37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 324 – 391 din 1 decembrie 2015 – 31 decembrie 2015

MO nr. 324 – 391 din 1 decembrie 2015 – 31 decembrie 2015

18.01.201613.716 views

Monitorul Oficial nr. 377-391 din 31.12.2015

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor

Conform Ordinului nr. 215 din 28.12.2015, au fost aprobate Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor. Normele metodologice sunt elaborate în scopul de a reglementa modul de executare a bugetelor componente ale bugetului public naţional și a mijloacelor extrabugetare prin CUT și prin sistemul trezorerial al MF. Totodată, a fost abrogat Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28.11.2005 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor. Prezentul ordin intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar

Potrivit Ordinului nr. 216 din 28.12.2015, a fost aprobat Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar. Totodată, au fost abrogate Ordinul MF nr.93 din 19.07.2010 cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare; Ordinul MF nr.94 din 19.07.2010 cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor; Ordinul MF nr.92 din 24.06.2013 cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate tip pentru instituțiile bugetare; Ordinul MF nr.185 din 23.12.2013 cu privire la aprobarea și abrogarea unor Rapoarte lunare, trimestriale și anuale; Ordinul MF nr.51 din 16.08.2004 cu privire la aprobarea Instrucţiunii „Cu privire la evidenţa contabilă a execuţiei bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special în direcțiile finanțe" Prezentul ordin intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016.

Monitorul Oficial nr. 370-376 din 31.12.2015

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010

Conform Hotărîrii nr. 899 din 30.12.2015, a fost modificată și completată Hotărîrea Guvernului nr.246 din 08.04.2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte". Prin urmare, Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidență tratatelor internaționale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum și aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile și serviciile destinate acestora, va avea un nou cuprins. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind Clasificaţia bugetară

Potrivit Ordinului nr. 208 din 24.12.2015, a fost aprobată Structura Clasificaţiei bugetare, Clasificaţia organizaţională a Organelor autorităților publice centrale și a Organelor autorităților publice locale, Normele metodologice privind aplicarea Clasificaţiei organizaţionale, Clasificaţia funcţională, Norme metodologice privind aplicarea Clasificaţiei funcţionale, Clasificaţia programelor: Programe și subprograme și Activități, Normele metodologice privind aplicarea Clasificaţiei programelor, Clasificaţia surselor, Clasificaţia economică și Normele metodologice privind aplicarea Clasificaţiei economice. Totodată, se abrogă Ordinul nr.190 din 31.12.2014 privind Clasificația bugetară; Ordinul nr.91 din 20.10.2008 privind Clasificația bugetară, Ordinul nr.119 din 29.12.2008 privind Registrul fondurilor speciale, Ordinul nr.6 din 19.01.2009 cu privire la Registrul donatorilor. Prezentul ordin se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2016.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.180 din 12 octombrie 2015 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016"

Prin Ordinul nr. 214 din 28.12.2015, au fost efectuate modificări și completări în Ordinul ministrului finanțelor nr.180 din 12 octombrie 2015 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016". Prin urmare, a fost modificate codurile de la punctul 3 „Încasările la bugetul de stat", subpunctul 3.6 privind taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul de stat, punctul 4, subpunctul 4.2 litera e), privind amenzile şi sancţiunile contravenţionale aplicate de către organele Serviciului Vamal pentru neachitarea vinietei, punctul 5, subpunctul 5.6, privind taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul local de nivelul II, achitată pentru licenţele eliberate de administraţia UTA Găgăuzia. Totodată s-a modificat contul de plați din anexa nr. 6 din AAG în AAC. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 361-369 din 31.12.2015

Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Conform Legii nr. 218 din 03.12.2015, a fost completat articolul 211 din Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior, cu un nou aliniat (4). Prin urmare, termenul de plată al comerciantului către furnizor pentru produsele agroalimentare ușor perisabile contractate și livrate se va stabili în cadrul negocierii contractului, dar nu va putea fi mai mare de 30 de zile calendaristice de la data livrării produselor de către furnizor. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Potrivit Legii nr. 223 din 03.12.2015, a fost modificată și completată Legea nr. 461-XV din 30.07.2001 privind piața produselor petroliere. Respectiv, au fost introduse noțiuni noi precum Argus, Platts, marjă comercială specifică, autorizație de import al motorinei și certificat de conformitate. Totodată, prin noul articol 151, se menționează că nu se supun licenţierii importurile de motorină pentru consum propriu efectuate de către producătorii agricoli, înregistrați ca persoane juridice, în baza autorizației de import al motorinei în calitate de carburant pentru utilaj, transport sau tehnică agricolă, utilizate nemijlocit în activitatea agrară, iar în articolul 152, se menționează despre modul de eliberare și retragerea autorizației de import al motorinei. În acest sens a fost completată și Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, respectiv, Autorizaţia de import al motorinei va costa 200 lei/1 an, precum și articolul 18 din Legea nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002 cu articolul 2401 „Comercializarea motorinei importate pentru consum propriu sau utilizarea acesteia contrar destinației" și Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008. Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării.

Legea cu privire la plata de către producătorii de produse vitivinicole a contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului

Conform Legii nr. 227 din 10.12.2015, Prin derogare de la prevederile art. 323 alin. (7) din Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10.03.2006, contribuţiile obligatorii pentru anul 2013 în Fondul Viei şi Vinului ale producătorilor de produse vitivinicole se trec în contul obligaţiilor de plată în fondul respectiv pentru anul 2015. În cazurile în care obligaţiile de plată a contribuţiilor obligatorii pentru anul 2013 în Fondul Viei şi Vinului ale producătorilor de produse vitivinicole sînt mai mari decît cele calculate pentru anul 2015, diferenţa se trece în contul obligaţiilor de plată pentru anii următori. Pentru sumele datorate Fondului Viei şi Vinului în anii 2013-2014 sau pentru neachitarea în termen de către producătorii de produse vitivinicole, în anii respectivi, a contribuţiilor obligatorii în fondul nominalizat nu se calculează penalitate. Penalităţile pentru neachitarea în termen a contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului, transferate în anii 2013-2014 de către producătorii de produse vitivinicole în fondul respectiv, se trec în contul obligaţiilor de plată pentru anul 2015. Suma contribuţiilor obligatorii pentru anul 2013 și a penalităților pentru anii 2013-2014, transferată  în Fondul Viei şi Vinului de către producătorii de produse vitivinicole şi trecută în contul obligaţiilor de plată pentru anul 2015 şi anii următori, nu se include în componenţa cheltuielilor care vor fi deduse în anul 2015 şi în anii următori. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Legea pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici

Prin Legea nr. 228 din 10.12.2015, a fost modificată anexa nr. 2 la Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici, compartimentul „Organele Serviciului Fiscal de Stat şi ale Inspecţiei financiare". Astfel, poziția B31 „Şef direcţie în cadrul direcţiei generale" a suferit modificări. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind managementul proiectelor de investiţii capitale

Conform Ordinului nr. 185 din 03.11.2015, a fost aprobată Instrucţiunea privind managementul proiectelor de investiții capitale, care are drept scop reglementarea metodologică a procesului de identificare, pregătire, aprobare, evaluare preliminară și raportare a proiectelor de investiții capitale; pregătirea documentaţiei de proiect; examinarea şi aprobarea finanţării proiectelor de investiţii capitale din bugetul public național și determină responsabilităţile părţilor implicate în derularea ciclului de proiect. Instrucțiunea nu se răsfrânge asupra proiectelor de investiţii capitale finanţate din fonduri şi programe, utilizarea cărora este reglementată prin acte legislative, precum şi cele externe care cad sub incidenţa acordurilor internaţionale încheiate de Republica Moldova cu partenerii de dezvoltare. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Consiliului pentru Standarde de evidență contabilă în sectorul public

Potrivit Ordinului nr. 202 din 17.12.2015, a fost aprobat Regulamentul Consiliului pentru Standarde de evidență contabilă în sectorul public. Acest Regulament stabileşte statutul, modul de organizare și funcționare a Consiliului pentru Standarde de evidență contabilă în sectorul public. Totodată a fost aprobat Componenţa nominală a Consiliului pentru Standarde de evidență contabilă în sectorul public. Acest Consiliu a fost instituit de Ministerul Finanţelor, ca organ consultativ pentru elaborarea/actualizarea Standardelor de evidență contabilă în sectorul public, proiectelor actelor normative în domeniul contabilităţii şi raportării financiare, inclusiv planului de conturi contabile, regulamentelor, instrucţiunilor, normelor metodologice. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 6 august 2013

Prin Ordinul nr. 204 din 23.12.2015, au fost modificate și completate Standardele Naționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 06.08.2013. Modificările și completările au fost efectuate pentru perfecționarea conținutului Standardelor Naționale de Contabilitate existente și ca urmare a necesității soluționării unor probleme și clarificării unor aspecte ce reies din interpelările parvenite de la entități din data intrării în vigoare a Standardelor Naționale de Contabilitate (1 ianuarie 2014). Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea și abrogarea unor Rapoarte lunare, trimestriale și anuale

Conform Ordinului nr. 205 din 23.12.2015, vor avea un conținut nou Formularul nr.1 "Bilanţul executării bugetului autorităţilor/instituţiilor bugetare", Formularul nr.2u "Raport privind primirea şi utilizarea valorilor materiale şi mijloacelor băneşti, primite cu titlu de ajutor umanitar" și Formularul nr.2 PI „Raport privind încasarea și utilizarea mijloacelor din granturi externe, împrumuturi externe și alte încasări aferente pentru realizarea proiectelor finanțate din surse externe". Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea componenţei şi termenelor de prezentare a rapoartelor privind executarea bugetelor  autorităţilor publice centrale şi rapoartelor privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2015

Potrivit Ordinului nr. 207 din 24.12.2015, a fost aprobată componenţa rapoartelor privind executarea bugetelor autorităţilor publice centrale şi rapoartelor privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2015, care se prezintă Ministerului Finanţelor de către autorităţile publice centrale și direcţiile finanţe UAT, precum și termenele de prezentare a acestora. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului pe bunurile imobiliare

Prin Ordinul nr. 211 din 28.12.2015, a fost aprobat formularul tipizat al Avizului de plată a impozitului pe bunurile imobiliare. Totodată, a fost abrogat Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului pe bunurile imobiliare nr. 44 din 09.04.2012. Prezentul ordin intră în vigoare de la 1 ianuarie 2016.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura de plată a taxelor vamale sau taxelor vamale cu efect echivalent prevăzute de art.12711 lit. e) din Codul vamal

Conform Ordinului nr. 502 din 23.12.2015, a fost aprobată Instrucţiunea cu privire la procedura de plată a taxelor vamale sau taxelor cu efect echivalent prevăzute de art.12711 lit. e) din Codul vamal. Această Instrucţiune stabileşte procedura de plată a taxelor vamale sau taxelor cu efect echivalent în cazurile când se emite un certificat de origine preferenţial sau se întocmeşte o declarație pe factură/declaraţie de origine la exportul mărfurilor originare. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget"

Potrivit Ordinului nr. 530 din 25.06.2015, a fost modificată și completată Instrucțiunea privind evidența obligațiilor față de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400 din 14.03.2014. Respectiv, în capitolul I "Dispoziții generale ", în pct.2 a fost introdusă noțiunea "localitate". Totodată, punctul 49 a fost completat cu un raport nou pentru contribuabili CC01DP „Raportul privind determinarea majorării de întârziere". Modificări a suferit capitolul IX "Generarea Raportului CC01" și capitolul XIII "Generarea rapoartelor privind lipsa sau existența restanțelor față de buget". De asemenea a fost adăugat un nou capitol, X1 „Generarea Raportului CC01DP". Ordinul intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la completarea Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400 din 14 martie 2014

Prin Ordinul nr. 854 din 15.10.2015, a fost completată Instrucțiunea privind evidența obligațiilor față de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400 din 14.03.2014, cu un nou punct 109 conform căruia, conectarea directă a autorităților publice centrale și locale învestite cu competențele respective la SIA "Contul curent al contribuabilului" (Registrul Certificatelor) se va efectua în baza unui Acord, coordonat cu IFPS, încheiat între autoritatea publică respectivă și Întreprinderea de Stat "Fiscservinform". Ordinul intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 347-360 din 25.12.2015

Hotărîrea Guvernului cu privire la transferul unei zile de odihnă din anul 2016

Conform Hotărîrii nr. 867 din 18.12.2015, s-a hotărât ca ziua de 12 martie să fie zi lucrătoare, iar 7 martie - zi de odihnă. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, conducătorii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor vor asigura, în ziua de 12 martie, activitatea eficientă a unităţilor subordonate. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare a societăților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social

Potrivit Hotărîrii nr. 875 din 22.12.2015, a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de selectare a societăților de audit și termenii de referință  pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social. Acest regulament stabileşte modul de prezentare a scrisorii de înaintare a ofertei, structura ofertei, evaluarea și selectarea societăților de audit,  scopul și conținutul termenilor de referință, efectuarea auditului, întocmirea și prezentarea scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanța și către conducere, indicatorii de analiză a activităţii economice şi performanţă financiară, precum și întocmirea și prezentarea raportului auditorului. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2016

Prin Hotărîrea nr. 879 din 23.12.2015, a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2016, în mărime de 5050 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislație. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la publicarea Raportului privind executarea  bugetului de stat pe anul 2014

Conform Ordinului nr. 197 din 02.12.2015, a fost publicat Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2014. Acest raport conține caracteristica cadrului macroeconomic în anul 2014, dinamica și tendințele indicilor în comparație cu anii precedenți, precum și informații despre executarea bugetului public național și bugetului de stat. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.47 din 31.03.2010

Potrivit Ordinului nr. 203 din 18.12.2015, a fost modificat Ordinul nr. 47 din 31.03.2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură". Aceste modificări țin de permiterea imprimării de sine stătătoare a facturilor și anexelor la acestea pe hârtie specială cu însemne de protecție care se vor stabili de către agentul economic conform necesităților și posibilităților proprii pentru documentarea livrărilor sale. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Monitorul Oficial nr. 340-346 din 18.12.2015

Legea privind modificarea articolului 4 din Legea nr. 123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale

Conform Legii nr. 204 din 20.11.2015, a fost modificat articolul 4 din Legea nr. 123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele natural. Astfel, din explicația noțiunii transport al gazelor naturale, ce reprezintă transmitere a gazelor naturale prin reţele de transport al gazelor naturale în vederea livrării lor către consumatori sau către operatorii reţelelor de distribuţie, fără a se include furnizarea, a fost exclus finalul acesteia „ şi serviciile de transportare internaţională a gazelor naturale în regim de tranzit". Prin urmare, aceste servicii se exclud din prețul gazelor naturale. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării, iar ANRE, în termen de 15 zile, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege și va recalcula tarifele la gazele naturale.

Legea pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003

Potrivit Legii nr. 205 din 20.11.2015, a fost modificat și completat Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003. Aceste modificări în mare parte sunt legate de contractele individuale de muncă. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Prin Ordinul nr. 181 din 08.12.2015, a fost completată Lista agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, aprobată prin Ordinul ME nr. 66 din 04.05.2010, cu 12 entități noi. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la modificarea ordinului Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010

Conform Ordinului nr. 199 din 10.12.2015, a fost modificat Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 06.09.2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Factură fiscală". Semnele de protecţie a facturilor fiscale vor fi stabilite de către agenții economic conform necesităţilor şi posibilităţilor proprii. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea ordinului nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu"

Potrivit Ordinului nr. 474 din 07.12.2015, a fost suplimentată anexa nr. 8 „Nomenclatorul codurilor birourilor şi posturilor vamale" la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, cu un nou punct 3057 „Chișinău Poșta (PVE)". Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării.

Indicii Biroului Naţional de Statistică a preţurilor de consum

Prin Indicii nr. 2533 din 18.12.2015, Biroul Naţional de Statistică a comunicat datele privind Indicele Preţurilor de Consum (IPC) la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender) în luna noiembrie 2015 faţă de decembrie 2014:

 • Ianuarie - 100,8%;
 • Februarie - 103,1%;
 • Martie - 103,9%;
 • Aprilie - 105,0%;
 • Mai - 105,6%;
 • Iunie - 105,7%;
 • Iulie - 105,2%;
 • August - 108,2%;
 • Septembrie - 109,5%;
 • Octombrie - 111,5%;
 • Noiembrie - 112,7%.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stingere prin scădere şi luare la evidenţă specială a obligaţiei fiscale

Potrivit Ordinului nr. 1108 din 07.12.2015, a fost aprobat Regulamentul privind modul de stingere prin scădere și luare la evidenţă specială a obligaţiei fiscale. Acest regulament a fost elaborat în corespundere cu prevederile art. 174 şi art. 206 din titlul V al Codului fiscal şi are efect asupra obligaţiilor fiscale reglementate de Codul fiscal şi alte acte normative, conform cărora administrarea (evidența) este pusă pe seama organelor fiscale şi serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale. Evidența specială a obligaţiilor fiscale constituie parte componentă a evidenţei generale a obligaţiilor fiscale. Sumele luate la evidenţă specială se restabilesc în conformitate cu prevederile legislaţiei fiscale în vigoare. În acest regulament sunt prezentate informații privind documentele confirmative necesare pentru aprobarea Deciziei despre stingerea prin scădere a obligației fiscale (inclusiv a cărei executare silită este imposibilă) și luarea ei la evidență specială, procedura de aprobare a Deciziei privind luarea la evidență specială, perioada aflării obligațiilor la evidență specială, ținerea Registrului evidenței deciziilor despre stingerea prin scădere a obligațiilor fiscale (inclusiv a cărei executare silită este imposibilă) și luarea acestora la evidență specială. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării. Totodată, din data aprobării prezentului ordin se abrogă Regulamentul 4/2 din 1 aprilie 2003.

Monitorul Oficial nr. 332-339 din 11.12.2015

Legea pentru modificarea și completarea articolului 15 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995

Conform Legii nr. 202 din 20.11.2015, a fost modificat și completat articolul 15 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995. Astfel, conform noului text al art. 15 lit. c), fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale, niciun deţinător de cotă în capitalul social al băncii nu poate depune ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale acţiunile băncii. Anterior această prevedere era abrogată. Totodată, a fost abrogat aliniatul (11) cu următorul text „Nici un deţinător de cotă în capitalul social al băncii nu poate aduce ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale acţiunile băncii". Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea formularului CET15 - Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentului privind modul de completare a acesteia

Potrivit Hotărîrii nr. 834 din 01.12.2015, a fost aprobat Formularul CET15 - Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și Regulamentul privind modul de completare a acestuia. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Guvernului pentru modificarea punctului 1 din Regulamentul cu privire la modul de elaborare şi aprobare a Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero

Prin Hotărîrea nr. 844 din 04.12.2015, a fost modificat punctul 1 din Regulamentul cu privire la modul de elaborare şi aprobare a Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.519 din 20 mai 2004. Respectiv, conform noului text, prevederile Regulamentului menționat se vor răsfrânge asupra activităţilor ce ţin de producerea confecţiilor, articolelor tricotate, de marochinărie şi a încălţămintei (codurile activităţii economice conform Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (2009) - grupele (clasele) 13.91; 14.1; 14.3; 14.20; 15.12; 15.2; 96.01. Anterior grupele (clasele) erau conform CAEM 2005. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public

Conform Ordinului nr. 189 din 05.11.2015, au fost aprobate Standardele naţionale de control intern în sectorul public. Aceste Standarde se vor aplica tuturor entităţilor din sectorul public, care gestionează mijloacele bugetului public naţional. Totodată, a fost abrogat Ordinul ministrului finanţelor nr.51 din 23 iunie 2009 ce conținea vechile standarde. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public

Potrivit Ordinului nr. 195 din 01.12.2015, au fost aprobate modificările şi completările la Regulamentul privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.100 din 29 august 2012. Aceste modificări nu sunt esențiale, ele fiind mai mult de redacție. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind stabilirea modului de utilizare a serviciului electronic „e-Cerere"

Prin Ordinul nr. 1106 din 04.12.2015, a fost aprobată Instrucțiunea privind stabilirea modului de utilizare a serviciului electronic „e-Cerere". Astfel, pentru depunerea cererilor de înregistrare/anulare în calitate de plătitor de T.V.A., gestionarea on-line a subdiviziunilor etc., contribuabilii vor utiliza ca metodă alternativă serviciul electronic „e-Cerere". În scopul obținerii accesului la serviciul electronic „e-Cerere", contribuabilul va trebui să solicite Operatorului conectarea la acest serviciu, apelând Centrul de apel la nr. (022) 822-222, unde va primi asistența consultativă necesară. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării.

Monitorul Oficial nr. 330-331 din 08.12.2015

Legea pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 12 aprilie 2015

Conform Legii nr. 200 din 20.11.2015, a fost modificată și completată Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 72 din 12 aprilie 2015. Rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 a fost impusă de mai mulți factori, cum ar fi: ajustarea indicatorilor bugetari la venituri reieșind din evoluțiile macroeconomice recente și prognozele până la finele anului; revizuirea intrărilor de granturi și împrumuturi la buget în legătură cu înghețarea temporară de către partenerii de dezvoltare a suportului bugetar extern; identificarea resurselor financiare în scopul suplimentării ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, în legătură cu majorarea tarifelor la energia electrică și gaze naturale; revizuirea și prioritizarea programelor de cheltuieli, cu încadrarea acestora în estimările actualizate ale cadrului de resurse având ca obiectiv asigurarea, în primul rând, a funcționalității instituțiilor statului, în perioada economico-financiară dificilă actuală. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Legea pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 73 din 12 aprilie 2015

Potrivit Legii nr. 201 din 20.11.2015, a fost modificată și completată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 73 din 12 aprilie 2015. Respectiv, a fost modificată Anexa nr.1 „Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat la venituri şi cheltuieli pe anul 2015" și Anexa nr.2„Lista programelor incluse în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2015". Totodată, din 1 octombrie 2015, cuantumul indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 1,5 ani, acordată persoanelor neasigurate, va constitui 440 de lei (anterior era de 400 lei). Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Curții Constituţionale pentru controlul constituționalității prevederilor art. 49 alin. (13) din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (plata dividendelor) (Sesizarea nr. 22a/2015)

Prin Hotărîrea nr. 17 din 19.06.2015, Curtea Constituţională a supus controlului constituționalității prevederile art. 49 alin. (13) din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni.Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Monitorul Oficial nr. 324-329 din 04.12.2015

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016

Conform Ordinului nr. 180 din 12.10.2015, a fost aprobat Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016. Acesta a suferit o serie de modificări față de modul de achitare şi evidenţă a plăţilor din anul 2015, în special datorită Conceptului privind optimizarea transferurilor naţionale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 138 din 24 iulie 2014, și anume că începând cu 1 ianuarie 2016 transferurile naţionale în folosul bugetului public național vor fi efectuate cu utilizarea codurilor IBAN. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de completare a ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului bugetar în lei moldoveneşti, aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 186 din 24 decembrie 2013

Potrivit Ordinului nr. 194 din 20.11.2015, a fost modificat și completat regulamentul cu privire la modul de completare a ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului bugetar în lei moldoveneşti, aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 186 din 24 decembrie 2013. Aceste modificări țin de înlocuirea conturilor bancare cu codurile IBAN. În acest sens a fost modificat ordinul de plată utilizat la efectuarea transferului bugetar în lei moldoveneşti. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

Prin Ordinul nr. 196 din 01.12.2015, a fost modificat și completat Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008 privind clasificaţia bugetară. Respectiv, a fost completată anexa nr.1 „Clasificaţia veniturilor bugetare"; anexa nr.3 „Clasificaţia economică a cheltuielilor bugetare" și anexa nr.9 „Indicații metodice privind aplicarea clasificației economice a cheltuielilor bugetare". Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Justiţiei cu privire la aprobarea Regulamentului privind înregistrarea birourilor și organizațiilor de mediere

Conform Ordinului nr. 614 din 26.11.2015, a fost aprobat Regulamentul privind înregistrarea birourilor și organizațiilor de mediere. Acest Regulament stabilește condițiile și procedura de înregistrare a sediului biroului de mediere și organizației de mediere, procedura de modificare a datelor acestora, precum și modul de radiere a biroului de mediere și a organizației de mediere din Registrul de stat al mediatorilor. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordin Inspectoratul Fiscal Principal de Stat privind modificarea unor ordine ale IFPS

Potrivit Ordinului nr. 1001 din 19.11.2015, în legătură cu trecerea la codurile IBAN, au fost efectuate modificări în mai multe ordine ale IFPS privind modificarea conturilor clasificației bugetare, cum ar fi:

Prezentul Ordin intră în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2016.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei

Prin Hotărîrea nr. 97 din 26.11.2015, Banca Națională a decis să menţină rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 19.5 la sută anual și să mențină ratele de dobândă la creditele overnight la nivelul actual de 22.5 la sută anual și la depozitele overnight la nivelul actual de 16.5 la sută anual. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...