37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 247 – 287 din 1 august 2016 – 31 august 2016

MO nr. 247 – 287 din 1 august 2016 – 31 august 2016

01.09.20165.482 views

Monitorul Oficial nr. 277-287 din 26.08.2016

Legea privind modificarea și completarea unor acte legislative

Conform Legii nr. 195 din 28.07.2016, articolul 14 din Legea nr. 78-XV din 18.03.2004 privind produsele alimentare, a fost completat cu alineatul (18), potrivit căruia, informația promoţională şi de publicitate pentru produsele nerecomandate preşcolarilor şi elevilor trebuie să evite caracterul atractiv pentru copii şi să nu-i vizeze pe aceştia. Totodată, conform noului text al articolului 15, alineat (16), se interzice prepararea, comercializarea şi distribuirea produselor alimentare (inclusiv a băuturilor răcoritoare şi energizante) nerecomandate preşcolarilor şi elevilor în instituţiile de învăţământ general şi profesional tehnic, precum şi în taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare a lor. Respectiv, interzicerea menționată se va răsfrânge și asupra taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, totodată, a fost exclusă mențiunea de prin care se interzicea prepararea, comercializarea şi distribuirea acestor produse pe o rază de până la 100 de metri de la acestea, care se determina de la intrarea în punctul comercial şi până la cel mai apropiat colţ al instituţiei de învăţământ. De asemenea, articolul 23 din Legea nr. 1227-XIII din 27.06.1997 cu privire la publicitate, a fost completată cu alineatul (4), conform căruia se interzice implicarea şi participarea persoanelor care nu au atins vârsta de 18 ani, precum şi utilizarea imaginilor cu chipurile acestora în scopuri de publicitate şi de promovare a produselor alimentare nerecomandate preşcolarilor şi elevilor și orice publicitate şi promovare a produselor alimentare nerecomandate preşcolarilor şi elevilor în instituţiile de învățămînt general şi profesional tehnic, precum și în taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare a lor. În sensul schimbărilor de mai sus, a fost modificat și Codul contravențional. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de interpreţi şi traducători autorizaţi

Potrivit Hotărîrii nr. 979 din 17.08.2016, a fost aprobat Regulamentul cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de interpreţi şi traducători autorizaţi. Prezentul regulament stabileşte tarifele pentru serviciile prestate de interpreţii şi traducătorii autorizaţi, modul de calcul al acestora, precum şi modelul contractului de prestări servicii de către interpreţii şi traducătorii autorizaţi implicaţi în activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiţiei, organelor procuraturii, organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti, notarilor, avocaţilor şi executorilor judecătoreşti. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la zilele de odihnă din luna august 2016

Prin Hotărîrea nr. 1005 din 24.08.2016, se consideră zilele de luni şi marţi, 29 şi 30 august 2016 - zile de odihnă, iar zilele de sâmbătă, 24 septembrie şi 22 octombrie 2016 - zile lucrătoare. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Conform Ordinului nr. 171 din 16.08.2016, Lista agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, aprobată prin Ordinul nr. 66 din 04.05.2010, a fost completată cu 6 entități noi. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 693 din 26.12.2007

Potrivit Ordinului nr. 774 din 17.08.2016, au fost efectuate modificări și completări în anexa nr. 1 la Ordinul IFPS nr. 693 din 26.12.2007 privind particularitățile administrării prevederilor art. 901 alin.(34) din Codul fiscal. Prin urmare, Recomandările metodologice privind particularităţile administrării prevederilor art.901 alin. (34) din Codul fiscal, se răsfrâng asupra persoanelor fizice, care nu desfășoară activitate de întreprinzător și transmit persoanelor specificate la art. 54, precum şi altor persoane decît cele specificate la art. 90 din Codul fiscal, în posesie și/sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară.Anterior recomandările nu se refereau la persoanelor specificate la art. 54, adică organizaţiile statelor străine, organizaţiile internaţionale şi personalul acestora. Totodată, au fost modificate rechizitele pentru transferarea sumei impozitului pe venit la bugetul unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat imobilul, conform noului cod IBAN. Celelalte modificări sunt de redacție. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1223 din 26 august 2014

Prin Ordinul nr. 777 din 18.08.2016, a fost modificată și completată Instrucțiunea privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1223 din 26.08.2014. Prin urmare, a fost modificată noțiunea de semnătură în contextul prezentei instrucțiuni. Respectiv, semnătură este semnătura electronică emisă în condiţiile legislaţiei în vigoare. Anterior, noțiunea de semnătură reprezenta semnătura electronică de autentificare emisă de Operator şi utilizată de către entitatea raportoare numai în relaţia cu organul fiscal sau altă semnătură emisă în condiţiile legislaţiei în vigoare. Totodată, în contextul introducerii codului IBAN, au fost modificate rechizitele la Acordul-tip de conectare la serviciile fiscale electronice a persoanelor juridice. Celelalte modificări sunt de redacție. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 265-276 din 19.08.2016

Legea cu privire la comerţul interior*

În temeiul art. XI al Legii nr. 153 din 01.07.2016, a fost republicată Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior. Scopul prezentei legi este crearea cadrului juridic corespunzător desfăşurării activităţilor de comerţ prin dezvoltarea reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor comerciale în condiţiile respectării liberei concurenţe, protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor. Prezenta lege stabileşte principiile generale de desfăşurare a activităţilor de comerţ pe teritoriul Republicii Moldova.

Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător

Conform Legii nr. 181 din 22.07.2016, modificat și completat articolul 30, alineat 1 din Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător și altele. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Guvernului cu privire la Consiliul coordonator pentru protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei

Potrivit Hotărîrii nr. 964 din 09.08.2016, a fost aprobat Regulamentul Consiliului coordonator pentru protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Consiliului coordonator pentru protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei. Consiliul va contribui la promovarea politicii statului în domeniul protecţiei consumatorilor, va participa la elaborarea programelor naţionale de protecţie a consumatorilor (pe termen scurt şi lung), va coordona activităţile desfăşurate în domeniul protecţiei consumatorilor de către autorităţile administraţiei publice abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor, etc. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 aprilie 2017.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor

Prin Hotărîrea nr. 974 din 15.08.2016, a fost aprobat Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor. Prezentul regulament stabileşte modul de determinare şi declarare a valorii în vamă a mărfurilor importate, precum şi procedura de control a corectitudinii determinării valorii în vamă. Organul vamal va dezvolta o bază de date naţională de determinare a valorii în vamă, utilizată în calitate de instrument bazat pe conceptul de evaluare şi gestionare a riscului potenţial în ceea ce priveşte corectitudinea valorii în vamă declarate. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 luni din momentul publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la acceptarea şi publicarea Cadrului pentru calitatea auditului: elemente-cheie care alcătuiesc un mediu pentru calitatea auditului

Conform Ordinului nr. 113 din 05.08.2016, a fost acceptat și publicat Cadrul pentru calitatea auditului: elemente-cheie care alcătuiesc un mediu pentru calitatea auditului. Obiectivele Cadrului pentru Calitatea Auditului includ creşterea gradului de conştientizare a elementelor cheie ale calităţii auditului, încurajarea principalelor părţi interesate de a explora mijloace de sporire a calităţii auditului și facilitarea unui dialog mai amplu între părţile interesate, pe acest subiect. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare cu privire la aprobarea unor documente

Potrivit Ordinului nr. 159 din 05.08.2016, au fost aprobate mai multe documente pentru entitățile agricole, cum ar fi: Lista soiurilor de viță de vie, solicitate pe piețele de desfacere a producției vitivinicole, Cererea-tip de acordare a sprijinului financiar pentru fiecare măsură separat, Declarația pe propria răspundere a producătorului agricol, Declarația pe propria răspundere a Asociației Centrale de Economii și Împrumut, Modelul planului de afaceri, elaborat pe o perioada de minim 5 ani, Actul-model de pompare a apei, Actul-model de dare în exploatare a sistemelor antiîngheţ și instalațiilor antigrindină și altele. Totodată a fost abrogat Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 115 din 12.06.2015 cu privire la aprobarea unor documente. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal referitor la vămuirea electronică a mărfurilor la export

Prin Ordinul nr. 595 din 11.12.2013, au fost aprobate Normele metodologice cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export. Aceste norme conțin informații privind completarea, stocarea și înregistrarea pe server, procesarea declaraţiei vamale electronice prin Culoarul verde, galben și roșu de selectivitate. Prezentul ordin intră în vigoare din momentul semnări.

Ordinul Serviciului Vamal privind aprobarea normelor metodologice cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la import (procedura vamală 4000, 4200)

Conform Ordinului nr. 75 din 26.02.2015, au fost aprobate normele metodologice cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la import. Normele menționate nu se aplică în cazul mărfurilor transportate în grupaj (tranzacțiile care au mai mulți destinatari). Totodată s-au stabilit posturile vamale pentru asigurarea procedurii stabilite în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 904 din 13.11.2013 cu privire la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor. A fost abrogat Ordinul Serviciului Vamal nr. 427-O din 01.10.2014. Prezentul Ordin intră în vigoare din 01.03.2015.

Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice și Tehnologia Informaţiei cu privire la raportarea de date statistice de către furnizorii de reţele şi servicii poștale

Potrivit Hotărîrii nr. 19 din 05.08.2016, a fost aprobat Formularul tipizat al Raportului statistic al furnizorului de reţele şi/sau servicii poștale și instrucțiunea de completare a acestuia. Astfel, furnizorii de reţele şi/sau servicii poștale autorizați în condițiile Legii comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016 au obligația de a transmite ANRCETI datele statistice conform formularului tipizat menționat, trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare perioadei de raportare. În cazul nerespectării obligaţiei de către furnizorii de reţele şi/sau servicii poştale prevăzute, ANRCETI va aplica sancţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Monitorul Oficial nr. 256-264 din 12.08.2016

Legea pentru modificarea articolului 18 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale

Conform Legii nr. 175 din 21.07.2016, a fost modificat articolul 18 alineatul (6) din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. Prin urmare, cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului constituie 30% din baza de calcul stabilită la art. 7, dar nu mai puţin de 540 de lei (anterior era de 440 lei) pentru fiecare copil. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Potrivit Legii nr. 177 din 21.07.2016, a fost modificată și completată Legea nr. 837-XIII din 17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti, Codul fiscal și Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie. Aceste modificări au fost efectuate privitor la desemnarea procentuală. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative

Prin Legea nr. 182 din 22.07.2016, a fost modificată și completată Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995. Respectiv, a fost modificat articolului 25 „Cerințe de prudență", care va avea un nou cuprins, precum și articolele 7, 9, 10, 15, 18, 19 etc. Totodată, legea menționată a fost completată cu un nou articol 3815 „Răspunderea pentru intrarea în insolvabilitate a băncii". Un nou cuprins va avea și articolul 251 „Particularitățile radierii din Registrul de stat a băncilor în proces de lichidare silită" dinLegea nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Decizia Curții Constituţionale de inadmisibilitate a sesizării nr. 54g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002, Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 și Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23 decembrie 2013 (condițiile de achitare de către avocați a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală) 

Conform Deciziei nr. 33 din 14.06.2016, Curtea Constituţională a fost sesizată privind excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 7, 16 și 22 alin. (1) şi (2) din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XV din 26.12.2002 și pct.2 din Anexa nr. 2 la Legea menţionată, art. 17 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţa medicală nr. 1585-XIII din 27.02.1998 și art.4 alin.(3) din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23.12.2013. Curtea a declarat inadmisibilă sesizarea de mai sus, decizia fiind definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac și intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea Guvernului pentru stabilirea moratoriului privind majorarea numărului unităţilor de personal real încadrate în autorităţile publice şi alte instituţii finanţate din bugetul de stat

Potrivit Hotărîrii nr. 953 din 08.08.2016, a fost stabilit moratoriu privind majorarea numărului unităţilor de personal real încadrate în autorităţile publice şi alte instituţii finanţate din bugetul de stat, înregistrate la situaţia din 1 august 2016, precum şi economia pentru anul curent la cheltuielile de personal, conform situaţiei din 30 iunie 2016. Pe parcursul moratoriului, încadrarea personalului în funcţiile vacante se va realiza cu menţinerea lunară a numărului de posturi vacante per autoritate, indicate în prezenta hotărâre, şi încadrarea în volumul cheltuielilor de personal ajustat cu suma economiei identificate. Moratoriul se aplică până la finele anului curent. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

Prin Ordinul nr. 104 din 28.07.2016, a fost modificat și completat Ordinul ministrului finanţelor nr. 208 din 24.12.2015 „Privind Clasificaţia bugetară". Respectiv, modificările din anexa nr.11 "Clasificaţia economică" vizează articolul 1136 "Alte impozite pe proprietate" la textul în limba rusă, la fel și în anexa nr.12 "Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice", articolul 113600 Alte impozite pe proprietate. Modificări de redacție a suferit descrierea capitolului 144000 „Donații voluntare", descrierea articolului 281600 „Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice", descrierea capitolului 333000 „Produse alimentare" și descrierea capitolului 339000 „Alte materiale". Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării.

Indicii preţurilor de consum ai Biroului Naţional de Statistică

Conform Indicilor nr. 1287 din 12.08.2016, Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind Indicele preţurilor de consum la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stingă ale Nistrului şi mun. Bender) în luna iulie 2016 faţă de decembrie 2015:

  • Ianuarie - 100,7%;
  • Februarie - 100,1%;
  • Martie - 100,1%;
  • Aprilie - 100,1%;
  • Mai - 100,3%;
  • Iunie - 100,0%;
  • Iulie - 99,1%.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei

Potrivit Hotărîrii nr. 202 din 08.08.2016, a fost menținută rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 10.0 la sută anual. Totodată, se mențin ratele de dobândă la creditele overnight la nivelul de 13.0 la sută anual și la depozitele overnight la nivelul de 7.0 la sută anual. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung

Prin Hotărîrea nr. 203 din 08.08.2016, a fost diminuată rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) cu 1.0 punct procentual, de la 7.0 până la 6.0 la sută anual. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Monitorul Oficial nr. 247-255 din 05.08.2016

Decizia Curții Constituţionale de inadmisibilitate a sesizării nr. 50g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 900 din Codul civil (contractul de locațiune)

Conform Deciziei nr. 29 din 29.04.2016, Curtea Constituţională a fost sesizată privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 900 din Codul civil, potrivit căruia dacă bunul închiriat, după ce a fost predat locatarului, este înstrăinat de locator unui terţ, acesta din urmă se subrogă locatorului în drepturile şi obligaţiile decurgând din locaţiune. Curtea Constituţională a declarat inadmisibilă sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 900 din Codul civil. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac și intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2016

Potrivit Hotărîrii nr. 910 din 25.07.2016, a fost aprobat Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2016. Acest Regulament stabileşte măsurile de sprijin din mijloacele fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, precum şi modul de administrare a fondului în vederea asigurării şi garantării corectitudinii de alocare a mijloacelor, inclusiv condiţiile obligatorii necesare pentru obţinerea mijloacelor, criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, cuantumul sprijinului financiar alocat, modalităţile de recepţionare, inspectare, autorizare, contabilizare plăţi. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii

Prin Hotărîrea nr. 913 din 25.07.2016, a fost aprobată Reglementarea tehnică cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, care stabileşte cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi se aplică tuturor produselor pentru construcţii, în măsura în care li se aplică cerinţele fundamentale privind lucrările de construcţii prevăzute în pct. 13 din prezenta Reglementare tehnică. Prezenta hotărâre intră în vigoare după doi ani de la data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale

Conform Hotărârii nr. 915 din 26.07.2016, a fost aprobat Regulamentul privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale, care stabileşte condiţiile de intervenţie a organelor vamale în cazul mărfurilor susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală, în care sunt introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova; sunt declarate organelor vamale în scopul plasării lor sub un regim vamal definitiv sau suspensiv; se află sub supraveghere vamală în orice alte situaţii; nu au fost declarate la intrarea sau la ieşirea din ţară şi sînt descoperite de organele vamale în timpul efectuării controalelor vamale; au intrat în proprietatea statului prin confiscare sau prin abandon în favoarea statului. Totodată a fost abrogată Hotărîrea Guvernului nr. 1715 din 27.12.2002 „Cu privire la perceperea taxei pentru asistenţă vamală în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale". Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 88 din 6 februarie 2014

Potrivit Hotărîrii nr. 918 din 27.07.2016, a fost modificată și completată Hotărîrea Guvernului nr. 88 din 06.02.2014 „Cu privire la punerea în aplicare a plăcilor cu număr de înmatriculare pentru vehiculele destinate transportului public de călători". Prin urmare, au fost efectuate modificări de redacție privind substituirea sintagmei „licenţă pentru genul de activitate „Transport auto de călători în folos public", la orice caz gramatical, cu sintagma „licenţă de transport rutier de persoane", la cazul gramatical corespunzător. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28 decembrie 2015

Prin Ordinul nr. 99 din 21.07.2016, a fost completat Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28.12.2015, cu contul 143 „Amenzi şi sancţiuni" și subconturile 143321 „Amenzi aplicate de către organele Serviciul Fiscal de Stat încasate în bugetul de stat", 143322 „Amenzi aplicate de către organele Serviciul Fiscal de Stat încasate în bugetul fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală" și contul 281 „Alte cheltuieli curente", cu subcontul 281230 „Alte plăți asociate cu bursele". Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 115 din 06.09.2010

Conform Ordinului nr. 100 din 22.07.2016, a fost modificată Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Factură fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 06.09.2010. Respectiv, au fost expuse într-o redacție nouă noțiunile preț de achiziție și preț de livrare de la punctul 2 din instrucțiune. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea unor formulare aferente modificării termenului de stingere a obligației fiscale prin amînare sau eșalonare

Potrivit Ordinului nr. 105 din 28.07.2016, a fost aprobat Contractul-tip privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin amînare sau eșalonare și Contractul de gaj aferent asigurării obligației fiscale a cărui termen de stingere a fost modificat prin amînare sau eșalonare. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcţiilor cu privire la aprobarea standardului ocupațional „732040 Instalator instalații de încălzire și echipamente solare"

Prin Ordinul nr. 97 din 26.07.2016, a fost aprobat standardul ocupațional pentru profesia muncitorească „732040 Instalator instalații de încălzire și echipamente solare". Profesia Instalator instalații se exercită în sectorul/ramura construcțiilor, pe șantierele de construcții în cadrul diferitor companii (mari, mici sau mijlocii), care execută lucrări de construcții civile, industriale etc. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcţiilor cu privire la aprobarea standardului ocupațional „732041 Instalator instalații, aparate și echipamente de ventilare și climatizare"

Potrivit Ordinului nr. 98 din 26.07.2016, a fost aprobat standardul ocupațional pentru profesia muncitorească „732041 Instalator instalații, aparate și echipamente de ventilare și climatizare". Meseria Instalator instalații, aparate și echipamente de ventilare și climatizare se practică în sectorul construcțiilor, în două categorii de clădiri, civile și industriale. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea anexei nr. 4 al Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu"

Prin Ordinul nr. 227 din 30.06.2016, în Anexa nr.4 „Nomenclatorul de unităţi monetare agreate de Banca Naţională a Moldovei" la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu" a fost modificat codul alfabetic al rublei bieloruse din „BYR" în „BYN" începând cu data de 1 iulie 2016. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 143 din 13.09.2002 despre aprobarea formularelor de executare silită a obligaţiei fiscale şi a contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin amînarea sau eşalonarea plăţilor

Conform Ordinului nr. 680 din 28.07.2016, a fost modificat și completat Ordinului IFPS nr. 143 din 13.09.2002 despre aprobarea formularelor de executare silită a obligaţiei fiscale şi a contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin amînarea sau eşalonarea plăţilor. Prin urmare, s-a abrogat vechiul Contract-tip privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin amînarea sau eşalonarea plăţilor și s-a modificat formularul "Act de sechestru" şi anexa la act "Lista bunurilor sechestrate", formularul "Cerere pentru participare la licitaţie" (pentru persoanele juridice) și formularul "Cerere pentru participare la licitaţie" (pentru persoane fizice). Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Serviciului de Stat de Arhivă cu privire la aprobarea Indicatorului documentelor-tip şi al termenelor lor de păstrare pentru organele administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile Republicii Moldova şi a Instrucţiunii privind aplicarea Indicatorului

Potrivit Ordinului nr. 57 din 27.07.2016, a fost aprobat Indicatorul documentelor-tip şi al termenelor lor de păstrare pentru organele administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile Republicii Moldova şi a Instrucţiunii privind aplicarea Indicatorului. Indicatorul include principalele tipuri de documente identice ce se întocmesc în activitatea organelor administraţiei publice, a instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor, precum şi tipurile de documente elaborate în urma activităţii științifice, tehnice şi de producţie a instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor. Indicatorul va fi utilizat în calitate de document normativ pentru stabilirea termenelor de păstrare şi pentru selecţionare, păstrare şi nimicire a documentelor-tip comune organelor administraţiei publice, altor organizaţii (inclusiv celor obşteşti). Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...