37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.29-46 din 02 martie – 30 martie 2007

MO nr.29-46 din 02 martie – 30 martie 2007

30.03.20071.249 views

Monitorul Oficial Nr. 29-31 din 2 martie 2007

- Legea privind descentralizarea administrativă.

Această lege organică  stabileşte cadrul general de reglementare a descentralizării administrative pe baza principiilor de repartizare a competenţelor între autorităţile publice. Legea enumeră care sunt domeniile proprii de activitate ale autorităţilor publice locale, precum şi domeniile în care are loc cooperarea dintre autorităţile publice şi delegarea de competenţe.

-  Hotărîrea  Guvernului  nr.202 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru abrogarea Legii nr.861-XII din 14 ianuarie 1992 cu privire la arendă.

Ţine de competenţa organului legislativ să decidă dacă va fi abrogată legea cu privire la arendă.

- Convenţia Colectivă (nivel de ramură) pentru anii 2007-2008 a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

Această Convenţie Colectivă vă poate servi ca model pentru contractul individual de muncă.

Monitorul Oficial Nr.32-35 din 9 martie 2007

 -  Legea nr.112 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.

Această lege reglementează raporturile juridice dintre asigurători, asiguraţi şi persoane terţe ce derivă din contractul de asigurare obligatorie de răspundere  civilă pentru pagube produse de autovehicule, precum şi modul de realizare a acestui tip de asigurare. Legea va intra în vigoare după 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial, dată la care va fi abrogate Capitolul IV din Legea nr. 1508-XII din 15 iunie 1993 cu privire la asigurări.

- Legea nr.116 privind administraţia publică locală.

Această lege stabileşte şi reglementează modul de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice în unităţile administrative-teritoriale. Această lege a intrat în vigoare de la data publicării, cu excepţia prevederilor art.55-58 referitoare la organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice ale sectoarelor municipiului Chişinău, care se vor aplica de la data stabilită a alegerilor locale generale din anul 2011, precum şi a capitolului XIII, care se va aplica cu începere de la 1 ianuarie 2008.

-  La capitolul acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat este publicată Informaţia nr.144 care se referă la circulara nr.(17-13-02/1-895) din 21.02.2002).

În condiţiile acţiunii prevederilor art.117 alin.1) din Codul fiscal, ce dau dreptul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat la stabilirea modalităţii de eliberare a facturilor fiscale, circulara nr.(17-13-02/1-895) din 21.02.2002) se completează. Astfel, după aliniatul 14 se introduce un nou aliniat care prevede că: “ La livrările producţiei agricole proprietarilor de teren agricol în contul plăţii pentru arenda pămîntului, arendaşul urmează în ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea, să elibereze factura fiscală pe voloarea totală a livrării, la care se anexează informaţia despre beneficiari ce conţine indicatorii specificaţi în formularul facturii fiscale cît şi semnătura olografă a acestora”

Monitorul Oficial  Nr.36-38 din 16 martie 2007

- Legea privind activitatea de reglementare tehnică.

Aceasta lege organică, care va intra în vigoare peste 6 luni de la data publicării, stabileşte cerinţele generale faţă de conţinutul şi modul de elaborare, publicare şi aplicare a reglementărilor tehnice pentru a asigura transparenţa procesului de reglementare şi circulaţia liberă a produselor şi serviciilor, stabileşte drepturile şi obligaţiile autorităţilor de reglementare, precum şi cerinţele faţă de supravegherea pieţii interne de produsele periculoase, falsificate şi neconforme cerinţelor prescrise.

- Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.590-XIII din 22.09.1995 cu privire la standardizare.

Scopul acestei legi organice este de a asigura existenţa documentelor de referinţă pentru evaluarea conformităţii produselor şi serviciilor cu destinaţia lor, înlăturarea barierelor tehnice din calea comerţului, asigurarea compatibilităţii tehnice şi informaţionale a produselor, precum şi protecţia intereselor consumatorilor şi ale statului prin asigurarea calităţii produselor şi serviciilor, al caracterului inofensiv al acestora pentru viaţa şi sănătatea şi securitatea oamenilor şi a mediului. Organismul  naţional de standardizare este Institutul Naţional de Standardizare.

- Legea privind securitatea generală a produselor.

Această lege organică, care va intra în vigoare peste 3 luni din data publicării ei, stabileşte cadrul legal general pentru asigurarea securităţii produselor plasate pe piaţa Republicii Moldova. Legea expres prevede obligaţia producătorilor de a informa consumatorii (prin intermediul produsului, sau al ambalajului) cu informaţii relevante care le vor permite să prevadă şi să aprecieze riscurile inerente ale unui produs pe durata perioadei medii de utilizare. Legea prevede la art.9 care sunt sancţiunile pentru încălcarea dispoziţiilor legii.

- Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul european adiţional la Convenţia privind circulaţia rutieră, din 1 mai 1971, care se va aplica doar pe teritoriul  controlat efectiv de autorităţile Statului.

- Hotărîrea nr.284 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea aplicării Legii nr.389-XV din 8 decembrie 2006 privind anularea majorărilor de întîrziere şi a amenzilor.

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Serviciul Vamal, pînă la 2 aprilie  vor prezenta Guvernului spre examinare listele contribuabililor care au respectat condiţiile legii nr.389 din 8.12.2006, numărul total al contribuabililor cărora li se anulează majorările de întîrziere şi amenzile, precum şi sumele majorărilor de întîrziere şi amenzilor care se anulează.

Monitorul Oficial  Nr.39-42 din 23 martie 2007

- Legea nr.173 privind modificarea şi completarea Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 2004. Această lege organică are drept scop modificarea următoarelor articole ale codului fiscal:

1. art. 112 suferă următoarele modificări:  Subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice (art. 51), instituţiilor medico-sanitare publice şi private (art.51,1); şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, este obligat conform modificărilor, să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oarecare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 300 000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA. Subiectul este obligat să înştiinţeze oficial Serviciul Fiscal de Stat, completînd formularul respectiv, şi să se înregistreze nu mai tîrziu de ultima zi a lunii în care a avut loc depăşirea. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea.

Conform modificărilor alin. 2 al art.112 are următorul cuprins: “Subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al TVA dacă el, într-o perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări impozabile de mărfuri, servicii (cu excepţia celor de import) în sumă ce depăşeşte 100 000 lei, cu condiţia că achitarea pentru aceste livrări se efectuează de cumpărători sub formă de decontare prin virament la conturile bancare ale subiectului activităţii de întreprinzător, deschise în instituţiile financiare ce au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea de plafon, despre care fapt a fost înştiinţat oficial Serviciul Fiscal de Stat, completînd formularul respective”.

- Hotărîrea nr.305 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale.

Acest Regulament a fost aprobat pentru executarea prevederilor alin.(10) al art.26 din Codul fiscal care prevede că “ Evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale se efectuează în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern”.

Monitorul  Oficial  Nr.43-46 din 30 martie 2007

- Legea 188 pentru abrogarea Legii nr.459-XII din 22 ianuarie 1991 cu privire la proprietate. 

Legea care practic nu mai funcţiona de la intrarea în vigoare a Codului Civil a fost abrogată.

- Legea 194 pentru modificarea articolului 46 al Codului electoral

Modificarea art. 194 se referă la candidaţi. Astfel, conform modificării, candidaţii  pe durata campaniei electorale, au dreptul de a fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent fară menţinerea salariului.

- Hotărîrea 197 asupra proiectului Legii contabilităţii. 

A fost aprobat în primă lectură proiectul Legii contabilităţii. Proiectul este transmis Comisiei pentru politică economică, buget şi finanţe pentru îmbunătăţire, după care va fi examinat de către Parlament în a doua lectură.

- Hotărîrea 200 privind instituirea Comisiei speciale pentru optimizarea cadrului legislativ de reglementare a activităţii de întreprinzător

Scopul pentru care a fost creată această Comisie specială este de a examina rapoartele şi propunerile de modificare a actelor legislative în domeniul reglementării activităţii de întreprinzător. Comisia va întocmi lista actelor legislative ce urmează a fi modificate, sau abrogate. Totodată, Comisia va putea elabora  proiecte de acte legislative pentru completarea sau modificarea legislaţiei cu privire la întreprinzător. Rămîne să aşteptăm ce modificări va suferi legislaţia în acest domeniu.

- Ordin privind abrogarea  „Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi calculare a uzurii mijloacelor fixe în scopul impozitării” nr.5 din 29 ianuarie 2001.

Acest Ordin este abrogat deoarece a fost aprobat un regulament nou care a fost publicat în Monitorul Oficial din 23 martie.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...