37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 38-62 din 24 februarie 2012 – 30 martie 2012

MO nr. 38-62 din 24 februarie 2012 – 30 martie 2012

02.04.20121.879 views
false false false MicrosoftInternetExplorer4

BULETIN INFORMATIV

Nr. 3 din 2 aprilie 2012

 

Monitorul Oficial nr. 38-41 din 24 februarie 2012

 

- Legea nr. 256 din 09.12.2011 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii

Se adoptă prezenta Lege care stabileşte cadrul legal privind protecţia consumatorului împotriva clauzelor contractuale abuzive.

Contractele care cad sub incidenţa Legii nr. 256 din 09.12.2011 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii sunt încheiate între un comerciant şi un consumator, indiferent de forma acestora (verbală, scrisă). Lista contractelor ce fac excepţie este aprobată în prezenta Lege.

Controlul asupra respectării prevederilor Legii nr. 256 din 09.12.2011 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii şi constatarea clauzelor contractuale abuzive în contracte revine Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor.

Legea intră în vigoare la expirarea a 3 luni de la data publicării.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 117 din 22.02.2012 cu privire la ziua de odihnă din luna martie 2012

Se consideră ziua de vineri, 9 martie 2012, zi de odihnă, iar ziua de sîmbătă, 3 martie 2012, zi lucrătoare.

 

- Hotărîrea CNPF nr. 2/22 din 12.01.2012 cu privire la aprobarea Regulilor Bursei de Valori Chişinău şi acordarea licenţei pentru dreptul de a desfăşura activitate profesională pe piaţa valorilor mobiliare

Prezentele Reguli stabilesc regimul operaţiunilor pe piaţă cu valorile mobiliare care sunt tranzacţionate pe piaţa administrată de BVC în conformitate cu prevederile legii, precum şi cu reglementările CNPF şi BVC care se referă la aceste operaţiuni. 

 

Monitorul Oficial nr. 42-45 din 2 martie 2012

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 114 din 22.02.2012 cu privire la modul de administrare a contingentelor tarifare la importul de zahăr alb şi produsele zaharoase

Conform Hotărârii Guvernului este anulată autorizaţia de import, agenţii economici obţinând posibilitatea de a importa zahăr și produse zaharoase în baza principiului „primul venit – primul servit”. Nivelul maxim aplicat al taxelor vamale preferenţiale la import în limita cotelor stabilite este de 10%, in afara cotei 75%. Pentru a exclude potenţiale cazuri în care un singur agent economic ar putea beneficia integral de taxa preferenţială, aceasta se aplică pentru fiecare tranzacţie de import în limita de zece la sută din contingentul cantitativ stabilit de legislaţia în vigoare.

Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 563 din 10.09.2009 Pentru aprobarea Regulamentului peivind modul de administrare a contingentelor tarifare la importul de zahăr alb şi produse zaharoase.

 

- Hotărîrea BNM nr. 38 din 23.02.2012 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor BNM şi a normei rezervelor obligatorii  

- Se diminuează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2,0 puncte procentuale, de la 6,5 % la 4,5 % anual.

- Se diminuează ratele de dobîndă:

a) la creditele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 9,5 pînă la 7,5 la sută anual;

b) la depozitele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 3,5 pînă la 1,5 la sută anual.

- Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul.

 

Monitotul Oficial nr. 46-47 din 07.03.2012

 

- Legea nr. 5 din 15.01.2012 pentru modificarea unor acte legislative

Se modifică art. 15 alin. (1) din Legea instituţiilor financiare nr. 550 din 21.07.1995. Acesta va avea următorul cuprins:

“(1) Transferul unei cote de participare la capitalul băncii se efectuează exclusiv cu permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale, sub sancţiunea nulităţii absolute, după cum urmează:

a) prin tranzacţii sau alte acte juridice, dacă în urma unui astfel de transfer orice persoană sau orice persoane care acţionează în comun vor deţine, direct sau indirect, o cotă substanţială în capitalul acestei bănci, precum şi în cazul în care, în urma majorării unei astfel de cote, se vor atinge sau se vor depăşi limitele de 25 la sută, 33 la sută şi 50 la sută;

b) în baza hotărîrilor judecătoreşti definitive ori a tranzacţiilor sau a altor acte juridice efectuate ca urmare a acestor hotărîri;

c) prin tranzacţii sau alte acte juridice, dacă transferul se efectuează între persoanele rezidente ale ţărilor şi/sau zonelor off-shore, precum şi/sau grupuri de persoane care acţionează în comun, ce au în componenţa lor o persoană din ţările şi/sau zonele off-shore, ori între persoana rezidentă a ţării şi/sau a zonei off-shore şi alte persoane, indiferent de mărimea cotei ce constituie obiectul tranzacţiei.

Decizia privind o astfel de permisiune prealabilă se emite conform art.7 alin.(2).

Exerciţiul dreptului de vot al persoanelor care nu au obţinut permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale sau au obţinut cote de participare ce au condus la depăşirea limitelor maxime prevăzute la alin.(2) este suspendat de la data avizării de către Banca Naţională, în mărimea cotei deţinute fără permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale. Persoanele respective sînt obligate, în termen de 3 luni, să obţină permisiunea Băncii Naţionale sau să-şi vîndă acţiunile pentru care le este suspendat dreptul de vot unei persoane care a obţinut permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale. După expirarea acestui termen, dacă acţiunile nu au fost vîndute sau nu s-a obţinut permisiunea Băncii Naţionale, Banca Naţională dispune băncii anularea acţiunilor respective, emiterea unor noi acţiuni în acelaşi număr şi de aceeaşi clasă şi vînzarea acestora, urmînd ca suma obţinută din vînzare să fie transmisă deţinătorului iniţial după reţinerea cheltuielilor legate de vînzare. În cazul unui litigiu judiciar, Banca Naţională dispune băncii anularea acţiunilor şi efectuarea măsurilor enumerate mai sus doar după pronunţarea unei hotărîri judecătoreşti definitive.”.

În corespundere cu această modificare au fost aduse în concordanţă şi celelalte acte legislative: Legea nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare, Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003.

 

- Legea nr. 235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii

Prezenta lege stabileşte cadrul legal pentru activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii, realizată cu titlu obligatoriu sau voluntar, pentru plasarea produselor pe piaţă şi pentru activitatea de evaluare a conformităţii, indiferent de faptul că această evaluare este obligatorie sau nu la produsele introduse pe piaţă şi/sau utilizate în Republica Moldova.

Activitatea de acreditare se realizează de către Centrul Naţional de Acreditare.

 

Monitorul Oficial nr. 48 din 13.03.2012

 

Nu a fost aprobat, modificat, completat nici un act legislativ semnificativ.

 

Monitorul Oficial nr. 49-52 din 16.03.2012

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 157 din 12.03.2012 cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat

Din 1 aprilie 2012 vor fi indexate pensiile cu coeficientul în mărime de 9,6%.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 158 din 12.03.2012

A fost aprobat Regulamentul de aplicare a Legii voluntariatului nr. 121 din 18.06.2010.

Potrivit acestui regulament la sediul instituţiei gazde trebuie să se ţină 3 registre:

1. Registrul de evidenţă a voluntarului;

2. Registrul de evidenţă a contractelor de voluntariat şi a certificatelor nominale de voluntariat;

3. Registrul de evidenţă a carnetelor de voluntar.

Registrele date trebuie numerotate, şnuruite şi certificate prin semnătura conducătorului şi ştampila instituţiei gazdă.

Conform Regulamentului experienţa de voluntariat va fi recunoscută ca experienţă şi vechime în muncă.

Se va considera ca experienţă de către angajator activitatea voluntarului dacă va fi confirmată prin certificatul nominal de voluntariat, scrisoarea de recomandare şi carnetul de voluntar.

În cazul în care voluntarul a activat în acelaşi domeniu cu specialitatea deţinută, fapt confirmat prin carnetul de voluntar, certificatul nominal şi contractul de voluntariat, perioada de prestare a voluntariatului se va include:

- în vechimea în muncă ce dă dreptul de a primi sporul pentru vechimea în muncă;

- în vechimea în muncă ce dă dreptul de la concediul de odihnă anul suplimentar plătit pentru vechime în muncă.

Perioada de prestare a voluntariatului nu se include în stagiul de cotizare. 

 

Monitorul Oficial nr. 53 din 17.03.2012

 

- Legea nr. 27 din 01.03.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Se modifică art. 24 alin. (21) din Lege pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24.04.97. Modificările sunt:

- în primul alineat, textul “Se consideră venit neimpozabil venitul a cărui mărime nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv” se înlocuieşte cu textul “Se consideră venit impozabil venitul lunar a cărui mărime nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv”;

- după primul alineat se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:

“Venitul lunar ce depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv se consideră venit neimpozabil.”

la alineatul al doilea, textul “– cererea agentului economic privind scutirea de plata impozitului pe venit;” se exclude.

Din aceste modificări rezultă că începînd cu 17.03.2012 angajaţii agenţilor economici din industria tehnologiilor informaţionale care obţin un venit lunar din salariu de pînă la 7100 lei urmează a fi impozitat conform cotelor standard stabilite în art. 15 lit. a) din Codul Fiscal iar pentru venitul lunar din salariu care depăşeşte suma de 7100 lei nu urmează a fi reţinut impozit pe venit, acesta fiind o sursă de venit neimpozabilă.

În acest sens a fost completată şi anexa nr. 3 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 270 din 23.12.2011:

 

“1.7. Angajatorul pentru asigurarea socială a angajaţilor săi care întrunesc condiţiile specificate la art.24 alin.(21) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal

23% la 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2012

Lunar, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune

Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat”

 

Monitorul Oficial nr. 54-59 din 23.03.2012

 

- Legea nr. 23 din 01.03.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Se completează art. 344 alin. (3) din Codul Contravenţional al RM cu litera e). Potrivit acestei modificări pentru neprezentarea de către comerciant, la solicitarea consumatorului, a unui exemplar al contractului cu clauze contractuale standard pe care îl propune acesta urmează a fi sancţionat cu o amendă de la 1000 lei la 1500 lei aplicată persoanei cu funcţie de răspundere şi cu o amendă de la 2000 lei la 3000 lei aplicată persoanei juridice.

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 3 luni din data publicării.

 

Monitorul Oficial nr. 60-62 din 30.03.2012

 

- Legea nr. 37 din 07.03.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Se abrogă capitolul 8 din Legea nr. 514-XIII din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească.

Se completează art. 103 alin. (1) pct. 6) din Codul Fiscal cu următoarele cuvinte „de către executorii judecătoreşti”. Astfel, TVA nu se va aplica pentru serviciile acordate de către executorii judecătoreşti, precum sunt şi serviciile acordate de avocaţi şi notari.

Se completează Legea nr. 1593-XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul, şi termenele de achitare a primelor de asistenţă medicală prin care şi executorii judecătoreşti vor fi obligaţi să se înregistreze la agenţia teritorială a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină în termen de o lună de la data obţinerii certificatului de înregistrare, a licenţei de executor judecătoresc.

În categoria plătitorilor a primelor de asigurare obligatrie de asistenţă medicală se includ şi angajaţii executorului judecătoresc.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 180 din 23.03.2012 privind aplicarea Standardelor de audit şi Codul etic pe teritoriul Republicii Moldova

Conform acestei hotărîri se iniţiază negocierile cu Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Audit şi Asigurare al Federaţiei Internaţionale a Contabililor privind acceptarea şi implimentarea Standardelor de audit şi Codul etic în Republica Moldova.

 

- Hotărîrea CNPF nr. 11/1 din 14.03.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la clasificarea împrumuturilor acordate şi dobînzilor calculate de organizaţiile de microfinanţare

Regulamentul aprobat se aplică de către organizaţiile de microfinanţare la clasificarea împrumuturilor pentru stabilirea volumului permis spre deducere în scopuri fiscale a provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi ce ţin de nerambursarea împrumuturilor şi a dobînzilor aferente.

Pentru a fi permise spre deducere în scopuri fiscale provizioanele constituite de organizaţiile de microfinanţare nu trebuie să depăşească următoarele procente de la suma împrumuturilor şi dobînzilor  pentru fiecare categorie:

 

a) Standard

2%

b) Supravegheate

5%

c) Substandard

30%

d) Dubioase

60%

e) Compromise

100%

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...