37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 302 – 323 din 1 noiembrie 2015 – 30 noiembrie 2015

MO nr. 302 – 323 din 1 noiembrie 2015 – 30 noiembrie 2015

27.11.20154.856 views

Monitorul Oficial nr. 317-323 din 27.11.2015

Hotărîrea Guvernului privind modificarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse şi serviciilor prestate

Conform Hotărîrii nr. 827 din 20.11.2015, au fost excluse 2 entități din Lista organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse şi serviciilor prestate , aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.182 din 13 martie 2013. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Casei Naţionale De Asigurări Sociale cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2014

Potrivit Ordinului nr. 227 din 24.09.2015, a fost publicat Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2014. În Raport este prezentată informația privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, situaţia decontărilor, realitatea datoriilor, rezultatul executării bugetului asigurărilor sociale de stat etc. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 311-316 din 20.11.2015

Hotărîrea Guvernul privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.770 din 20 octombrie 1994

Conform Hotărîrii nr. 820 din 13.11.2015, a fost modificată și completată Hotărîrea Guvernului nr. 770 din 20.10.1994 „Pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat". Aceste modificări sunt în mare parte de redacție, înlocuindu-se sintagmele învechite cu altele noi, cum ar fi: cuvântul „activele" se substituie cu cuvântul „bunurile", cuvintele „fondurile fixe" se substituie cu cuvintele „mijloacele fixe", etc. Totodată, a fost aprobat un nou Contract-Tip între Fondatorul şi Administratorul Întreprinderii de Stat. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010

Potrivit Ordinului nr. 190 din 09.11.2015, a fost modificată și completată Instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19.07.2010. Prin urmare, a fosta probat formularul Procesului-Verbal de atribuire a bunurilor la mijloace fixe sau stocuri de materiale (anexa nr. 9). Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010

Prin Ordinul nr. 191 din 09.11.2015, a fost modificată și completată Instrucţiunea „Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19.07.2010. Prin urmare, a fosta probat formularul Procesului-Verbal de atribuire a bunurilor la mijloace fixe sau stocuri de materiale (anexa nr. 6). Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Balanţa timpului de lucru pe anul 2016 aprobată de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei

Prin Balanţa nr. 2253 din 20.11.2015, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei a aprobat Balanţa timpului de lucru pe anul 2016. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică privind tarifele la gazele naturale

Potrivit Hotărîrii nr. 244 din 13.11.2015, au fost aprobate noile tarife la gazele naturale. Totodată a fost abrogată Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 154/2015 din 18 iulie 2015. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Monitorul Oficial nr. 306-310 din 13.11.2015

Hotărîrea Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.904 din 13 noiembrie 2013

Potrivit Hotărîrii nr. 814 din 06.11.2015, a fost completată Hotărîrea Guvernului nr. 904 din 13.11.2013 „Cu privire la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor". Astfel, în Regulamentul cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export și Regulamentul cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la import a fost introdusă noțiunea de culoar albastru. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la modificarea Anexei nr.1 la Ordinul nr. 61 din 4 iunie 2012

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 186 din 04.11.2015, a fost modificat Formularul Informaţiei privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.61 din 04.06.2012. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind completarea și modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 110 din 28 iulie 2015

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 187 din 04.11.2015, a fost modificat și completat Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 110 din 28.07.2015 cu privire la aprobarea Formularului-tip forma IVAO15 "Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională". Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Indicii Biroului Naţional de Statistică a preţurilor de consum

Conform Indicilor nr. 2239 din 13.11.2015, Biroul Naţional de Statistică a comunicat datele privind indicele preţurilor de consum la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender) în octombrie 2015 faţă de decembrie 2014:

  • Ianuarie - 100,8%;
  • Februarie - 103,1%;
  • Martie - 103,9%;
  • Aprilie - 105,0%;
  • Mai - 105,6%;
  • Iunie - 105,7%;
  • Iulie - 105,2%;
  • August - 108,2%;
  • Septembrie - 109,5%;
  • Octombrie - 111,5%.

Monitorul Oficial nr. 302-305 din 06.11.2015

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

Conform Hotărîrii nr. 747 din 26.10.2015, Regulamentul cu privire la modul de casare și defrișare a plantațiilor perene, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 705 din 20.10.1995, va avea un nou cuprins. Acest Regulament stabilește modul de casare şi defrişare a plantaţiilor perene proprietate privată sau publică, cu excepţia plantaţiilor viticole. Conform regulamentului, casarea şi defrișarea plantației perene pot fi efectuate dacă aceasta devine ineficientă din punct de vedere economic, doar în condițiile stabilite de regulament. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014

Potrivit Hotărîrii nr. 791 din 29.10.2019, Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26.05.2014, a fost completată cu 2 entități noi. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Listei societăţilor de audit privind auditarea situaţiilor financiare pentru anul 2015 ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social

Prin Hotărîrea nr. 799 din 29.10.2015, a fost aprobată Lista societăţilor de audit privind auditarea situaţiilor financiare pentru anul 2015 ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la completarea şi modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr.480-O din 18.12.2006 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de prelucrare a declaraţiei vamale în detaliu"

Conform Ordinului nr. 412 din 21.10.2015, a fost completată și modificată Metodologia de prelucrare a declaraţiei vamale în detaliu prin procedee informatice, aprobată prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 480-O din 18 decembrie 2006. Astfel, în pct. 25, litera d), după sintagma „declaraţia vamală a fost selectată direct pe culoarul verde" se va introduce cuvântul „ , albastru". Respectiv, colaboratorul vamal de la punctul de validare desfăşoară următoarele activităţi succesive: d) redirecționează declaraţia vamală de pe culoarul galben sau de pe culoarul roşu pe culoarul verde, albastru de control vamal. Totodată, au fost efectuate modificări de redacție. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la aprobarea formularului tipizat al Informației privind taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus) (Forma IATRI 15)

Potrivit Ordinului nr. 956 din 30.10.2015, a fost aprobat Formularul tipizat „Informația privind taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus) (Forma IATRI 15)" și instrucțiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a acestuia. Informația se prezintă anual, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui de gestiune, de către Agenţia Naţională Transport Auto pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus). Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei

Prin Hotărîrea nr. 75 din 29.10.2015, BNM a hotărât să mențină rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 19.5 la sută anual. Totodată, se menţin ratele de dobîndă la creditele overnight la nivelul actual de 22.5 la sută anual și la depozitele overnight la nivelul actual de 16.5 la sută anual. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung

Conform Hotărîrii nr. 78 din 29.10.2015, BNM a hotărât să mențină rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) la nivelul actual de 7.0 la sută anual. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...