37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 247 – 266 din 1 septembrie 2015 – 30 septembrie 2015

MO nr. 247 – 266 din 1 septembrie 2015 – 30 septembrie 2015

25.09.20153.823 views

Monitorul Oficial nr. 262-266 din 25.09.2015

Hotărîrea Guvernului сu privire la aprobarea Regulamentului privind ghișeul unic pentru eliberarea actelor permisive pentru exportul produselor și subproduselor de origine animală

Conform Hotărîrii nr. 654 din 18.09.2015, a fost aprobat Regulamentul privind ghișeul unic pentru eliberarea actelor permisive pentru exportul produselor și subproduselor de origine animală. Acest regulament stabilește procedura de eliberare a actelor permisive pentru exportul produselor și subproduselor de origine animală prin intermediul ghișeului unic. Obiectivul regulamentului consistă în simplificarea procedurilor de obținere a actelor permisive pentru persoanele fizice și juridice care efectuează exportul producției de origine animală, utilizarea ghișeului unic pentru eliberarea actelor permisive, conform cadrului normativ privind ghișeul unic. Obiectul de reglementare a prezentului Regulament ține de actele permisive emise pentru exportul de orice tip de produse și subproduse de origine animală. Regulamentul nu se aplică pentru procedurile de eliberare a actelor permisive care reglementează importul și tranzitul produselor și subproduselor de origine animală. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Potrivit Ordinului nr. 147 din 16.09.2015, au fost operate completări în lista agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, aprobată prin Ordinul nr. 66 din 04.05.2010. Astfel, această listă a fost completată cu 6 entități noi. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 258-261 din 18.09.2015

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50-XVI din 7 martie 2008 privind protecţia invenţiilor

Conform Legii nr. 160 din 30.07.2015, a fost modificată și completată Legea nr. 50-XVI din 7 martie 2008 privind protecţia invenţiilor. Aceste modificări țin de introducerea noțiunilor de brevet eurasiatic eliberat în baza unei cereri eurasiatice și brevet european validat. Totodată, legea a fost completată cu articole noi privind cererea de brevet european, procedura de validare a brevetului european etc. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul privind Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente din 20 noiembrie 2009, întocmit la Aşgabat la 21 noiembrie 2014

Potrivit Hotărîrii nr. 615 din 11.09.2015, a fost aprobat și prezentat Parlamentului spre informare Protocolul privind introducerea modificărilor în Acordul privind Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente din 20 noiembrie 2009, întocmit la Aşgabat la 21 noiembrie 2014. Prezentul protocol se aplică temporar peste 60 de zile de la data semnării şi intră în vigoare la expirarea a 30 de zile de la data la care depozitarul va primi a treia notificare de la Părţile semnatare privind finalizarea procedurilor interne pentru intrarea acestuia în vigoare. Pentru părţile care au finalizat procedurile interne mai tîrziu, prezentul protocol intră în vigoare la 30 de zile de la data primirii de către depozitar a documentelor relevante.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului

Prin Hotărîrea nr. 632 din 11.09.2015, au fost efectuate modificări și completări în mai multe hotărîri, cum ar fi: Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 „Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)", Regulamentului cu privire la regulile de origine a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1599 din 13 decembrie 2002Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 2 noiembrie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova", Regulamentului privind importul în Republica Moldova a produselor originare din ţările-membre ale Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 955 din 21 august 2007 și altele. În toate aceste hotătîri au fost efectuate modificări de redacție prin înlociurea vechii denumiri a „Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova", cu „Nomenclatura combinată a mărfurilor".

Totodată, au fost adăugate poziții tarifare noi, sau modificate cele vechi în următoarele hotărîri: Reglementării tehnice „Fructe de culturi nucifere. Cerinţe de calitate şi comercializare", aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 174 din 2 martie 2009, Reglementării tehnice „Produse de leguminoase proaspete şi uscate. Cerinţe de comercializare", aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 205 din 11 martie 2009, Reglementării tehnice „Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete", aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 31 decembrie 2009, Reglementării tehnice „Uleiuri vegetale comestibile", aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 27 mai 2010 etc. De asemenea au fost abrogate mai multe hotărîri, printre care și Hotărîrea Guvernului nr. 1525 din 29 decembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova". Prezenta hotătîre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Oficiului Național al Viei și Vinului cu privire la completarea Ordinului nr.115 din 12 iunie 2015

Conform Ordinului nr. 168 din 10.09.2015, a fost completat Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 115 din 12 iunie 2015 „Cu privire la aprobarea unor documente", cu Borderoul-model al ordinelor/notelor de plată eliberat de către instituțiile financiare. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Indicii Biroului Naţional de Statistică a preţurilor de consum

Potrivit Indicilor nr. 1710 din 18.09.2015, Biroul Naţional de Statistică a comunicat datele privind indicele preţurilor de consum la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) în august 2015 faţă de decembrie 2014:

 • Ianuarie - 100,8%;
 • Februarie - 103,1%;
 • Martie - 103,9%;
 • Aprilie - 105,0%;
 • Mai - 105,6%;
 • Iunie - 105,7%;
 • Iulie - 105,2%;
 • August - 108,2%.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.402 din 13.05.2015

Prin Ordinul nr. 763 din 15.09.2015, a fost modificat Ordinul nr.402 din 13.05.2015 cu privire la aprobarea modelului cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, și a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere. Astfel, anexa nr 3 „Lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice/bazei valorice ajustate a activelor de capital ce urmează a fi anexate (ataşate) de către persoana fizică la cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezident a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător", a fost modificată după cum urmează:

 • rîndul 1.1. coloniţa 4 semnul „X" s-a substituit cu „Contractul de vânzare-cumpărare";
 • rîndul 1.1. coloniţa 5 semnul „X" s-a substituit cu „1)factura (factura de expediție); 2)Contractul de vînzare-cumpărare, precum și alte documente care atestă trecerea dreptului de proprietate și cheltuielile suportate; Documentul care confirmă valoarea estimată**". Totodată, se menționează că documentul poate fi eliberat de entități abilitate prin acte legislative cu efectuarea estimării proprietății la prețul de piață.
 • rîndul 1.1. colonița 6 „1)Contract de vânzare-cumpărare sau 2) Documentul ce confirmă valoarea estimată**" s-a substituit cu semnul „X";

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la aprobarea Regulamentului privind conturile rezidenților în străinătate

Conform Hotărîrii nr. 216 din 20.08.2015, a fost aprobat Regulamentul privind conturile rezidenţilor în străinătate. Aceste regulament stabilește procesul de autorizare de către Banca Naţională a Moldovei a deschiderii contului în străinătate, inclusiv cerinţele faţă de cererea de eliberare a autorizaţiei și lista documentelor care se anexează, cerinţele privind informarea despre modificarea datelor din documentele anexate la cerere; particularităţile ce ţin de deschiderea, gestionarea și închiderea conturilor în străinătate, a căror deschidere necesită autorizarea din partea Băncii Naționale a Moldovei; modul de raportare la Banca Naţională a Moldovei privind conturilе deschise în străinătate în baza autorizației BNM; particularitățile ce țin de aplicarea sancţiunilor față de titularii de autorizații eliberate de BNM; unele particularități aferente conturilor în străinătate, a căror deschidere în străinătate nu necesită autorizarea din partea Băncii Naționale a Moldovei. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Monitorul Oficial nr. 254-257 din 11.09.2015

Hotărîrea Guvernului cu privire la completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010

Conform Hotărîrii nr. 607 din 07.09.2015, a fost completată Lista proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum şi aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora (anexa nr. 1) cu 20 poziții noi și Lista împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistenţă investiţională, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, impozitate la cota zero a TVA (anexa nr. 2) cu o poziție nouă. Anexele menționate sunt aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8.04. 2010. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare cu privire la modificarea Ordinului nr. 120 din 17 iunie 2015

Potrivit Ordinului nr. 166 din 04.09.2015, a fost modificat Ordinul MAIA nr.120 din 17.07.2015 „Cu privire la acordarea sprijinului financiar producătorilor de fructe şi struguri pentru recolta anului 2014". Astfel, anexa nr.1, Tabelul B. „Lista întreprinderilor de producere a distilatelor din fructe", la „Regulamentul privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe şi struguri pentru recolta anului 2014" se completează cu o entitate nouă. Totodată, anexa nr. 4 „Lista colectorilor de struguri contractaţi de către întreprinderile de procesare în anul 2014" la „Regulamentul privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe şi struguri pentru recolta anului 2014", se expune în redacţie nouă. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Monitorul Oficial nr. 253 din 04.09.2015

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu"

Prin Ordinul nr. 342 din 26.08.2015anexa nr. 11 „Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42"" la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, a fost completată cu un cod nou. Prin urmare, se vor aplica scutiri de TVA, cota redusă și taxe vamale la importul mostrelor de seminţe şi materialului săditor de la poziţiile tarifare 0602, 100191, 100310, 100410, 100510, 100710, 120110, 120600100, 120922, 120925, 120929, 120930, 120999, destinate testărilor oficiale efectuate de Comisia de Stat pentru încercarea Soiurilor de Plante. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică privind suspendarea aplicării Hotărîrii Consiliului de Administrație al ANRE nr. 152/2015 din 17 iulie 2015 privind tarifele pentru serviciul de transport al energiei electrice

Conform Hotărîrii nr. 179 din 03.09.2015, a fost suspendată aplicarea Hotărîrii Consiliului de Administrație al ANRE nr. 152/2015 din 17.07.2015 privind tarifele pentru serviciul de transport al energiei electrice pe un termen de 60 de zile. Pentru perioada suspendării, Î.S. „Moldelectrica" va aplica tariful pentru serviciul de transport al energiei electrice stabilit prinHotărîrea Consiliului de administrație al ANRE nr. 469 din 11.05.2012. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică privind suspendarea aplicării Hotărîrii Consiliului de Administrație al ANRE nr. 154/2015 din 18 iulie 2015 privind tarifele la gazele naturale

Potrivit Hotărîrii nr. 180 din 03.09.2015, a fost suspendată aplicarea Hotărîrii Consiliului de Administrație al ANRE nr. 154/2015 din 18.07.2015 privind tarifele la gazele naturale pe un termen de 60 de zile. Pentru perioada suspendării, întreprinderile reglementate din sectorul gazelor naturale vor aplica tarifele stabilite prin Hotărîrea Consiliului de administrație al ANRE nr. 425 din 29.09.2011. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data adoptării.

Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică privind suspendarea aplicării Hotărîrii Consiliului de Administrație al ANRE nr. 153/2015 din 18 iulie 2015 privind tarifele la energia electrică

Prin Hotărîrea nr. 181 din 03.09.2015, a fost suspendată aplicarea Hotărîrii Consiliului de Administrație al ANRE nr. 153/2015 din 18.07.2015 privind tarifele la energia electrică pe un termen de 60 de zile. Pentru perioada suspendării, întreprinderile reglementate din sectorul energiei electrice vor aplica, după caz, tarifele stabilite prin Hotărîrea Consiliului de administrație al ANRE nr. 470 din 11.05.2012, Hotărîrea Consiliului de administrație al ANRE nr. 15/2015 din 27.01.2015 și Hotărîrea Consiliului de administrație al ANRE nr. 21/2015 din 31 ianuarie 2015. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Monitorul Oficial nr. 247-252 din 04.09.2015

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea și completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.402 din 13.05.2015

Conform Ordinului nr. 711 din 25.08.2015, a fost modificat și completat Ordinul nr.402 din 13.05.2015 cu privire la aprobarea modelului cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, şi a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii

Potrivit Hotărîrii nr. 3 din 26.08.2015, a fost majorată rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2.0 puncte procentuale, de la 17.5 până la 19.5 la sută anual. Totodată, au fost majorate ratele de dobândă la creditele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 20.5 la 22.5 la sută anual și la depozitele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 14.5 la 16.5 la sută anual. Aceste rate intră în vigoare la data de 2 septembrie 2015.

A fost majorată norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă cu 3.0 puncte procentuale şi se stabileşte în mărime de 35.0 la sută din baza de calcul începând cu perioada de menținere a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 8 octombrie 2015 - 7 noiembrie 2015. Această normă intră în vigoare la data de 8 octombrie 2015.

Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivel de 14.0 la sută din baza de calcul. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...