37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 288 – 341 din 1 septembrie 2016 – 30 septembrie 2016

MO nr. 288 – 341 din 1 septembrie 2016 – 30 septembrie 2016

03.10.20166.784 views

Monitorul Oficial nr. 338-341 din 30.09.2016

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Conform Legii nr. 200 din 28.07.2016, a fost modificat și completat Codul civil cu un nou articol Articolul 21 „Consumatorul şi profesionistul", potrivit căruia sun definite noțiunile de consumator și profesionist. Totodată, codul a fost completat cu mai multe articole ce țin de dreptul de revocare a contractelor privind unele produse de vacanţă şi a contractelor de intermediere a lor, contractul de servicii turistice și unele produse de vacanţă şi intermedierea lor. De asemenea, a fost completată Legea nr. 1125 din 13.06.2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al RM, cu mai multe formulare de informaţii pentru contractele privind cazarea periodică, pentru contractele privind produsul de vacanţă pe termen lung, pentru contractele de intermediere a produsului de vacanţă etc. Totodată, a fost completat și Codul contravenţional cu articolul 3441 „Încălcarea cerinţelor legislației referitoare la contractele privind cazarea periodică, contractele privind produsul de vacanţă pe termen lung, contractele de intermediere a produsului de vacanţă, contractele de intermediere a participării la un sistem de schimb și la contractele de servicii turistice" și articolul 4081 „Agenţia Turismului". Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Potrivit Legii nr. 211 din 29.07.2016, a fost modificat articolul 10 din Legea nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală. Respectiv, (2) asiguratul, inclusiv notarii publici, executorii judecătoreşti, mediatorii şi avocaţii, este obligat în cazul unităţilor şi al persoanelor fizice, altele decât cele înregistrate de către organul înregistrării de stat, al notarilor publici, al executorilor judecătoreşti, al mediatorilor şi al avocaţilor, să se înregistreze ca plătitor de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală la agenţia teritorială a CNAM în termen de o lună de la data obţinerii certificatului de înregistrare, a licenţei de notar, de executor judecătoresc sau de avocat. Anterior, mediatorii nu erau incluși în acest articol. În acest sens a fost modificată și Legea nr. 1593 din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, astfel, în articolele 2, 3, 24 și anexele 1 și 2 au fost incluși și mediatorii. La fel a mai fost modificat și Codul de procedură civilă și alte legi. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 774 din 13 august 1997

Prin Hotărîrea nr. 1072 din 22.09.2016, a fost modificată Hotărîrea Guvernului nr. 774 din 13.08.1997 cu privire la taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale. Prin urmare, denumirea HG nr. 774 din 13.08.1997 se va numi „cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale", iar anexa „Taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale", a fost înlocuită cu anexa „Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale", cu un nou conținut. Totodată, a fost abrogat punctul 2 al hotărârii, prin care se autoriza Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să aprobe taxele pentru alte servicii în domeniul proprietăţii intelectuale şi regulamentul privind aplicarea taxelor, inclusiv temeiurile pentru scutirea de taxe sau micşorarea cuantumului acestora. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de conlucrare între autorităţile de supraveghere a pieţei şi Serviciul Vamal

Conform Hotărîrii nr. 1076 din 23.09.2016, a fost aprobat Regulamentul privind procedurile de conlucrare între autorităţile de supraveghere a pieţei şi Serviciul Vamal, care stabileşte modul şi mecanismele de conlucrare între autorităţile de supraveghere a pieţei şi organul vamal în vederea stabilirii mecanismului de control al produselor nealimentare pentru punerea acestora în liberă circulaţie. Prezentul Regulament se aplică produselor din domeniile reglementate, prevăzute în anexa la Legea nr. 7 din 26.02.2016, pentru care există reglementări tehnice aplicabile ce transpun legislaţia comunitară de armonizare, precum şi produselor destinate să fie puse la dispoziţie pe piaţă, pentru care există cerinţe specificate în reglementările tehnice aplicabile. Prezenta hotărâre intră în vigoare cu începere de la 1 aprilie 2017.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la modificarea Anexei la Ordinul Ministerului Economiei nr. 186 din 14.09.2016

Potrivit Ordinului nr. 190 din 27.09.2016, poziția nr. 650 adăugată în Lista agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 186 din 14.09.2016, va avea o nouă redacție. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea și completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 521 din 23 iunie 2015

Prin Ordinul nr. 886 din 23.09.2016, a fost modificată Anexa nr.1 la Ordinul IFPS nr. 521 din 23 iunie 2015 privind aprobarea formularelor tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informației pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.267 din 14 aprilie 2011

Conform Ordinului nr. 889 din 26.09.2016, Ordinul IFPS nr.267 din 14.04.2011 cu privire la organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, a fost completat cu un nou punct 72, conform căruia, prin derogare de la pct. I al Criteriilor de determinare a statutului de contribuabil mare, pot fi înregistraţi ca mari contribuabili agenţii economici conform deciziei şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Agenţii economici înregistraţi ca mari contribuabili în temeiul prezentului punct, prin derogare de la prevederile punctelor 5 şi 7 ale prezentului ordin, vor fi deserviţi de Direcţia generală administrarea marilor contribuabili a IFPS din data intrării în vigoare a Ordinului respectiv al IFPS, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 1222 din 31 decembrie 2015 privind aprobarea Listei agenților economici - mari contribuabili pentru anul 2016

Potrivit Ordinului nr. 890 din 27.09.2016, a fost modificată poziția 414 din Lista agenţilor economici - mari contribuabili pentru anul 2016, aprobată prin Ordinul nr.1222 din 31.12.2015. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Informație pentru companiile de audit

În Monitorul Oficial nr. 338-341 din 30.09.2016, pagina 168 este anunţată desfășurarea concursului de selectare a companiei de audit pentru efectuarea auditului financiar pentru perioada de activitate 01.01.2015-31.12.2015. Ofertele se vor expedia până pe data de 15.10.2016 pe adresa indicată.

Monitorul Oficial nr. 337 din 27.09.2016

Decizia Curții Constituţionale de inadmisibilitate a sesizării nr. 52g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 104 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (competența instanței de insolvabilitate)

Potrivit Deciziei nr. 32 din 14.06.2016, Curtea a fost sesizată privind excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „în instanţa de insolvabilitate" din articolul 104 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012. Conform acestui articol, pe tot parcursul perioadei de observaţie, al procedurii de insolvabilitate, al procedurii falimentului şi/sau al procedurii de restructurare, administratorul/ lichidatorul poate introduce în instanţa de insolvabilitate acţiuni în vederea anulării mai multor acte juridice, specificate în acest articol, dacă ele afectează bunurile debitorului. Curtea a declarat inadmisibilă sesizarea menționată, decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac și intră în vigoare la data adoptării.

Monitorul Oficial nr. 329-336 din 27.09.2016

Hotărîrea Guvernului pentru angajarea răspunderii asupra proiectului de lege privind redresarea şi rezoluţia băncilor

Conform Hotărîrii nr. 1081 din 26.09.2016, Guvernul își declară angajarea răspunderii politice a asupra proiectului de lege privind redresarea şi rezoluţia băncilor, care se prezintă Parlamentului pentru a fi supus procedurii prevăzute în art.1061 din Constituţia Republicii Moldova. Prezenta lege va stabili reguli şi proceduri privind redresarea şi rezoluţia băncilor din Republica Moldova. În exercitarea competenţelor sale decurgând din prezenta lege în relaţie cu o bancă, BNM are în vedere natura activităţii desfăşurate, structura acţionariatului, profilul de risc, dimensiunea, statutul juridic şi gradul de interconectare al acesteia cu sistemul financiar în general, extinderea şi complexitatea activităţii acesteia, precum şi măsura în care banca furnizează servicii sau activităţi de investiţii, astfel cum acestea sunt definite potrivit prevederilor legislaţiei privind piaţa de capital. Dacă în termen de 3 zile de la prezentarea proiectului de lege, va fi depusă și votată o moţiune de cenzură împotriva Guvernului, legea nu va intra în vigoare, în caz contrar, legea va intra în vigoare după 3 zile din data publicării.

Hotărîrea Guvernului privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Potrivit Hotărîrii nr. 1082 din 26.09.2016, Guvernul își declară angajarea răspunderii politice a asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care se prezintă Parlamentului pentru a fi supus procedurii prevăzute în art.1061din Constituţia Republicii Moldova. Respectiv, se propune modificarea și completarea Legii nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, Legii instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995articolul 70 din Codul muncii, conform căruia trimiterea în deplasare în interes de serviciu va putea fi prelungită pentru o perioadă de până la un an calendaristic numai cu acordul scris al salariatului și altele. Dacă în termen de 3 zile de la prezentarea proiectului de lege, va fi depusă și votată o moţiune de cenzură împotriva Guvernului, legea nu va intra în vigoare, în caz contrar, legea va intra în vigoare după 3 zile din data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru angajarea răspunderii asupra proiectului de lege cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare

Prin Hotărîrea nr. 1083 din 26.09.2016, Guvernul își declară angajarea răspunderii politice a asupra proiectului de lege cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, care se prezintă Parlamentului pentru a fi supus procedurii prevăzute în art.1061din Constituţia Republicii Moldova. Prezenta lege va reglementa condițiile de creare, desfășurare a activității și supraveghere a Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, precum și cerințele privind înregistrarea și evidența valorilor mobiliare de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și participanții săi. Dacă în termen de 3 zile de la prezentarea proiectului de lege, va fi depusă și votată o moţiune de cenzură împotriva Guvernului, legea nu va intra în vigoare, în caz contrar, legea va intra în vigoare după 3 zile din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la angajarea răspunderii asupra proiectului de lege privind emisiunea obligaţiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor de plată derivate din garanţiile de stat nr. 807 din 17 noiembrie 2014 şi nr.101 din 1 aprilie 2015

Conform Hotărîrii nr. 1085 din 26.09.2016, Guvernul își declară angajarea răspunderii politice a asupra proiectului de lege privind emisiunea obligaţiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor de plată derivate din garanţiile de stat nr. 807 din 17 noiembrie 2014 şi nr.101 din 1 aprilie 2015, care se prezintă Parlamentului pentru a fi supus procedurii prevăzute în art.1061 din Constituţia Republicii Moldova. Prezenta lege va stabili condiţiile de emisiune a obligaţiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor de plată derivate din garanţiile de stat nr. 807 din 17.11.2014 şi nr.101 din 01.04.2015, acordate BNM de către Ministerul Finanţelor pentru garantarea creditelor de urgenţă. Dacă în termen de 3 zile de la prezentarea proiectului de lege, va fi depusă și votată o moţiune de cenzură împotriva Guvernului, legea nu va intra în vigoare, în caz contrar, legea va intra în vigoare după 3 zile din data publicării.

Hotărîrea Guvernului privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din 1 iulie 2016

Potrivit Hotărîrii nr. 1086 din 26.09.2016, Guvernul își declară angajarea răspunderii politice a asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 1 iulie 2016, care se prezintă Parlamentului pentru a fi supus procedurii prevăzute în art.1061 din Constituţia Republicii Moldova. Conform acestui proiect, se propune micșorarea veniturilor de la 31378944,8 mii lei la 29313072,0 mii lei şi a cheltuielilor de la 35561744,8 mii lei la 33495872,0 mii lei, deficitul rămânând același. Dacă în termen de 3 zile de la prezentarea proiectului de lege, va fi depusă și votată o moţiune de cenzură împotriva Guvernului, legea nu va intra în vigoare, în caz contrar, legea va intra în vigoare după 3 zile din data publicării.

Hotărîrea Guvernului privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 1 iulie 2016

Prin Hotărîrea nr. 1087 din 26.09.2016, Guvernul își declară angajarea răspunderii politice a asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 1 iulie 2016, care se prezintă Parlamentului pentru a fi supus procedurii prevăzute în art.1061 din Constituţia Republicii Moldova. Conform acestui proiect, va fi modificat punctul 1.3 din anexa nr. 3 din legea menționată, respectiv, tariful contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii şi baza de calcul pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii care întrunesc condiţiile specificate la art. 24 alin. (21) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997, va fi de 23% la 2 salarii medii lunare prognozate pe economie, în cuantumul aprobat anual de Guvern și nu de 23% la 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2016 cum era anterior. Totodată a fost modificat punctul 6 din anexa nr. 4, precum și veniturile și cheltuielile. Dacă în termen de 3 zile de la prezentarea proiectului de lege, va fi depusă și votată o moţiune de cenzură împotriva Guvernului, legea nu va intra în vigoare, în caz contrar, legea va intra în vigoare după 3 zile din data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru angajarea răspunderii asupra proiectului de lege privind modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2016 nr. 157 din 1 iulie 2016

Conform Hotărîrii nr. 1088 din 26.09.2016, Guvernul își declară angajarea răspunderii politice a asupra proiectului de lege privind modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2016 nr. 157 din 1 iulie 2016, care se prezintă Parlamentului pentru a fi supus procedurii prevăzute în art.1061 din Constituţia Republicii Moldova. Conform acestui proiect, se propune modificarea veniturilor și cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Dacă în termen de 3 zile de la prezentarea proiectului de lege, va fi depusă și votată o moţiune de cenzură împotriva Guvernului, legea nu va intra în vigoare, în caz contrar, legea va intra în vigoare după 3 zile din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 315-328 din 23.09.2016

Hotărîrea Guvernului cu privire la gradele de risc pentru produsele nealimentare şi criteriile de atribuire a acestora

Conform Hotărîrii nr. 1054 din 15.09.2016, au fost aprobate gradele de risc pentru produsele nealimentare şi criteriile de atribuire a acestora, care se vor utiliza la elaborarea programelor sectoriale de supraveghere a pieţei şi de modificare a acestora. Prezenta hotărâre intră în vigoare cu începere de la 1 aprilie 2017.

Hotărîrea Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind stingerea obligației vamale și/sau a sumelor plătite în plus al căror termen de prescripție a expirat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1000 din 28 decembrie 2012

Potrivit Hotărîrii nr. 1057 din 15.09.2016, a fost modificat Regulamentul privind stingerea obligației vamale și/sau a sumelor plătite în plus al căror termen de prescripție a expirat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1000 din 28.12.2012. Astfel, a fost abrogat punctul 5 din regulament, ce prevedea modul de întrerupere a cursului termenului de prescripţie. Totodată punctul 13 subpunctul 2) litera a) va avea un nou cuprins, conform căruia, raportul despre aplicarea tuturor măsurilor de executare silită va include adresa juridică a plătitorului vamal, indicată în documentele de constituire (înregistrare a plătitorului vamal), iar în cazul lipsei acestora - în baza informației furnizate de Camera Înregistrării de Stat cu referire la adresa juridică deținută până la momentul radierii plătitorului vamal debitor. Anterior, acesta conținea adresa juridică a plătitorului vamal, indicată în documentele de constituire (înregistrare a plătitorului vamal), prin verificarea de facto a acesteia. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la completarea și modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010

Prin Hotărîrea nr. 1070 din 21.09.2016, au fost completate anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte". Respectiv, lista proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum şi aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora a fost completată cu 29 proiecte noi, iar lista împrumuturilor şi granturilor, acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistenţă investiţională, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, impozitate la cota zero a TVA a fost completată cu 2 subpoziții noi. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Conform Ordinului nr. 186 din 14.09.2016, Lista agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, aprobată prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 66 din 04.05.2010, a fost completată cu 7 entități noi. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015

Potrivit Ordinului nr. 119 din 08.09.2016, a fost modificat și completat Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28.12.2015. Prin urmare, grupa de conturi 113 „Impozite pe bunurile imobiliare" se va numi „Impozite pe proprietate". Totodată, au fost modificate denumirile subconturilor de nivelul II: 114521 „Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul de stat", 141141 „Dobânzi şi alte plăţi încasate în bugetul de stat la împrumuturile acordate, împrumuturile recreditate şi mijloacele dezafectate de la buget pentru onorarea garanţiilor de stat", 142243 „Mijloace încasate în bugetul de stat în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol" ș.a. De asemenea, au fost introduse subconturile de nivelul II, cum ar fi: 111121 „Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat", 111122 „Restituirea impozitului pe venitul persoanelor fizice", 111123 „Sume desemnate procentual din impozitul pe venitul persoanelor fizice" etc. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică privind tarifele la energia termică livrată consumatorilor de către S.A. "Termoelectrica"

Prin Hotărîrea nr. 232 din 16.09.2016, a fost aprobat tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica" în mărime de 1068 lei/Gcal (fără TVA). Totodată, a fost abrogată Hotărîrea ANRE nr. 743 din 22.12.2014. Prezenta hotărâre intră în vigoare din 1 octombrie 2016.

Informație pentru companiile de audit

În Monitorul Oficial nr. 315-328 din 23.09.2016, pagina 408 este anunţat concurs pentru selectarea companiei de audit în vederea efectuării auditului situaţiei financiare a unei întreprinderii pentru anul 2016. Termenul-limită de prezentare a ofertei - 21 octombrie 2016, ora 16.00. Informaţii suplimentare găsiți în Monitorul Oficial.

Monitorul Oficial nr. 314 din 20.09.2016

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Programului-pilot „Femei în afaceri"

Potrivit Hotărîrii nr. 1064 din 16.09.2016, a fost aprobat Programul-pilot „Femei în afaceri". Acest program va încuraja dezvoltarea antreprenoriatului feminin, reieşind din necesităţile de susţinere a femeilor în afaceri prin accesarea de fonduri, oportunităţi educaţionale de obţinere a abilităţilor antreprenoriale, integrarea în reţelele de afaceri, dezvoltarea afacerilor în creştere, principiul salarizării egale, echilibrarea provocărilor între activităţile profesionale-private şi confruntarea prejudecăţilor. Prezentul program a fost elaborat pentru a complementa şi a extinde suportul oferit prin intermediul programelor asociate şi a proiectelor ce promovează antreprenoriatul, inclusiv în rândul femeilor. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 306-313 din 16.09.2016

Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Conform Legii nr. 160 din 07.07.2016, au fost modificate și completate mai multe acte legislative în scopul eliminării ștampilei. Prin urmare, articolul 3 din Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi a fost completat cu punctul 5, conform căruia întreprinderile și întreprinzătorii nu mai sunt obligați să dețină și să aplice ștampila proprie pe înscrisuri de orice natură. În cazul în care legislaţia va prevedea necesitatea aplicării ştampilei întreprinderii sau întreprinzătorului, cerinţa se va considera îndeplinită dacă înscrisul va fi semnat de persoana împuternicită de întreprindere sau de către întreprinzător. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Legea cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii

A fost publicată Legea nr. 179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii. Prezenta lege stabileşte cadrul legal de activitate al întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, precum şi măsurile de suport din partea statului pentru crearea şi dezvoltarea lor. Scopul prezentei legi constă în promovarea dezvoltării durabile a întreprinderilor micro, mici şi mijlocii prin intermediul îmbunătăţirii cadrului juridic şi a mediului economic în care sunt create şi funcţionează. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Legea cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare

A fost publicată Legea nr. 183 din 22.07.2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare. Această lege reglementează caracterul definitiv al decontărilor în sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare, efectele procedurii de insolvabilitate intentate împotriva unui participant la sistem în ceea ce privește drepturile şi obligaţiile care decurg din sau în legătură cu participarea sa la un sistem, precum şi protejarea drepturilor deţinătorilor de garanţii față de efectele insolvabilităţii participantului furnizor de garanţii. Prezenta lege are ca scop reducerea riscului sistemic asociat cu participarea la sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare, precum şi reducerea disfuncţionalităţilor sistemelor cauzate de intentarea procedurii de insolvabilitate împotriva unui participant la aceste sisteme. Prezenta lege intră în vigoare la expirarea termenului de 6 luni de la data publicării.

Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Potrivit Legii nr. 185 din 22.07.2016, a fost modificată și completată Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995. Astfel, conform articolul 10 alineatul (4), Hotărîrea BNM de retragere a licenţei va cuprinde temeiurile de retragere a licenţei, data și ora exactă a adoptării hotărârii. Anterior nu trebuia indicată data și ora exactă a adoptării hotărârii. În același sens a fost modificat și articolul 11 alineatul (2). Modificări de redacție a suferit și alte articole ale Legii instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995, precum și articolul 61 alineatul (2) litera c) din Legea nr. 449-XV din 30.07.2001 cu privire la gaj, articolele 572, 665 și 1606 din Codul civilLegea nr. 62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012 și Legea nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital. Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării, cu excepția prevederilor art. VI pct. 2, care vor intra în vigoare la data începerii activității Depozitarului central unic, a cărui activitate este reglementată de Legea cu privire la Depozitarul central unic.

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Prin Legea nr. 188 din 22.07.2016, a fost modificată Legea nr. 837-XIII din 17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti. Prin urmare, a fost modificat articolul 1 alineatul (1), potrivit căruia asociaţia obştească este o organizaţie necomercială, independentă de autorităţile publice, constituită benevol de cel puţin trei (anterior era specificat două) persoane fizice şi/sau juridice (asociaţii obşteşti), asociate prin comunitate de interese în vederea realizării, în condiţiile legii, a unor drepturi legitime. Totodată, conform modificărilor de la articolul 12, alineatul (3), calitatea de membru al asociației obștești se confirmă prin decizia organului competent cu privire la primirea în rândurile asociaţiei obşteşti, potrivit statutului asociaţiei obşteşti. Anterior, calitatea de membru se dobândea prin depunerea unei cereri individuale sau prin întocmirea unui alt document. Modificări a suferit și Legea nr. 581-XIV din 30 iulie 1999 cu privire la fundaţii, Legea patronatelor nr. 976-XIV din 11.05.2000 și Legea sindicatelor nr. 1129-XIV din 07.07.2000. Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării, cu excepția prevederilor art. I pct. 15, care vor intra în vigoare la data expirării mandatului membrilor Comisiei de certificare.

Indicii preţurilor de consum ai Biroului Naţional de Statistică

Conform Indicilor nr. 1500 din 16.09.2016, au fost aprobate datele privind Indicele preţurilor de consum (IPC) la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stingă a Nistrului şi mun. Bender) în luna august 2016 faţă de decembrie 2015:

  • Ianuarie - 100,7%;
  • Februarie - 100,1%;
  • Martie - 100,1%;
  • Aprilie - 100,1%;
  • Mai - 100,3%;
  • Iunie - 100,0%;
  • Iulie - 99,1%;
  • August - 98,7%.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată la impozitul pe avere

Potrivit Ordinului nr. 865 din 06.09.2016, a fost aprobat formularul tipizat al Avizului de plată la impozitul pe avere. Acesta va conține informaţia privind obiectele impunerii şi cota impozitului și informația cu privire la suma impozitului calculat. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Monitorul Oficial nr. 293-305 din 09.09.2016

Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia vamală relativă la containere

Conform Legii nr. 110 din 27.05.2016, Republica Moldova a aderat la Convenţia vamală relativă la containere, întocmită la Geneva la 2 decembrie 1972. Prin urmare, informațiile privind date de identificare a proprietarului sau operatorului șef, date privind mărcile și cifre de identificare a containerelor, oferit de către proprietar sau operatorul șef și greutatea proprie a containerului, inclusiv și echipamentul său permanent fixat, vor fi marcate în mod durabil pe o suprafață vizibilă a containerelor. Totodată, țara căreia îi aparține containerul poate fi afișat pe deplin sau prin utilizarea unor semne de distingere, prin indicarea țării de înregistrare a motorului vehiculului în transportul rutier internațional. Fiece țară va supune legislației sale naționale, utilizarea numelui său sau semnelor de distingere pe container. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Legea cu privire la contractele de garanţie financiară

Potrivit Legii nr. 184 din 22.07.2016 cu privire la contractele de garanţie financiară, va fi reglementat regimul juridic aplicabil contractelor de garanţie financiară şi garanţiilor financiare, punerea la dispoziţie şi executarea garanţiilor financiare, dreptul de utilizare a garanţiilor financiare, recunoaşterea contractelor de garanţie financiară cu transfer de proprietate şi a clauzelor de compensare cu exigibilitate imediată, neaplicarea anumitor dispoziţii în materie de insolvabilitate şi legea aplicabilă unor aspecte referitoare la garanţiile financiare. Prezenta lege se va aplica garanţiilor financiare care întrunesc cumulativ următoarele cerinţe: obiectul garanţiilor financiare este constituit din mijloace băneşti, instrumente financiare sau creanţe pecuniare și punerea la dispoziţie a garanţiilor financiare poate fi probată printr-un înscris. Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării.

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Prin Legea nr. 201 din 28.07.2016Codul fiscal a suferit modificări de redacție. Prin urmare, în textul codului, în articolele 33, 35, 103, 151, 283 și 343, cuvântul „invalid" a fost substituit cu cuvintele „persoană cu dizabilități" în diferite contexte. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepția articolului XLIV punctele 7 și 8, care vor fi puse în aplicare la expirarea a 6 luni de la data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002

Conform Hotărîrii nr. 1029 din 07.09.2016, a fost modificată și completată anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15.11.2002. Prin urmare, începând cu 1 august 2016, cuantumul indemnizaţiei pentru persoanele asigurate este de 30% din baza de calcul stabilită conform articolului 7 al Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, dar nu mai puţin de 540 lei. Anterior acesta trebuia să fie nu mai puțin de 440 lei. Totodată, cuantumul indemnizaţiei pentru persoanele neasigurate începând cu 1 august 2016 este de 540 lei, anterior la fel era de 440 lei. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 288-292 din 02.09.2016

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 295 din 8 iunie 2010, precum şi abrogarea unor acte normative aferente acestuia

Conform Ordinului nr. 792 din 24.08.2016, a fost modificat și completat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 295 din 08.06.2010 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale. Prin urmare, a fost exclusă litera a. de la punctul 2, ce prevedea că inspectoratele fiscale de stat teritoriale sunt în drept să aplice măsuri de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale, prin întocmirea formularelor aprobate la pct.1 din prezentul ordin, în cazurile încheierii Contractelor de amînare/eşalonare în conformitate cu prevederile art.180 din Codul fiscal. Totodată, au fost efectuate unele modificări de redacție în Anexa nr. 1 „Hotărîrea cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale". De asemenea, a fost abrogat Ordinul IFPS nr. 1023 din 25.07.2014 și Ordinul IFPS nr. 1026 din 28.07.2014. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării.

Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naţionale a Moldovei

Potrivit Hotărîrii nr. 230 din 25.08.2016, a fost menținută rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 10.0 la sută anual. Totodată, au fost menținute ratele de dobândă la creditele overnight la nivelul de 13.0 la sută anual și la depozitele overnight la nivelul de 7.0 la sută anual. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...