37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 30 – 66 din 1 februarie 2017 – 28 februarie 2017

MO nr. 30 – 66 din 1 februarie 2017 – 28 februarie 2017

17.02.20177.070 views

Monitorul Oficial nr. 60-66 din 24.02.2017

Decizia Curții Constituționale de inadmisibilitate a sesizării nr. 143g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 176 din Codul fiscal (restituirea sumei impozitului plătit în plus) (nr. 92, 19 decembrie 2016)

Curtea Constituțională a fost sesizată privind excepția de neconstituționalitate a articolului 176 din Codul fiscal privind restituirea sumei impozitului plătit în plus.
Conform Deciziei nr. 92 din 19.12.2016 Curtea a declarat inadmisibilă sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 176 din Codul fiscal al Republicii Moldova nr. 1163-XIII din24 aprilie 1997, ridicată de Viorel Rusu, parte în dosarul nr. 3a-1065/16, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.
Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 17 din 7 ianuarie 2017 privind aprobarea formei Registrului de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) din încăperea de acciz și a modului de completare a acestuia

În vederea executării prevederilor articolului 127 alin.(1) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare prin Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 17 din 7 ianuarie 2017 a fost aprobată forma Registrului de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) din încăperea de acciz, conform anexei nr.1 și modul de completare a Registrului conform anexei nr.2.

Ordinul Ministerului Finanţelor nr.21 din 2 februarie 2017 privind aprobarea formularului Dării de seamă privind plata pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea deșeurilor şi a Instrucțiunii de completare a ei

Întru executarea prevederilor articolului 14 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.54-55, art.378), cu modificările şi completările ulterioare, prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.21 din 2 februarie, a fost aprobat Formularul Dării de seamă privind plata pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea deșeurilor, conform anexei nr.1 și Instrucțiunea de completare conform anexei nr.2 a prezentului Regulament.
Statul însă ar putea întoarce companiilor banii încasați de la începutul anului pentru taxarea ambalajului poluant. Detalii despre acest subiect vedeți aici.

Monitorul Oficial nr. 50-59 din 17.02.2017

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Conform Ordinului nr. 13 din 31.01.2017, Lista agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, aprobată prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 66 din 04.05.2010, a fost completată cu 9 entități noi. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanțelor privind aprobarea Conceptului și Planului de acțiuni pentru elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public

Potrivit Ordinului nr. 159 din 27.12.2016, a fost aprobat Conceptul pentru elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public și Planul de acțiuni pentru elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public. Respectiv, a fost pusă în sarcina Consiliului pentru Standarde de evidență contabilă în sectorul public elaborarea Standardelor Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public în conformitate cu Planul de acțiuni prevăzut de Concept. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanțelor despre aprobarea formularului Declaraţiei privind accizele şi a Modului de completare a ei

Prin Ordinul nr. 11 din 16.01.2017, a fost aprobat formularul Declaraţiei privind accizele şi a Modului de completare a ei. Formularul Declaraţiei privind accizele şi Modul de completare a Declaraţiei privind accizele, aprobate prin prezentul ordin, vor fi aplicate de către subiecții impunerii cu accize, precum şi de subiecţii care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care nu sunt înregistraţi în calitate de subiecţi ai impunerii cu accize, dar care exportă în mod independent sau în baza contractului de comision mărfuri supuse accizelor, prelucrate şi/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, începând cu prezentarea dărilor de seamă pentru perioada fiscală ianuarie 2017. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Ministerului Finanțelor despre aprobarea formularului cererii de solicitare a certificatului de acciz

Conform Ordinului nr. 28 din 09.02.2017, a fost aprobat formularului cererii de solicitare a certificatului de acciz.În cererea de solicitare a certificatului de acciz, adresată organului Serviciului Fiscal de Stat, agentul economic indică denumirea, numele şi prenumele, adresa juridică (adresele juridice) şi codul fiscal (codurile fiscale); proprietarul clădirii, încăperii, teritoriului, terenului; denumirea, numele şi prenumele, adresa juridică (adresele juridice) şi codul fiscal (codurile fiscale) ale arendatorului sau ale locatorului, în cazul în care proprietatea este folosită pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, în baza contractului de arendă sau de închiriere; formele şi metodele concrete de control, a căror aplicare asigură integritatea mărfurilor supuse accizelor, inclusiv la expedierea lor dintr-o încăpere de acciz în alta ale unuia şi aceluiaşi agent economic, dacă aceste încăperi se află pe teritorii diferite. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Indicii preţurilor de consum ai Biroului Naţional de Statistică

Potrivit Indicilor Biroului Naţional de Statistică, indicele preţurilor de consum (IPC) la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender) în luna ianuarie 2017 faţă de decembrie 2016 este de 101,2%. Prezenții indici intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la completarea Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400 din 14 martie 2014

Prin Ordinul nr. 870 din 09.09.2016, capitolul XVII din Instrucțiunea privind evidența obligațiilor față de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400 din 14.03.2014, a fost completat cu punctul 110, conform căruia, schimbul de date automatizat între organele cu atribuţii de administrare fiscală şi autorităţile publice indicate la alin.(5) art. 131 din Codul fiscal se realizează prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern. Totodată, a fost abrogată Anexa la punctul 109 cu privire la Acordul nr. 1 de conectare la SIA „Contul curent al contribuabilului" (Registrul Certificatelor) a autorității publice învestite cu competențe de a solicita de la contribuabili informația privind lipsa sau existența restanțelor față de buget. În locul acesteia, a fost aprobată Anexa nr. 13 „Acord de conectare la SIA „Contul curent al contribuabilului" (Registrul Certificatelor) a autorităţii publice învestite cu competenţe de a solicita de la contribuabili informaţia privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget". Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat despre modificarea Ordinului IFPS nr. 1108 din 07.12.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale

Conform Ordinului nr. 1411 din 22.12.2016, a fost modificat Ordinului IFPS nr. 1108 din 07.12.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale. Prin urmare, regulamentul a fost completat cu un nou punct 201, conform căruia, la transferul contribuabilului în alt sector organul fiscal teritorial, în termen de 10 zile lucrătoare din momentul înscrierii în Registrul fiscal de stat a modificării adresei juridice, va asigura transmiterea deciziilor privind stingerea prin scădere a obligațiilor fiscale și luarea la evidență specială și deciziilor privind restabilirea sumelor stinse prin scădere a obligațiilor fiscale și luate la evidență specială, către organul fiscal în raza de deservire a căruia a trecut contribuabilul. Totodată, organul fiscal care a transmis deciziile și organul fiscal care a recepţionat deciziile, la încheierea trimestrului de gestiune vor efectua modificări în Raportul privind sumele obligațiilor fiscale luate la evidență specială conform deciziilor emise de către IFS (anexa nr. 5 la Regulament), cu mențiunea în subsolul raportului despre transferul contribuabilului. Conform noului punct 381, organul fiscal teritorial, în a cărui rază de deservire se află contribuabilul, la completarea documentului fiscal intern SCAD, va include și sumele obligațiilor fiscale înregistrate pe subdiviziunile amplasate în afara locului de evidență a întreprinderii de bază. Modificări au suferit și punctele 11, 30, 37, 38, 43, 44. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 40-49 din 10.02.2017

Legea privind piaţa produselor petroliere

A fost republicată Legea nr. 461-XV din 30.07.2001 privind piaţa produselor petroliere. Scopul prezentei legi constă în formarea unui cadru organizatoric, juridic şi economic pentru asigurarea securităţii economice a ţării şi reglementarea importului, transportului, depozitării şi comercializării produselor petroliere pe piaţa internă, ca produse strategice, cu un regim special de activitate. Sub incidenţa prezentei legi cade activitatea de import, transport, depozitare şi comercializare a produselor petroliere, având ca scop crearea unor condiţii favorabile pentru relaţiile de pe piaţa internă a produselor petroliere, aprovizionarea fiabilă a consumatorului cu produse petroliere de calitate, dezvoltarea concurenţei loiale şi protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorului.

Decizia Curții Constituționale de inadmisibilitate a sesizării nr. 106g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 1 al Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor

Conform Deciziei nr. 72 din 12.10.2016, Curtea a fost sesizată privind excepția de neconstituționalitate a sintagmelor „autorizată pentru activitate de întreprinzător" și „în scop comercial", prevăzute la articolul 1 din Legea nr. 105-XV din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor. Curtea a declarat inadmisibilă sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate a sintagmelor „autorizată pentru activitate de întreprinzător" și „în scop comercial", cuprinse la articolul 1 din Legea nr. 105-XV din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac și intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 359 din 26 mai 2014

Potrivit Hotărîrii nr. 61 din 08.02.2017, a fost completată Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 359 din 26.05.2014, cu o entitatea nouă. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015

Prin Ordinul nr. 13 din 20.01.2017, a fost modificat și completat Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28.12.2015. Prin urmare, în Capitolul III „Modul de aplicare al planului de conturi contabile în sistemul bugetar", punctele 3.4.63, 3.4.69, 3.5.11, la mai multe subclase, au fost completate cu următorul alineat: "La sfârşitul anului soldul împrumuturilor acordate/ rambursate se închide cu subcontul de nivelul II 711000 „Rezultatul executării de casă a bugetelor din anul curent" sau 721000 "Rezultatul financiar al instituţiei bugetare din anul curent", după caz. Concomitent, soldul nerambursat al împrumuturilor se înregistrează la conturile extrabilanțiere". Totodată, Capitolul IV „Raportarea financiară", a fost modificat și expus în redacție nouă. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind abrogarea Ordinului IFPS nr. 185 din 27.02.2014 cu privire la evidența fiscală a notarilor publici

Conform Ordinului nr. 1136 din 04.11.2016, a fost abrogat Ordinului IFPS nr. 185 din 27.02.2014 cu privire la evidența fiscală a notarilor publici în legătură cu efectuarea modificărilor prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 17.06.2016 în partea ce ține de art. 163 alin. (5) din Codul fiscal. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 30-39 din 03.02.2017

Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Conform Legii nr. 297 din 22.12.2016, a fost completat alineatul (1), articolul 29 din Legea nr. 355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar cu litera d1). Respectiv, personalul unităţilor bugetare va fi salarizat în baza Reţelei tarifare unice beneficiază de sporuri la salariul de bază și pentru participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență în cadrul autorității în care este angajat, iar potrivit noului alineat (51), mărimea în procente a sporului pentru participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență și categoriile de personal care beneficiază de acesta se va stabili de Guvern. Modificări și completări a suferit și articolul 25 din Legea cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Curţii Constituţionale privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 73 alin.(4) din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (încetarea valabilității autorizației de admitere temporară a mărfurilor care constituie obiectul contractului de leasing) (sesizarea nr. 105g/2016)

Potrivit Hotărîrii nr. 31 din 03.11.2016, Curtea a fost sesizată privind excepția de neconstituționalitate a art. 73 alin. (4) din Codul vamal nr. 1149-XIV din 20.07.2000, conform căruia, până la data de 31.12.2014 inclusiv, titularii autorizaţiilor de admitere temporară care au introdus pe teritoriul Republicii Moldova până la 01.01.2014 mărfuri care fac obiectul unui contract de leasing financiar au dreptul de a le plasa sub regim vamal de import, cu achitarea drepturilor de import şi aplicarea măsurilor de politică economică; sau au obligaţia de a le scoate de pe teritoriul Republicii Moldova până la expirarea termenului autorizaţiei de admitere temporară, dar nu mai târziu de 01.01.2015. Autorul sesizării a afirmat că art. 73 alin. (4) din Codul vamal contravine prevederilor articolelor 46 alin.(1) și 54 din Constituție precum și articolului 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate a art.73 alin. (4) din Codul vamal și a declarat neconstituțională sintagma „Până la data de 31 decembrie 2014 inclusiv," și sintagma „dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2015" de la alineatul (4) al articolului 73 din Cod. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac și intră în vigoare la data adoptării.

Ordinul Ministerului Finanţelor despre aprobarea formularului Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi a Instrucțiunii de completare a acesteia

Prin Ordinul nr. 5 din 11.01.2017, a fost aprobat formularul Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi a Instrucțiunii de completare a acesteia. Obligația de prezentare a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului o vor avea subiecții specificați la articolul 2 alin. (1) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr. 1540-XIII din 25.02.1998. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu", cu modificările şi completările ulterioare

Conform Ordinului nr. 27-O din 23.01.2017, a fost modificate și completate Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu. Respectiv, capitolul III secțiunea „A. Indicații privind completarea declarației vamale în detaliu în cazul procedurilor vamale de export definitiv, export temporar, reexport, tranzit" a fost completată cu RUBRICA 36 "PREFERINȚE", care se va utiliza numai în cazurile de export/reexport pentru care se solicită certificate de origine preferenţială a mărfurilor, înscriindu-se codurile aferente preferinţelor tarifare, conform anexei nr. 10 la prezentele Norme și cu RUBRICA 40 "DECLARAŢIE SUMARĂ /DOCUMENT PRECEDENT", care se va utiliza numai în cazurile tranzitului și se va completa prin înscrierea numărului şi a datei declaraţiei sumare sau a documentului vamal precedent. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la aplicarea prevederilor Regulamentului privind Fondul de compensare a investitorilor

Potrivit Hotărîrii nr. 3/1 din 27.01.2017, a fost suspendată plata contribuției anuale pentru anul de gestiune 2016. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 25 ianuarie 2017.

Decizia Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control

Prin Decizia nr. 26-11/2-22/01-2017 din 25.01.2017, se permite Serviciului Fiscal de Stat, în termen de până la 30 iunie 2017 înregistrarea mașinilor de casă și de control cu memorie fiscală (MCC) utilizate pentru efectuarea decontărilor în numerar în: activitatea de schimb valutar cu codurile de înregistrare ale modelelor MCC: A8, B1, B4, E4; activitatea de transport auto de călători în regim taxi cu codurile de înregistrare ale modelelor MCC: 84, 88; activitatea de comerț, inclusiv comerț cu amănuntul, al produselor petroliere principale și gazului lichefiat, prestare de servicii cu codurile de înregistrare ale modelelor MCC: F3, 70, 71, 72, 74, 78, B5, G9; încorporate în automatele de vânzări (vending machine), ghișee bancare de autodeservire (terminale de plată) etc. cu cod de înregistrare al modelului MCC C4. De asemenea, se permite SFS reînregistrarea modelelor MCC incluse în Registrul unic al mașinilor de casă și control (RUMCC) în cazul schimbării adresei unității structurale de desfășurare a activității contribuabilului. Se permite SFS înregistrarea modelelor MCC incluse în RUMCC până la 18 ianuarie 2013 în cazul achiziționării acestora de către utilizatori până la 1 ianuarie 2017. Totodată, a fost republicat RUMCC (la situația din 21 decembrie 2015) cu modificările legate de descrierea modelului. Prezenta decizie intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii

Conform Hotărîrii nr. 20 din 26.01.2017, se menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 9.0 la sută anual. Totodată, se mențin ratele de dobândă la creditele overnight la nivelul actual de 12.0 la sută anual, iar la depozitele overnight la nivelul actual de 6.0 la sută anual. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 35.0 la sută din baza de calcul. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung

Potrivit Hotărîrii nr. 21 din 26.01.2017, se menține rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) la nivelul actual de 6.0 la sută anual. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...