37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 248-279 din 1 decembrie 2012 – 31 decembrie 2012

MO nr. 248-279 din 1 decembrie 2012 – 31 decembrie 2012

02.04.20131.340 views

Monitorul Oficial Nr. 248-251 din 07.12.2012

Hotărîrea Băncii Naţionale nr. 269 din  29.11.2012 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi a normei rezervelor obligatorii

Stabileşte că se menţine:

·         rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 4.5 la sută anual.

·         rata de dobîndă:
    a) la creditele overnight la nivelul actual de 7.5 la sută anual;
    b) la depozitele overnight la nivelul actual de 1.5 la sută anual

·         norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul.

Decizia  Curţii Constituţionale de sistare a procesului asupra sesizărilor privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului II din Legea nr.42 din 17 martie 2011 cu privire la modificarea anexei la Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (Sesizările nr. 13g/2012, 14g/2012 şi 15g/2012) nr. 3 din  01.11.2012

Hotărîrea Băncii Naţionale nr. 139/8 din  26.11.2012. privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual

Aceasta stabileşte că rata procentuală aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu pentru anul 2013 în mărime de 0,0624%  din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul fiecărei bănci licenţiate la situaţia din 30 septembrie 2012.
Băncile licenţiate vor efectua calculele necesare reieşind din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul acestora la situaţia din 30 septembrie 2012 şi vor plăti vărsămîntul obligatoriu anual pînă la data de 31 decembrie 2012.

Ordinul   Inspectoratului Fiscal de Stat  nr. 1377 din  21.11.2012 cu privire la  aprobarea Actului de sechestru în baza articolului 128 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal şi a Procesului-verbal de ridicare a bunurilor

A    fost aprobate şi prezentate Actului de sechestru şi Procesului-verbal de ridicare a bunurilor

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat  cu privire la aprobarea formularelor ce atestă informaţia privind înstrăinarea activelor de către persoanele fizice Nr. 1263 din  02.11.2012.

Acesta stabileşte că:

·         deţinătorii registrelor de valori mobiliare, prezintă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, în termen de o lună de la încheierea anului fiscal, informaţia privind înstrăinarea  (adică vînzarea, donarea, etc..) de către persoanele fizice a acţiunilor, obligaţiunelor, etc.

Prima perioadă de raportare va începe pe 01.01.2013 şi va finisa pe 31.12.2013.

·         „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” va prezintă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, informaţia privind înstrăinarea  (adică vînzarea, donarea, etc…) de către persoanele fizice a mijloacelor de transport.

·         Oficiile cadastrale var prezintă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, informaţia privind înstrăinarea  (adică vînzarea, donarea, etc…) de către persoanele fizice a proprietăţilor imobiliare

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat Nr. 1524 din  30.11.2012 cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care vor beneficia în anul 2013 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie

A  fost publicată lista agenţilor economici care vor beneficia în anul 2013 de dreptul imprimării
de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie

Ordinul  Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor  nr. 2 la Standardul Naţional de Contabilitate 12 ”Contabilitatea impozitului pe venit”  nr. 145 din  27.11.2012.

Conform acestuia,  se completează cu un capitol cu denumirea ” Metoda impozitului curent” care cuprinde paragraful:
    ”52.  În cazul aplicării metodei impozitului curent cheltuielile privind impozitul pe venit se determină prin aplicarea la suma venitului impozabil a cotei impozitului stabilită în Codul fiscal pentru anul fiscal respectiv. Venitul impozabil se determină în conformitate cu regulile stabilite de legislaţia fiscală.”
    Denumirea capitolului ”Venit impozabil” se substituie cu ”Metoda impozitului amînat”.

    Pe tot parcursul textului se substituie:

    - sintagma „raportul privind rezultatele financiare” cu sintagma „raportul de profit şi pierdere”, la genul corespunzător;
    - cuvîntul „întreprindere” cu cuvîntul „entitate”, la genul corespunzător.

Legea  fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013 Nr. 251 din  08.11.2012.

Conform acesteia cotele au ră mas la nivelul anului precedent cîte 3,5% pentru fiecare categorie, respectiv pentru angajat şi angajator.

Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă s-a stabilit la 3318 lei.

Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Au fost efectuate modificări  esenţiale  la:

Articolul 9. Denumirea persoanei  juridice

Articolul 11. Procedura înregistrării

Articolul 18. Înregistrarea suspendării sau reluării
                           activităţii persoanei juridice

A fost introdus un articol nou

Articolul 191. Înregistrarea contractului de vînzare-cumpărare
                             a întreprinderii în calitate de complex patrimonial
Articolul 26. Radierea din oficiu a persoanei juridice din Registrul de stat  unic

După modificările operate la acest articol, dacă persoana juridică inactivă nu are datorii la bugetul public naţional, nu este fondator al unei alte persoane juridice şi nu are filiale şi reprezentanţe, organul înregistrării de stat iniţiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive, adoptînd decizia de iniţiere a procedurii de radiere.

Astfel, persoana juridică  inactivă se va considera că şi-a încetat activitatea şi va fi radiată din oficiu.

Conform legii  noţiunea de  persoană juridică inactivă  semnifică  persoană  juridică care, în decurs de 12 luni de la înregistrare, nu a prezentat  dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie şi nu a efectuat operaţiuni pe niciun cont bancar.

Monitorul Oficial Nr. 254-262 din 14.12.2012

Ordinul Nr. 155  din  05.12.2012 cu privire la aprobarea completărilor în  Normele metodologice privind executarea de casă  a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul  trezorerial al Ministerului Finanţelor.

Conform  punctului 2.4.14.  a acestui ordin, restituirea plăţilor achitate în plus de către agentul economic/persoana fizică se efectuează de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor prin transferul mijloacelor la contul bancar al agentului economic/persoanei fizice, deschis în instituţia financiară, sau prin delegaţie de retragere de numerar.

Monitorul Oficial Nr. 263-269 din 21.12.2012

HG nr. 932 din  18.12.2012 privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în  unele hotătîri ale Guvernului.

Conform acesteia au fost modificate următoarele acte normative ce ţin de domeniul salarizării a angajaţiilor din instituţiile publice

Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”

Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice”

HG  Nr. 924  din  12.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de calculare a costului auditului energetic.

Aceasta este elaborată în scopul de a asigura aplicarea unui mecanism unitar pentru determinarea costului maxim de deviz al serviciilor de audit energetic, formarea preţurilor contractuale şi efectuarea decontărilor pentru serviciile prestate.

HG Nr. 929 din  13.12.2012 cu privire la modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

Aceasta intoduce modificări la următoarele  acte normative:

Hotărîrea  Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului  Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997”. La punctul 9 din anexa nr.1  în loc de Act constatator privind calcularea sau recalcularea drepturilor de import/export;” se substituie cu textul:
    „Decizie de regularizare;
    Act de audit postvămuire;
    Proces-verbal de reverificare a declaraţiilor vamale;”.

Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 600 din 14 mai 2002.

Modificările ţin de procedura evaluării în vamă a mărfurilor în cazul regimului vamal difinitv şi suspensiv.

Astfel  în cazul în care mărfurile sînt plasate în regimuri vamale suspensive, precum şi  în zone economice libere,  valoarea în vamă a mărfurilor în cauză, la momentul încheierii acestora prin plasarea în altă destinaţie vamală, nu va fi mai mică decît valoarea în vamă a mărfurilor, declarată în regimul vamal iniţial.
    Această prevedere nu se aplică mărfurilor plasate în regim vamal de admitere temporară, procurate în baza unui contract de leasing. În acest caz, baza de calcul a drepturilor de import o va constitui valoarea reziduală a mărfurilor, dar nu mai puţin de 70% din valoarea de intrare a bunului dat în leasing, în cazul leasingului financiar, şi, respectiv, valoarea  de transfer a proprietăţii, în cazul leasingului operaţional, convenite de părţi

Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din  02.11.2012

Bugetul de stat pentru anul 2013 a fost aprobat cu un deficit în sumă de 874 832,7 mii de lei.

Monitorul Oficial nr.273-279/1629 din 28.12.2012

Ordinul cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2013  nr. 165  din  19.12.2012, nu sînt modificări esenţiale faţă de anul precedent, însă începînd cu 1 ianuarie 2013 se exclud din clasificaţia de venituri bugetare:

- cap.115 §10 “Accize la materialul vinicol”, obligaţiile fiscale neonorate pînă la 31 decembrie 2012 se vor vira la cap.115 §12 “Accize la vinurile din struguri şi vinurile efervescente”, conform datelor menţionate în punctul 11;

- cap.122 §22 “Taxa pentru eliberarea paşapoartelor”;

- cap.123 §08 “Amenzi aplicate de organele Serviciului de Informaţii şi Securitate” şi cap.123 §09 “Amenzi aplicate de Curtea de Conturi”, obligaţiile fiscale se vor vira la cap.123 §01 “Amenzi şi sancţiuni administrative”, conform datelor menţionate în punctul 11.

Au fost publicate darea de seamă pe taxele locale  (Forma TL 13) şi darea de seamă pe taxele locale (Forma TL APL 13), precum şi a instrucţiunilor privind modul de completare a acestora.

 Ordinul privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) şi Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL APL 13), precum şi a instrucţiunilor privind modul de completare a acestora nr. 1603  din  20.12.2012.

Acesta este  o dare de seamă unificată pentru toate taxele locale şi este valabilă pentru perioada fiscală care începe la 01 ianuarie 2013.

Forma TL 13 se prezintă de către subiecţii impunerii cu taxele locale specificate la art.289 alin.(2) lit.a) – cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), b), c), d), e), f) g) h) i), j) şi q) al Codului fiscal, care au responsabilităţi de prezentare a dărilor de seamă aferente acestor taxe.

Forma TL APL 13 se prezintă de către organele împuternicite ale autorităţii administraţiei publice locale, care au responsabilităţi de calculare a taxelor locale specificate la art.289 alin.(2) lit.a) – în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier), k), n), o) şi p) al Codului fiscal şi de prezentare a dărilor de seamă aferente acestora.

A fost modificat ordinului IFPS nr.267 din 14.04.2011 “Cu privire la organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili”. Principala modificare ţine de dreptul şefului IFPS de a exclude entităţile economice din lista agenţilor economici – mari contribuabili înainte de termenul stabilit, în cazul nerespectării de către marii contribuabili a obligaţiilor contribuabilului stabilite de art.8 alin.(2) al Codului fiscal şi/sau necorespunderii Criteriilor de determinare a statutului de contribuabil mare.

Totodată, a fost anulat dreptul entităţilor economice, de a deţine statutul de mare contribuabil nu mai puţin de 2 ani consecutiv (excepţia agenţilor economici lichidaţi sau reorganizaţi).

De asemenea, a fost publicată Listei agenţilor economici – mari contribuabili pentru anul 2013

Ordin privind aprobarea Lista agenţilor economici – mari contribuabili pentru anul 2013 nr. 1615  din  24.12.2012.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...