuală a indicilor prevăzuţi de art.13 din Legea nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat. De la 1 aprilie 2011 se modifică cuantumul pensiei minime indexate. Începînd cu 1 aprilie 2011 se stabileşte coeficientul de indexare a plăţilor periodice capitalizate, stabilite în temeiul Legii nr.123-XIV din 30.06.1998 cu privire la capitalizarea plăţilor periodice, în mărime de 7,8%.

Începînd cu această dată se indexează şi alte forme de compensaţii, pensii, alocaţii sociale de stat etc.

 

- Hotărîrea CNPF nr. 7/8 din 25.02.2011 cu privire la dezvăluirea informaţiei de către societăţile pe acţiuni

Se prescrie societăţilor pe acţiuni, conform anexei la prezenta hotărîre, să prezinte Bursei de Valori a Moldovei şi registratorului independent informaţii privind persoanele afiliate societăţii, insideri şi persoane afiliate acestora etc.

 

- Hotărîrea Curţii de Conturi nr.10 din 28.02.2011 cu privire la aprobarea Raportului financiar de executare a bugetului Curţii de Conturi din exerciţiul bugetar 2010

 

-INFORMAŢIE cu privire la mărimea salariului mediu lunar pe ţară pentru anul 2010

Ministerul Muncii, protecţiei Sociale şi Familiei în conformitate cu prevederile Legii nr.278-XIV din 11.02.1999 privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu aduce la cunoştinţă agenţilor economici că, conform datelor statistice, salariul mediu lunar pe ţară pentru anul 2010 constituie 2 971,70 lei.

 

- Extras din Registrul de stat al auditorilor care deţin certificate de calificare pentru auditul general, auditul companiilor de asigurare, auditul instituţiilor financiare, auditul participanţilor profesionişti pe piaţa financiară nebancară

Se publică lista auditorilor din Republica Moldova în conformitate cu cerinţele Legii privind activitatea de audit.

 

- Extras din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali

Se publică lista societăţilor de auidit în conformitate cu cerinţele Legii privind activitatea de audit.

Monitorul Oficial nr. 43-45 din 25 martie 2011

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 159 din 16.03.2001 privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie umanitară pentru anul 2011

Se stabileşte cuantumului ajutorului bănesc acordat refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie umanitară pentru anul 2011 în mărime de 330 lei.

 

- Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 27 din 14.03.2011 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

În Ordinul Ministerului Finanţelor nr.91 din 20.10.2008 “Privind clasificaţia bugetară” se completează în clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare la litera B şi se introduce tipul 470 cu denumirea: “470 Activităţi de eficienţă energetică”

 

Monitorul oficial nr. 46-52 din 01.04.2011

 

- Legea cu privire la modificarea anexei la Legea nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr. 42 din 17.03.2011

La punctul 1 din anexa la Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26–28, art.95), cu modificările ulterioare, litera e) va avea următorul cuprins:

e) întreţinerea cazinourilor

360000 lei pentru fiecare masă de joc

 

- Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Planului de Acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014 nr. 179 din 23.03.2011

 

- Hotărîrea Guvernului cu privire la crearea Întreprinderii de Stat “Vamservinform” nr. 178 din 23.03.2011

A fost acceptată propunerea Serviciului Vamal pe lîngă Ministerul Finanţelor cu privire la crearea Întreprinderii de Stat “Vamservinform” prin reorganizare (contopire) a Întreprinderii de Stat “Moldvama-Grup” şi a Întreprinderii de Stat “Vamtehinform”.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 176 din 22.03.2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale

Programul de dezvoltare strategică al autorităţii administraţiei publice centrale constituie principalul document de planificare managerială şi strategică a activităţii în cadrul autorităţii şi înlocuieşte Planurile de Dezvoltare Instituţională care expiră în anul 2011.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 12 din 02.03.2011 privind Raportul auditului Sistemului Informaţional Integrat Vamal al Serviciului Vamal al Republicii Moldova

 

- Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr. 17 din 03.02.2011 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la raportarea informaţiei aferente balanţei de plăţi

 

- Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 106 din 20.12.2010

Accesul la informaţia oficială şi prestarea serviciilor publice pentru cetăţeni şi mediul de afaceri prin mijloace electronice se realizează în baza datelor conţinute în bazele de date (BD) disponibile în cadrul autorităţilor administraţiei publice.

Obiectivul prezentei reglementări constă în stabilirea modului de asigurare a securităţii informaţiei a BD care asigură şi susţin procesul de funcţionare a autorităţilor administraţiei publice.

Prezenta reglementare stabileşte metodele de abordare şi cerinţele privind asigurarea securităţii informaţiei a BD din cadrul autorităţilor administraţiei publice. De asemenea, prezentul document stabileşte cerinţele privind efectuarea analizei riscurilor legate de BD, precum şi pericolele şi vulnerabilităţile potenţiale principale ale BD în procesul prestării serviciilor publice.

 

Monitorul Oficial nr.53 din 4 aprilie 2011

 

- Legea nr.48 din 26.03.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Modificările preconizate de această lege sunt legate de Codul Fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 cît şi de alte acte legislative.

Conform Legii nr.48 din 26.03.2011 principalele modificări sunt:

La art. 8 alin. 2, lit. f) a Codului Fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 conform căruia contribuabilii vor fi obligaţi să permită accesul, persoanelor cu funcţii de răspundere ale organelor cu atribuţii de administrare fiscală, la sistemul electronic de evidenţă contabilă, în cazul ţinerii evidenţei computerizate.

Pentru art. 14 alin.1 a Codului Fiscal s-a stabilit un nou conţinut ceea ce ţine de obiectul impunerii cu impozitul pe venit care îl constituie :

 a) venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul, obţinut de persoanele juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi de persoanele care practică activitate profesională;

 b) venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, inclusiv facilităţile acordate de patron, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător;

 c) venitul din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător;

 d) venitul din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia venitului din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni străini şi apatrizi care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova;

 e) venitul obţinut în Republica Moldova de persoanele fizice nerezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova.

De asemenea articolul a fost completat cu aliniatele 11 şi 12 care stabilesc utilizarea metodei indirecte de estimare a sumei obligaţiei fiscale în cazul în care lipseşte confirmarea surselor de venit ale persoanelor juridice şi fizice rezidente ale RM în conformitate cu art. 225 şi 2251.

În cazul livrării de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de leasing (financiar sau operaţional), data livrării se consideră data specificată în contract pentru plata ratei de leasing.În cazul încasării ratei de leasing în avans, data livrării se consideră data încasării avansului.

Dacă suma T.V.A. la valorile materiale şi/sau la serviciile procurate de către întreprinderile ce desfăşoară activitate de leasing depăşeşte suma T.V.A. la livrările de bunuri sau servicii efectuate în cadrul contractelor de leasing financiar şi/sau operaţional, diferenţa se restituie din buget în limitele cotei-standard a T.V.A. înmulţite cu valoarea acestor livrări de bunuri sau servicii.T.V.A. se restituie în modul stabilit de Guvern, într-un termen ce nu va depăşi 45 de zile.

La serviciile importate, utilizate pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, termenul obligaţiei fiscale şi data achitării T.V.A. se consideră data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import (în vigoare la data publicăriia).

O alta modificare este faptul utilizării obligatorii a metodei automatizate de raportare electronică a dărilor de seamă fiscale, acestă modificare a fost realizata prin completarea art. 187 cu alin. 21 .

În conformitate cu aceste modificări este reglementat modul de prezentare după cum urmează:

 a) începînd cu 1 ianuarie 2012 – de către subiecţii impunerii cu T.V.A. care se deservesc de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chişinău, Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Bălţi şi Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul Inspectoratului fiscal de stat pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia;

 b) începînd cu 1 ianuarie 2013 – de către subiecţii impunerii cu T.V.A., cu excepţia celor specificaţi la lit. a).

După articolul 225 se introduce art. 2251 care descrie particularităţile estimării obligaţiilor fiscale ca urmare a instituirii posturilor fiscale.

Au fost operate şi alte modificări în Codul fiscal.

 

Monitorul Oficial nr.54-57 din 8 aprilie 2011

 

- Legea nr. 53 din 31.03.2011 privind compensaţiile sociale unice

 

- Hotărîrea nr. 228 din 06.04.2011 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei sociale unice

A fost stabilit modul de finanţare şi de plată a compensaţiei sociale unice, precum şi persoanele care pot beneficia de această compensaţie.

 

- Ordin nr. 41 din 31.03.2011 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul RM solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero

 Anexa se completează cu lista următorilor agenţi economici:

 

Nr.
 d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

“100.

FABRICA DE CONFECŢII „IONEL” S.A.

cod fiscal 1003600082352

Nr. 2 din 1 februarie 2011

Nr. 3 din 21 februarie 2011

 

18.2

18.2

101.

„ARTSTILUX” S.R.L.

cod fiscal 1003600065018

Nr. 47/10 din 1 decembrie 2010

Nr. 01/2011 din 14 ianuarie 2011

18.2

18.2

102.

„FANTAZIA-Oc” S.A.

cod fiscal 1003602150617

Nr. 03/11 din 26 ianuarie 2011

Nr. 06/10 din 12 iulie 2010

18.2

18.2

103.

B.M. „PORTAVITA” S.R.L.

cod fiscal 1002600030242

Nr. 0103/2011 din 1 martie 2011

18.2

 

104.

„MM – TEXIMPEX”

cod fiscal 1008600019670

Nr. 09/0311 din 10 martie 2011

18.2

105.

Î.C.S. „GABINY” S.R.L.

cod fiscal 1002600004317

Nr. 03/11 din 21 martie 2011

18.2

106.

Î.C.S. „ELEGANT HOME” S.R.L.

cod fiscal 1008600004180

Nr. 1/11 din 21 februarie 2011

18.2

107.

„EUROSTAR CO” S.R.L.

cod fiscal 1003600016940

Nr. 1 din 24 martie 2011

18.2

108.

Î.C.S. „RUNFELSIA” S.R.L.

cod fiscal 1004602005389

Nr. 1/11 din 29 noiembrie 2010

18.2

109.

Î.C.S. MARTHATEX” S.R.L.

cod fiscal 1003600059761

Nr. 01/11 din 17 ianuarie 2011

18.2”

110.

F.I.E. „ŞALTOIANCA” S.R.L.

cod fiscal 1003600012894

Nr. 01Sal/2011 din 19 ianuarie 2011

18.2

111.

„BAZETEX-GRUP” S.R.L.

cod fiscal 1010600010292

F/nr. 28 ianuarie 2011

18.2

 

- Ordinul IFPS nr.178 din 17.03.2011 cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 82 din 02.05.2006 privind modalitatea şi condiţiile de eliberare a hîrtiei speciale, seriei şi diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale de către subiecţii activităţii de întreprinzător ce au statut de plătitor al TVA

 

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al BNM cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei nr. 56 din 31.03.2011

Se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 8.0 la sută anual.

Se menţin ratele de dobîndă:

a) la creditele overnight la nivelul actual de 11.0 la sută anual;

b) la depozitele overnight la nivelul actual de 5.0 la sută anual.

 

Monitorul Oficial nr.58 din 12.04.2011

 

- Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului

 

Monitorul Oficial nr.59-62 din 15.04.2011

 

- Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 13 din 23.03.2011 privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către “ Banca de Economii ”S.A. pe perioada anilor 2009-1010

 

- Hotărîrea Curţii de Conturo nr. 14 din 24.03.2011 privind Raportul auditului regularităţii gestionării patrimoniului public de către întreprinderea de stat “Poşta Moldovei” în anii 2009-2010

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr.34 din 31.03.2011 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 8 din 21.01.2011

Se aprobă modificările la formularul Procesului-verbal cu privire la contravenţie anterior expus în Ordinul nr. 8 din 21.01.2011 conform anexei nr.1 la prezentul ordin.

 

- Hotărîrea CNPF nr. 2/1 din 21.01.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate şi coeficientului de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor)

Regulamentul dat stabileşte modalitatea de calculare şi raportare, structura şi componenţa marjei de solvabilitate minime şi marjei de solvabilitate disponibile, categoriile de active admise să reprezinte rezervele tehnice şi marja de solvabilitate minimă, regulile de dispersare a plasamentelor şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorului (reasigurătorului)

 

Monitorul Oficial nr. 63-64 din 20.04.2011

 

- Legea bugetului de stat pe anul 2010

A fost promulgată Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 52 din 31.03.2011 în conformitate cu care se prognozează ca vor fi încasate sume în valoare de 19,087 miliarde lei, iar cheltuielile bugetare vor constitui 20,345 lei. Astfel, deficitul bugetar prognozat pentru anul 2011 va fi de circa 1,258 miliarde lei.

 

- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 aprobă la venituri suma de 9,162 miliarde lei şi la cheltuieli suma de 9,343 miliarde lei, cu o depăşire a cheltuielilor asupra veniturilor de aproximativ 0,181 miliarde lei.

Tariful contribuţiei pentru angajator şi angajat a rămas acelaşi de 23% şi 6% din baza de calcul.

S-a majorat tariful contribuţiei în bugetul asigurărilor sociale de la 4044 lei anul la 4368 lei anual pentru următoarele categorii:

- întreprinzători individuali

- avocaţi privaţi, notari publici şi executori judecătoreşti care activează în baza licenţei obţinute în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, mediatori care activează în baza atestatului eliberat de către Consiliul de Mediere

- titularii patentei de întreprinzător

- cetăţenii Republicii Moldova angajaţi prin contract în străinătate, dacă acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd alte condiţii

Pentru persoanele fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole, care prelucrează terenul în mod individual asigurarea în baza contractului individual încheiat cu Casa Naţională în Asigurări Sociale s-a majorat de la 996 lei pe an la 1080 lei pe an.

 

- Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2011

Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2011 se aprobă la venituri în sumă de 3,673 miliarde lei şi la cheltuieli în sumă de 3,673 miliarde lei.

Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în formă procentuală în raport cu salariul şi cu alte recompense pentru categoriile de plătitori prevăzuţi în anexa nr.1 Legea nr. 1593-XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nu s-a modificat ea fiind de 3,5 % pentru angajator şi 3,5 % pentru angajat.

S-a modificat prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută pentru categoriile de plătitori prevăzute de Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 majorînduse de la 2478 lei la 2.772 lei.

 

- Legea nr. 63 din 01.04.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1453-XV din 08.11.2002 cu privire la notariat

 

- Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 8 din 12.04.2011 pentru controlul constituţionalităţii sintagmei “în locuinţe” cuprinse în art. 176 din Codul contravenţional al RM

Art. 176 din Codul Contravenţional prevede următoarele: “Neasigurarea ” accesului liber al reprezentantului prestatorului de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare în locuinţe şi pe teritoriului agenţilor economici pentru efectuarea controlului legal asupra funcţionării sistemelor interne de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru scoaterea indicaţiilor de pe aparatele de evidenţă a consumului de apă, pentru efectuarea lucrărilor de exploatare a aparatelor de evidenţă se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 10 la 40 de unităţi contravenţionale aplicată persoanei fizice, cu avertisment sau cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”

Conform sesizării autorul este de părere că sintagma “în locuinţe” cuprinsă în articolul de mai sus contravine art.29 alin. (1) din Constituţia RM. Astfel părerea constă în aceea că domiciliul reprezintă spaţiul de libertate în care o persoană îşi desfăşoară cea mai mare parte a vieţii sale private şi de familie şi a cărei ocrotire este indispensabilă într-o societate democratică.

Curtea Constituţională răspunde că potrivit alin. (3) art.54 din Constituţie, drepturile proclamate în art.28 şi art.29 din Constituţie nu comportă caracter absolut şi pot fi supuse unor restrîngeri în condiţiile prevăzute de alin. (2) art.54 din Constituţie.

 

Monitorul Oficial nr.65-68 din 22.04.2011

 

- Ordinul Ministrului Finanţelor privind modificarea Listei agenţilor economici – mari contribuabili nr. 262 din 12.04.2011

Se modifică lista agenţilor economici – mari contribuabili, aprobată prin Ordinul IFPS nr.218 din 30.12.2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Monitorul Oficial nr.69 din 23.04.2011

 

- Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului nr. 67 din 07.04.2011

 

Monitorul Oficial nr.70-73 din 29.04.2011

 

- Legea pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011–2014 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011–2014 nr. 35 din 03.03.2011

 

- Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică nr. 57 din 01.04.2011

Farmaciile (filialele) nou-fondate vor fi amplasate la o distanţă de cel puţin 250 de metri (cale accesibilă) de la farmacia (filiala) existentă şi la o distanţă de cel puţin 500 de metri (cale accesibilă) de la farmacia existentă cu funcţie de preparare a medicamentelor extemporale.

Pentru înfiinţarea farmaciei se stabilesc normative demografice. Numărul de locuitori este dovedit prin adeverinţa eliberată de autoritatea administraţiei publice locale. În municipii, oraşe, centre raionale şi alte localităţi cu statut de oraş o farmacie se înfiinţează la un număr de la 3000 pînă la 4000 de locuitori.

Farmaciile nou-fondate vor fi înfiinţate conform Planului Naţional de Amplasare a Farmaciilor.

Au fost operate şi alte modfificări în lege.

 

- Hotărîrea Comisiei electorale centrale cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor nr. 90 din 19.04.2011

Se aprobă Instrucţiunea privind evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, conform anexei.

Se abrogă Instrucţiunea privind evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, aprobată prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.397 din 14 decembrie 2006.

 

- Ordinul IFPS cu privire la organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili nr. 267 din 14.04.2011

Se aprobă şi se pun în aplicare Criteriile de determinare a statutului de contribuabil mare, prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Pot avea calitatea de mari contribuabili pînă la 400 persoane juridice din Republica Moldova, selectate în mod descrescător din Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, potrivit Criteriilor de determinare a statutului de contribuabil mare, prevăzute în anexa la prezentul ordin, cu excepţia celor prevăzute de articolele 51, 511, 52 alin.(1), 531, 532, 533, 54 ale Codului fiscal.

 

În Lista agenţilor economici – mari contribuabili se includ:

a) persoanele juridice, care desfăşoară activitate de întreprinzător şi întrunesc unul din următoarele criterii:

în perioada ultimului an calendaristic, precum şi în anul de gestiune la situaţia din 1 decembrie:

- suma impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii la Bugetul Public Naţional calculate şi achitate anual (11 luni ale anului de gestiune) constituie cel puţin 2 mil.lei, cu excepţia TVA, accizelor şi altor taxe administrate de Serviciul Vamal;

- venitul constatat în contabilitatea financiară sau valoarea totală a livrărilor să fie mai mare sau egală cu 50 mil.lei anual (11 luni ale anului de gestiune);

b) instituţiile financiare, a căror activitate este reglementată de Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995.

 

Monitorul Oficial nr. 74-77 din 06.05.2011

 

- Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare nr. 308 din 29.04.2011

Se aprobă Regulamentul sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.

Scopul prezentului Regulament este de a asigura funcţionarea eficientă a pieţei interne în ceea ce priveşte introducerea pe piaţă a materialelor şi obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi de a constitui, în acelaşi timp, o bază pentru asigurarea unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii oamenilor şi a intereselor consumatorilor.

 

Prezentul Regulament se aplică materialelor şi obiectelor, inclusiv materialelor şi obiectelor inteligente destinate să vină în contact cu produsele alimentare (în continuare – materiale şi obiecte), care, în starea de produs finit:

1) sînt destinate să vină în contact cu produsele alimentare;

2) sînt deja în contact cu produsele alimentare şi au fost destinate acestui scop;

3) pot veni în contact cu produsele alimentare sau transfera substanţe constitutive acestora în condiţii de utilizare normale sau previzibile.

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010 nr. 41 din 18.04.2011

În instrucţiunea “Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010, se operează următoarele modificări şi completări.

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010 nr. 42 din 18.04.2011

 

- Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei nr. 89 din 28.04.2011

Se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 8.0 la sută anual.

Se menţin ratele de dobîndă:

a) la creditele overnight la nivelul actual de 11.0 la sută anual;

b) la depozitele overnight la nivelul actual de 5.0 la sută anual.

 

- Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung nr. 91 din 28.04.2011

Se menţine rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) la nivelul actual de 7.0 la sută anual.

 

Monitorul Oficial nr. 78-81 din 13.05.2011

 

- Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 (republicată în Monitorul oficial)

 

- Hotărîrea Guvernului nr.332 din 05.05.2011 cu privire la aprobarea cuantumului minim al mijloacelor de întreţinere pentru străini în Republica Moldova

Cuantumul minim al mijloacelor de întreţinere necesar a fi dovedit la solicitarea vizei de intrare în Republica Moldova este de 30 euro/zi pentru întreaga perioadă solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro, sau echivalentul în valută convertibilă, în cazul unei şederi mai scurte de 10 zile.

Cuantumul minim lunar al mijloacelor de întreţinere necesar a fi dovedit la intrarea în Republica Moldova este de 30 euro/zi pentru întreaga perioadă solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro, sau echivalentul în valută convertibilă, în cazul unei şederi mai scurte de 10 zile.

 

Monitorul Oficial nr. 82 din 17.05.2011

 

- Ordinul Ministrului Finanţelor cu privire la operarea modificărilor şi completărilor în Anexa nr.4 la Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr.115 din 06.09.2010 nr. 30 din 25.03.2011

Anexa nr.4 la Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr.115 din 6 septembrie 2010 se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Punctul 2 se completează cu două subpuncte noi 3) şi 4) cu următorul conţinut:

“3) preţ de achiziţie – preţul producătorului de peste hotare/reprezentantului oficial al acestuia, diminuat cu suma rabatului comercial acordat, indicat în documentele primare, cu luarea în calcul a drepturilor de import achitate, a cheltuielilor de transport (după caz, în funcţie de condiţiile de livrare), recalculat în moneda naţională (lei), conform cursului de schimb valutar oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data efectuării operaţiunii de vămuire;

4) preţ de livrare – preţul producătorului autohton diminuat cu suma rabatului comercial acordat, indicat în documentele primare.”

2. Punctul 10 subpunctul 14):

în propoziţia a doua sintagma “preţul liber de livrare pentru o unitate fixat de producător, inclusiv TVA, sau preţul de procurare în cazul mărfurilor importate, inclusiv TVA”, se substituie cu sintagma “preţul de achiziţie/livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ”;

în final subpunctul se completează cu următorul text:

“Adaosul comercial cumulativ pentru mărfurile autohtone reprezintă suma adaosului comercial aplicat la toate etapele de comercializare după producător, inclusiv la operaţiunea pentru care se perfectează factura fiscală, exprimat în procente în raport cu preţul de livrare.

Adaosul comercial cumulativ pentru mărfurile importate reprezintă suma adaosului comercial aplicat la toate etapele de comercializare, inclusiv adaosul comercial al importatorului şi la operaţiunea pentru care se perfectează factura fiscală, exprimat în procente în raport cu preţul de achiziţie.

În caz de necesitate pentru completarea informaţiei privind preţul de achiziţie/livrare şi a adaosului comercial cumulativ în coloana 10.9 se vor utiliza două rînduri.”

 

Monitorul Oficial nr. 83-85 din 20.05.2011

 

- Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.96 din 05.05.2011 cu privire la aprobarea recomandărilor cu privire la abordarea bazată pe risc a clienţilor de către bănci în vederea prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului

 

Monitorul Oficial nr. 86 din 24.05.2011

 

- Hotărîrea Parlamentului nr.89 din 12.05.2011 privind aprobarea destinaţiilor de utilizare a mijloacelor din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli

Mijloacele fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, în sumă de 250 de milioane de lei, se repartizează spre administrare Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, conform modului stabilit de Guvern, pentru a fi utilizate pe următoarele destinaţii:

a) stimularea creditării producătorilor agricoli de către bănci comerciale, organizaţii de microfinanţare şi asociaţii de economii şi împrumut;

b) stimularea asigurării riscurilor de producţie în agricultură;

c) stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale;

d) subvenţionarea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri);

e) stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, a echipamentului de irigare, precum şi a sistemelor antiîngheţ şi a instalaţiilor antigrindină;

f) susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice;

g) stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;

h) stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului lor genetic;

i) stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare;

j) subvenţionarea producătorilor agricoli prin compensarea cheltuielilor energetice de irigare şi desecare;

k) subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale).

 

Cererile de sprijin financiar din anii 2009 şi 2010 depuse de producătorii agricoli în conformitate cu destinaţiile prevăzute mai sus, precum şi cele de subvenţionare a producătorilor agricoli la livrarea pe teritoriul ţării a producţiei agricole de fabricaţie proprie, care nu au fost satisfăcute din lipsa resurselor financiare vor fi satisfăcute din contul şi în limita fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2011, conform regulamentelor aprobate prin Hotărîrea Parlamentului nr.312-XVI din 25 decembrie 2008 şi prin Hotărîrea Guvernului nr.167 din 9 martie 2010.

 

- Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2011 nr. 369 din 24.05.2011

Se aprobă Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli.

 

Monitorul Oficial nr. 87-90 din 27.05.2011

 

- Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.474 din 28.04.1998 nr. 368 din 23.05.2011

Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28.04.1998 “Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar”, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Hotărîrea se completează cu punctul 61, cu următorul cuprins:

61. Caracteristicile unităţilor comerciale/prestatoare de servicii care vor implementa în mod prioritar tehnologiile de transport date prin comutaţia pachetelor (tehnologiile GSM/GPRS/EDGE) în domeniul decontărilor băneşti în numerar, precum şi termenele-limită în care unităţile care corespund acestor caracteristici vor asigura transportul de date prin comutaţia pachetelor se stabilesc de Guvern.”.

În anexa nr.5 Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar punctul 8 la litera c), alineatul patru se expune în două alineate, după cum urmează:

“Contribuabilul care desfăşoară activităţi în regim continuu (nonstop) şi care în ziua de gestiune emite la MCC două rapoarte de închidere zilnică poate deschide pentru anul de gestiune două registre (semestrul I şi II).

Contribuabilul care desfăşoară activităţi în care decontările în numerar sînt ocazionale (rare sau întîmplătoare) poate solicita folosirea aceluiaşi registru şi în anul de gestiune imediat următor, prezentînd acest registru pentru consemnare la organul fiscal în termenul stabilit anterior.”.

Ministerul Finanţelor va asigura elaborarea şi implementarea sistemului de monitorizare a vînzărilor “Monitorizarea electronică a vînzărilor” (în componenţa Sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat) în unităţile comerciale/prestatoare de servicii care utilizează maşini de casă şi de control cu memorie fiscală ce asigură transportul de date prin comutaţia pachetelor (tehnologiile GSM/GPRS/EDGE), în limita alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pentru anii 2011-2012.

 

- Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 08.04.2010 nr. 367 din 23.05.2011

Se aprobă modificările ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 08.04.2010 “Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte”.

 

- Ordinul Ministrului Finanţelor cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2011 nr. 54 din 23.05.2011

Se aprobă Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2011.

Se abrogă circulara Ministerului Finanţelor nr.07/1-6/161 din 15 decembrie 2009 “Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2010”, cu modificările ulterioare.

 

- Ordinul Ministrului Finanţelor despre aprobarea Regulamentului-cadru privind principiile generale de instituire şi funcţionare a posturilor fiscale nr. 295 din 26.04.2011

Se aprobă Regulamentul-cadru privind principiile generale de instituire şi funcţionare a posturilor fiscale.

Prezentul Regulament a fost elaborat în temeiul prevederilor art.133 alin.1 lit.c) din Codul fiscal.

Scopul prezentului Regulament constă în:

- stabilirea principiilor generale de funcţionare a postului fiscal;

- descrierea modalităţii de aplicare a prevederilor alin.3, 4, 5 art.225 din Codul fiscal (art.2251 în vigoare din 01.01.2012).

Dreptul de instituire, modalitatea de instituire şi funcţionare a postului fiscal sînt reglementate prin prevederile art.134 alin. 2 şi art.146 din Codul fiscal.

Conform prevederilor art.146 din Codul fiscal, scopul principal vizat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS) la instituirea posturilor fiscale constituie prevenirea şi depistarea cazurilor de încălcare fiscală.Respectiv, funcţionarea postului fiscal se va axa pe monitorizarea strictă a executării de către agentul economic a obligaţiunilor stabilite de legislaţia în vigoare.

Prin art.146 alin.2 din Codul fiscal, sînt prevăzute 2 tipuri de posturi fiscale:

- post fiscal staţionar;

- post fiscal mobil.

În conformitate cu prevederile art.146 alin.4 al Codului fiscal, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în comun cu organele de resort, hotărăşte asupra instituirii posturilor fiscale, stabileşte tipul şi locul de amplasare, aprobă regulamentul lor.

 

Monitorul Oficial nr. 91-94 din 03.06.2011

 

- Legea nr.60 din 01.04.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Se modifică Legea nr.1456-XII din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică.

Se modifică conţinutul unor noţiuni, care se folosesc în lege „preţ de producător”, „preţ de achiziţie”, „preţ de livrare de la producătorul autohton”. De asemenea, se produc modificări ce ţin formarea preţurilor la medicamente.

Au fost operate modificări şi completări în Legea nr.1409-XIII din 17.12.1997 cu privire la medicamente. Se adaugă un articol nou: catalogul naţional de preţuri. Catalogul se completează lunar, în prima zi lucrătoare a lunii, în baza preţului declarat de producător, aprobat prin ordinul emis de Ministerul Sănătăţii, recalculat în baza ratei oficiale medii de schimb valutar a BNM pentru luna precedentă. Legea se completează cu articolul „Controlul de stat în domeniul medicamentelor”.

Articolul 22 din Lege se completează cu următorul alineat: „(4) Persoanele fizice şi juridice care nu dispun de licenţă pentru activitatea farmaceutică nu au dreptul să facă publicitate medicamentelor, cu excepţia reprezentantului lor oficial înregistrat în conformitate cu legislaţia în vigoare”.

Se modifică alineatul 77 alineatul (7) din Codul contravenţional, se exclude textul ce ţine de stabilirea unor sancţiuni pentru păstrarea, eliberarea medicamentelor fără etichete cu fîşie latentă.

 

- Legea nr.73 din 15.04.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Se modifică Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni. Societatea la care valorile mobiliare sînt înscrise la cota bursei de valori (listing) trebuie să publice pe pagina-web corporativă informaţii desfăşurate ce ţin de activitatea societăţii, rapoartele financiare şi altă informaţie prevăzută de legislaţie şi statut.

Se modifică mai multe articole în care se foloseşte noţiunea de acţiuni de tezaur. „Valoarea nominală (fixată) a acţiunilor de tezaur de i singură clasă sau de mai multe clase nu poate depăşi 10% din capitalul social al societăţii”.

Modificările operate acordă dreptul acţionarilor minoritari să ceară oricînd persoanei care deţine, de sine stătător sau în comun cu persoanele afiliate, mai mult de 90% din numărul de acţiuni cu drept de vot ale societăţii ca acesta să-i cumpere acţiunile în modul stabilit.

Se stabileşte dreptul de preempţiune al acţionarilor cu drept de vot asupra acţiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale societăţii. Modul de exercitare a acestui drept se stabileşte de statutul întreprinderii şi/sau de hotărîrea privind emisiunea valorilor mobiliare. Dreptul de preempţiune nu poate fi limitat sau retras.

O mare parte din modificări sunt îndreptate în scopul de a consolida drepturile acţionarilor minoritari. Acţionarii se înarmează cu dreptul să sesizeze organele de conducere ale societăţii, Comisia Naţională a Pieţei Financiare în vederea efectuării controlului asupra tranzacţiilor de proporţii şi a tranzacţiilor cu conflict de interese şi, corespunzător, a tranzacţiilor cu valori mobiliare; să solicite tragerea la răspundere administrativă a persoanelor cu funcţii de răspundere; să înainteze instanţei judecătoreşti cereri de anulare a tranzacţiei de proporţii sau a tranzacţiei cu conflict de interese în cazul în care aceste tranzacţii au cauzat prejudiciu societăţii si/sau au fost încheiate cu încălcarea legislaţiei, precum şi alte cereri privind apărarea drepturilor şi intereselor sale.

Atribuţiile exclusive ale adunării generale ale acţionarilor se completează cu următoarele:

-     aprobă codul guvernării corporative,

-     aprobă modul de asigurare a accesului acţionarilor la documentele societăţii,

-     confirmă organizaţia de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar (cuvintele adăugate au fost evidenţiate) şi stabileşte cuantumul retribuţiei serviciilor ei,

-     hotărăşte cu privire la încheierea tranzacţiilor de proporţii prevăzute la art.83 alin.(2) şi a tranzacţiilor cu conflict de interese ce depăşesc 10% din valoarea activelor societăţii, conform ultimului raport financiar (cuvintele adăugate au fost evidenţiate),

-          j1) hotărăşte înstrăinarea sau transmiterea acţiunilor de tezaur acţionarilor şi/sau salariaţilor societăţii.

Şi prim aceste modificări se consolidează drepturile acţionarilor minoritari de a controla activităţile societăţii.

Modificările operate în art.52, 53 al Legii stabileşte unele situaţii cînd adunarea generală a acţionarilor societăţii poate fi convocată de organul executiv al societăţii.

Termenul de prezentare de către acţionarii societăţii a propunerilor pentru ordinea de zi a adunării generale anuale a fost prelungit pînă la data de 20 ianuarie a anului următor.

A fost exclusă norma conform căreia „unul şi acelaşi reprezentant al statului poate să fie ales în consiliul unei singure societăţi”.

A fost exclusă norma conform căreia „Preşedinte al consiliului societăţii nu poate fi conducătorul organului executiv sau un reprezentant al organizaţiei gestionare a societăţii”. Această modificare are un caracter de redactare a textului legii deoarece conform art.66 alin.(6) litera c) persoanele enumerate mai sus nu pot fi alese membri ai organului consiliului societăţii, corespunzător, nu pot fi alese preşedinte al societăţii.

A fost exclusă norma conform căreia „Majoritatea membrilor comisiei de cenzori ai societăţii şi majoritatea persoanelor din rezerva ei vor fi cetăţeni ai Republicii Moldova”.

Legea a fost completată cu următoarea normă „Persoanele cu funcţii de răspundere şi persoanele afiliate lor nu pot primi donaţii ori servicii fără plată de la societate sau de la persoanele juridice afiliate societăţii, cu excepţia celor a căror valoare nu depăşeşte salariul mediu pe ţară”.

Se completează lista cazurilor în care societatea are obligaţiunea să răscumpere acţiunile plasate de ea. Se concretizează cum se stabileşte valoarea de răscumpărare a acţiunilor societăţii.

Se modifică procedura de autorizare a tranzacţiilor cu conflict de interese, a deciziei privind încheierea tranzacţiei cu conflict de interese.

Legea se completează cu următoarea normă “Pînă la luarea deciziei privind încheierea tranzacţiei cu conflict de interese, se va verifica respectarea modului de determinare a valorii de piaţă a bunurilor, conform art.76, de către:

a) organizaţia de audit – în societăţile care corespund unuia din criteriile prevăzute la art.2 alin.(2);

b) comisia de cenzori – în societăţile altele decît cele specificate la lit.a)”.

Pe tot parcursul legii cuvintele “Dările de seamă” se substituie cu cuvintele “Rapoartele financiare şi specifice”.

Legea a fost completat cu următoarea normă “Conţinutul şi modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor financiare şi specifice se stabilesc de actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, aprobate în comun cu Ministerul Finanţelor”.

Capitolul Legii ce se referă la controlul extern al societăţii se completează cu norma “Conţinutul şi modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor financiare şi specifice se stabilesc de actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, aprobate în comun cu Ministerul Finanţelor”.

Au fost operate în Lege şi alte modificări, completări etc.

 

- Legea nr.189-XIV din 18.11.1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare

Modificările operate ţin de modul de efectuare a ofertei publice pe piaţa secundară; răscumpărarea acţiunilor deţinute de acţionarii minoritari.

 

- Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr.30 din 25.05.2011 Cu privire la aprobarea Modificărilor nr.16 la Indicatoarelor de norme de deviz C, D, P

 

- Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.374 din 18.05.2011 privind modificarea şi completarea Ordinelor IFPS nr.34 din 21.02.2005 (Cu privire la aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe impozitul privat, dividende şi pe impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare) şi nr.24 din 06.02.2006 (Cu privire la aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale la impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare)

Se abrogă următoarele formulare de dări de seamă:

- Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-1);

- Darea de seamă pe impozitul privat (Forma IP-05);

- Darea de seamă privind dividendele calculate în funcţie de rezultatele activătăţii societăţilor pe acţiuni în anul de gestiune (Forma DPP-05).

Aceste modificări au un caracter de redactare a conţinutului acestui ordin deoarece pentru impozitele enumerate au fost aprobate alte formulare.

Termenul de prezentare a Calcului privind bunurile imobiliare (Forma BIJ-1) se stabileşte “nu mai tîrziu de ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune al anului fiscal în curs” (pînă la modificare: pînă la data de 20 a lunii următoare trimestrului gestionar).

 

A fost aprobată Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-1). Acest calcul se prezintă de contribuabilii-subiecţi ai impunerii în conformitate cu art.277 al Codului fiscal, care dispun de bunuri imobiliare, impozitarea cărora se efectuează reieşind din valoarea de bilanţ (inclusive cvare n-au fost evaluate în scopuri fiscale de organul cadastral).

În Ordinul IFPS nr.24 din 06.02.2006 (Cu privire la aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale la impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare) se operează următoarele modificări:

- anexa nr.1 la Ordinul IFPS nr.24 din 6 februarie 2006 se completează cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind sumele impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare calculate persoanelor fizice (cetăţeni) şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (Forma BIPF-1) – anexa nr.2 la prezentul ordin;

- anexa nr.2 la Ordinul IFPS nr.24 din 6 februarie 2006 se completează cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind sumele impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare încasate de la persoanele fizice (cetăţeni) şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) (Forma SI-SCITL) – anexa nr.3 la prezentul ordin;

- anexa nr.3 la Ordinul IFPS nr.24 din 6 februarie 2006 se abrogă.

 

- Ordinul IFPS privind unele modificări ce se operează în Ordinele IFPS nr.79 din 28 aprilie 2006, nr.177 din 23 iunie 2008, nr.22 din 31 ianuarie 2009 şi nr.79 din 23 februarie 2010 nr. 377 din 19.05.2011

Se modifică Ordinul IFPS Privind aprobarea Instrucţiunii despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale prevăzute de Titlul VII al Codului fiscal nr. 79 din 28.04.2006 (Se modifică textul Instrucţiunii).

- Darea de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului se va numi TAT 07 (anterior TAT 06); Au fost operate şi alte modificări.

Se modifică Ordinul IFPS Privind aprobarea formularului dării de seamă pentru taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) şi a Instrucţiunii privind modul de completare şi prezentare a acesteia nr. 177 din 23.06.2008.

 

Se operează modificări în Instrucţiunea privind modul de completare şi prezentare a dării de seamă pentru taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei).

 

Ordinul IFPS Privind aprobarea formularului dării de seamă la taxa pentru parcare şi Instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acesteia nr. 22 din 31.01.2009 şi Ordinul IFPS nr.79 din 23.02.2010 Privind aprobarea dării de seamă la taxa privind la amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierii de stat şi Instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acesteia

Modificările operate au caracter de redactare şi nu sunt semnificative.

 

-Hotărîrea Consiliului de Administraţie al BNM nr.134 din 01.07.2010 prin care se aprobă Regulamentul cu privire şla exigenţele faţă de administratorii băncilor

Administratori ai băncii sînt: membrii consiliului băncii, membrii comisiei de cenzori al băncii, preşedintele, membrii organului executive, contabilul-şef, conducătorii filialei băncii, alte persoane investite cu funcţii să-şi asume obligaţii în numele băncii şi în contul băncii.

 

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al BNM nr.109 din 28.05.2011 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor BNM

Se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen acurt în mărime de 8%.

 

Monitorul Oficial nr. 95 din 07.06.2011

 

- Ordinul Ministrului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr.66 din 04.05.2010 nr. 107 din 01.06.2011

Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr.66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

 

Monitorul Oficial nr. 96-98 din 10.06.2011

 

- Hotărîrea Curţii Constituţionale pentru controlul constituţionalităţii sintagmei “cu plata salariului mediu (pentru salariaţii care sînt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp)” din alin.(1) art.111 din Codul muncii în redacţia Legii nr.168 din 9 iulie 2010 “Pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova” nr. 11 din 31.05.2011

Se recunoaşte drept constituţională sintagma “cu plata salariului mediu (pentru salariaţii care sînt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp)” din alin.(1) art.111 din Codul muncii în redacţia Legii nr.168 din 9 iulie 2010 “Pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova”.

 

Comentarii:

Se păstrază remunerarea pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare doar pentru salariaţii care sînt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp.

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public nr. 57 din 31.05.2011

Se aprobă modificările şi completările la Standardele naţionale de control intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.51 din 23 iunie 2009.

 

Monitorul Oficial nr. 99-101 din 17.06.2011

 

- Hotărîrea Guvernului nr.428 din 13 iunie 2011 privind aprobarea modificărilor, completărilor şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului

Se modifică Hotărîrea Guvernului nr.513 din 11.08.1993 “Despre aprobarea Regulamentului cu privire la plata de către întreprinderi, organizaţii şi instituţii a indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităţii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale”. Se stabileşte modul de calcul a indemnizaţiei unice în cazul trimiterii angajatului la lucru în alte ţări şi alte modificări.

 

- Hotărîrea Guvernului nr.426 din 26.04.2004 privind aprobarea Modului de calcul a salariului mediu

Modificările ţin de modul de calcul a salariului mediu, care se foloseşte pentru calculul ajutorului de şomaj.

 

- Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 “Cu privire la condiţiile de salarizare a personajului din unităţile bugetare”

Se modifică şi alte Hotărîri ale Guvernului ce ţin de salarizarea angajaţilor din domeniul bugetar de activitate.

 

- Hotărîrea Guvernului nr.431 din 14.06.2011 privind scutirea de la plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2010

Se acceptă scutirea de la plata dividendelor sau defalcărilor din profitul anului 2010 pentru 7 întreprinderi de stat şi 4 societăţi pe acţiuni: Î.S. Poşta Moldovei, Î.S. Combinatul de Vinuri de Calitate “Mileştii Mici”, Î.S. Aeroportul Internaţional Mărculeşti, S.A. Moldexpo, S.A. Cricova, S.A. Barza-Albă etc.

 

- Hotărîrea Guvernului nr.432 din 15.06.2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii

Se modifică Cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului persoanelor asigurate şi neasigurate pentru anul 2011:

- la naşterea primului copil                                 - 2000,00 lei;

- la naşterea fiecărui copil următor                      - 2300,00 lei.

 

Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului persoanelor asigurate şi neasigurate pentru anul 2011 este stabilit în mărime de:

- persoane asigurate - 30% din baza de calcul stabilită conform articolului 7 al Legii nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, dar nu mai puţin de 300,00 lei;

- persoane neasigurate  - 300,00 lei.

Prezenta hotărîre se aplică pe parcursul anului 2011.

 

- Ordinul Ministerului finanţelor cu privire la modificarea pct.10 al Instrucţiunii privind modul de completare a facturii aprobate prin Ordinul nr.47 din 31.03.2010 nr. 49 din 03.05.2011

În cazul livrării activelor supuse accizelor în coloana 7.8 se indică în lei suma accizelor aferentă acestora.

În cazul livrării mărfurilor social importante, adaosul comercial al căror este reglementat de Guvern, la fiecare etapă de comercializare, furnizorul în coloana 7.8 va indica preţul de livrare pentru o unitate, fixat de producătorul autohton sau preţul de achiziţie în cazul mărfurilor importate cu înscrierea prin bară a mărimii adaosului comercial cumulativ în procente, calculat de la preţul de livrare/achiziţie.Informaţia în cauză se înscrie iniţial de către producătorul autohton sau importator, fiind transcrisă ulterior de fiecare furnizor, modificînd, după caz, mărimea adaosului comercial. Entităţile care beneficiază de dreptul de a imprima de sine stătător facturile pe hîrtie specială au posibilitatea de a include într-un rînd separat preţul de livrare pentru o unitate fixat de producătorul autohton sau preţul de achiziţie în cazul mărfurilor importate şi mărimea adaosului comercial cumulativ.”

 

- Ordinul IFPS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr.168 din 02.06.2008 nr. 467 din 09.06.2011

În preambulul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.168 din 2 iunie 2008 “Cu privire la aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderii de stat şi dividendelor calculate în funcţie de rezultatele activităţii societăţii pe acţiuni”, sintagma “nr.1396 din 12 decembrie 2007” se substituie cu sintagma “nr.110 din 23 februarie 2011”.

 

- Decizia Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control nr. 26-11/3-22/01-2011 din 31.05.2011

Se publică Registrul unic al maşinilor de casă şi control (situaţia la data de 31 mai 2011).

 

Monitorul Oficial nr. 102 din 18.06.2011

 

- Hotărîrea Guvernului cu privire la acordarea titlului de parc industrial Societăţii pe Acţiuni “TRACOM” nr. 440 din 16.06.2011

Se transmite în folosinţă, cu titlu gratuit, Societăţii pe Acţiuni “TRACOM”, pentru un termen de 30 de ani, terenul cu suprafaţa de 32,2607 ha (cod cadastral 01.00.518.184), amplasat în mun.Chişinău, str.Columna, nr.170, proprietate publică a statului, pentru crearea Parcului Industrial “TRACOM”.

 

Se acordă titlul de parc industrial Societăţii pe Acţiuni “TRACOM”, avînd numărul de identificare de stat 1002600007237, atribuindu-i-se funcţiile de întreprindere administratoare a Parcului Industrial “TRACOM”.

Se stabileşte că în cadrul Parcului Industrial “TRACOM” se vor realiza preponderent proiecte cu profil industrial şi de prestare a serviciilor conexe.

 

- Ordinul Ministrului Finanţelor privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19.07.2010

În legătură cu necesitatea reflectării în evidenţa contabilă a unor operaţiuni specifice instituţiilor publice, în Instrucţiunea “Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010, se operează unele modificări şi completări.

 

- Ordinul Ministrului Finanţelor privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare nr. 66 din 13.06.2011

În Clasificaţia veniturilor bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008 “Privind Clasificaţia bugetară”, se operează următoarele modificări:

1.1. La capitolul 113, paragraful 01 “Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi în mărime procentuală” se modifică şi va avea următoarea denumire:

“113 01. Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, sub formă de contribuţie procentuală din salariu şi din alte recompense, achitate de angajatori şi angajaţi”;

1.2. La capitolul 113, paragraful 02 “Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de persoanele fizice cu domiciliul permanent în Republica Moldova” se modifică şi va avea următoarea denumire:

“113 02. Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, în sumă fixă, achitate de persoane fizice cu reşedinţa sau domiciliul în Republica Moldova”.

 

- Ordinul Ministrului Finanţelor privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19.07.2010 nr. 70 din 14.06.2011

În legătură cu necesitatea reflectării în evidenţa contabilă a unor operaţiuni specifice contabilităţilor centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, în Instrucţiunea “Cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010, se operează următoarele modificări şi completări.

 

Monitorul Oficial nr. 103-106 din 24.06.2011

 

- Hotărîrea Guvernului nr.451 din 16.06.2011 cu privire la modificarea, completarea şi aprobarea unor hotărîri ale Guvernului

Se modifică Hotărîrea Guvernului nr.360 din 25 iunie 1996 „Cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii” (modificările ţin de statutul Inspecţiei în construcţii); Hotărîrea Guvernului nr.607 din 31.10.1996 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă funcţionarilor publică”; Regulamentul Fondului republican şi al fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1083 din 26.10.2000; Regulamentul-tip privind serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.998 din 20.08.2003 „Privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei” (modificări în procedura de selectare, numire în funcţie, evaluarea performanţelor profesionale a perceptorilor fiscali); Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului informaţional al rapoartelor financiare de pe lîngă Biroul Naţional de Statistică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.38 din 23.01.2009 „Cu privire la Serviciul informaţional al rapoartelor financiare de pe lîngă Biroul Naţional de Statistică” (procedura de numire în funcţie a personalului).

 

- Convenţia Colectivă (nivel de ramură: Sindicatul angajaţilor din Serviciile publice) pe anii 2011-2014

Convenţia inclusiv prevede că salariile vor fi plătite pînă la data de 10 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Durata zilei de muncă în ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare se reduce cu 2 ore pentru toţi salariaţii.

 

- Raport de activitate al Inspecţiei Muncii pe anul 2010

Activităţile de control întreprinse de Inspecţia Muncii au scos la iveală faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la:

- utilizarea forţei de muncă fără respectarea procedurii stabilite de legislaţie privind angajarea în cîmpul muncii (fără contract de muncă);

- depăşirea duratei legale a timpului de muncă;

- salarizare – angajarea cu un salariu mai mic decît salariul minim

 stabilit de stat;

- nerespectarea legislaţiei ce ţine de securitatea şi sănătatea în muncă (Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10.07.2009).

 

- Ordinul Serviciului Vamal al Republicii Moldova nr.155-O din 26.05.2011 referitor la completarea Ordinului nr.276-O din 24.10.2002 „Cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacţiile economice externe”.

Se modifică procedura (lista) de prezentare a documentelor ce ţin de certificare sau declaraţii de conformitate (certificate şi permise fitosanitare etc).

 

Monitorul Oficial nr. 107-109 din 01.07.2011

 

- Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 56 din 09.06.2011

Se modifică Legea nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat. Modificările operate au un caracter semnificativ şi au atins mai multe articole din lege. Pentru majoritatea categoriilor de angajaţi publici treptat vîrsta de pensionare va fi adusă în corespundere cu limita general stabilită: pentru bărbaţi – 62 de ani; pentru femei – 57 de ani.

 

- Legea nr.289-XV din 22.07.2004 privind idemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale

Se operează următoarele modificări, completări care urmează să fie cunoscute de fiecare contabil:

Plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(3) din prezentul articol, se efectuează în modul următor:

a) prima zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă se suportă din contul persoanei asigurate;

b) a doua zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă se plăteşte din mijloacele financiare ale angajatorului;

c) începînd cu a treia zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

Plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA, de cancer de orice tip sau de apariţia riscului de întrerupere a sarcinii, precum şi plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă femeilor gravide care se află la evidenţă în instituţiile medico-sanitare, se efectuează integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat, începînd cu prima zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă.

 

Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă

(1) Cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se stabileşte diferenţiat, în funcţie de durata stagiului de cotizare, după cum urmează:

a) 60% din baza de calcul stabilită conform art.7 - în cazul unui stagiu de cotizare de pînă la 5 ani;

b) 70% din baza de calcul stabilită conform art.7 - în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani;

c) 90% din baza de calcul stabilită conform art.7 - în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani.

(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA sau de cancer de orice tip este de 100% din baza de calcul stabilită conform art.7.

 

Comentarii:

Modificări semnificative privind modul de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitatea de muncă. Plata indemnizaţiei pentru incapacitatea de muncă cauzată de boli obişnuite pentru 1 zi calendaristică nu se achită persoanei asigurate, pentru a doua zi se achită din contul angajatorului. Începînd cu a treia zi de incapacitate temporară de muncă, indemnizaţia se plăteşte din contul bugetului asigurărilor de stat. Responsabilitatea contabilului creşte pentru corectitudinea calculării indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă. Acesta va urma să determine corect dacă certificatul este prezentat pentru boală obişnuită, sau pentru incapacitate temporară de muncă a femeilor gravide care se află la evidenţă în instituţiile medico-sanitare, de exemplu? Luînd în consideraţie practica existentă privind completarea de către medici a certificatelor de boală, presupun că ne vom confrunta cu mari probleme la acest compartiment. Şi contabilii vor fi obligaţi să facă lecţii şi de medicină pentru a putea desluşi şi citi buletinele de boală.

De asemenea, atrageţi atenţie că cuantumul maxim al indemnizaţiei pentru incapacitatea de muncă este de 90% din baza de calcul.

 

- Ordinul Ministerului Economiei nr.126 din 27.06.2011 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr.66 din 04.05.2010 (Cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero)

 

Monitorul Oficial nr. 110-112 din 08.07.2011

 

- Hotărîrea Guvernului nr.477 din 28.06.2011 pentru aprobarea planului de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi „muncii la negru”

Planul de acţiuni prevede modificarea Codului contravenţional prin includerea unor norme ce ar permite sancţionarea angajatorului, a persoanei cu funcţii de răspundere cu amendă pentru fiecare persoană căreia i se achită salarii nedeclarate; sancţionarea salariatului, cu aplicarea unei amenzi, pentru acceptarea achitării unei părţi a salariului neînregistrate şi/sau munca la negru.

De asemenea, se va propune să fie operate modificări în Codul muncii care vor prevedea eliberarea din serviciu a conducătorului unităţii în cazul fixării repetate a practicii activităţii de muncă fără forme legale.

Se prevede delegarea unei instituţii de stat (inspecţia muncii, primărie etc) a funcţiei de înregistrare şi evidenţă a contractelor individuale de muncă, de evidenţă, păstrare şi efectuare a înscrierilor în carnetele de muncă (?!!) pentru entităţile cu un efectiv de pînă la 20 de persoane.

Se prevede înregistrarea anuală a statelor de personal a entităţilor din sectorul privat (cu un efectiv de pînă la 50 de persoane) la inspectoratul teritorial de muncă; obligarea angajatorului să acorde salariatului permis nominal pentru accesul la muncă.

 

- Hotărîrea Guvernului nr.478 din 28.06.2011 privind completarea regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale stabilite de Acordul „Compact”

Acordul „Compact” a fost semnat dintre Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii, prin intermediul Corporaţiei Provocările Mileniului, la data de 22 ianuarie 2010 şi este destinat susţinerii politicilor şi programelor ce contribuie la progresul Republicii Moldova şi realizarea obiectivelor de creştere economică şi reducere a sărăciei. Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale stabilite de acest acord a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.949 din 12.10.2010. Modificările operate în Regulament presupun scutirea de plata TVA pentru importul de servicii destinate realizării Programului „Compact”.

 

 

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086.

Comentarii

  1. Elena spune:

    spuneti-mi va rog daca in cazul calcularii idemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă prima zi de munca se calculeaza si nu se achita lucratorului sau in genere nu se calculeaza?

  2. Aleona spune:

    Lucrez din 2004 ca felcer-dispecer in IMSP asistenta medicala de urgenta,am dreptul la indenizatia de vechime in munca?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...