37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 237-242 din 29 decembrie 2011 – 30 decembrie 2011

MO nr. 237-242 din 29 decembrie 2011 – 30 decembrie 2011

10.01.20121.399 views

BULETIN INFORMATIV

Nr. 13 din 30 decembrie 2011

 

Monitorul Oficial nr. 237 din 29 decembrie 2011

Nu a fost aprobat, modificat, completat nici un act legislativ semnificativ.

 

Monitorul Oficial nr. 238-242 din 30 decembrie 2011

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 985 din 23.12.2011 cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008

Se modifică punctul 85 din anexa nr. 2 după cum urmează:

în prima propoziţie, cuvîntul “reşedinţă” se substituie prin cuvîntul “domiciliu”;

în ultima propoziţie, cuvintele “în raza căruia se deserveşte întreprinderea care are relaţii cu sistemul bugetar al Republicii Moldova şi care a constituit ultimul loc de muncă al persoanei fizice respective” se substituie prin cuvintele “ , corespunzător razei de deservire stabilite conform art.132 alin.(5) din Codul fiscal.”

Astfel, punctul 85 din anexa nr. 2 în varianta actuală are următorul conţinut:

„Contribuabilul depune declaraţia la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat, unde el îşi are domiciliul de bază (viza de domiciliu) în momentul prezentării ei.

În cazul în care contribuabilul nu dispune de domiciliu de bază, declaraţia se prezintă la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat, în raza căruia se deserveşte întreprinderea, care a constituit ultimul loc de muncă al persoanei fizice.

Contribuabilii care au domiciliu de bază în unităţile administrativ-teritoriale care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova, prezintă declaraţia la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat, corespunzător razei de deservire stabilite conform art.132 alin.(5) din Codul fiscal.”

 

- Ordinul CNAS nr. 696-A din 27.12.2011 cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2010

Anul bugetar 2010 a fost finalizat cu deficit bugetar în sumă de 213331,4 mii lei.

Soldul total al mijloacelor băneşti la începutul anului a constituit 576792,8 mii lei. Soldul la sfîrşitul perioadei a constituit 363461,4 mii lei.

 

- Ordinul IFPS nr. 1066 din 21.12.2011 suplimentar la Ordinul Inspectoratului Fiscal de Stat nr. 949 din 01.12.2011

Se completează lista agenţilor economici care vor beneficia în anul 2012 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie:

43. CC „Aqua Trade” SRL – c/f 10076602005520

44. SA „JLC” – c/f 1002600005059

 

- Hotărîrea BNM nr. 304 din 22.12.2011 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind raportarea ratelor dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova

Prezenta Instrucţiune se referă la:

1) metodologia de determinare şi raportare a ratelor dobînzilor aferente creditelor noi acordate în moneda naţională şi valută străină, precum şi ale dobînzilor aferente depozitelor noi atrase în moneda naţională şi valută străină aplicate de bănci în relaţiile cu persoanele juridice rezidente (societăţi comerciale nefinanciare cu capital majoritar public, societăţi comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat, mediul financiar nebancar, organizaţii necomerciale) şi cu alte sectoare rezidente (persoane fizice, precum şi persoanele fizice care practică activitate).

2) metodologia de determinare şi raportare a ratelor dobînzilor aferente soldurilor creditelor în moneda naţională şi valută străină, precum şi ale dobînzilor aferente soldurilor depozitelor în moneda naţională şi valută străină aplicate de bănci în relaţiile cu persoanele juridice rezidente (societăţi comerciale nefinanciare cu capital majoritar public, societăţi comerciale nefinanciare cu capital majoritar privat, mediul financiar nebancar, organizaţii necomerciale) şi cu alte sectoare rezidente (persoane fizice, precum şi persoanele fizice care practică activitate).

3) metodologia de determinare şi raportare a ratelor dobînzilor aferente creditelor noi interbancare acordate/primite, precum şi ale depozitelor noi interbancare plasate/atrase în moneda naţională şi valută străină între băncile rezidente.

 

- Hotărîrea BNM nr. 309 din 22.12.2011 cu privire la modificarea Instrucţiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la BNM

Se modifică lista rapoartelor electronice prezentate la BNM în conformitate cu Normele tehnice privind modul de prezentare a rapoartelor prin intermediul componentei de transport a SAPI (anexa nr. 1 la Instrucţiune).

 

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...