37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 267 – 301 din 1 octombrie 2015 – 31 octombrie 2015

MO nr. 267 – 301 din 1 octombrie 2015 – 31 octombrie 2015

02.11.20154.430 views

Monitorul Oficial nr. 297-301 din 30.10.2015

Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei*

În temeiul Legii nr. 147 din 30.07.2015, a fost republicată Legea nr. 548 din 21.07.1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei*. Conform acestei legi, Banca Naţională a Moldovei este banca centrală a Republicii Moldova. BNM este o persoană juridică publică autonomă şi este responsabilă faţă de Parlament. BNM nu este supusă înregistrării în Registrul de stat al întreprinderilor şi în Registrul de stat al organizațiilor. BNM poate să deschidă, filiale şi reprezentanţe în ţară şi în străinătate unde consideră necesar. Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, Banca Naţională promovează şi menține un sistem financiar bazat pe principiile pieței şi sprijină politica economică generală a statului.

Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei pentru aprobarea Modificării nr. 1/2015 la Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14)

Conform Ordinului nr. 165 din 21.10.2015, a fost aprobată Modificarea nr. 1/2015 la Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin Ordinul ministrului muncii, protecției sociale și familiei nr. 22 din 3 martie 2014. Prin urmare, au fost introduse noi coduri și titluri de ocupație, cum ar fi: 112091 Președinte al comitetului de conducere al societății pe acțiuni 112092, Director general/director instituție publică, 234104 Asistent didactic, 235404 Maestru de concert, 235936 Antrenor - instructor, 235937 Instructor - animator, 235938 Instructor extrașcolar etc. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină cu privire la acordarea scutirii unor categorii de populație de achitare a obligaţiunilor financiare prescriptibile faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru perioada precedentă anului 2015

Potrivit Ordinului nr. 318 din 24.07.2015, categoriile de plătitori prevăzute la pct.1 şi 3 din Anexa nr.2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 "Cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală", vor fi scutite de achitare a obligaţiunilor financiare prescriptibile faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru perioada precedentă anului 2015. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină despre aprobarea formularelor listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Prin Ordinul nr. 368 din 19.08.2015, a fost aprobat Formularul nr.2-03/l „Lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate", Formularul nr.2-04/l - "Lista de evidenţă nominală a persoanelor neangajate, asigurate de Guvern" și Formularul nr.2-15/f - "Fişa contribuabilului", precum și instrucțiunile de completare ale acestora. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat referitor la actualizarea anexei nr.3 a Ordinului IFPS nr.65 din 12.04.2006 privind executarea art.229 din titlul V al Codului fiscal

Conform Ordinului nr. 848 din 12.10.2015, a fost actualizată a anexa nr.3 privind Denumirea încălcărilor fiscale pentru care se emite Dispoziția privind suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale contribuabilului, aprobată prin Ordinul IFPS nr.65 din 12.04.2006. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Monitorul Oficial nr. 291-295 din 23.10.2015

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.376 din 27 mai 2014

Prin Hotărîrea nr. 730 din 19.10.2015, a fost modificată Metodologia de planificare a activităţilor de control de stat desfăşurate de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor în baza analizei criteriilor de risc, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.376 din 27 mai 2014. Astfel, conform modificării punctului 11, litera b), criteriul de risc „prezența informaţiilor veridice, susţinute prin probe, privind numărul încălcărilor admise în ultimii doi ani" a fost înlocuit cu criteriul „veniturile din vînzări (cifra de afaceri)". În acest sens a fost modificat și punctul 16, subpunctul 2), prin introducerea acestui nou criteriu de risc specific activităţii de control a Agenției. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru completarea punctului 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 10 iunie 2015 „Cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015"

Conform Hotărîrii nr. 741 din 21.10.2015, a fost completat punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 10.06.2015 „Cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015". Prin urmare, se va acceptă achitarea din contul mijloacelor prevăzute la punctul 1 al prezentei hotărîri pentru dosarele de subvenționare neautorizate, depuse pînă la 31 octombrie 2014, iar în cazul dosarelor de  subvenționare a primelor de asigurare ale producătorilor agricoli, depuse pînă la 15 decembrie 2014 şi neachitate, în ambele cazuri,pînă la 31 decembrie 2014, ca urmare a nefinanţării din contul fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2014. Autorizarea şi achitarea acestora se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului de subvenţionare pentru anul 2014. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Potrivit Ordinului nr. 155 din 02.10.2015, a fost completată Lista agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, aprobată prin Ordinul nr. 66 din 04.05.2010, cu 2 entități noi. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la punerea în circulaţie ca mijloc de plată şi în scop numismatic a unor monede comemorative

Prin Hotărîrea nr. 3 din 16.10.2015, BNM a pus în circulație, la data de 2 noiembrie 2015, ca mijloc de plată şi în scop numismatic opt monede comemorative, cu următoarele tematici: Seria „Personalităţi"; Seria „Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt" din mun. Chişinău"; Seria „Locaşuri sfinte"; Seria „Conace boiereşti"; Seria „Femei celebre"; Seria „Cartea Roşie a Republicii Moldova". Comercializarea monedelor comemorative se va efectua prin intermediul BNM şi băncilor licenţiate. Băncile licenţiate stabilesc independent preţul de vânzare al monedelor comemorative, care nu va depăşi cu trei la sută preţul stabilit de BNM. Monedele comemorative sunt acceptate ca mijloc de plată în economia naţională, la valoarea lor nominală. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Monitorul Oficial nr. 281-290 din 16.10.2015

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la regulile de origine a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1599 din 13 decembrie 2002

Conform Hotărîrii nr. 709 din 09.10.2015, a fost modificat și completat Regulamentul cu privire la regulile de origine a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1599 din 13.12.2002. Prin urmare, în capitolul I, au fost date definițiile următoarelor noțiuni: declaraţia de origine/declaraţia pe factură, dovada de origine, declaraţia producătorului. Totodată, prin punctul 164, a fost introdus un nou document care atestă faptul producerii mărfurilor în zonele economice libere, și anume Declaraţia producătorului cu privire la producerea mărfurilor pe teritoriul zonei economice libere, care conţine valoarea comercială a materiei prime utilizate şi valoarea comercială a mărfurilor produse, inclusiv calculul cotei procentuale a valorii modificate sau indicii prevăzuţi de normele acordurilor internaţionale de comerţ liber ratificate de Republica Moldova. De asemenea, conform noului cuprins a punctului 40, se menționează cum trebuie să se procedeze în cazurile apariţiei unor dubii privind originea mărfii sau datele ce se conţin în certificatul de origine sau declaraţia de origine/declaraţia pe factură. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014

Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 713 din 12.10.2015, au fost efectuate modificări și completări în Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2014-2016". Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului

Potrivit Ordinul nr. 183 din 25.09.2015, au fost modificate mai multe acte, cum ar fi Regulamentul nr. 33 din 22 ianuarie 1999 cu privire la modul de licențiere a genurilor de activitate în domeniul producției agricole și industriei prelucrătoare, Norma sanitară veterinară privind condiţiile sanitare veterinare şi procedura de autorizare sanitară veterinară de funcţionare a unităţilor supuse controlului sanitar veterinar şi privind aprobarea efectuării activităţii de export cu produse de origine animală şi cu alte produse supuse controlului sanitar veterinar, aprobată prin Ordinul Ministerului nr. 83 din 13.04.2000Ordinul Ministerului nr. 84 din 13.04.2000 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare, Regulamentul privind înregistrarea agenților economici în producția agroalimentară ecologică, aprobat prin Ordinul Ministerului nr.107 din 26 mai 2008 și alte regulamente. Respectiv, a fost exclus din toate aceste regulamente sintagma certificat de înregistrare (sau înmatriculare), astfel pentru obținerea licențelor sau a autorizațiilor conform acestor regulamente, nu va mai fi necesară prezentarea acestui certificat. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu"

Prin Ordinul nr. 393 din 02.10.2015, a fost completată anexa nr.11 compartimentul „Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare la scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal al ţării în funcţie de regimul vamal solicitat" la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009„Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu", cu codul scutirii 509 privind scutirile aplicate la declararea şi vămuirea mărfurilor în cadrul procedurii vamale export la obiectele, bunurile şi altă proprietate, folosite în legătură cu programele de asistență ale Statelor Unite. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Indicii Biroului Naţional de Statistică a preţurilor de consum

Conform Indicilor nr. 2062 din 16.10.2015, Biroul Naţional de Statistică a comunicat datele privind indicele preţurilor de consum la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) în septembrie 2015 faţă de decembrie 2014:

 • Ianuarie - 100,8%;
 • Februarie - 103,1%;
 • Martie - 103,9%;
 • Aprilie - 105,0%;
 • Mai - 105,6%;
 • Iunie - 105,7%;
 • Iulie - 105,2%;
 • August - 108,2%;
 • Septembrie - 109,5%.

Decizia Comisiei Interdepartamentale pentru Maşinile de Casă și Control

Potrivit Deciziei nr. 26-11/2-22/01-2015 din 28.09.2015, au fost incluse în Registrul unic al mașinilor de casă şi control (RUMCC), 5 modele noi de mașini de casă şi control cu memorie fiscală (MCC). Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Monitorul Oficial nr. 275-280 din 09.10.2015

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind aprobarea Ghidului cu privire la procedurile de sigilare și desigilare

Conform Ordinului nr. 611 din 24.07.2015, a fost aprobat Ghidul cu privire la procedurile de sigilare și desigilare.Acest Ghid stabilește particularitățile de sigilarea/desigilarea căilor de acces la încăperi, depozite, secții, cisterne, bunuri sechestrate etc., în cazul depistării cazurilor de încălcare a legislației fiscale pe durata exercitării atribuțiilor de serviciu în cadrul efectuării controlului fiscal, instituirea posturilor fiscale, la efectuarea inventarierii elementelor de activ și datorii, precum si la efectuarea acțiunilor de sechestrare și indisponibilizare a bunurilor. Pentru a afla mai multe detalii,accesați aici.

Monitorul Oficial nr. 267-273 din 02.10.2015

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2015-2016

Conform Hotărîrii nr. 680 din 30.09.2015, a fost aprobat Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2015-2016, potrivit căruia, la capitolul „Politici fiscale și administrare fiscală și vamală eficientă" s-au planificat următoarele reforme:

 • Eficientizarea, sistematizarea și armonizarea legislației fiscale și vamale prin elaborarea și adoptarea legislației noi (Codul fiscal și Codul vamal), care să asigure predictibilitatea, transparența, siguranța, echitatea și claritatea politicilor fiscale și vamale;
 • Revizuirea sistemului de impozitare a deținătorilor de patentă de întreprinzător, prin finalizarea sistematizării legislației fiscale, elaborarea și adoptarea titlului X ,,Alte impozite și taxe" din Codul fiscal nr.1163-XIII 24 aprilie 1997;
 • Consolidarea și unificarea unor impozite pentru reducerea poverii fiscale asupra mediului de afaceri. Introducerea distribuției unei cote a impozitului pe venitul persoanelor fizice în funcție de locul reședinței, în scopul îmbunătățirii echității fiscale a autorităților locale. Transparentizarea procesului și stabilirea criteriilor clare de repartizare a resurselor financiare din Fondul național pentru dezvoltare regională, Fondul de eficiență energetică, Fondul ecologic național, Fondul rutier și Fondul de subvenționare în agricultură;
 • Consolidarea și unificarea unor impozite pentru reducerea poverii fiscale asupra mediului de afaceri;
 • Introducerea cotei unice a impozitului pe venitul persoanelor fizice și juridice, precum și a unei taxe/impozit de lux pentru persoanele fizice cu venituri mari (wealth tax);
 • Introducerea cotei unice a impozitului pe venitul persoanelor fizice și juridice, etc.

Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanțelor privind modificarea şi completarea Clasificației bugetare

Potrivit Ordinului nr. 137 din 21.09.2015, a fost modificat Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20.10.2008 „Privind Clasificaţia bugetară". Prin urmare, în anexa nr.3 „Clasificaţia economică a cheltuielilor bugetare", articolul 136 „Transferuri peste hotare" a fost completat cu alineatul 136.04 „Cota de participare în capitalul străin". Totodată, a fost completată anexa nr.9 „Indicații metodice privind aplicarea clasificației economice a cheltuielilor bugetare" cu același articol 136.04 „Cota de participare în capitalul străin", care se referă la cheltuielile pentru plata cotelor de participare în capitalul străin în organismele internaționale, a căror parte este Republica Moldova. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010

Prin Ordinul nr. 138 din 21.09.2015, a fost modificată și completată Instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010. Astfel, în compartimentul „Evidența operațiilor privind executarea planurilor de cheltuieli", au fost efectuate modificări în capitolul I "Mijloace fixe" și în capitolul V " Mijloace bănești". Totodată, în anexa 4 "Corespondenţa subconturilor privind operaţiile contabile de bază", a fost modificat capitolul VII „Decontări" și capitolul X "Fondurile și mijloacele cu destinație specială". Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor),orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010

Conform Ordinului nr. 139 din 21.09.2015, a fost modificată și completată Instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010. Prin urmare, în capitolul III "Evidența operațiilor privind executarea planului de cheltuieli ale instituțiilor finanțate din bugetul satului (comunei), orașului", a fost introdusă la punctul 71 și 86 din secțiunea "Mijloace fixe", sintagma "lenjeria, accesoriile de pat;". Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la punerea în circulaţie ca mijloc de plată a unor bancnote modernizate

Potrivit Hotărîrii nr. 2 din 24.09.2015, BNM pune în circulaţie, începînd cu 12 octombrie 2015, ca mijloc de plată, pe teritoriul Republicii Moldova, șapte bancnote modernizate cu valoarea nominală de 1 LEU, 10 LEI, 20 LEI, 50 LEI, 100 LEI, 200 LEI și 500 LEI. Pentru a afla mai multe detalii,accesați aici.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei

Prin Hotărîrea nr. 33 din 24.09.2015, se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 19.5 la sută anual. Totodată, se menţin ratele de dobândă la creditele overnight la nivelul actual de 22.5 la sută anual și la depozitele overnight la nivelul actual de 16.5 la sută anual. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...