37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 25 – 48 din 1 februarie 2016 – 29 februarie 2016

MO nr. 25 – 48 din 1 februarie 2016 – 29 februarie 2016

26.02.20163.960 views

Monitorul Oficial nr. 44-48 din 26.02.2016

Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule*

A fost republicată Legea nr. 414 din 22.12.2016, care reglementează raporturile juridice dintre asigurători, asiguraţi şi persoane terţe ce derivă din contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, precum şi modul de realizare a acestui tip de asigurare. Obiect al asigurării obligatorii de răspundere civilă auto îl constituie răspunderea civilă a posesorului şi utilizatorului de autovehicul pentru orice pagubă sau vătămare corporală produsă prin accident de autovehicul în limitele teritoriale de acoperire ale asigurării. Prezenta lege intră în vigoare după 6 luni de la data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul garanțiilor reale mobiliare"

Potrivit Hotărîrii nr. 142 din 18.02.2016, a fost aprobat Conceptul tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul garanțiilor reale mobiliare". Acest sistem reprezintă un ansamblu de resurse şi tehnologii informaţionale, mijloace tehnice de program și metodologii, aflate în interconexiune şi destinate înregistrării, păstrării, prelucrării şi utilizării informaţiilor cu privire la garanțiile mobiliare și leasingul financiar. SIA „Registrul garanțiilor reale mobiliare" este o platformă unică de înregistrare exclusiv în format electronic, de stocare și verificare a oricăror drepturi de garanție a căror înregistrare este solicitată prin lege. Toate procedurile urmează a fi efectuate doar prin intermediul acestui registru, cu excluderea totală a fluxurilor funcționale pe suport de hârtie (fluxurile opționale pot fi dublate pe suport de hârtie - ca, spre exemplu, informarea, la solicitare, pe suport de hârtie). SIA „RG" este destinat înregistrării drepturilor de gaj și leasing financiar asupra bunurilor mobile. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Prin Ordinul nr. 26 din 22.02.2016, a fost completată Lista agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, aprobată prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 66 din 04.05.2010, cu 5 entități noi. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 43 din 23.02.2016

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind transportul interior de mărfuri periculoase

Conform Hotărîrii nr. 143 din 18.02.2016, a fost aprobat Regulamentul privind transportul interior de mărfuri periculoase. Acest regulament se aplică transportului rutier, feroviar sau pe căi navigabile interioare de mărfuri periculoase, în cazul aprobării amendamentelor suplimentare  la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID) şi Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interne (ADN), inclusiv activităţilor de încărcare şi descărcare, transferului dinspre sau înspre alt mod de transport, precum şi staţionărilor impuse de circumstanţele de transport. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea Statutului Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

Potrivit Hotărîrii nr. 161 din 19.02.2016, a fost modificat Statutul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.156 din 11.02.2002. Respectiv, directorul general al CNAM va fi numit și destituit din funcție de către Guvern. Anterior acesta era numit în funcție prin hotărâre de Guvern, la propunerea consiliului de administrație, care îl selecta pe bază de concurs. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

Prin Ordinul nr. 13 din 09.02.2016, a fost modificat și completat Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24.12.2015 „Privind Clasificaţia bugetară". Astfel, în anexa nr.8 „Clasificaţia programelor: B. Activități", au fost introduse 7 activități noi. În anexa nr.10 "Clasificația surselor" a fost introdus un nou cod pe originea sursei de venituri, codul 085 „Guvernul României". Modificări de redacție a suferit anexa nr.11 "Clasificația economică" și anexa nr.12 "Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice". Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării.

Monitorul Oficial nr. 38-42 din 19.02.2016

Indicii Biroului Naţional de Statistică a preţurilor de consum

Biroul Naţional de Statistică a comunicat datele privind Indicele preţurilor de consum la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender) în ianuarie 2016 faţă de decembrie 2015:

  • Ianuarie - 100,7%.

Monitorul Oficial nr. 32-37 din 12.02.2016

Hotărîrea Guvernului cu privire la crearea şi funcţionarea ghişeului unic pentru eliberarea actelor permisive în domeniul transportului rutier

Conform Hotărîrii nr. 67 din 05.02.2016, a fost aprobat Regulamentul cu privire la crearea şi funcţionarea ghişeului unic pentru eliberarea actelor permisive în domeniul transportului rutier din  cadrul Agenţiei Naţionale Transport Auto. Regulamentul a fost elaborat în conformitate cu prevederileLegii nr. 161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător, în vederea eficientizării şi raţionalizării procedurii de recepţionare a cererilor de eliberare a actelor permisive. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Decizia Camerei de Comerț și Industrie în vederea modificării şi completării Regulamentului cu privire la eliberarea carnetelor ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor din 10.05.2010

Potrivit Deciziei 29/6 din 29.01.2016, a fost modificat și completat punctul 10 din Regulamentul cu privire la eliberarea carnetelor ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor, aprobat prin Regulamentul CCI nr. 23/1 din 10.05.2010. Prin urmare, valoarea garanţiei se stabileşte la nivel de la 30% pînă la 110% din valoarea de piaţă a mărfurilor care constituie obiectul carnetului ATA, cu termenul de valabilitate de cel puţin 12 luni. Înainte de această modificare, termenul de valabilitate era de cel puţin 33 luni. Totodată, acest punct a fost completat cu o nouă propoziție, conform căreia, garanţia se va restitui titularului carnetului ATA, din momentul când acesta va prezenta dovada de reimport şi carnetul ATA pentru a fi închis. Prezenta decizie intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 25-30 din 5.02.2016

Decizia Curții Constituţionale de inadmisibilitate a Sesizării nr. 38a/2015 privind controlul constituţionalităţii Legii nr. 26 din 13 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (reglementarea prin licențiere a activității farmaceutice)

Conform Deciziei nr. 6 din 13.10.2015, Curtea Constituţională a fost sesizată privind controlul constituţionalităţii Legii nr. 26 din 13 martie 2014 prin care au fost operate unele amendamente și la art.8 alin.(1) pct.25) din Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Până la modificările operate, articolul 8 alin.(1) pct.25) al Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 prevedea că se supune reglementării prin licenţiere de către Camera de Licenţiere activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi/sau psihotrope, desfăşurată de întreprinderile şi/sau instituţiile farmaceutice (pentru întreprinderile şi instituţiile nou-create, până la obţinerea certificatului de acreditare), cu excepţia cazurilor când se modifică ori se completează genul de activitate. În redacția actuală, articolul 8 alin.(1) pct.25) al Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 stabilește că se supune reglementării prin licenţiere de către Camera de Licenţiere activitatea farmaceutică. Autorul sesizării susţine că, odată cu această modificare, domeniul farmaceutic s-a confruntat cu mari dificultăţi datorate punerii în aplicare a acestor prevederi, respectiv au fost încălcate prevederile articolelor 1 alin. (3), 7, 9 alin. (1) şi (3), 15, 16, 46 şi 127 alin. (1) și (2) din Constituţia Republicii Moldova. Curtea Constituțională a analizat sesizarea și a declarat-o inadmisibilă. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării.

Decizia Curții Constituţionale de inadmisibilitate a Sesizării nr. 47a/2015 pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Guvernului nr. 1026 din 2 noiembrie 2010 privind organizarea activităţii de inspectare fiscală

Potrivit Deciziei nr. 12 din 15.02.2015, Curtea Constituţională a fost sesizată pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Guvernului nr. 1026 din 2 noiembrie 2010 privind organizarea activităţii de inspectare fiscală. Motivele sesizării expuse de autorii este că în temeiul Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 1026 din 2 noiembrie 2010 privind organizarea activităţii de inspectare fiscală, prin care a fost aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei financiare din subordinea Ministerului Finanţelor. Regulamentul stabileşte statutul juridic al Inspecţiei financiare, locul ei în structura autorităţilor publice centrale, funcţiile de bază, atribuţiile, drepturile, precum şi modul de organizare şi funcţionare a acesteia. În opinia autorilor sesizării, prin adoptarea Hotărârii nr. 1026 din 2 noiembrie 2010, Guvernul a încălcat articolele 107 alin. (1) şi (2) şi 130 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova. . Curtea Constituțională a analizat sesizarea și a declarat-o inadmisibilă. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002

Prin Hotărîrea nr. 27 din 01.02.2016, a fost modificat și completat Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1478 din 15.11.2002. Prin urmare, punctul 71 va avea un nou cuprins, conform căruia, în cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altui stat, solicitantul de indemnizaţii adresate familiilor cu copii (cu excepția persoanelor angajate în câmpul muncii în Republica Moldova) prezintă casei teritoriale o declarație pe propria răspundere despre faptul că a beneficiat/nu a beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii din statul respectiv. În cazul în care a beneficiat de indemnizații adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, solicitantul indică în declarație perioada de acordare a indemnizației respective. În cazul acordării indemnizațiilor adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, indemnizația unică la nașterea copilului și indemnizația lunară pentru creșterea/îngrijirea copilului (pentru perioada respectivă) nu se stabilește. În acest sens, a fost modificat și punctul 9 lit. h), conform căruia, la cererea pentru stabilirea indemnizaţiei unice la naşterea copilului şi indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului se va anexa și declarație pe propria răspundere despre faptul că a beneficiat/nu a beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat. Anterior, în loc de această declarație se anexa un certificat privind acordarea/neacordarea indemnizațiilor pe teritoriul altui stat. Totodată, cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului în 2016 va fi acelaşi ca și în anul 2015, adică de 3100 la naşterea primului copil și de 3400 la naşterea fiecărui copil următor, iar cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului persoanelor asigurate şi neasigurate pentru perioada octombrie 2015-2016 va fi de 30 % din baza de calcul stabilită conform articolului 7 al Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, dar nu mai puţin de 440 lei. Prezenta hotărâre întră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2016

Conform Hotărîrii nr. 38 din 01.02.2016, a fost aprobat Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2016. Conform acestuia, în trimestrul I, 2016, vor fi aprobate următoarele legi noi: Legea contabilității, Legea privind activitatea de audit, Codul vamal al Republicii Moldova și va fi modificat  Codul fiscal, Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal și Legea nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000. Pentru mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Potrivit Ordinului nr. 10 din 02.02.2016, a fost completată Lista agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, aprobată prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 66 din 04.05.2010, cu 10 entități noi. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

Prin Ordinul nr. 5 din 26.01.2016, a fost modificată și completată anexa nr.7 „Clasificaţia programelor" și anexa nr.8 „Clasificaţia programelor" din Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24.12.2015 „Privind Clasificaţia bugetară", prin introducerea a unor activități noi. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Tehnologiilor Informaţionale și Comunicaţiilor cu privire la aprobarea Standardelor ocupaţionale "714020 Operator la telecomunicaţii", "714017 Montator linii aeriene de telecomunicaţii" şi "714019 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor"

Conform Ordinului nr. 05 din 26.01.2016, au fost aprobate Standardele ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti: 714020 „Operator la telecomunicaţii"714017 „Montator linii aeriene de telecomunicaţii"714019 „Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor". Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei

Potrivit Hotărîrii nr. 9 din 28.01.2016, BNM a hotărât să menţină rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 19.5 la sută anual. Se menţin ratele de dobândă la creditele overnight la nivelul actual de 22.5 la sută anual și la depozitele overnight la nivelul actual de 16.5 la sută anual. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung

Prin Hotărîrea nr. 10 din 28.01.2016, se menţine rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) la nivelul actual de 7.0 la sută anual. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...