37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 293 – 332 din 1 octombrie 2014 – 31 octombrie 2014

MO nr. 293 – 332 din 1 octombrie 2014 – 31 octombrie 2014

04.11.20144.725 views

Monitorul Oficial nr. 325-332 din 31.10.2014

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de beneficiere de scutirea de accize a distilatelor obţinute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă) şi modul de evidenţă a acestor distilate expediate (transportate) din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri

Conform Hotărîrii nr. 874 din 21.10.2014, a fost aprobat Regulamentul privind procedura de beneficiere de scutirea de accize a distilatelor obţinute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă) şi modul de evidenţă a acestor distilate expediate (transportate) din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri.Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA şi de restituire a sumelor TVA la livrările stabilite de art.104 lit. c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997

Potrivit Hotărîrii nr. 892 din 23.10.2014, a fost modificat punctul 11 al Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA şi de restituire a sumelor TVA la livrările stabilite de art.104 lit. c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.543 din 8 iulie 2014. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”

Prin Ordinul nr. 438 din 10.10.2014, a fost completată anexa nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu ” Astfel, a fost introdus un nou cod de scutire de acciz și TVA, 801, „Scutiri aplicate până la 31 martie 2015 la importul păcurii pentru sezonul toamnă-iarnă 2014-2015, de la poziţiile tarifare 2710 19 610 “Păcură cu un conţinut de sulf de maximum 1% din greutate” şi 2710 19 630 “Păcură cu un conţinut de sulf peste 1% în greutate, dar de maximum 2%”, conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1525 din 29 decembrie 2007”. Ordinul intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea anexei nr.14 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 “Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”

Potrivit Ordinului nr. 444 din 17.10.2014, a fost modificată anexa nr.14 „Lista codurilor documentelor anexate” la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 “Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”. Astfel, codul 033 a fost modificat din „Certificat de origine a mărfii” în „Certificat de origine a mărfii, declaraţie de origine/declaraţie pe factură”. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Băncii Naționale a Moldovei cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată

Conform Hotărîrii nr. 211 din 23.10.2014, a fost aprobată Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată. Această Instrucțiune reglementează modalitatea de raportare a datelor aferente utilizării cardurilor de plată/datelor de card, transferului de credit, debitării directe, sistemelor de deservire bancară la distanță și a utilizării de către persoanele fizice a serviciilor de remitere de bani.

Instrucțiunea stabilește modul de întocmire și prezentare la Banca Națională a Moldovei a următoarelor rapoarte: Raportul ORD 5.1 „Carduri de plată personalizate”, „Raportul ORD 5.2 Carduri de plată preplătite”, Raportul ORD 5.3 Carduri de plată personificate ”, Raportul ORD 5.4 „Dispozitive speciale ”, Raportul ORD 5.5 Utilizarea transferului de credit”, Raportul ORD 5.6 „Utilizarea debitării directe”, Raportul ORD 5.7 „Utilizarea sistemelor de deservire bancară la distanță”, etc. Totodată se abrogă Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.18 din 31 ianuarie 2013 cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la raportarea informaţiei aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată.Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2015.

Monitorul Oficial nr. 319-324 din 24.10.2014

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Conceptului Sistemului informaţional automatizat „Registrul certificatelor de depozit pentru cereale”

Prin Hotărîrea nr. 820 din 07.10.2014, a fost aprobat Conceptul Sistemului informaţional automatizat „Registrul certificatelor de depozit pentru cereale”. Acesta are ca scop crearea unui mecanism care să înlesnească siguranţa şi stabilitatea funcţionării pieţei de păstrare şi comercializare a cerealelor. Conceptul stabileşte cerinţele generale faţă de Sistemul informaţional automatizat „Registrul certificatelor de depozit pentru cereale” care reprezintă un ansamblu sistematizat de date privind depozitele cerealiere, deponenţii de cereale şi certificatele de depozit pentru cereale, precum şi documentele eliberate deponentului de către magazinerul cerealier în schimbul cerealelor recepţionate. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru modificarea şi completarea anexei nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998

Potrivit Hotărîrii nr. 848 din 08.10.2014, a fost modificată și completată anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar.Astfel, anexa la Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, se completează cu punctul 133 „Activitatea de mediator”. Totodată, au avut loc modificări de redacție prin înlocuirea în punctul 8 litera a), a cuvântului „subdiviziunile”, cu sintagma „unităţile structurale”. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.195 din 13 martie 2013

Conform Hotărîrii nr. 856 din 08.10.2014, a fost modificată anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.195 din 13 martie 2013 „Privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învățământ superior de stat cu autonomie financiară”. Astfel, potrivit punctului 1, alineatul doi, se stabileşte că, salariile lunare de funcţie, corespunzătoare limitei minime a grilelor de salarii, indicate în tabelul 1 la prezenta anexă, reprezintă valori minime obligatorii garantate de stat, iar salariile lunare de funcţie concrete se stabilesc de către rectorii instituţiilor în limitele grilelor de salarii lunare de funcţie sus-menţionate, în funcţie de resursele financiare disponibile.

Totodată, s-a modificat tabelul nr. 1 privind grila de salarii lunare de funcție și tabelul nr. 2 privind salariile de funcţie minime garantate de stat pe categoriile de salarizare pentru personalul instituţiilor de învățământ superior de stat cu autonomie financiară. Prevederile prezentei hotărâri se pun în aplicare începând cu 1 septembrie 2014, cu excepţia salariilor de funcţie minime garantate de stat, indicate în tabelul 2 la anexa nr.1, care se aplică începând cu 1 octombrie 2014.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind monitoringul financiar al întreprinderilor de stat/municipale şi al societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public

Prin Hotărîrea nr. 875 din 21.10.2014, a fost aprobat Regulamentul privind monitoringul financiar al întreprinderilor de stat/municipale şi al societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public. Acest Regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a monitoringului financiar, de prelucrare şi valorificare a informaţiei în scopul consolidării disciplinei financiare şi de sporire a eficienţei utilizării patrimoniului public. Monitoringul financiar al activităţii întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat se efectuează de către Ministerul Finanţelor, iar cel al activităţii întreprinderilor municipale şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar al unităţii administrativ-teritoriale –  de către autorităţile administraţiei publice locale. Această hotărâre intră în vigoare la data publicării, iar vechiul Regulament se abrogă.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea  drepturilor de import sau de export plătite în plus

Potrivit Hotărîrii nr. 876 din 21.10.2014, a fost aprobat Regulamentul privind restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus. Pentru mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.42/1 din 13.03.2012

Prin Ordinul nr. 162 din 16.10.2014, a fost modificat Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.42/1 din 13.03.2012 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea formării profesionale a şomerilor. Se aprobă lista programelor de formare profesională pe specialităţi pentru şomerii, care deţin studii medii de specialitate şi superioare, conform anexei. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind aprobarea Recomandărilor cu privire la abordarea bazată pe risc a clienţilor de către entităţile raportoare în vederea prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului

Potrivit Hotărîrii nr. 49/17 din 09.10.2014, au fost aprobate Recomandările cu privire la abordarea bazată pe risc a clienţilor de către entităţile raportoare în vederea prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Aceste recomandări au ca scop de a oferi entităţilor raportoare îndrumări metodologice în procesul creării unor mecanisme interne efective privind identificarea şi evaluarea riscurilor asociate clienţilor, activităţilor şi tranzacţiilor (operaţiunilor) acestora, pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Ele vor fi folosite în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut, în domeniul valorilor mobiliare în domeniul asigurărilor etc. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea BNM cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

Conform Hotărîrii nr. 179 din 18.09.2014, a fost modificat Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.53 din 5 martie 2009. Astfel punctele 122, 133, 134 din regulament, vor avea un nou cuprins, iar punctele 1252 și 127 se abrogă. Totodată, a fost modificată și anexa nr. 22. Tot conform acestei hotărâri, a fost modificată și Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.11 din 22 ianuarie 2009. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015, cu excepţia subpunctului 4) din punctul 1 al prezentei hotărâri care intră în vigoare la data de 4 ianuarie 2015.

Monitorul Oficial nr. 313-318 din 17.10.2014

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Prin Ordinul nr. 181 din 09.10.2014, au fost aprobate completările ce s-au operat în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero. Astfel, în această Listă au fost introduse 8 entități noi. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Indicii Biroului Naţional de Statistică a preţurilor de consum

Prin Indicii nr. 1462 din 17.10.2014, Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind indicele preţurilor de consum la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) în ianuarie – septembrie 2014 faţă de decembrie 2013. Astfel, aceștia sunt:

  • Ianuarie 2014 – 100,8%
  • Ianuarie-februarie 2014 – 101,3%
  • Ianuarie-martie 2014 – 101,6%
  • Ianuarie-aprilie 2014 – 102,1%
  • Ianuarie-mai 2014 – 102,3%
  • Ianuarie-iunie 2014 – 102,2%
  • Ianuarie-iulie 2014 – 101,4%
  • Ianuarie-august 2014 – 101,0%
  • Ianuarie-septembrie 2014 – 101,8%.

Monitorul Oficial nr. 310-312 din 10.10.2014

Legea pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23 decembrie 2013

Prin Legea nr. 183 din 28.09.2014, adoptată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament, a fost modificată și completată Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.339 din 23 decembrie 2013. Astfel, a fost modificat conținutul mai multor articole, ce țin de compensarea parţială a cheltuielilor suportate de către deţinătorii de terenuri amplasate după traseul Rîbniţa-Tiraspol, raionul Dubăsari; susţinerea financiară a producătorilor de fructe, în scopul diminuării impactului negativ ca urmare a restricţiilor impuse de Federaţia Rusă; lucrări de renovare a instituţiilor de învățământ primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale; plata cotizaţiilor în organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova; plata pentru activităţi de reintegrare a ţării etc. Prezenta lege intra în vigoare la data publicării.

Legea privind modificarea şi completarea unor acte legislative

Legea nr. 184 din 28.09.2014 este aprobată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament. Potrivit acestei legi, articolul 4 din Legea nr.408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal, se completează cu alineatele (24)-(27), ce țin de mai multe facilități acordate agricultorilor.

Astfel, producătorilor şi procesatorilor de legume, fructe şi struguri nu li se aplică măsuri de executare silită a obligaţiilor fiscale şi altor plăţi la bugetul public naţional (restante şi calculate în perioada curentă), precum şi acţiuni de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare.

Totodată, nu se aplică, până la data de 30 noiembrie 2014, majorări de întârziere (penalităţi) pentru restanţele la bugetul public naţional existente la situaţia din data punerii în aplicare a prezentei legi, precum şi pentru obligaţiile fiscale şi alte plăţi la bugetul public naţional al căror termen de achitare revine perioadei de până la 1 decembrie 2014 în cazul întârzierilor de achitare admise de către producătorii şi procesatorii de legume, fructe, struguri. Acţiunile privind executarea silită a obligaţiilor fiscale, precum şi acţiunile de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare iniţiate de organul fiscal se suspendă până la data de 30 noiembrie 2014.

Pentru a fi incluşi în lista producătorilor şi procesatorilor de legume, fructe şi struguri, agenţii economici vor depune la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în termen de 10 zile, cereri şi alte acte solicitate care confirmă practicarea activităţii de producere, procesare şi exportare, conform criteriilor stabilite de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

Modificări în acest sens a suferit și Codul contravențional al RM, prin modificarea articolului 266 „Încălcarea legislaţiei şi a regulilor din domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, aliniat (8) și 2941 „Încălcarea normelor de calculare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii”, aliniat (3). Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

Legea pentru completarea unor acte legislative

Legea nr. 185 din 28.09.2014 este aprobată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament. Potrivit acestei legi, se aprobă completările articolului 4 din Legea nr.1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal. Acest articol se completează cu alineatele (61)-(66).

În aceste aliniate este indicat că sunt scutite de accize distilatele obţinute pe bază de vin produse în Republica Moldova, la scoaterea din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, conform modului stabilit de Guvern. De asemenea, se menționează ce trebuie să întreprindă în acest caz utilizatorii care achiziţionează sau produc distilatele menţionate, obligațiile deţinătorilor de autorizaţie de utilizator final, precum și alte proceduri specifice acestui caz.

Expedierea (transportarea) distilatelor menţionate de la expeditor până la utilizatorul final va fi însoţită în mod obligatoriu de factura de însoţire, aprobată de Guvern, cu contrasemnarea acesteia de către organul fiscal teritorial, la expedierea şi la sosirea distilatului obţinut pe bază de vin la utilizatorul final. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Legea nr. 187 din 28.09.2014 este aprobată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament. Potrivit acestei legi, a fost modificat articolul 18 „Acordarea de credite băncilor”, alineat (3) din Legea nr. 548 din 21.07.1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, conform căruia, în vederea asigurării stabilităţii sistemului financiar, în situaţii de criză financiară sistemică sau de pericol al apariţiei acesteia, definite astfel de organul naţional instituit pentru gestionarea crizelor financiare sistemice, Banca Naţională poate acorda băncilor, la deplina sa discreţie, credite de urgenţă pe termen scurt, garantate cu garanţii de stat sau valori mobiliare emise de Guvern în condiţii similare condiţiilor de creditare ale instituţiilor financiare internaţionale pentru Guvernul Republicii Moldova şi în funcţie de capacitatea de deservire a datoriei de stat, negociate în prealabil cu Banca Naţională a Moldovei, în conformitate cu prevederile legislaţiei.

Totodată, au fost modificate și completate articolele 14 „Capitalul reglementat”, 3715 „Moratoriul”, 38 „Încălcări, măsuri de remediere şi sancţiuni”,387 „Acţiunile întreprinse de lichidator, de predare a activelor şi de predare a obligaţiilor băncii”, 3811 „Onorarea creanţelor faţă de bancă şi priorităţi la onorare”, din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.

Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, a fost completată cu articolul 351 „Garanţiile de stat şi valorile mobiliare de stat emise în situaţii de criză sistemică sau de pericol al apariţiei acesteia”, totodată s-a modificat articolul 3 „Prevederi generale privind datoria de stat”. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului

Conform Hotărîrii nr. 815 din 07.10.2014, au fost făcute modificări în Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.1026 din 2 noiembrie 2010 „Privind organizarea activităţii de inspectare financiară”. Astfel, conform acestor modificări, Inspecţia financiară din subordinea Ministerului Finanţelor va efectua controale la solicitarea organelor de drept, în baza ordonanţelor emise în cadrul desfăşurării urmăririi penale, la persoanele juridice de drept public, la persoanele juridice de drept privat şi la persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător şi asociaţiile obşteşti, pe tematica prevăzută în ordonanţele organelor de drept. Pentru mai multe detalii, accesați aici.

De asemenea, a fost modificat și punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.110 din 23 februarie 2011 „Cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi al întreprinderilor de stat”, astfel întreprinderile de stat vor transfera în bugetul de stat, până la 30 iunie inclusiv a anului imediat următor anului de gestiune, partea din profitul net stabilită de consiliul de administraţie al întreprinderii de stat respective. Anterior era menționat că efectuarea transferului va avea loc până la data de 1 iulie a anului următor celui gestionar. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Listei societăţilor de audit privind auditarea situaţiilor financiare pentru anul 2014 ale întreprinderilor de stat  şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social

Prin Hotărîrea nr. 817 din 07.10.2014, a fost aprobată Lista societăţilor de audit privind auditarea situaţiilor financiare pentru anul 2014 ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social. Pentru mai multe detalii, accesați aici.

Monitorul Oficial nr. 297-309 din 10.10.2014

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016

Prin Hotărîrea nr. 808 din 07.10.2014, a fost aprobat Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016. În acest Plan sunt indicate prevederile Acordului de Asociere, prioritățile Agendei de Asociere, măsurile de implementare, termenul de implementare, instituțiile responsabile etc. Acest plan intră în vigoare la data publicării.

Ordonanţa Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la suspendarea operaţiunilor bancare la conturile curente ale unor societăţi pe acţiuni

Potrivit Ordonanței nr. 48/8 din 26.09.2014, Comisia Naţională a Pieţei Financiare decide să suspende operaţiunile bancare la conturile curente ale unor societăţi pe acţiuni (conform anexei) până la conformarea acestora cerinţelor legislaţiei, cu excepţia operaţiunilor de alimentare a conturilor respective şi a decontărilor cu bugetul public naţional. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea Băncii Naționale a Moldovei cu privire la punerea în circulaţie ca mijloc de plată şi în scop numismatic a unor monede comemorative

Conform Hotărîrii nr. 197 din 02.10.2014, BNM hotărăşte să pună în circulaţie, la data de 20 octombrie 2014, ca mijloc de plată şi în scop numismatic şase monede comemorative cu diferite tematici. Comercializarea monedelor comemorative se va efectua prin intermediul Băncii Naţionale a Moldovei şi al băncilor licenţiate. Băncile licenţiate stabilesc independent preţul de vânzare al monedelor comemorative, care nu va depăşi cu trei la sută preţul stabilit de Banca Naţională a Moldovei. Monedele comemorative sunt acceptate ca mijloc de plată în economia naţională, la valoarea lor nominală. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Băncii Naționale a Moldovei cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la  modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 256 din 17 noiembrie 2011

Potrivit Hotărîrii nr. 198 din 02.10.2014, a fost modificată și completată Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 256 din 17 noiembrie 2011. Astfel, pe lângă modificări de redacție, au mai fost modificate mai multe simboluri din Instrucțiune, cum ar fi: Simbolul 15 „Alte încasări”, Simbolul 18 „Încasări de numerar de la alte bănci”, Simbolul 19 „Încasări de numerar de la Banca Naţională a Moldovei”, Simbolul 20 „Încasări în casa de circulaţie din casele filialelor subordonate” etc. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2014.

Monitorul Oficial nr. 293-296 din 03.10.2014

Legea privind modificarea şi completarea anexei la Legea nr. 166 din 11 iulie 2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020”

Prin Legea nr. 121 din 03.07.2014, a fost modificată și completată anexa la Legea nr. 166 din 11 iulie 2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020”. Astfel, în această anexă se introduce un titlu nou „AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ: COMPETITIVITATEA PRODUSELOR AGRO-ALIMENTARE ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ DURABILĂ”. Prin această modificare se specifică importanța agriculturii în economia țării noastre, deoarece aceasta ca pondere în PIB, ocupă al doilea loc după sectorul de servicii şi primul loc privind contribuţia la creşterea economică, aceasta constituind aproximativ 37%. Unul din impactele scontate va fi dezvoltarea sectorului agricol şi îmbunătăţirea nivelului de trai în zonele rurale, ce va avea efecte benefice pe termen mediu şi lung, contribuind la creşterea economică durabilă. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

Legea cu privire la administratorii autorizaţi

A fost adoptă Legea nr. 161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizaţi. Prezenta lege constituie cadrul juridic general pentru autorizarea, suspendarea şi încetarea activităţii profesionale a administratorilor desemnaţi potrivit legii să exercite atribuţii în procesele de insolvabilitate sau de dizolvare a persoanelor juridice de drept privat ori a întreprinzătorilor individuali.

Sub incidenţa prezentei legi intră activitatea administratorilor desemnaţi în procesele de insolvabilitate sau de dizolvare a persoanelor juridice de drept privat ori a întreprinzătorilor individuali, cu excepţia instituţiilor financiare. Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015, cu excepţia art. 33 alin. (2), care va intra în vigoare în termen de 9 luni de la data publicării prezentei legi.

Ordinul Ministerului Finanțelor privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

Potrivit Ordinului nr. 138 din 23.09.2014, a fost completată anexa nr. 5 la Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008 „Privind Clasificaţia bugetară”, fiind introdus tipul 939 „Proiectul „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în raionul Nisporeni, primăriile Nisporeni, Vărzăreşti şi Grozeşti””. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal referitor la aprobarea Normelor tehnice privind completarea certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor

Conform Ordinului nr. 412 din 23.10.2014, au fost aprobate Normele tehnice privind completarea certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor,fiind indicate Instrucţiunile privind completarea certificatelor de origine preferenţiale, cum ar fi certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR.1, certificatele de origine Forma A, certificatele de transport EUR.1 și certificatele de origine a mărfurilor Forma CT-1. Totodată, au fost abrogate Ordinele Serviciului Vamal nr.50-O din 18.02.2008, nr.244-O din 03.07.2007 și nr.331-O din 07.09.2007 cu regulamentele de completare anterioare. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Decizia Consiliului Concurenței

Prin Decizia nr. 29 din 15.09.2014, Consiliul Concurenței decide că măsura notificată de către Ministerul Economiei privind scutirea S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”, S.A. Combinatul de Panificaţie din Chişinău „Franzeluţa”, S.A. „Floare-Carpet”, S.A. Combinatul de Vinuri „Cricova”, S.A. „Barza Albă” şi S.A. „Tracom” de la plata dividendelor în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2013 nu constituie ajutor de stat. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea BNM cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii

Prin Hotărîrea nr. 182 din 25.09.2014, Banca Națională hotărăște menţinerea ratei de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 3.5 la sută anual. Totodată, se menţin ratele de dobândă la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sută anual și la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sută anual. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind poziţia valutară deschisă a băncii

Conform Hotărîrii nr. 184 din 25.09.2014, a fost modificat și completat Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.41 din 28 noiembrie 1997. Modificări mai importante au fost efectuate la punctual 6.2 litera A, ce ține de mărimea capitalului normativ total. Totodată anexa nr. 1 și anexa nr. 2 vor avea un nou cuprins. Prima raportare conform prevederilor punctului 1 al prezentei hotărâri se va efectua pentru prima zi lucrătoare a anului 2015. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la 1 ianuarie 2015.

Hotărîrea BNM cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a Moldovei

Potrivit Hotărîrii nr. 188 din 25.09.2014, a fost aprobat Regulamentul cu privire la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a Moldovei, conform anexei nr.1. Regulamentul stabilește principiile generale, instrumentele, condițiile, criteriile și procedurile de desfășurare a operațiunilor de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei, atribuțiile și responsabilitățile participanților la aceste operațiuni, activele eligibile pentru tranzacționare și pentru garantarea operațiunilor de furnizare de lichiditate, procedurile de decontare a operațiunilor și sancțiunile care urmează a fi aplicate în cazul neîndeplinirii obligațiilor de către participanți. Totodată, conform anexei nr. 2 la această hotărâre, se abroga mai multe hotărâri ale BNM. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 31 octombrie 2014.

Hotărîrea BNM cu privire la modificarea şi completarea Planului de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova

Prin Hotărîrea nr. 191 din 25.09.2014, au fost făcute modificări și completări în Planul de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.15 din 26 martie 1997. Astfel, au fost abrogate mai multe conturi, cum ar fi contul 1035, 2035, 4035, 5035 și descrierea acestora. Totodată, a fost modificat conținutul la conturile 2791, 5873, 7801, 7804, 7805 etc. Au apărut și conturi noi ca 1818 „Decontări privind vânzarea altor active”. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2015.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...