37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 333 – 357 din 1 noiembrie 2014 – 30 noiembrie 2014

MO nr. 333 – 357 din 1 noiembrie 2014 – 30 noiembrie 2014

01.12.20143.976 views

Monitorul Oficial nr. 352-357 din 28.11.2014

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998

Potrivit Hotărîrii nr. 968 din 17.11.2014, a fost modificată și completată anexa nr. 2 „Instrucţiune privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special” la Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998. Astfel, au fost modificate punctele 21 și 22, privind tipărirea formularului cu regim special Certificat de asigurare „Carte Verde”. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Conform Ordinului nr. 193 din 17.11.2014, a fost completată anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010. Prin urmare, în Lista agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, au fost adăugate încă 3 entități. Acest ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la completarea anexei nr. 11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu

Prin Ordinul nr. 488 din 20.11.2014, a fost completată anexa nr. 11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-o din 24.12.2009. Astfel, în anexa nr. 11 „Codurile procedurilor vamale”, în procedura 1 „Export”, a fost inclus punctul 1043 „Exportul mărfurilor obţinute din prelucrarea materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar și articolelor de completare importate pentru care s-a prelungit termenul de plată a TVA și a taxei vamale pentru perioada ciclului de producere”. Totodată, a fost completată procedura 4 și 9. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării.

Monitorul Oficial nr. 345-351 din 21.11.2014

Legea cu privire la gaj*

A fost republicată Legea cu privire la gaj* nr.449-XV din 30.07.2001, în temeiul art. XIV al Legii nr. 173 din 25.07.2014, prin care anterior au fost modificate mai multe articole în această lege. Astfel, în comparație cu prima publicarea Legii cu privire la gaj, în ediția nouă au fost modificate cuprinsul la unele articole, cum ar fi: Articolul 4 „Tipurile de gaj”, Articolul 9 „Bunuri de înlocuire şi despăgubiri”, Articolul 25. „Gajul asupra drepturilor patrimoniale”, Articolul 26. „Gajul valorilor mobiliare transferabile”, Articolul 29. „Executarea gajului asupra întreprinderii”, etc.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010

Conform Hotărîrii nr. 916 din 07.11.2014, au fost modificate anexa nr.1 şi anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Astfel Lista proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum şi aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora (anexa nr.1) a fost completată cu mai multe poziții, cum ar fi: Centrul de Inovaţii Sociale din Moldova, Sporirea capacităților de rezistență la secetă a fermierilor mici prin adoptarea celor mai bune practici de irigare și a practicelor moderne de irigare, Încurajarea parteneriatului public-privat pentru o dezvoltare economică durabilă în Moldova etc. Prezenta hotărâre întră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale

Prin Hotărîrea nr. 937 din 13.11.2014, a fost aprobat Statutul Casei Naţionale de Asigurări Sociale. Astfel, CNAS este o autoritate publică autonomă, de nivel naţional, subordonată Guvernului, care administrează şi gestionează sistemul public de asigurări sociale din Republica Moldova. Ea are statut de persoană juridică, dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova cu denumirea sa, precum şi de conturi bancare şi trezoreriale. Casa Naţională administrează şi gestionează patrimoniul, proprietate de stat, constituit din bunuri mobile şi imobile, în condiţiile legii. Totodată, are misiunea de a asigura funcţionarea unui serviciu durabil de asigurări sociale, necesar societăţii, care în limita mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat aprobat anual, garantează protecţia socială a participanţilor la sistemul public de asigurări sociale. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. În același timp, se abrogă vechea Hotărîre a Guvernului nr. 739 din 25 iulie 2000 „Cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova”.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 135 din 24 februarie 2014

Potrivit Hotărîrii nr. 946 din 17.11.2014, a fost modificată modificat Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli (anexa nr.1), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 135 din 24 februarie 2014. Astfel, conform pct. 124, cererile recepţionate în perioada stopării procesului de autorizare, până la data-limită de recepţionare a cererilor (31 octombrie 2014), vor fi supuse procesului de examinare, inclusiv verificărilor şi inspecţiilor suplimentare, însă fără autorizarea lor, procedură care va avea loc conform prevederilor prezentului Regulament, din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015, în limita mijloacelor financiare ale acestuia. Potrivit acestei modificări, de subvenții vor beneficia mai mulți agricultori, în baza fondului de subvenții pentru 2015. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.735 din 10 septembrie 2014

Conform Hotărîrii nr. 947 din 17.11.2014, a fost modificat Regulamentul privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.735 din 10 septembrie 2014. Prin urmare, a fost modificat punctul 3, prin excluderea limitei cantităţi de producţie (prune, soiuri timpurii (40000 tone) și mere, soiuri de vară şi toamnă(60000 tone)), care urmează a fi compensate. Dosarele de solicitare a sprijinului financiar se autorizează spre plată de către Comisia centrală de examinare, în ordinea depunerii acestora la comisia specială. Suma totală a sprijinului financiar nu va depăşi 138 mil. lei. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.1395 din 8 decembrie 2008

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 950 din 17.11.2014, a fost modificată anexa nr. 4 a Hotărîrii Guvernului nr. 1395 din 08.12.2008 privind aprobarea formularelor aferente activităţii şi veniturilor nerezidenţilor, precum şi modului de completare a acestora. Astfel, reprezentanţa nerezidentului în Republica Moldova urmează să prezinte raportul privind activitatea desfăşurată anual, cel târziu la data de 25 martie a anului imediat următor anului fiscal de gestiune. Anterior, acesta se prezenta până la data de 31 martie a anului imediat următor anului fiscal de gestiune. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 1 iulie 2014

Potrivit Hotărîrii nr. 951 din 17.11.2014, au fost modificate anexa nr.1 şi anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 1 iulie 2014. Astfel, au fost efectuate modificări ce țin de blazonul și drapelul Serviciului Fiscal de Stat. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modul de repartizare a mijloacelor financiare pentru compensarea parţială a pierderilor producătorilor agricoli legate de blocarea exporturilor

Potrivit Hotărîrii nr. 958 din 17.11.2014 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor financiare pentru compensarea parţială a pierderilor producătorilor agricoli legate de blocarea exporturilor, Guvernul a hotărât să aloce Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, mijloacele financiare în sumă de 19500 mii lei, alocate pentru compensarea parţială a pierderilor producătorilor agricoli legate de blocarea exporturilor, se repartizează în scopul achiziţionării merelor de toamnă/iarnă pentru satisfacerea necesităţilor instituţiilor de învăţămînt preşcolar, primar, secundar general şi special şi ale unităţilor militare din unităţile administrativ-teritoriale.

Achiziţionarea merelor se va efectua de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în conformitate cu procedurile de achiziţie prevăzute de Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice. Preţul estimativ pentru un kilogram de mere va fi de 5 lei și totodată, vor fi achiziționate doar merele de categoria I sau II, conform cerinţelor stabilite în Reglementarea tehnică „Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 31 decembrie 2009. La procedurile de achiziţie vor putea participa operatorii economici care deţin în proprietate sau în folosinţă plantaţii de mere și sunt înregistraţi la Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor ca producători de produse vegetale. Plata pentru merele livrate se va efectua de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare în baza facturii şi actului de predare-primire. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.782 din 25 septembrie 2014

Prin Hotărîrea nr. 961 din 17 noiembrie 2014, s-a modificat Hotărîrea nr. 782 din 25.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de scutire de TVA, taxa vamală şi taxa pentru proceduri vamale, aplicate mărfurilor (serviciilor) importate şi/sau livrate pe teritoriul ţării, destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău” şi Programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău. Astfel în textul acestui regulament, a fost substituită sintagma „scutire de TVA” cu „Cota„ zero” a TVA”, respectiv companiile care lucrează pentru aceste proiecte, vor beneficia de Cota„ zero” a TVA aplicate mărfurilor (serviciilor) importate şi/sau livrate pe teritoriul ţării, destinate proiectelor menționate. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului privind completarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse şi serviciilor prestate

Conform Hotărîrii nr. 962 din 17.11.2014, a fost completată Lista organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse şi serviciilor prestate, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 182 din 13 martie 2013. Astfel, a fost introdusă în această listă Întreprinderea de Instruire şi Producţie „Ambas-Fer A SOM” SRL, fondată de Societatea Orbilor din Moldova. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual

Potrivit Hotărîrii nr. 165/4 din 14.11.2014, s-a stabilit rata procentuală aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual pentru anul 2015 în mărime de 0,0592% din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul fiecărei bănci licenţiate la situaţia din 30 septembrie 2014. Totodată, băncile licenţiate vor efectua calculele necesare reieşind din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul acestora la situaţia din 30 septembrie 2014 şi vor plăti vărsămîntul obligatoriu anual pînă la data de 31 decembrie 2014. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Monitorul Oficial nr. 344 din 15.11.2014

Ordinul Ministerului Justiției cu privire la înregistrarea operatorilor Registrului garanţiilor reale mobiliare

Prin Ordinul nr. 481 din 07.11.2014, au fost înregistrați operatorii autorizaţi de către Ministerul Justiţiei cu drept de acces activ la Registrul garanţiilor reale mobiliare. Operatorii menţionaţi în acest ordin, în urma intrării în vigoare a Legii nr.173 din 25 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, începând cu data de 8 noiembrie vor continua înregistrarea gajurilor în Registrele prevăzute la art.7 lit. b) - e) al Legii nr.449 din 30 iulie 2001 cu privire la gaj şi Registrul persoanelor juridice, care prin efectul legii devin parte componentă a Registrului garanţiilor. Orice înregistrare efectuată în registrele sus-menţionate se va considera, în temeiul Legii nr. 173 din 25 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, înregistrare în Registrul garanţiilor. Prezentul ordin intră în vigoare din momentul emiterii.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la completarea anexei nr. 11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu

Potrivit Ordinului nr. 474 din 10.11.2014, au fost făcute modificări în anexa nr.11 „Codurile procedurilor vamale” la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009. Astfel, a fost introdus un cod nou al procedurilor vamale 71 „Antrepozit vamal”, 7196 „Plasarea mărfurilor străine în regim vamal “antrepozit vamal”, anterior plasate în destinația vamală “magazin duty-free””. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind modificarea Ordinului IFPS nr. 780 din 18.06.2013

Conform Ordinul nr. 1616 din 12 noiembrie 2014, a fost modificat pct.5 din anexa la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.780 din 18.06.2013 „Privind modul de administrare a procedurii de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special pusă în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (exceptând facturile fiscale)”. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Monitorul Oficial nr. 340-343 din 14.11.2014

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 924 din 12.11.2014, au fost efectuate modificări și completări în punctul 32 subpunctul 1, al Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Indicii Biroul Naţional de Statistică a preţurilor de consum

Conform Indicilor nr. 1583 din 14.11.2014, Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova a comunicat datele privind indicele preţurilor de consum pe ţară (fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender) în ianuarie – octombrie 2014 faţă de decembrie 2013. Aceștia arată astfel:

  • Ianuarie 2014 – 100,8%
  • Ianuarie-februarie 2014 – 101,3%
  • Ianuarie-martie 2014 – 101,6%
  • Ianuarie-aprilie 2014 – 102,1%
  • Ianuarie-mai 2014 – 102,3%
  • Ianuarie-iunie 2014 – 102,2%
  • Ianuarie-iulie 2014 – 101,4%
  • Ianuarie-august 2014 – 101,0%
  • Ianuarie-septembrie 2014 – 101,8%
  • Ianuarie-octombrie 2014 – 103,1%

Monitorul Oficial nr. 339 din 08.11.2014

Ordinul Ministerului Finanțelor privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010

Prin Ordinul nr. 149 din 30.10.2014, a fost modificată Instrucţiunea “Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010. Astfel, punctul 177, alineatul 18, va avea următoarea redacție: „Înscrierile contabile privind reţinerile din salariu se reflectă în evidenţă în luna, în care se efectuează plata salariului, cu excepţia contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii, care se reflectă în evidenţă în luna, în care se efectuează calculul salariului şi se înregistrează în nota de contabilitate nr.5a.”.

Totodată, a fost modificat aliniatul 2, al punctului 191. Astfel, calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală de către instituţiile publice se efectuează în luna plăţii salariului (anterior se efectua în luna calculării salariului), în mărime stabilită anual prin lege şi este reflectată în creditul subcontului 199 şi debitul subconturilor corespunzătoare ale conturilor 20,21 art.116 „Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patron”. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Ministerului Finanțelor privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010

Conform Ordinului nr. 150 din 30.10.2014, a fost modificată Instrucţiunea “Cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010. Astfel, punctul 155, alineatul 18, va avea următoarea redacție: „Înscrierile contabile privind reţinerile din salariu se reflectă în evidenţă în luna, în care se efectuează plata salariului, cu excepţia contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii, care se reflectă în evidenţă în luna, în care se efectuează calculul salariului şi se înregistrează în nota de contabilitate nr.5a”. Totodată, a fost modificat aliniatul 2, al punctului 166. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Casei Naţionale de Asigurări Sociale cu privire la aprobarea formularelor–tip ale Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS), a Declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS-AN) şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a declaraţiilor date

Potrivit Ordinului Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr. 263 din 03.10.2014, au fost aprobate formularele–tip ale Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS), a Declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS-AN) şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a declaraţiilor date. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la completarea anexei nr. 11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu

Potrivit Ordinului nr. 461 din 31.10.2014, a fost completată anexa nr. 11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-o din 24.12.2009. Astfel, aceasta va avea un nou con a procedurilor vamale, 40 „Import definitiv”, 4076 „Import definitiv a mărfurilor, anterior plasate în destinaţia vamală „zonă liberă” în scopul producerii”. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării.

Monitorul Oficial nr. 333-338 din 07.11.2014

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind Registrul de garanţii, angajamente şi alte obligaţii ale asigurătorului (reasigurătorului) nereflectate în bilanţ

Conform Hotărîrii nr. 38/17 din 31.07.2014, a fost aprobat Regulamentul privind Registrul de garanţii, angajamente şi alte obligaţii ale asigurătorului (reasigurătorului) nereflectate în bilanţ.Acest Regulament stabileşte cerinţele privind ţinerea Registrului de garanţii, angajamente şi alte obligaţii ale asigurătorului (reasigurătorului) nereflectate în bilanţ, precum şi modul de emitere a acestora. Forma acestui Registru şi modul de completare a lui sunt indicate în anexa la prezentul Regulament.

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării. În termen de 15 zile din data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, asigurătorul va institui Registrul de garanţii, angajamente şi alte obligaţii ale asigurătorului (reasigurătorului) nereflectate în bilanț şi va înscrie în registru garanţiile, angajamentele şi alte obligaţii în derulare la acea dată.

Hotărîrea BNM cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii

Prin Hotărîrea nr. 216 din 30.10.2014, BNM a hotărât să mențină rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 3.5 la sută anual. Totodată, se menţin ratele de dobîndă la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sută anual și la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sută anual. De asemenea, se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea BNM cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung

Potrivit Hotărîrii nr. 219 din 30.10.2014, BNM a hotărât să mențină rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) la nivelul actual de 4.0 la sută anual. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...