37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 379 – 415 din 1 noiembrie 2016 – 30 noiembrie 2016

MO nr. 379 – 415 din 1 noiembrie 2016 – 30 noiembrie 2016

29.11.20165.011 views

Monitorul Oficial nr. 405-414 din 25.11.2016

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale

Conform Hotărîrii nr. 1245 din 15.11.2016, a fost aprobat Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale. Dreptul la indemnizaţie paternală se acordă tatălui asigurat în sistemul public de asigurări sociale, angajat în baza contractului individual de muncă sau aflat în raport de serviciu în baza actului administrativ, pentru îngrijirea copilului nou-născut, cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Reglementării tehnice privind imitaţiile de produse alimentare care prezintă risc de a pune în pericol sănătatea sau siguranţa consumatorilor

Potrivit Hotărîrii nr. 1246 din 15.11.2016, a fost aprobată Reglementarea tehnică privind imitaţiile de produse alimentare care prezintă risc de a pune în pericol sănătatea sau siguranţa consumatorilor. Reglementarea menționată stabileşte cerinţele pentru interzicerea comercializării, importului, producerii şi exportului imitaţiilor de produse alimentare, pentru a asigura un nivel ridicat de protecţie a intereselor publice, cum ar fi sănătatea şi siguranţa consumatorilor, în special a copiilor. Respectiv, se interzice comercializarea, importul, producerea şi exportul imitaţiilor de produse alimentare care se potrivesc caracteristicilor descrise la pct. 5 din reglementare și care nu respectă cerinţele speciale de siguranţă stabilite la pct.6 din prezenta reglementare tehnică. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 aprilie 2017.

Hotărîrea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual

Prin Hotărîrea nr. 191/4 din 17.11.2016, s-a stabilit rata procentuală aplicată la calcularea vărsământului obligatoriu anual pentru anul 2017 în mărime de 0,0706% din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul fiecărei bănci licenţiate la situaţia din 30 septembrie 2016. Băncile licenţiate vor efectua calculele necesare reieşind din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul acestora la situaţia din 30 septembrie 2016 şi vor plăti vărsământul obligatoriu anual până la data de 31 decembrie 2016. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 399-404 din 18.11.2016

Hotărîrea Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii

Conform Hotărîrii nr. 1234 din 10.11.2016, a fost modificat și completat Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15.11.2002 „Cu privire la indemnizaţiile pentru copii". Prin urmare, persoanele asigurate/ neasigurate care vor să beneficieze de indemnizaţia unică la naşterea copilului și/sau indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani/ 1,5 ani după caz, vor putea depune o cerere electronică, fără să se deplaseze la casa teritorială, pentru a beneficia de aceste indemnizații. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 195 din 13 martie 2013

Potrivit Hotărîrii nr. 1251 din 16.11.2016, a fost modificată și completată anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 195 din 13.03.2013 „Privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învățămînt superior de stat cu autonomie financiară". Prin urmare, a fost majorat cuantumul minim al salariilor de funcţie ale corpului profesoral din instituţiile de învățămînt superior de stat cu autonomie financiară, iar conform noului punct 19, salarizarea personalului care deţine funcţia de lector superior universitar se va efectua doar până la expirarea termenului stabilit în contractul individual de muncă, încheiat în baza evaluării personalului didactic. Punerea în aplicare a prezentei hotărâri se va efectua în limitele alocaţiilor bugetare aprobate anual în acest scop şi ale veniturilor proprii ale instituţiilor. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010

Prin Hotărîrea nr. 1255 din 16.11.2016, a fost modificată Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Prin urmare, anexa nr.1 „Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidență tratatelor internaționale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum și aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile și serviciile destinate acestora" a fost completată cu 5 proiecte noi, unul fiind exclus, iar anexa nr.2 „Lista împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistenţă investiţională, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, impozitate la cota zero a TVA a fost completată cu 4 poziții noi. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la calcularea şi perceperea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale

Conform Ordinului nr. 390 din 26.10.2016, au fost aprobate Indicaţiile metodice privind calcularea şi perceperea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale. Totodată, Indicaţiile metodice privind calcularea şi perceperea taxei pentru procedurile vamale nr. 5566 din 29.08.2005 au fost abrogate. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea anexei nr. 14 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu", cu modificările şi completările ulterioare

Potrivit Ordinului nr. 420 din 14.11.2016, coloniţa 2 a codului document 068 din anexa nr. 14 la „Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu", aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 se va numi „Declaraţia pentru valoarea în vamă (D.V.1)”. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 19.11.2016.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 480-O din 18 decembrie 2006 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de prelucrare a declaraţiei vamale în detaliu"

Prin Ordinul nr. 421 din 14.11.2016, a fost modificată și completată anexa la Ordinul Serviciului Vamal nr. 480-O din 18.12.2006 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de prelucrare a declaraţiei vamale în detaliu". Modificările efectuate sunt de redacție prin înlocuirea unor sintagme sau prin completarea acestora. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Indicii preţurilor de consum ai Biroul Naţional de Statistică

Conform Indicilor nr. 1948 din 18.11.2016, Biroul Naţional de Statistică a comunicat datele privind indicele preţurilor de consum la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender) în luna octombrie 2016 faţă de decembrie 2015:

  • Ianuarie - 100,7%;
  • Februarie - 100,1%;
  • Martie - 100,1%;
  • Aprilie - 100,1%;
  • Mai - 100,3%;
  • Iunie - 100,0%;
  • Iulie - 99,1%;
  • August - 98,7%;
  • Septembrie - 99,3%;
  • Octombrie - 100,6%.

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerinţele de pregătire şi competenţă profesională în asigurări

Potrivit Hotărîrii nr. 49/5 din 30.09.2016, a fost aprobat Regulamentul privind cerinţele de pregătire şi competenţă profesională în asigurări, care stabileşte cerinţele de pregătire, competenţă profesională şi experienţă a personalul propriu al asigurătorului, personalul propriu al agentului bancassurance, administratorul brokerului în asigurări şi/sau reasigurări, personalul propriu cu atribuţii de intermediere al brokerului de asigurare şi/sau reasigurare, agenţii de asigurare persoane fizice, administratorul agentului de asigurare persoană juridică, subagenţii. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 388-398 din 11.11.2016

Decizia Curții Constituţionale de inadmisibilitate a sesizării nr. 82g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art.10 alin.(2) lit. a) și lit. b) din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (condițiile de achitare a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală de către avocați în calitate de persoane asigurate)

Conform Deciziei nr. 48 din 06.09.2016, la originea cauzei s-a aflat excepţia de neconstituţionalitate a sintagmelor „inclusiv [...] și avocați"; „și al avocaților [...] de la data obținerii [...] licenței de avocat" din art.10 alin.(2) lit. a) și lit. b) din Legea nr.1585-XIII din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, conform căreia, asiguratul, inclusiv notarii publici, executorii judecătoreşti, mediatorii şi avocaţii, este obligat în cazul unităţilor şi al persoanelor fizice, altele decât cele înregistrate de către organul înregistrării de stat, al notarilor publici, al executorilor judecătoreşti, al mediatorilor şi al avocaţilor, să se înregistreze ca plătitor de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală la agenţia teritorială a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină în termen de o lună de la data obţinerii certificatului de înregistrare, a atestatului de mediator, a licenţei de notar, de executor judecătoresc sau de avocat și să achite primele de asigurare în mărimea, în modul şi în termenele stabilite de legislaţie. Curtea a declarat inadmisibilă, decizia fiind definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac și intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea Guvernului privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017

Potrivit Hotărîrii nr. 1233 din 09.11.2016, a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, în mărime de 5300 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislație. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Dispoziţia Guvernului privind modificarea și completarea Planul de acţiuni pe anul 2016 pentru soluţionarea unor probleme identificate în domeniul medicamentului şi activităţii farmaceutice, aprobat prin Dispoziţia Guvernului nr.29-d din 10 martie 2016

Conform Dispoziției nr. 29 din 10.03.2016, a fost completat Planul de acţiuni pe anul 2016 pentru soluţionarea unor probleme identificate în domeniul medicamentului şi activităţii farmaceutice, aprobat prin Dispoziţia Guvernului nr.29-d din 10.03.2016, cu un nou punct 1.2.4. ce prevede acordarea de înlesniri (plafonarea) la plata taxelor locale pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii (în cazul farmaciilor din zona rurală) și operarea de modificări la titlul VII al Codului fiscal nr.1163-XIII din 2404.1997. Prezenta dispoziție intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la modul de determinare și raportare a creanțelor cu termen expirat și a datoriilor cu termen de achitare expirat (arierate)

Prin Ordinul nr. 121 din 14.09.2016, a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de determinare și de raportare a creanțelor cu termen expirat și a datoriilor cu termen de achitare expirat (arierate). Prin urmare, autoritățile/ instituţiile bugetare vor întocmi, în conformitate cu prezentul Regulament, formularul FD-049 „Raport privind creanțele cu termen expirat şi datoriile cu termen de achitare expirat (arierate), formate în autoritățile/instituţiile bugetare”, aprobat prin Ordinul ministrului nr. 216 din 28.12.2015 și lunar vor include în Sistemul Informațional de Management Financiar al Ministerului Finanţelor raportul menționat în termen de până la data de 10 a lunii următoare perioadei de gestiune. Totodată a fost abrogat Ordinul ministrului finanțelor „Cu privire la modul de determinare a datoriilor cu termenul de achitare expirat” nr. 21 din 18.02.2005 și Ordinul ministrului finanțelor „Cu privire la monitorizarea şi analiza datoriilor cu termen de achitare expirat în sistemul bugetar” nr. 96 din 28.07.2011. Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 85 din 15 aprilie 2004

Conform Hotărîrii nr. 294 din 27.10.2016, a fost modificat și completat Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr. 85 din 15.04.2004. Respectiv, anexa nr. 6 „Baza de calcul a rezervelor obligatorii" a fost completată cu conturile 2237 „Conturi curente ale prestatorilor de servicii de plată pentru evidența fondurilor primite de la utilizatorii serviciilor de plată”, 2238 „Conturi curente speciale ale persoanelor juridice” și altele. Conturile 2264, 2267, 2268 și 2269 vor avea alt cuprins, iar conturile 2186, 2364, 2365, 2366, 2367 și altele au fost excluse. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data intrării în vigoare a Hotărîrii Comitetului executiv nr. 248 din 22.09.2016 „Cu privire la modificarea și completarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova”, adică din 1 ianuarie 2017.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la frecvența de modificare a cursurilor valutare de către unitățile de schimb valutar

Potrivit Hotărîrii nr. 295 din 27.10.2016, unitățile de schimb valutar au dreptul de a modifica cursurile de cumpărare și vânzare stabilite de către acestea la începutul programului de lucru pentru operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, o singură dată în decursul programului de lucru și de două ori în decursul programului de lucru. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri

Prin Hotărîrea nr. 296 din 27.10.2016, a fost aprobată Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri. Prezenta Instrucțiune reglementează modul de întocmire și prezentare la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri a mai multor rapoarte. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Monitorul Oficial nr. 379-386 din 04.11.2016

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

Conform Ordinului nr. 132 din 18.10.2016, a fost modificat și completat Ordinul ministrului finanţelor nr. 208 din 24.12.2015 „Privind Clasificaţia bugetară". Astfel, în anexa nr.8 „Clasificaţia programelor: B. Activități" au fost introduse 3 activități noi: 00450 Stimularea investiţiilor în dezvoltarea agroturismului în zonele rurale, 00451 Stimularea promovării producţiei agricole și 70185 Proiectul „Consolidarea capacității de producție locală a sistemelor solare de energie termică în Republica Moldova". Totodată, anexa nr. 11 „Clasificaţia economică" și anexa nr. 12 "Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice" au fost completate cu câte 2 aliniate noi privind transferuri curente cu destinație generală între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată la impozitul pe avere

Potrivit Ordinului nr. 138 din 31.10.2016, a fost aprobat formularul tipizat al Avizului de plată la impozitul pe avere. Acesta va conține informaţii privind obiectele impunerii şi cota impozitului, informații cu privire la suma impozitului calculat, date bancare și informații privind contribuabilul. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea Ordinului nr. 412-O din 23.09.2014 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind completarea certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor"

Prin Ordinul nr. 374 din 13.10.2016, au fost modificate Normele tehnice privind completarea certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.412-O din 23.09.2014. Prin urmare, la capitolul II, litera A. „Completarea certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1", la punctul 9, Rubrica 4 "Ţara, grupul de ţări sau teritoriul din care sînt considerate ca fiind originare produsele" - se va indica sintagma "Republic of Moldova" (Republica Moldova) sau sintagma care exprimă denumirea oficială a ţării din care sînt considerate ca fiind originare produsele. Anterior se indica doar sintagma "Republic of Moldova" (Republica Moldova). Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu"

Conform Ordinului nr. 391 din 27.10.2016, a fost completată anexa nr.11 „Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42" al Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu" cu codului scutirii „719", conform căruia se vor aplica scutiri de TVA și taxele vamale la importul materiei prime medicamentoase, materialelor, articolelor, ambalajului primar şi secundar utilizate la prepararea şi producerea medicamentelor, autorizate de Ministerul Sănătăţii, cu excepţia alcoolului etilic, mijloacelor cosmetice, conform anexelor nr.1,2,3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1165 din 24.10.2016. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la aprobarea formularului tipizat al Cererii privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin eșalonare sau amînare și procedura examinării acesteia

Potrivit Ordinului nr. 1030 din 26.10.2016, a fost aprobat formularul tipizat al Cererii privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin eşalonare sau amânare, instrucţiunea cu privire la completarea şi examinarea cererii menționate și lista actelor/documentelor ce urmează a fi anexate la cerere. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea  și abrogarea unor ordine ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

Prin Ordinul nr. 1115 din 01.11.2016, a fost modificată Anexa "Nomenclatorul codurilor aferent facilităților fiscale la impozitul pe venit", aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1080 din 10.10.2012. Respectiv, conform modificărilor de la codul 4c, instituţiile de învăţămînt publice și private se scutesc de impozitul pe venitul obținut din desfășurarea nemijlocită a procesului de învățămînt conform Codului educației. Anterior, nu era specificat că anume instituțiile „publice și private" și nici nu se făcea trimitere la Codului educației. Totodată, a fost abrogat Ordinul IFPS nr. 865 din 06.09.2016, prin care a fost aprobat anterior Avizului de plată la impozitul pe avere. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei

Potrivit Hotărîrii nr. 292 din 27.10.2016, a fost diminuată rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 0.5 puncte procentuale, de la 9.5 până la 9.0 la sută anual. Totodată, au fost diminuate ratele de dobândă: la creditele overnight cu 0.5 puncte procentuale, de la 12.5 până la 12.0 la sută anual și la depozitele overnight cu 0.5 puncte procentuale, de la 6.5 până la 6.0 la sută anual. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung

Prin Hotărîrii nr. 293 din 27.10.2016, a fost menținută rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) la nivelul actual de 6.0 la sută anual. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...