37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 25-37 din 3 februarie 2012 – 17 februarie 2012

MO nr. 25-37 din 3 februarie 2012 – 17 februarie 2012

20.02.20122.771 views

BULETIN INFORMATIV

Nr. 2 din 20 februarie 2012

 

Monitorul Oficial nr. 25-28 din 3 februarie 2012

 

- Legea nr. 254 din 09.12.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Prin această lege se modifică şi se completează următoarele acte legislative:

- Legea salarizării nr. 847-XV din 14.02.2002.

Au fost operate modificări rectificative care nu schimbă în esenţă legea. La articolul 14 alin. (4) se aprobă un nou conţinut care se diferenţiază faţă de cel vechi prin menţiunea că salariul tarifar pentru categoria I de calificare se reexaminează în funcţie de condiţiile economice în ramura dată sau după posibilităţile financiare a întreprinderii dar nu după cum era anterior reexaminat anual, în conformitate cu procedura din convenţia colectivă sau din contractul colectiv de muncă. Tot acest articol a fost completat cu prevederea care spune că salariul lunar tarifar nu poate fi mai mic decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.

- Codul Muncii al RM nr. 154-XV din 28.03.2003

Au fost operate mai multe modificări, printre care:

- angajatorul este obligat să aprobe statele de personal în prima lună de la începutul activităţii, iar în continuare în prima lună a fiecărui an calendaristic. Statele de personal aprobate trebuie prezentate (în formă scrisă sau electronică) în termen de 2 luni de la data adoptării la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia este amplasată unitatea. (art. 10 alin. (2) lit. c)

- angajatorul este obligat să acorde salariaţilor cîte un permis nominal de acces la locul de muncă. (art. 10 alin. (2) lit. d)

- articolul 136, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Salariul tarifar pentru categoria I de calificare la nivel de ramură sau de unitate se reexaminează în funcţie de condiţiile economice concrete ale ramurii sau în funcţie de posibilităţile financiare ale unităţii. Totodată, cuantumul lunar total al salariului unui angajat, calculat în baza sistemului tarifar de salarizare, nu poate fi mai mic decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit de Guvern.”

- articolul 139 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Mărimea concretă a sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se stabileşte în funcţie de greutate şi nocivitate, în limitele negociate de partenerii sociali şi aprobate prin convenţia colectivă la nivel naţional şi ramural, dar nu poate fi mai mică decît cea prevăzută de Legea salarizării.”

- articolul 155 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Mărimea salariului tarifar sau a salariului funcţiei pentru cumularzi, precum şi mărimea premiilor, a sporurilor, a adaosurilor şi a celorlalte recompense, determinate de condiţiile de salarizare, se stabilesc în contractul colectiv sau individual de muncă şi nu pot depăşi mărimile prevăzute pentru ceilalţi salariaţi din unitatea respectivă.”

- articolul 156:

la alineatul (2), textul “sau pentru îndeplinirea obligaţiilor de muncă ale salariatului temporar absent” se exclude;

articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Mărimea concretă a sporului pentru îndeplinirea obligaţiilor de muncă ale salariatului temporar absent se stabileşte în funcţie de volumul real de lucrări executate, dar nu poate depăşi 100 la sută din salariul tarifar sau de funcţie al salariatului absent. În cazul în care obligaţiile salariatului temporar absent sînt îndeplinite de mai mulţi salariaţi, cuantumul sporului se stabileşte proporţional cu volumul lucrărilor executate de fiecare din ei, în limitele salariului tarifar sau de funcţie al salariatului absent.”

- se modifică textul Titlului IX „Securitatea şi sănătatea muncii”

- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10.07.2008

Se modifică cuprinsul art. 6 din Legea nominalizată: „Actele normative privind securitatea şi sănătatea în muncă se aprobă de Guvern”.

Conform modificărilor la art. 17 alin. 7 instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii a conducătorilor de unităţi, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor, lucrătorilor desemnaţi şi reprezentanţilor lucrătorilor se efectuează îndată după numirea lor în funcţiile respective şi periodic, cel puţin o dată în 36 de luni (anterior fiind de cel puţin o dată în 24 de luni).

Legea nr. 254 din 09.12.2011 intră în vigoare la data publicării (03.02.2012).

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 49 din 30.01.2012 privind plata premiului anual personalului din unităţile bugetare, salarizat în baza Reţelei tarifare unice

Se stabileşte pentru personalul din unităţile bugetare, salarizat în baza Reţelei tarifare unice (cu excepţia cadrelor didactice, corpului profesoral, militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă), premiu anual în cuantumul unui salariu lunar de funcţie (salariu tarifar), pentru activitatea desfăşurată în anul 2011, calculat proporţional cu timpul efectiv lucrat.

Premiul anual se va plăti în luna februarie 2012.

 

- Hotărîrea BNM nr. 15 din 26.01.2012 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor BNM şi a normei rezervelor obligatorii

- Se diminuează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2.0 puncte procentuale, de la 8.5 pînă la 6.5 la sută anual.

- Se diminuează ratele de dobîndă:

a) la creditele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 11.5 pînă la 9.5 la sută anual;

b) la depozitele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 5.5 pînă la 3.5 la sută anual.

- Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul.

 

- Hotărîrea BNM nr. 17 din 26.01.2012 cu privire la nivelul ratei de bază a BNM la creditele pe termen lung

Se diminuează rata de bază la creditele pe termen lung (mai mare de 5 ani) cu 1.0 punct procentual, de la 7% la 6%.

 

 

Monitorul Oficial nr. 29 din 3 februarie 2012

 

Nu a fost modificat, completat, aprobat nici un act legislativ semnificativ.

 

Monitorul Oficial nr. 30-33 din 10 februarie 2012

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 75 din 08.02.2012 cu privire la instituirea sărbătorii „Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală”

Se instituie sărbătoarea profesională „Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală”, care se va consemna anual la 1 februarie.

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 13 din 02.02.2012 privind modificarea şi completarea clasificaţiei bugetare

Ordinul nr. 19 din 20.10.2008 Privind clasificaţia bugetară se modifică şi se completează astfel:

- capitolul 111 „Impozit pe venit” se completează cu paragraful 23 „Impozitul pe venit din activitatea operaţională”

- capitolul 115 „Impozite interne pe mărfuri şi servicii” se completează cu paragrafele 20 „Accize la azot” şi 21 „Accize la oxigen”

- Capitolul 122 „Taxele şi plăţile administrative” se completează cu paragrafele:

            65 „Taxa de la posesorii unităţilor de transport”

            66 „Taxa pentru parcaj”

            67 „Taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau prestare a serviciilor”

            68 „Taxa pentru evacuarea deşeurilor”

            69 „Taxa pentru dispozitivele publicitare”

- capitolul 123 „Amenzi şi sancţiuni administrative” se completează cu paragraful 22 „Amenzi aplicate de Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor”.

 

 

Monitorul Oficial nr. 34-37 din 17 februarie 2012

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 89 din 10.02.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la înregistrarea obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe

Prin aprobarea noului Regulament a fost abrogată Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 28.08.2001 Cu privire la înregistrarea de stat a operelor ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe.

Prezentul Regulament stabileşte condiţiile de depunere a cererii de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe, modul de completare a formularului cererii, normele aplicate documentelor ce urmează a fi anexate la cerere şi procedura de înregistrare a obiectelor în Registrul de Stat al obiectelor protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe, instituit în cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

 

- Hotărîrea BNM nr. 29 din 15.02.2012 cu privire la retragerea licenţei B.C. „Universalbank” S.A. de desfăşurare a activităţilor financiare şi iniţierea procesului de lichidare silită

Este retrasă licenţa de desfăşurare a activităţilor financiare a B.C. „Universalbank” S.A. din data de 15.02.2012. Totodată, se iniţiază procesul de lichidare silită a băncii.

 

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...