37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 261 – 292 din 1 septembrie 2014 – 30 septembrie 2014

MO nr. 261 – 292 din 1 septembrie 2014 – 30 septembrie 2014

01.10.20145.653 views

Monitorul Oficial nr. 290-292 din 30.09.2014

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

În scopul realizării acţiunii prioritare de sporire a protecţiei sociale a salariaţilor cu retribuţie mică din ramurile sectorului bugetar, prevăzute în Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pentru anii 2011-2014, Guvernul a aprobat Hotărîrea nr. 770 din 23.09.2014, prin care au fost modificate hotărârilor ce urmează:

Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” - începând cu 1 octombrie 2014, se vor modifica salariile tarifare şi de funcţie pentru personalul specificat în această hotărâre. Astfel, au fost modificate salariile lunare ale cadrelor didactice din instituțiile de învățământ preuniversitar și centrele de formare profesională a lucrătorilor medicali și farmaciști cu studii medii de specialitate, salariile lunare ale corpului profesoral, salariile lunare pentru profesorii-antrenori de sport din școlile sportive, și salariul tarifar pe oră pentru personalul încadrat în activitatea didactică în toate ramurile economiei naționale etc.

Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” – au fost modificate salariile de funcție pentru funcțiile corpului de ofițeri din aparatul central al Ministerului Apărării și al Marelui Stat Major, inclusiv al comandamentelor, precum și al departamentelor subordonate Ministerului Apărării, salariile de funcție.

Hotărîrea Guvernului nr.755 din 3 iulie 2006 „Cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare specializate în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera socială şi a personalului Serviciului Hidrometeorologic de Stat” – au fost modificate salariile de funcţie pentru angajaţii din unităţile bugetare specializate în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera socială şi din Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

Totodată s-au modificat salariile angajaţilor civili, cu excepţia funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică, din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, personalului unor organizaţii, instituţii şi întreprinderi monitorizate de Cancelaria de Stat, angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat, personalul din organizaţiile de drept public din sfera ştiinţei şi inovării etc.

Prevederile prezentei hotărâri se pun în aplicare începând cu 1 septembrie 2014, cu excepţia prevederilor ce ţin de stabilirea noilor salarii de funcţie pentru persoanele salarizate în baza Reţelei tarifare unice şi modificarea gradelor de salarizare pentru funcţionarii publici din Secretariatul Curţii Constituţionale, Consiliul Suprem al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiţie, Procuratura Generală, curţile de apel, judecătorii, procuraturile teritoriale şi cele specializate, care se pun în aplicare începând cu 1 octombrie 2014.

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010

Potrivit Hotărîrii nr. 781 din 25.09.2014, au fost operate modificări în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Astfel a fost modificată LISTA proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum şi aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora, precum și LISTA împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistenţă investiţională, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, impozitate la cota zero a TVA. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de scutire de TVA, taxa vamală şi taxa pentru proceduri vamale, aplicate mărfurilor (serviciilor) importate şi/sau livrate pe teritoriul ţării, destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău” şi Programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău

Conform Hotărîrii nr. 782 din 25.09.2014, a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de scutire de TVA, taxa vamală şi taxa pentru proceduri vamale, aplicate mărfurilor (serviciilor) importate şi/sau livrate pe teritoriul ţării, destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău” şi Programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău.

Prezentul Regulament stabileşte modul de scutire de TVA, taxa vamală şi taxa pentru proceduri vamale, aplicate mărfurilor (serviciilor) importate şi/sau livrate pe teritoriul ţării, destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău”, implementat de către Primăria municipiului Chişinău, finanţat din sursele BEI, ale BERD şi din Fondul Special pentru Energie Verde al BERD, precum şi  mărfurilor (serviciilor) importate şi/sau livrate pe teritoriul ţării, destinate Programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău, implementat de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”, finanţat din sursele BEI, ale BERD şi din Fondul de Investiţii pentru Vecinătate al UE, conform prevederilor art. V şi art. VI din Legea nr. 158 din 18 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal al Republicii Moldova cu privire la abrogarea unor acte normative ale Serviciului Vamal

În scopul eficientizării activităţii şi îmbunătăţirii cadrului normativ cu privire la activitatea vamală, a fost aprobat Ordinul nr. 416 din 24.09.2014, prin care au fost abrogate următoarele acte normative:
1. Ordinul Departamentului Control Vamal nr. 61 din 24 februarie 1998 cu privire la introducerea schimbărilor şi completărilor în ordinul Departamentului Controlului Vamal al Republicii Moldova nr.427 din 28 martie 1995;
2. Ordinul Serviciului Vamal nr. 123-O din 9 iunie 2004 cu privire la modificarea Ordinului Departamentului Vamal nr.98-O din 18.05.2004;
3. Ordinul Serviciului Vamal nr. 16-O din 1 februarie 2005 privind aprobarea completărilor şi modificărilor la Ordinul Departamentului Vamal nr.15-O din 9 februarie 2001.

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Monitorul Oficial nr. 282-289 din 26.09.2014

Ordinul Ministerului Finanțelor privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind executarea  de casă a  mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005

Prin Ordinul nr. 136 din 16.09.2014, au suferit modificări și completări Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005.

Potrivit acestui Ordin, a fost modificat punctul 7.4.1 „Corespondenţa conturilor evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor”. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la unele măsuri provizorii privind clasificarea de către asociaţiile de economii şi împrumut a împrumuturilor acordate unor categorii de debitori din domeniul agricol

Conform Hotărîrii nr. 44/3 din 05.09.2014, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a hotărât să disperseze asociaţiile de economii şi împrumut de la prevederile pct. 27 şi pct. 36 din Normele de prudenţă financiară a asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobate prin Hotărîrea CNPF nr. 17/8 din 30.04.2008, înregistrate la Ministerul Justiţiei cu nr. 581 din 8 iulie 2008, pentru clasificarea împrumuturilor acordate membrilor debitori utilizate în scopul cultivării şi/sau prelucrării şi conservării, şi/sau comercializării fructelor şi legumelor, împrumuturilor utilizate în scopul producerii, prelucrării şi/sau conservării cărnii şi a produselor din carne şi împrumuturilor utilizate în scopul viticulturii, vinificaţiei, precum şi comerţului cu produsele vitivinicole.

Astfel, perioada de întârziere a recuperării plăţilor pentru împrumuturile menţionate mai sus se consideră a fi:
    a) standard – împrumut şi/sau dobândă expirate până la 60 de zile inclusiv;
    b) supravegheat – împrumut şi/sau dobândă expirate de la 61 până la 120 de zile inclusiv;
    c) substandard – împrumut şi/sau dobândă expirate de la 121 până la 180 de zile inclusiv;
    d) dubios – împrumut şi/sau dobândă expirate de la 181 până la 270 de zile inclusiv;
    e) compromis – împrumut şi/sau dobândă expirate mai mult de 270 de zile.

Prezenta hotărâre nu se aplică împrumuturilor noi acordate membrilor menţionaţi, ulterior situaţiei din 31 august 2014, acestea clasificându-se conform prevederilor Normelor de prudenţă financiară a asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobate prin Hotărîrea C.N.P.F. nr. 17/8 din 30.04.2008. Prezenta hotărâre se aplică din 31 august 2014 până la 31 decembrie 2015.

Ordinul Inspectoratului fiscal Principal de stat cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice

Prin Ordinul nr. 1223 din 26.08.2014, a fost aprobată Instrucţiunea privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice. Instrucţiunea dată a fost elaborată în conformitate cu prevederile Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, în conformitate cu prevederile Legii nr.264-XV din 15.07.2004 "Cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală" şi stabileşte modul de accesare şi utilizare a serviciilor fiscale electronice, precum şi modul de întocmire, semnare, transmitere şi recepţionare a documentelor fiscale electronice de către contribuabili, utilizând metode automatizate de prezentare a acestora în formă electronică prin intermediul serviciilor fiscale electronice.

Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Monitorul Oficial nr. 281b din 25.09.2014

Hotărîrea Guvernului privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23 decembrie 2013

Conform Hotărîrii nr. 772 din 25.09.2014, Guvernul își declară angajarea răspunderii politice asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23 decembrie 2013, care se prezintă Parlamentului pentru a fi supus procedurii prevăzute în art.1061 din Constituţia Republicii Moldova.

Astfel, a fost modificat articolul 2, punctul 11) din lege, potrivit căruia, se vor aloca mijloace bănești în bugetul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, pentru susţinerea financiară a producătorilor de fructe, în scopul diminuării impactului negativ ca urmare a restricţiilor impuse de Federaţia Rusă. Modul de repartizare a mijloacelor prevăzute la prezentul punct se va stabili de către Guvern. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

În temeiul Hotărîrii nr. 776 din 25.09.2014, Guvernul își declară angajarea răspunderii politice asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care se prezintă Parlamentului pentru a fi supus procedurii prevăzute în art.1061 din Constituţia Republicii Moldova.

Astfel, a fost modificat articolul 18 „Acordarea de credite băncilor”, alineat (3) din Legea nr. 548 din 21.07.1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, conform căruia, în vederea asigurării stabilităţii sistemului financiar, în situaţii de criză financiară sistemică sau de pericol al apariţiei acesteia, definite astfel de organul naţional instituit pentru gestionarea crizelor financiare sistemice, Banca Naţională poate acorda băncilor, la deplina sa discreţie, credite de urgenţă pe termen scurt, garantate cu garanţii de stat sau valori mobiliare emise de Guvern în condiţii similare condiţiilor de creditare ale instituţiilor financiare internaţionale pentru Guvernul Republicii Moldova şi în funcţie de capacitatea de deservire a datoriei de stat, negociate în prealabil cu Banca Naţională a Moldovei, în conformitate cu prevederile legislaţiei.

Totodată, au fost modificate și completate articolele 14 „Capitalul reglementat”, 3715„Moratoriul”, 38 „Încălcări, măsuri de remediere şi sancţiuni”,387 „Acţiunile întreprinse de lichidator, de predare a activelor şi de predare a obligaţiilor băncii”, 3811 „Onorarea creanţelor faţă de bancă şi priorităţi la onorare”, din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.

Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, a fost completată cu articolul 351 „Garanţiile de stat şi valorile mobiliare de stat emise în situaţii de criză sistemică sau de pericol al apariţiei acesteia”, totodată s-a modificat articolul 3 „Prevederi generale privind datoria de stat”. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

Monitorul Oficial nr. 281a din 25.09.2014

Hotărîrea Guvernului privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative

Conform Hotărîrii nr. 773 din 25.09.2014, Guvernul își declară angajarea răspunderii politice asupra proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative, care se prezintă Parlamentului pentru a fi supus procedurii prevăzute în art.1061 din Constituţia Republicii Moldova.

Astfel, se aprobă modificările și completările articolului 4 din Legea nr.408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal. Acest articol se completează cu alineatele (24)-(27), ce țin de mai multe facilități acordate agricultorilor.

Potrivit acestora, producătorilor şi procesatorilor de legume, fructe şi struguri nu li se aplică măsuri de executare silită a obligaţiilor fiscale şi altor plăţi la bugetul public naţional (restante şi calculate în perioada curentă), precum şi acţiuni de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare. Totodată, nu se aplică, până la data de 30 noiembrie 2014, majorări de întârziere (penalităţi) pentru restanţele la bugetul public naţional existente la situaţia din data punerii în aplicare a prezentei legi, precum şi pentru obligaţiile fiscale şi alte plăţi la bugetul public naţional al căror termen de achitare revine perioadei de până la 1 decembrie 2014 în cazul întârzierilor de achitare admise de către producătorii şi procesatorii de legume, fructe, struguri. Acţiunile privind executarea silită a obligaţiilor fiscale, precum şi acţiunile de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare iniţiate de organul fiscal se suspendă până la data de 30 noiembrie 2014.

Modificări în acest sens a suferit și Codul contravențional al RM, prin modificarea articolului 266 „Încălcarea legislaţiei şi a regulilor din domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, aliniat (8) și 2941 „Încălcarea normelor de calculare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii”, aliniat (3). Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative

În temeiul Hotărîrii nr. 775 din 25.09.2014, Guvernul își declară angajarea răspunderii politice asupra proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative, care se prezintă Parlamentului pentru a fi supus procedurii prevăzute în art.1061 din Constituţia Republicii Moldova.

Astfel, se aprobă completările articolului 4 din Legea nr.1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal. Acest articol se completează cu alineatele (61)-(66).

În aceste aliniate este indicat că sunt scutite de accize distilatele obţinute pe bază de vin produse în Republica Moldova, la scoaterea din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, conform modului stabilit de Guvern. De asemenea, se menționează ce trebuie să întreprindă în acest caz utilizatorii care achiziţionează sau produc distilatele menţionate, obligațiile deţinătorilor de autorizaţie de utilizator final, precum și alte proceduri specifice acestui caz.

Expedierea (transportarea) distilatelor menţionate de la expeditor până la utilizatorul final va fi însoţită în mod obligatoriu de factura de însoţire, aprobată de Guvern, cu contrasemnarea acesteia de către organul fiscal teritorial, la expedierea şi la sosirea distilatului obţinut pe bază de vin la utilizatorul final. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

Monitorul Oficial nr. 275-281 din 19.09.2014

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea denumirii Colegiului Financiar-Bancar „Alexandru Diordiţa” din Chişinău

Prin Hotărîrea nr. 745 din 10.09.2014, a fost aprobată modificarea denumirii Colegiului Financiar-Bancar „Alexandru Diordiţa” din Chişinău în Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău. Totodată, au fost abrogate pct. 2 şi 3 ale Hotărîrii Guvernului nr. 686 din 13 decembrie 1996 „Cu privire la eternizarea memoriei lui Alexandru Diordiţa”, în legătură cu această modificare.Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 359 din 26 mai 2014

Potrivit Hotărîrii nr. 746 din 10.09.2014, a fost completată Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 359 din 26 mai 2014. Astfel, în această listă au fost introduse 2 entități noi. Această hotărîre intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998

Conform Hotărîrii nr. 757 din 12.09.2014, a fost completată Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998. Astfel, se pune în sarcina Serviciului Vamal tipărirea centralizată a formularului tipizat de document primar cu regim special – Declaraţia vamală în detaliu. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor

Prin Hotărîrea nr. 761 din 17.09.2014, a fost aprobat Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor.

Acest Regulament reglementează procedura de completare, autentificare, eliberare şi control ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor exportate din Republica Moldova în cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1), al regimurilor de comerţ preferenţiale cu Uniunea Europeană – Preferinţele Comerciale Autonome (ATP) (certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1) şi cu statele care acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe (GSP) (certificatul de origine Forma A ), al regimului de comerţ liber cu statele membre la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) (certificatul de transport EUR.1) şi al regimului de comerţ liber cu statele membre la Acordul de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii Statelor Independente (CSI) şi cu statele cu care Republica Moldova are încheiate acorduri de comerţ liber bilaterale (certificatul de origine a mărfurilor Forma CT-1). Prezenta hotărîre intra în vigoare la data publicării.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Conform Ordinului nr.163 din 15.09.2014, au fost aprobate completări în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero. Astfel, în această listă au fost introduse 4 entități. Acest ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la modificarea Ordinului nr. 103 din 03.09.2012 privind lansarea în regim pilot a Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” (SIA RSAP)

Potrivit Ordinului nr. 128 din 03.09.2014, a fost modificat Ordinul nr. 103 din 03.09.2012 privind lansarea în regim pilot a Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” (SIA RSAP). Astfel, a fost completată lista autorităţilor contractante ce urmează să utilizeze SIA RSAP. Autorităţile contractante menţionate în punctul 1 al prezentului ordin vor iniţia şi realiza procedurile de achiziţii publice de tip “Licitaţie publică” şi “Cerere a ofertelor de preţuri” exclusiv prin intermediul SIA RSAP începând cu data de 01.10.2014. Prezentul ordin intră în vigoare din data emiterii.

Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la modificarea Instrucţiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală”, aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2010

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 134 din 11.09.2014, au fost făcute modificări în Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2010.

Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la atestarea rezidenţei şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova

A fost publicat Ordinul IFPS nr. 1170 din 1 august 2014, prin care se atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova în baza formularelor tipizate, stabilite în anexa nr. 1 şi anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa. Potrivit acestui Ordin, în cazuri speciale, atestarea rezidenţei şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova se va efectua pe formularele - tip, emise de statele străine, în baza Convenţiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri.

Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind modificarea Regulamentului cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 562 din 04.04.2014

A fost publicat Ordinul nr. 1319 din 08 septembrie 2014, potrivit căruia a fost modificat Regulamentul cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura", aprobat prin Ordinul IFPS nr.562 din 04.04.2014.

Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat Cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 1388 din 20.08.2013

A fost publicat Ordinul nr. 1324 din 11 septembrie 2014 al Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, prin care au fost făcute modificări în Ordinul IFPS nr. 1388 din 20.08.2013 privind modul de prezentare a informaţiei despre facturile fiscale pasibile înregistrării în Registrul general electronic al facturilor fiscale, care n-au fost înregistrate sau înregistrate cu depăşirea termenului stabilit în art. 1181 al Codului fiscal. Aceste Ordin a fost efectuat întru executarea prevederilor articolului 102 aliniat (10) din Codul fiscal.

Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Monitorul Oficial nr. 270-274 din 12.09.2014

Hotărîrea Guvernului cu privire la unele măsuri de susţinere a producătorilor de fructe și Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe

Au fost publicate Hotărîrea nr. 734 din 10.09.2014 cu privire la unele măsuri de susţinere a producătorilor de fructe și Hotărîrea nr. 735 din 10.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe. Pentru mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010

Potrivit Ordinului nr. 129 din 04.09.2014, a fost modificată și completată Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010.

Astfel, din planul de conturi şi subconturi pentru evidenţa contabilă a operaţiunilor de executare a devizelor de cheltuieli ale instituţiilor publice se exclude contul extrabilanțier 25 „Imobile privatizate”. La punctul 65, se înlocuiește grupul 3) „încăperi izolate neprivatizate” cu „încăperi izolate proprietate publică” și explicația aferentă acestuia. Ordinul intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010

Conform Ordinului nr. 130 din 04.09.2014, , a fost modificată și completată Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010.

Astfel, din Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea devizelor de cheltuieli ale instituţiilor bugetare se exclude conturile „03 Sume calculate” şi „25 Imobile privatizate”. La punctul 36, se înlocuiește grupul 3) „încăperi izolate neprivatizate” cu „încăperi izolate proprietate publică” și explicația aferentă acestuia. Ordinul intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la completarea anexei nr.10 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu”

Prin Ordinul nr. 381 din 02.09.2014, au fost făcute completări în anexa nr. 10 a Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu”.

Astfel, Lista codurilor preferinţelor tarifare se completează cu codul 200 „Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27.06.2014 şi ratificat prin Legea nr.112 din 02.07.2014 (Monitorul Oficial nr.185-199/442 din 18.07.2014), pentru produsele originare din Uniunea Europeană”. Ordinul intra în vigoare la data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la completarea anexei nr. 11 şi anexei nr.14 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”

Prin Ordinul nr. 384 din 04.09.2014, a fost completată anexa nr. 11 şi anexa nr.14 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”.

Astfel, anexa nr. 11 a fost completată cu următoarele coduri de facilități fiscale și vamale:
052 - Scutiri aplicate la importul mărfurilor în conformitate cu legile de derogare, cu excepţia mijloacelor de transport;
339 - Scutiri aplicate mărfurilor autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare, în cazul când la realizarea exportului suma TVA şi accizelor (după caz) pentru marfa respectivă a fost restituită;
450 - Scutiri aplicate mărfurilor autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare, în cazul când la realizarea exportului suma accizelor pentru marfa respectivă nu a fost restituită, iar suma TVA a fost restituită;
717 - Scutiri aplicate mărfurilor autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare, în cazul când la realizarea exportului suma accizelor pentru marfa respectivă a fost restituită, iar suma TVA nu a fost restituită;
870 - Scutiri aplicate mărfurilor autohtone anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare, în cazul când la realizarea exportului suma TVA şi accizelor (după caz) pentru marfa respectivă nu a fost restituită.

Anexa nr. 14 a fost completată cu codul 169 „Numărul Legii de derogare publicată în Monitorul Oficial”. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu”

Prin Ordinul nr. 386 din 05.09.2014, a fost completată anexa nr. 11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”.

Astfel, anexa nr. 11 a fost completată cu următoarea facilitate fiscală și vamală:
508 - Scutiri aplicate la vămuirea mărfurilor şi vehiculului aerian în regim vamal de admitere temporară destinate utilizării de către specialiştii Ministerului Protecţiei Civile, Situaţiilor Excepţionale şi Lichidării Consecinţelor Calamităţilor Naturale al Federaţiei Ruse la lucrările de demontare a funicularului industrial peste râul Nistru dintre oraşele Rezina şi Râbnița. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Indicii Biroului Național de Statistică a preţurilor de consum

Au fost publicați Indicii nr. 1300 din 12.09.2014preţurilor de consum. Potrivit acestora, Biroul Naţional de Statistică al Republicii  Moldova comunică datele privind indicele preţurilor de consum la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender) în ianuarie – august 2014 faţă de decembrie 2013.

Decizia Comisiei interdepartamentale pentru mașinile de casă și control

Potrivit Deciziei nr. 26-11/2-22/02 din 22.08.2014, se includ în Registrul unic al maşinilor de casă şi control (RUMCC) maşinile de casă şi control cu memorie fiscală (MCC) de următoarele modele: “SISTEM TAXI FISCAL STF”, “CARAT MOBICA” –MCC, “CARAT PRIMA”, “CARAT FAVOURITE”. Totodată, transmiterea drepturilor și obligațiilor asupra MCC între câteva întreprinderi.

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va coordona şi monitoriza implementarea sistemului specializat “SISTEM TAXI FISCAL STF”. Prezenta decizie intră în vigoare din data emiterii.

Monitorul Oficial nr. 268-269 din 09.09.2014

Ordinul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene cu privire la intrarea în vigoare şi stingerea unor tratate internaţionale

Potrivit Ordinului nr. 819 din 05.09.2014, a fost adus la cunoștință publică, Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 se aplică provizoriu de la 1 septembrie 2014, în părţile ce urmează, doar în măsura în care acestea acoperă chestiunile ce intră în competenţa Uniunii, inclusiv chestiuni ce intră în competenţa Uniunii de a defini şi implementa o politică externă şi de securitate comună. Acest Ordin intră în vigoare la data publicării.

Monitorul Oficial nr. 261-267 din 05.09.2014

Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor

Prin Ordinul nr. 121 din 14.08.2014, au fost aprobate completări în Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005.

Astfel, IFPS, Serviciul Vamal, CNAS, CNAM, inspectoratele fiscale teritoriale sunt obligate zilnic să asigure primirea de la trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a informaţiei despre suma veniturilor încasate, în format electronic, iar lunar şi pe hârtie.

Este introdusă o nouă anexă nr.III-3 „Cererea despre necesarul de numerar”, precum și anexa nr.VII-5pi „Extras din conturile trezoreriale aferente mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe”. Totodată, în Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, se introduce un cont nou „1001 Contul curent pentru numerar”, precum și 2 noi înscrieri contabile. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Balanţa timpului de lucru pe anul 2015

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a aprobat Balanţa nr. 1276 din 05.09.2014 timpului de lucru pe anul 2015. Pentru mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la aplicarea art. 23 din Legea nr. 171 din 11.07.2012 ”Privind piaţa de capital”

Potrivit Hotărîrii nr. 41/9 din 22.08.2014, persoanele calificate în domeniul evaluării acţiunilor, înregistrate în Registrul persoanelor autorizate ţinut de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare, la determinarea preţului echitabil în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 171 din 11.07.2012 ”Privind piaţa de capital”, vor aplica următoarele Standarde Internaţionale de Evaluare, emise de către Consiliul Internaţional pentru Standarde de Evaluare, în funcţie de domeniul de activitate a emitentului şi structura activelor acestuia:

     - IVS 101 ”Termenii de referinţă ai evaluării”;
     - IVS 102 ”Implementare”;
     - IVS 103 ”Raportare”;
     - IVS 200 ”Întreprinderi şi participaţii la întreprinderi”;
     - IVS 210 ”Imobilizări necorporale”;
     - IVS 220 ”Imobilizări corporale mobile”;
     - IVS 230 ”Drepturi asupra proprietăţii imobiliare”;
     - IVS 233 ”Investiţia imobiliară în curs de execuţie”;
     - IVS 250 ”Instrumente financiare”;
     - IVS 300 ”Evaluări pentru raportarea financiară”;
     - IVS 310 ”Evaluări ale drepturilor asupra proprietăţii imobiliare pentru garantarea împrumutului”.

La desfăşurarea activităţii de evaluare, în cazul în care este necesară evaluarea altor active decît acţiuni, iar persoana înregistrată în Registrul persoanelor autorizate ţinut de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare nu deţine persoane calificate în domeniile respective, aceasta le poate contracta sau utiliza rapoartele întocmite de alte persoane autorizate în domeniile respective.  Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind înregistrarea persoanelor calificate în domeniul evaluării acţiunilor în Registrul persoanelor autorizate

Prin Hotărîrea nr. 41/10 din 22.08.2014, a fost aprobat Regulamentul privind înregistrarea persoanelor calificate în domeniul evaluării acţiunilor în Registrul persoanelor autorizate. Acest Regulament stabileşte procedura de înregistrare în Registrul persoanelor autorizate, precum şi condiţiile de menţinere, suspendare şi retragere a calităţii de  persoană autorizată. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului

Conform Hotărîrii nr. 135 din 17.07.2014, a fost modificat și completat Regulamentul privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

Acest regulament a fost completat cu noțiuni noi, precum: conturi corespondente de transfer, servicii bancare private. Totodata au fost completate punctele 29, 33, 34 și 47. Primul raport sau analiză privind identificarea şi evaluarea riscurilor referitoare la spălarea banilor şi finanţarea terorismului conform punctului 1, subpunctul 8) va fi efectuată în decurs de un an de la data publicării.

Hotărîrea BNM cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii

Potrivit Hotărîrii nr. 169 din 28.08.2014 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii, se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 3.5 la sută anual.

Se menţin ratele de dobîndă:
    a) la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sută anual;
    b) la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sută anual.

Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...