37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 27-52 din 1 februarie 2014 – 28 februarie 2014

MO nr. 27-52 din 1 februarie 2014 – 28 februarie 2014

07.02.20142.014 views

Monitorul Oficial nr. 49-52 din 28.02.2014

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului

A fost publicată Hotărârea Guvernului Nr. 144 din  26.02.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului. (în continuare Hotărîre), care întră în vigoare din data publicării.

Potrivit Regulamentului se stabileşte regimul aferent impozitului pe venit, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din perspectiva angajatorului şi angajatului pentru cheltuielile suportate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului.

Cheltuielile pentru transportul organizat al angajaţilor

Angajatorul va avea în drept să deducă cheltuielile suportate pentru transportul organizat al angajaţilor în limita maximă a plafonului mediu de 25 lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată de către angajaţii transportaţi. Sumele ce se încadrează în plafonul mediu nu se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator din perspectiva angajatului şi a angajatorului şi nu vor implica careva obligaţii fiscale, de reţinere sau calculare adiţionale pentru angajaţi. În cazul depăşirii plafonului mediu se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator angajaţilor doar sumele ce depăşesc plafonul respectiv

Cheltuielile pentru hrana organizată a angajaţilor

Angajatorul, la care salariul mediu lunar brut va fi egal sau va depăşi ¾ din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru fiecare an (pentru anul 2014 este stabilit în sumă de 4225 lei), va fi în drept să deducă cheltuielile pentru hrana organizată a angajaţilor. În cazul în care criteriul susmenţionat se va respecta, limita maximă permisă spre deducere nu va depăşi 35 lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată de către angajatul respectiv. Sumele ce se încadrează în valoarea de 35 lei fără TVA nu se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator din perspectiva angajatului şi a angajatorului şi, respectiv, nu vor implica careva obligaţii fiscale, de reţinere sau calculare adiţionale pentru angajaţi,. în cazul depăşirii plafonului stabilit se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator doar sumele ce depăşesc plafonul respectiv.

Cheltuielile pentru studiile profesionale ale angajaţilor

Angajatorul va avea în drept să deducă cheltuielile pentru studiile profesionale / de perfecţionare profesională, suportate în folosul angajaţilor pe parcursul anului fiscal, cu condiţia că asemenea cheltuieli vor fi suportate exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător şi reieşind din necesitatea acestor studii / perfecţionări pentru categoria şi specificul de activitate a angajaţilor. În acest caz cheltuielile suportate nu se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator din perspectiva angajatului şi a angajatorului şi nu vor implica careva obligaţii fiscale, de reţinere sau calculare adiţionale pentru angajat şi angajator.De asemenea, nu se vor considera recompense şi facilităţi acordate de angajator cheltuielile pentru studiile profesionale / de perfecţionare profesională suportate şi în cadrul activităţii organizaţiei necomerciale, autorităţii publice şi instituţiei publice.

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate

A fost publicată Hotărîrea Guvernului Nr. 146 din 26.02.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate.

Regulamentul dat stabileşte modul şi condiţiile de prelungire a termenului de plată, lista întreprinderilor, condiţiile de selectare a acestora, modelul contractului-tip de prelungire şi modelul garanţiei în nume propriu pentru importatori agenţi economici producători.

Termenul de plată a TVA şi a taxei vamale la import se prelungeşte doar pentru agenţii economici incluşi în Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului.

Lista se întocmeşte de către Comisia interdepartamentală pentru întocmirea şi modificarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, creată în cadrul Ministerului Economiei prin ordinul ministrului

Pentru a beneficia de includerea în Listă, agenţii economici trebuie să corespundă cumulativ următoarelor condiţii:
a) să fie producători de mărfuri destinate exportului şi să dispună de capacităţi de producţie necesare fabricării acestora;
b) ciclul de producere a mărfurilor pentru care se solicită prelungirea termenului de plată a TVA şi a taxei vamale să nu depăşească 180 de zile;
c) să nu aibă datorii faţă de bugetul public naţional.

Agenţii economici care corespund acestor condiții înaintează Ministerului Economiei următoarele documente:
a) cererea de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale;
b) copia deciziei de înregistrare a agentului economic;
c) declaraţia în nume propriu prin care se garantează că materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate vor fi utilizate la fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului şi ciclul de producere nu depăşeşte 180 de zile;
d) copia actului eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie, prin care se confirmă genul de activitate al solicitantului, existenţa capacităţilor de producţie şi potenţialului tehnologic, precum şi a personalului necesar pentru fabricarea mărfurilor destinate exportului.

Cererile și documentele agenţilor economici se examinează de către Comisie în cea de a patra zi de joi din fiecare lună. În cazul în care se ia decizia de a include agentul economic în Listă, Comisia completează Lista, care se anexează la procesul-verbal al şedinţei Comisei.

Pentru a beneficia de prelungirea termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, agentul economic inclus în Lista aprobată de Guvern prezintă Biroului Vamal în a cărui rază activează următoarele documente:
a) cererea (în formă liberă) de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale;
b) documentul ce garantează obligaţia vamală;
c) actul de expertiză pentru fiecare contract comercial, eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie, privind cantitatea materiei prime necesare producerii mărfurilor destinate exportului, precum şi durata ciclului tehnologic.
Agenţii economici pot remite documentele în adresa Biroului Vamal şi în format electronic, semnate cu semnătura digitală.

Prelungirea termenului de plată a TVA şi a taxei vamale pentru fiecare contact comercial se efectuează prin încheierea unui contract bilateral între importator (producător) şi organele vamale, pînă la data efectuării primului import.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la aprobarea Formularului-tip al Calculului impozitului pe venit al persoanelor ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc şi a modului de completare a Calculului dat

A fost publicat Ordinul IFPS Nr. 152 din 13.02.2014 cu privire la aprobarea Formularului-tip al Calculului impozitului pe venit al persoanelor ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc şi a modului de completare a Calculului dat, care întră în vigoare din data publicării 28.02.2014.

Prin acest ordin a fost abrogat Formularul al Calculului impozitului pe venit al notarului privat, si totodată aprobat Formularul-tip al Calculului impozitului pe venit al  persoanelor ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc CNOTAR14 şi modul de completare acestui formular.

Calculul impozitului pe venit al notarului public şi al executorului judecătoresc se va prezenta lunar, de către persoanele ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc, la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se află adresa de înregistrare, nu mai tîrziu de termenul stabilit în art.83 din Codul fiscal

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit.q2) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal

A fost publicată Hotărârea Guvernului Nr. 145 din 26.02.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit.q2) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal

În conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, TVA nu se aplică la importul şi pentru livrările efectuate pe teritoriul republicii al activelor materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau la executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie.

În conformitate cu prevederile art.28 lit.q2) din Legea cu privire la tariful vamal, sînt scutite de taxa vamală activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau la executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul social în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie.

Acest Regulament este elaborat avînd drept scop implementarea unui mecanism eficient de acordare a facilităţilor sus-nominalizate

Potrivit acestui regulament pentru a beneficia de facilităţile fiscale este necesară întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) activele materiale pe termen lung sînt destinate includerii în capitalul statutar (social);
b) activele materiale pe termen lung trebuie să fie utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau la executarea lucrărilor;
c) uzura activelor materiale pe termen lung se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate în procesul de producere, prestare a serviciilor şi/sau executare a lucrărilor;
d) activele materiale pe termen lung nu vor fi comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii fiscale. 

Totodată în acest Regulament sint specificate particularităţile beneficierii de facilitate fiscală în cazul importului activelor materiale destinate includerii în capitalul social al agentului economic şi particularităţile beneficierii de facilitate fiscală în cazul livrării pe teritoriul Republicii Moldova.

Monitorul Oficial nr. 35-41 din 14.02.2014

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale

A fost publicată Legea  nr. 332  din  23.12.2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (în continuare lege).

Potrivit acesteia  persoanele asigurate au dreptul la prestaţii de asigurări sociale şi în cazurile în care riscul asigurat s-a produs în perioada de probă sau în ziua concedierii. În cazul persoanelor angajate în baza contractului individual de muncă pe durată determinată, dreptul la prestaţii încetează la data încetării contractului, cu excepţia dreptului la indemnizaţie de maternitate şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă survenită în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Totodată, persoana  va putea beneficia de:

1.     indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă;

2.     prestaţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină);

3.     indemnizaţie de maternitate;    

4.     indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav;    

5.     indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă în legătură cu protezare ortopedică;

doar dacă NU va obține venit asigurat la toate unităţile în care desfăşoară activităţi, pentru întreaga perioadă a concediului medical. Pierderea venitului asigurat pe perioada concediului medical va fi confirmată de persoană prin declaraţie pe propria răspundere.

Puteți accesa comentarii la această lege aici.

Ordinul Ministerului Economiei al Republicii Moldova cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

A fost completată Lista agenților economici-întreprinderi ale industriei ușoare și a tipurilor de servicii prestate de aceștia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă, impozitare cu TVA la cota zero, cu alți 5 agenți economici.

Ordin nr. 17 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 63 din 10 august 2009

Conform prezentului ordin, s-au făcut modificări în Ordinul nr. 63 din 10.08.2009 cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind aplicarea de către societăţile de audit, auditorii întreprinzători  individuali a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului

Astfel, în acest ordin este inclusă noţiunea de „beneficiar efectiv, care reprezintă persoana fizică ce controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori persoană în al cărei nume se realizează o tranzacţie sau se desfăşoară o activitate şi/sau  care deţine direct sau indirect dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice. Această noțiune va substitui pe întreg textul ordinului cuvîntul client.

Se menționează că auditorii trebuie să asigure implementarea unor proceduri de control intern, care ar cuprinde și utilizarea tehnologiilor informaţionale în cadrul activităţii desfăşurate.

În cazul depistării de către societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali a tranzacţiilor suspecte, acestea vor fi raportate laServiciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor.

Au loc înlocuirea sintagmelor învechite cu altele mainoi.

ORDIN Nr. 192 din  27.12.2013 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr. 63 din 10 august 2009

Monitorul Oficial nr. 27-34 din 07.02.2014

Hotărîrea Guvernului nr. 84 din 05.02.2014 pentru modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului

Potrivit modificărilor cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului
persoanelor asigurate şi neasigurate în anul 2014 va constitui 3100 la naşterea primului copil și 3400 la naşterea fiecărui copil următor

Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului persoanelor asigurate va constitui 30% din baza de calcul stabilită conform articolului 7 al Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, dar nu mai puţin de 400 lei.

Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului persoanelor neasigurate va constitui 400 lei

Prezenta hotărîre se aplică începînd cu data de 1 ianuarie 2014.

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Balanţa Nr. 122 din 07.02.2014 timpului de muncă pe anul 2014.

A fost publicată balanţa timpului de muncă pe anul 2014.

Legea nr. 321 din 23.12.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Au fost efectuate modificări la art. 12 din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior. Potrivit unor completări locurile de vînzare în pieţele agroalimentare şi în cele mixte se acordă în mod prioritar producătorilor agricoli autohtoni în baza certificatului de producător eliberat de către primarul localităţii. Cota locurilor de vînzare pentru producătorii agricoli autohtoni se stabileşte de către administratorul pieţei în funcţie de tipul pieţei, dar nu poate constitui mai puţin de 50 la sută din suprafaţa comercială a pieţei agroalimentare şi 30 la sută din suprafaţa comercială a pieţei mixte.
Tarifele pentru serviciile pieţei se stabilesc de către administratorul pieţei în baza principiilor transparenţei, nediscriminării şi al echităţii economice şi, în termen de 30 de zile calendaristice, se coordonează cu autoritatea administraţiei publice locale. Mărimea tarifelor se calculează în raport cu cheltuielile suportate la prestarea serviciilor pieţei. Se interzice stabilirea de taxe pentru acces în piaţă.
Totodată a fost introduce modificări și la Codul contravenţional al Republicii Moldova.

Astfel, nerespectarea de către administratorul pieţei a cotei locurilor de vînzare pentru producătorii agricoli autohtoni care îşi comercializează produsele în baza certificatului de producător se sancţionează cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale.

Legea nr. 287 din 05.12.2013 pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008.

Potrivit acesteia au fost introduse următoarele amenzi

Amenda

Conținutul încălcării

persoana fizică

persoana cu funcţie de răspundere

persoanei juridice

Neaplicarea de către entităţile raportoare a măsurilor de identificare a persoanelor fizice sau juridice, precum şi a beneficiarului efectiv, şi/sau neaplicarea de către entităţile raportoare a măsurilor de precauţie sporită, prevăzute de legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului,

de la 100 la 150 u.c

de la 150 la 300 u.c.

de la 300 la 500 u.c.

Nerespectarea de către entităţile raportoare a cerinţelor legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului privind nedeschiderea conturilor bancare, nestabilirea relaţiilor de afaceri, neefectuarea tranzacţiilor cu persoane fizice sau juridice, încetarea relaţiilor de afaceri existente în cazul în care nu este posibilă identificarea persoanelor fizice sau juridice, precum şi a beneficiarului efectiv, sau în cazul în care informaţia obţinută la identificarea şi verificarea acestora este neautentică sau neveridică

de la 100 la 150 u.c

de la 150 la 300 u.c.

de la 300 la 500 u.c.

Neaprobarea sau neaplicarea de către entităţile raportoare a procedurilor în funcţie de risc de stabilire a persoanei expuse politic şi/sau neefectuarea unei monitorizări sporite şi permanente a relaţiei de afaceri a persoanei expuse politic, prevăzute de legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului,

de la 100 la 150 u.c

de la 150 la 300 u.c.

de la 300 la 500 u.c.

Stabilirea sau continuarea unor relaţii de afaceri de către entităţile raportoare cu persoana expusă politic fără obţinerea aprobării conducerii superioare

de la 100 la 150 u.c

de la 150 la 300 u.c.

de la 150 la 300 u.c.

Neluarea de măsuri de către entităţile raportoare pentru stabilirea sursei bunurilor implicate în relaţia de afaceri sau în tranzacţia persoanei expuse politic

de la 100 la 150 u.c

de la 150 la 300 u.c.

de la 150 la 300 u.c.

Neţinerea de către entităţile raportoare a evidenţei informaţiei şi a documentelor persoanelor fizice şi juridice, ale beneficiarului efectiv, a arhivei conturilor şi a documentelor primare, inclusiv a corespondenţei de afaceri, în decursul a cel puţin 5 ani pentru perioada activă a relaţiei de afaceri şi la terminarea acesteia sau la închiderea contului bancar, prevăzută de legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului,

de la 50 la 100 u.c

de la 50 la 100 u.c

de la 100 la 300 u.c.

Neţinerea de către entităţile raportoare a evidenţei tuturor tranzacţiilor în decursul a cel puţin 5 ani după finalizarea acestora sau cel puţin pînă la termenul extins indicat de către organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare, prevăzută de legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului,

de la 50 la 100 u.c

de la 50 la 100 u.c

de la 100 la 300 u.c.

neinformarea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în termenele stabilite despre orice activitate sau despre orice tranzacţie suspectă de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului în curs de pregătire, de realizare sau deja realizată,

de la 100 la 150 u.c

de la 150 la 300 u.c.

de la 300 la 500 u.c.

neinformarea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în termenele stabilite despre activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar, printr-o operaţiune cu o valoare de cel puţin 100 de mii de lei (sau echivalentul acesteia) ori prin mai multe operaţiuni în numerar care pot avea o legătură între ele,

de la 100 la 150 u.c

de la 150 la 300 u.c.

de la 300 la 500 u.c.

neinformarea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în termenele stabilite despre activităţile sau tranzacţiile realizate prin virament, printr-o operaţiune cu o valoare ce echivalează sau depăşeşte 500 de mii de lei,

de la 100 la 150 u.c

de la 150 la 300 u.c.

de la 300 la 500 u.c.

necomunicarea de către Serviciul Vamal în termenele stabilite sau comunicarea neconformă cu cerinţele legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a tuturor informaţiilor privind valorile valutare (cu excepţia cardurilor) declarate de către persoanele fizice şi juridice în conformitate cu legislaţia, precum şi a informaţiilor referitoare la cazurile identificate de introducere şi/sau scoatere ilegală în/din ţară a valorilor valutare (cu excepţia cardurilor),

de la 150 la 300 u.c.

necompletarea sau completarea neconformă cu cerinţele legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului a formularului special care conţine informaţii cu privire la activităţile sau tranzacţiile ce cad sub incidenţa legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului,

de la 100 la 150 u.c

de la 150 la 300 u.c.

de la 300 la 500 u.c.

Comunicarea de către entităţile raportoare sau de către angajaţii acestora persoanelor fizice sau juridice care efectuează tranzacţia sau activitatea ori persoanelor terţe despre transmiterea informaţiilor la Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor

de la 100 la 150 u.c

de la 150 la 300 u.c.

de la 150 la 300 u.c.

Neasigurarea de către entităţile raportoare a păstrării secretului comercial, bancar sau profesional în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului

de la 150 la 300 u.c.

de la 150 la 300 u.c.

Neasigurarea de către angajaţii organelor cu funcţii de supraveghere a păstrării secretului comercial, bancar sau profesional în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului

de la 100 la 150 u.c

de la 150 la 300 u.c.

Neprezentarea de către entităţile raportoare, la solicitarea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, în termenele stabilite, a informaţiei disponibile privind relaţiile lor de afaceri şi natura acestor relaţii

de la 100 la 150 u.c

de la 150 la 300 u.c.

de la 300 la 500 u.c.

Neaprobarea sau nerespectarea de către entităţile raportoare a politicilor şi metodelor adecvate în materie de precauţie privind clienţii, în domeniul păstrării evidenţei, al controlului intern, al evaluării şi al gestionării riscurilor, în managementul de conformitate şi de comunicare, precum şi a programelor proprii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, prevăzute de legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului,

de la 100 la 150 u.c

de la 150 la 300 u.c.

de la 150 la 300 u.c.

Nesistarea de către entităţile raportoare a executării activităţii sau tranzacţiei suspecte contrar deciziei Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor

de la 100 la 150 u.c

de la 150 la 300 u.c.

de la 300 la 500 u.c.

Nesistarea de către entităţile raportoare a tranzacţiilor cu bunuri, cu excepţia tranzacţiilor de suplimentare a contului, ale persoanelor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste, în finanţarea şi sprijinirea acestora pe alte căi; ale persoanelor juridice dependente sau controlate direct ori indirect de astfel de persoane şi entităţi; ale persoanelor fizice şi juridice care acţionează în numele sau la indicaţia unor asemenea persoane şi entităţi, inclusiv cu mijloace derivate sau generate de proprietatea care le aparţine sau care este controlată, direct sau indirect, de persoanele şi entităţile menţionate, precum şi de persoanele fizice şi juridice asociate lor în condiţiile legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului,

de la 100 la 150 u.c

de la 150 la 300 u.c.

de la 300 la 500 u.c.

Legea nr. 113 din 27.04.2007 contabilităţii. Aceasta a fost republicată.

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...