37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 358 – 403 din 1 decembrie 2014 – 31 decembrie 2014

MO nr. 358 – 403 din 1 decembrie 2014 – 31 decembrie 2014

17.01.20159.023 views

Monitorul Oficial nr. 400-403 din 31.12.2014

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

Potrivit Hotărîrii nr. 1020 din 22.12.2014, au fost operate modificări și completări la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002. Astfel, au loc mai multe modificări de redacție, totodată, prin introducerea în regulament a punctului 31, este specificat cine se consideră persoană neasigurată. De asemenea, au fost modificate condițiile de acordare a indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului, condițiile privind indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului, iar capitolul VII „Baza de calcul al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului până la vârsta de 3 ani" va avea un nou cuprins. Prevederile subpunctelor 18)-20) ale punctului 1 din modificările şi completările operate prin prezenta hotărâre se pun în aplicare începând cu 1 ianuarie 2015.

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010

Conform Hotărîrii nr. 1028 din 29.12.2014, au fost aprobate modificările şi completările operate în anexa nr.1 şi anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010. Astfel, în Lista proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum şi aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora, va avea un nou cuprins. Un nou cuprins va avea și Lista împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistenţă investiţională, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, impozitate la cota zero a TVA. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 397-399 din 31.12.2014

Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare cu privire la aprobarea Standardului Ocupaţional pentru profesia „Brutar"

Potrivit Ordinului nr. 266 din 18.12.2014, a fost aprobat Standardul Ocupaţional pentru profesia „Brutar". Ocupaţia de brutar face parte din categoria ocupaţiilor dominante din Republica Moldova. Practicanţii acestei profesii lucrează la fabricarea produselor de panificaţie în unităţi mari din industria panificaţiei, sau în brutării mici. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal referitor la modificarea ordinelor cu privire la clasificarea unor categorii de mărfuri

Conform Ordinului nr. 510 din 18.12.2014, pe întreg parcursul textului ordinelor serviciului vamal (accesați lista ordinelor aici), sintagma „Nomenclatorul mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1525 din 29.12.2007", la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Nomenclatura combinată a mărfurilor, aprobată prin Legea nr. 172 din 25 iulie 2014". Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2015.

Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind aprobarea Listei agenţilor economici - mari contribuabili pentru anul 2015

Potrivit Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1755 din 24.12.2014, a fost aprobată Lista agenţilor economici - mari contribuabili pentru anul 2015. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr.267 din 14.04.2011 "Cu privire la organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili".

Prin Ordinul nr. 1756 din 24.12.2014, a fost modificat și completat Ordinul IFPS nr.267 din 14.04.2011 cu privire la organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili. Astfel, în Lista agenţilor economici - mari contribuabili, prioritar se includ agenţii economici din domeniul financiar, a căror activitate este reglementată de Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995; instituţiile de asigurare, a căror activitate este reglementată de Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 (cu personal angajat nu mai puţin de 150); întreprinderile din ramura vitivinicolă, care efectuează investiţii în ramura dată. Totodată, controalele fiscale iniţiate în perioada până la publicarea listei agenţilor economici incluşi sau excluşi vor fi finalizate de organele fiscale care au iniţiat, cu transmiterea ulterioară a materialelor corespunzătoare, în raza de deservire. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Monitorul Oficial nr. 386-396 din 26.12.2014

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a vechimii în muncă pentru stabilirea sporului la salariu funcţionarilor publici cu statut special (poliţişti) şi a vechimii în muncă în ramurile civile înrudite cu specialitatea (funcţia) deţinută în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Potrivit Hotărîrii nr. 1018 din 10.12.2014, a fost aprobat Regulamentul privind modul de calculare a vechimii în muncă pentru stabilirea sporului la salariu funcţionarilor publici cu statut special (poliţişti) şi a vechimii în muncă în ramurile civile înrudite cu specialitatea (funcţia) deţinută în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Acest regulament reglementează modul de calculare a vechimii în muncă pentru stabilirea sporului la salariu funcţionarilor publici cu statut special (poliţişti) ai Ministerului Afacerilor Interne, a căror raporturi de serviciu sunt reglementate de Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, precum şi modul de calculare a vechimii în muncă în ramurile civile înrudite cu specialitatea (funcţia) deţinută în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordin Ministerul Finanţelor cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2015

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.177 din 18 decembrie 2014, a fost aprobat Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2015. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Ministerului Finanțelor privind completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010

Conform Ordinului nr. 180 din 18.12.2014, a fost completată Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010. Astfel, în anexa 4 „Corespondenţa subconturilor privind operaţiile contabile de bază", în capitolul VII „Decontări", se introduce punctul 1381 „Eliberarea produselor petroliere cu utilizarea cardurilor corporative valorice în decont titularilor de avans". Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010

Prin Ordinul nr. 182 din 18.12.2014, a fost completată Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010. Astfel, în anexa nr.5 „Corespondenţa subconturilor privind operaţiunile contabile de bază", secţiunea „Operaţii privind împrumuturile şi decontările bugetare, care apar în procesul executării bugetului", după punctul 74 se introduce punctul 741 „Eliberarea produselor petroliere cu utilizarea cardurilor corporative valorice în decont titularilor de avans". Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind modul de verificare a solicitanţilor şi titularilor Certificatului AEO şi a Autorizaţiei pentru utilizarea procedurilor simplificate

Potrivit Ordinului nr. 483 din 13.11.2014, au fost aprobate Normele metodologice privind modul de verificare a solicitanţilor şi titularilor Certificatului AEO (Operator Economic Autorizat) şi a Autorizaţiei pentru utilizarea procedurilor simplificate. Aceste norme stabilesc procedura de control la etapa certificării statutului de Agent economic autorizat și autorizării procedurilor simplificate, precum și procedura de monitorizare a conformării cu condiţiile de certificare și autorizare, de revizuire a statutului AEO și a titularului Autorizației pentru utilizarea procedurilor simplificate. Certificatele AEO de securitate permit deţinătorilor să beneficieze de facilităţi, în ceea ce priveşte controalele vamale ce ţin de securitate. Prezentul ordin intră în vigoare la expirarea a 5 zile de la data publicării.

Ordinul serviciului Vamal cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu"

Conform Ordinului nr. 509 din 16.12.2014, a fost modificată și completată anexa nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu". Astfel din lista Codurilor facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42", se abrogă codul 018, 022, 039, 046, 049, 116, 136, 137, 309, 310, 337, 707, 752, ce țin de facilități fiscale la importul mobilierului pentru clădirea parlamentului, importul de butelii de sticlă cu capacitatea de peste 0,33 litri dar de maximum 0,375 litri, importul de capace "twist-off" din metale comune etc.  Totodată au fost modificate codurile 139, 140, 308, 338, 352, 706, ce ține de importul mostrelor de seminţe şi material săditor, destinate testărilor oficiale efectuate de Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante, importul autovehiculelor specificate la poziţiile tarifare 8702 şi 8704, cu termenul de exploatare de până la 7 ani etc. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la efectuarea unor modificări şi completări la Ordinul IFPS nr.299 din 2 mai 2012

Prin Ordinul nr. 1642 din 26.12.2014, a fost modificat și completat Ordinul IFPS nr.299 din 2 mai 2012, cu privire la Instrucţiunea privind evidenţa contribuabililor. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordin Inspectoratul Fiscal Principal De Stat cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1170 din 1 august 2014

Potrivit Ordinului nr. 1734 din 18.12.2014, a fost modificat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1170 din 1 august 2014 cu privire la atestarea rezidenţei şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova. Astfel, în cazul în care formularele tipizate ale statelor străine sunt prezentate în una dintre limbile străine, atestarea se efectuează pe formularul prezentat în original, cu anexarea formularului în limba de stat, tradus de traducătorii autorizaţi în baza Legii nr. 264 din 11.12.2008, cu anexarea copiei autorizaţiei eliberate acestora de Ministerul Justiţiei. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Monitorul Oficial nr. 385 din 23.12.2014

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei „TDSA14" (Ţigări Diferenţa Stoc Accize) şi a Instrucţiunii privind modul de completare a acesteia

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173 din 17.12.2014, a fost aprobat formularul Declaraţiei „TDSA14" (Ţigări Diferenţa Stoc Accize) şi a Instrucţiunii privind modul de completare a acesteia. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Regulile Bursei de Valori a Moldovei

Potrivit Hotărîrii nr. 62/12 din 20.12.2014 a fost aprobată modificarea şi completarea Regulilor Bursei de Valori a Moldovei. Astfel, punctul 44.1 al art. 44 „Condiţii speciale pentru tranzacţiile de vânzare-cumpărare, schimb, şi REPO executate în Secţia Tranzacţiilor Directe", va avea o nouă redacție. Totodată a fost modificat și punctul 44.3 al aceluiași articol. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Monitorul Oficial nr. 372-384 din 19.12.2014

Hotărîrea Guvernului cu privire la completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010

Potrivit Hotărîrii nr. 1016 din 10.12.2014, a fost completată anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010. Astfel, lista proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum şi aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora a fost completată cu un nou proiect privind crearea unui centru mobil pentru activitatea de prevenire a criminalității. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 83 din 7 iulie 2011

Conform Ordinului nr. 160 din 26.11.2014, au fost aprobate modificările şi completările la Ordinul nr. 83 din 7 iulie 2011 cu privire la aprobarea Programului de examinare pentru conferirea calităţii de auditor pentru auditul general. Aceste modificări în mare parte sunt de redacție, ce ține de înlocuirea sintagmelor învechite. Totodată, compartimentul II „Contabilitatea financiară", va avea un nou cuprins, conform noilor SNC. Prezentul ordin intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2015.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea unor formulare de evidenţă contabilă

Potrivit Ordinului nr. 165 din 05.12.2014, au fost aprobate formularul nr.297-b „Registru de evidenţă a mijloacelor speciale" și formularul nr.309-b „Registru de evidenţă a creditelor (alocaţiilor) şi cheltuielilor de casă şi efective", pentru a fi folosite în instituțiile bugetare. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea şi abrogarea unor Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale

Prin Ordinul nr. 166 din 05.12.2014, a fost modificat și completat Ordinul ministrului finanţelor nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea şi abrogarea unor Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale. Astfel, Formularul nr. 1 „Bilanţul executării bugetului autorităţilor/instituţiilor public" este înlocuit cu Formularul nr. 1 „Bilanţul executării bugetului autorităţilor/instituţiilor publice". Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public

Conform Ordinului nr. 171 din 12.12.2014, au fost efectuate modificări şi completări la Regulamentul privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.100 din 29 august 2012. Astfel, au fost aprobate cerințele ce se atribuie membrilor comisiei de examinare, precum și alte modificări de redacție. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind avizarea constituirii şi funcţionării organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare

Prin Hotărîrea nr. 49/14 din 09.10.2014, a fost aprobat Regulamentul privind avizarea constituirii şi funcţionării organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare.Acest Regulament stabileşte modul de solicitare, examinare şi eliberare de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare a avizului prealabil la constituirea companiilor investiţionale şi a fondurilor de investiţii şi la operarea modificărilor şi/sau completărilor în documentele care au stat la baza eliberării avizului prealabil, precum şi în cazul înlocuirii societăţii de administrare fiduciară a investiţiilor şi a depozitarului. De asemenea, Regulamentul stabileşte cerinţele faţă de persoanele cu funcţie de răspundere ale SAFI, companiei investiţionale şi depozitarului. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Casei Naţionale de Asigurări Sociale cu privire la aprobarea formularului tipizat REV-5 „Declaraţia persoanei asigurate" şi a Instrucţiunii de completare a acestuia

Prin Ordinul Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr. 322 din 27.11.2014, a fost aprobat noul formular tipizat REV-5 „Declaraţia persoanei asigurate" şi Instrucţiunea de completare a acestuia. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea BNM cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii

Potrivit Hotărîrii nr. 266 din 11.12.2014, BNM a hotărât să majoreze rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1.0 puncte procentuale, de la 3.5 până la 4.5 la sută anual. Totodată, se majorează ratele de dobândă la creditele overnight cu 1.0 puncte procentuale, de la 6.5 până la 7.5 la sută anual, iar la depozitele overnight cu 1.0 puncte procentuale, de la 0.5 până la 1.5 la sută anual. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 12 decembrie 2014.

Monitorul Oficial nr. 366-371 din 12.12.2014

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic" şi „muncii la negru"

Potrivit Hotărîrii nr. 976 din 04.12.2014, a fost modificat şi completat Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic" şi „muncii la negru", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 477 din 28 iunie 2011. Astfel, se planifică ca pentru perioada 2015-2017 să se facă modificări la Codului muncii, să fie promovată spre adoptare a Legii zilierilor, să se implementeze sistemul de recunoaștere a calificărilor dobândite la locul de muncă și instruirea nonformală, să fie sporite responsabilitățile angajatorului în protecția drepturilor salariatului etc., ceea ce ar descuraja practica de achitare a salariilor „în plic" şi „muncii la negru". Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcţiilor cu privire la aprobarea standardului ocupaţional "741105 Electrician în construcţii"

Conform Ordinului nr. 188 din 28.11.2014, a fost aprobat standardul ocupaţional "741105 Electrician în construcţii". Electricianul în construcţii este profesia exercitată de regulă în cadrul companiilor de construcţii sau specializate în lucrări electrotehnice. Acesta execută lucrări specializate şi instalaţii aferente construcţiilor care includ: montarea liniilor electrice de cablu (LEC) subterane sau aeriene (LEA), montarea reţelelor electrice interioare, instalarea şi conectarea echipamentului electric, utilajelor şi altor dispozitive electrice. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Protocol-Acord al Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare privind extinderea termenului de acţiune, modificarea şi completarea Convenţiei colective (nivel de ramură) pentru anii 2011-2014

Prin Protocol-Acord nr. 1783 din 12.12.2014, a fost extins termenului de acţiune și a fost modificată şi completată Convenţia colectivă (nivel de ramură) pentru anii 2011-2014. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Indicii preţurilor de consum ai Biroului Naţional de Statistică

Biroul Național de Statistică a publicat Indicii preţurilor de consum nr. 1785 din 12.12.2014, la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender) în ianuarie - noiembrie 2014 faţă de decembrie 2013. Aceștia sunt următorii:

 • Ianuarie 2014 - 100,8%
 • Ianuarie - februarie - 101,3%
 • Ianuarie - martie - 101,6%
 • Ianuarie - aprilie - 102,1%
 • Ianuarie - mai - 102,3%
 • Ianuarie - iunie - 102,2%
 • Ianuarie - iulie - 101,4%
 • Ianuarie - august - 101,0%
 • Ianuarie - septembrie - 101,8%
 • Ianuarie - octombrie - 103,1%
 • Ianuarie - noiembrie - 105,1%.

Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice și Tehnologia Informaţiei cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 33 din 17 noiembrie 2011

Potrivit Hotărîrii nr. 52 din 04.12.2014, a fost modificată şi completată Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRCETI nr. 33 din 17 noiembrie 2011 "Cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice". Astfel, au fost efectuate modificări ale formularelor de rapoarte statistice ale furnizorului de comunicaţii electronice. Totodată, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, care au venituri din activităţi de instalare, operare/gestionare a reţelelor de comunicaţii electronice, vor completa formularele statistice CE-2, CE-3 şi CE-4 conform relevanţei în raport cu activităţile lor. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15

Conform Ordinului nr. 1721 din 05.12.2014, a fost aprobată Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale şi formularul TRN 15. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea BNM cu privire la completarea şi modificarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 255 din 17 noiembrie 2011

Prin Hotarîrea nr. 261 din 04.12.2014, a fost modificată și completată Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 255 din 17 noiembrie 2011. Astfel, au fost modificate compartimentul „Active" și compartimentul „Obligațiuni" a Instrucțiunii respective. Prima raportare conform prevederilor prezentei hotărâri se va efectua pentru prima săptămână a lunii ianuarie 2015.

Monitorul Oficial nr. 364-365 din 09.12.2014

Hotărîrea Guvernului privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2015

Potrivit Hotărîrii nr. 974 din 04.12.2014, a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2015. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Guvernului cu privire la zilele de odihnă în anul 2015

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 975 din 04.12.2014, au fost aprobate zilele de odihnă suplimentare din anul 2015. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Guvernului cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010

Prin Hotărîrea nr. 977 din 04.12.2014, a fost completată anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010. Astfel, Lista proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum şi aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora, a fost completată cu 2 poziții noi, referitor la 2 ambulanțe pentru instituțiile medicale. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010

Potrivit Ordinului nr. 161 din 02.12.2014, a fost modificată şi completată Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010. Astfel, în Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea devizelor de cheltuieli ale instituţiilor bugetare au fost introduse 2 conturi noi: în Capitolul XIII „Împrumuturi" s-a introdus contul 57 „Răscumpărarea activelor nefinanciare" cu subcontul 570 „Răscumpărarea activelor nefinanciare", iar în secţiunea "Conturi extrabilanţiere" s-a introdus contul 27 „Active nefinanciare acordate entităților". Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010

Conform Ordinului nr. 162 din 02.12.2014, a fost modificată şi completată Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010. Astfel, au fost aprobate mai multe note contabile - borderouri cumulative, pentru reflectarea în ordine cronologică a documentelor controlate şi luate la evidenţă. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010

Prin Ordinul nr. 163 din 02.12.2014, a fost modificată şi completată Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010. Astfel, a fost aprobată o nouă anexă cu formulare: note contabile. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 358-363 din 04.12.2014

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind crearea şi funcţionarea ghişeului unic pentru eliberarea certificatului fitosanitar pentru export/reexport

Potrivit Hotărîrii nr. 970 din 17.11.2014, a fost aprobat Regulamentul privind crearea şi funcţionarea ghişeului unic pentru eliberarea certificatului fitosanitar pentru export/reexport.

Scopul prezentului Regulament constă în instituirea unor proceduri unitare şi norme de conlucrare a instituţiilor publice competente la eliberarea certificatului fitosanitar pentru exportul/reexportul producţiei vegetale, precum și comasarea procedurilor conexe prevăzute în Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară pentru obţinerea certificatului fitosanitar. Astfel, pentru eliberarea certificatelor fitosanitare, a fost instituit un ghişeul unic de tip mixt la toate subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, ceea ce va simplifica procedura de primire a certificatului. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea contingentelor tarifare la importul/exportul mărfurilor în/din Republica Moldova şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului

Conform Hotărîrii nr. 971 din 17.11.2014, a fost aprobat Regulamentul privind administrarea contingentelor tarifare la importul/exportul mărfurilor în/din Republica Moldova. Acest Regulament determină procedura de funcţionare a sistemului de gestionare a contingentelor tarifare care se aplică la importul/exportul mărfurilor originare în/din ţările membre ale Uniunii Europene. Totodată, în anexa nr. 2 a Regulamentului, este descris mecanismul de eliberare a autorizaţiilor pentru exportul unor categorii de mărfuri din Republica Moldova.

De asemenea, prin prezenta hotărâre se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 262 din 7 martie 2008 „Privind administrarea cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea Europeană", cu celelalte hotărâri privind modificările și completările acesteia, precum și Hotărîrea Guvernului nr. 286 din 22 aprilie 2014 „Pentru modificarea anexei nr.1 la Regulamentul privind administrarea cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.262 din 7 martie 2008". Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 16 din 14 ianuarie 2013

Prin Ordinul nr. 1472 din 16.11.2014, a fost modificat și completat Ordinul nr. 16 din 14.01.2013 cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art. 22611 din Codul fiscal. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea BNM cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii

Potrivit Hotărîrii nr. 243 din 27.11.2014, consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei hotărăște să menţină rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 3.5 la sută anual. Totodată se menţin ratele de dobândă la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sută anual și la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sută anual.

De asemenea, se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...