37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.235-263 din 03 decembrie 2010 – 31 decembrie 2010

MO nr.235-263 din 03 decembrie 2010 – 31 decembrie 2010

10.01.20112.137 views

BULETIN INFORMATIV

Nr. 12 din 31 decembrie 2010

Monitorul Oficial nr. 235-240 din 03 decembrie 2010

- Decretul Preşedintelui Interimar al Republicii Moldova privind instituirea sărbătorii profesionale – Ziua Contabilului

Sărbătoarea profesională – Ziua Contabilului se va consemna anual la 4 aprilie.

- Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr. 336 din 29.11.2010 cu privire la implementarea sistemului de tahografe digitale în transporturile rutiere de mărfuri şi călători.

Ordinul pune în aplicare Instrucţiunea provizorie privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice.

Tahograful digital este un tahograf care înglobează cabluri, senzori, un dispozitiv electronic de informare a şoferului, unul sau două cititoare de cartele tahografice, o imprimantă integrată sau separată, instrumente de afişaj şi care permite descărcarea datelor de memorie, afişarea sau imprimarea informaţiilor stocate la cerere, introducerea denumirilor localităţilor unde începe şi se termină perioada zilnică de lucru.

 

- Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 193 din 30.09.2010 cu privire la modificarea şi completarea Planului de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova.

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 236 din 25.11.2010 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei.

Conform hotărîrii se menţine rata de bază, aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivel actual de 7,0 la sută anual.

Se menţin ratele de dobîndă:

-          la creditele overnight la nivelul actual 10,0 la sută anual;

-          la depozitele overnight la nivelul actual 4,0 la sută anual.

Ratele nominalizate se aplică începînd cu data intrării în vigoare a prezentei hotărîri pînă la data intrării în vigoare a ratelor noi.

Comentarii: Rata de bază, aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt în mărime de 7% anual, stabilită de BNM prin această hotărîre, va fi folosită pe parcursul anului 2011 pentru realizarea unor norme fiscale stabilite în Codul Fiscal (art.19, 176, 228 etc.).

Monitorul Oficial nr. 241-246 din 10 decembrie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 1099 din 02.12.2010 pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Programul unic al asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1387 din 10.12.2007.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1105 din 06.12.2010 cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului.

I. A fost modificată şi completată Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 „cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară”.

Modificările ţin să ajusteze normele hotărîrii cu ultimele modificările aduse Codului Muncii.

Astfel, punctul 3 al hotărîrii prevede :

 - în unităţile care aplică pentru muncitori reţele tarifare constituite cu aplicarea coeficienţilor tarifari, salariile tarifare orare se calculează reieşind din salariul tarifar pentru categoria I de calificare stabilit în unitate, care nu poate fi mai mic decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real sau la un nivel nu mai mic decît cuantumul salariului tarifar pentru categoria I de calificare stabilit la nivel de ramură;

 - pentru salariaţii încadraţi în sisteme netarifare de salarizare mărimea salariului se determină lunar de către angajator conform modului de diferenţiere a salariilor stabilit în unitate, cu respectarea limitei minime a salariului egale cu cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real;

- Salarizarea muncitorilor se va efectua, de asemenea, şi în baza salariilor lunare sau în acord, negociate în contractele colective sau individuale de muncă, dar care nu pot fi mai mici decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real;

 - Pentru alte categorii de angajaţi salariile de funcţie se stabilesc în funcţie de calificarea, gradul de pregătire profesională şi competenţă ale angajatului, gradul de răspundere pe care îl implică lucrările (funcţiile) executate şi complexitatea lor.

Conform punctului 5 al hotărîrii salariul de bază, modul şi condiţiile de salarizare a conducătorilor unităţilor cu autonomie financiară se stabileşte de către organele împuternicite să numească aceste persoane şi se fixează în contractul încheiat între părţi. Ca excepţie punctul 5 prevede că „salariile de bază şi alte drepturi salariale pentru conducătorii întreprinderilor de stat şi celor cu capital majoritar de stat se stabilesc în contractele de management, încheiate între fondatorul întreprinderii de stat sau Consiliul societăţii pe acţiuni şi manageri. Cuantumul lunar total al salariului conducătorilor întreprinderilor de stat şi celor cu capital majoritar de stat nu poate depăşi mărimea încincită a salariului mediu lunar, constituit în ansamblu pe unitatea condusă în perioada de la începutul anului pînă la luna gestionară. În cuantumul lunar total al salariului conducătorului pasibil limitării cu mărimea încincită a salariului mediu lunar pe unitatea condusă nu se includ recompensele pentru rezultatele muncii în ansamblu pe an, premiile acordate la datele jubiliare personale sau ale întreprinderii, la sărbătorile profesionale, precum şi ajutoarele materiale pentru tratament şi odihnă.”

Totodată punctul 5¹ prevede că „pentru conducătorii întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi ai celor monopoliste, indicate de Guvern, care în perioada lor de activitate au admis (admit) restanţe la plata salariilor angajaţilor, salariile de funcţie nu pot fi majorate pînă la lichidarea totală a restanţelor. Aceşti conducători de unităţi, pînă la lichidarea integrală a restanţelor, nu beneficiază, de asemenea, de dreptul de a primi premii, sporuri la salariu sau alte plăţi de stimulare.În cazul în care, pe parcursul anului gestionar, restanţele la plata salariilor angajaţilor au fost lichidate, salariul conducătorului se va recalcula cu includerea tuturor plăţilor salariale.

Hotărîrea a fost completată la punctul 7 cu 2 alineate:

 - Primul - stabileşte că mărimea premiilor pentru conducătorii întreprinderilor care primesc donaţii de la buget nu poate depăşi 50 la sută din salariul de funcţie lunar;

- Al doilea - stabileşte că conducătorilor întreprinderilor nerentabile li se plăteşte premiul cu condiţia reducerii pierderilor comparativ cu perioada respectivă a anului precedent, şi suma lui anuală nu poate depăşi 4.8 salarii de funcţie lunare.

Punctul 13¹ şi 13 ² introduse prevăd următoarele:

13¹. În caz de încetare a contractului individual de muncă încheiat cu conducătorul unităţii în baza ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) organului abilitat, în lipsa unor acţiuni sau inacţiuni culpabile, conducătorului i se plăteşte o compensaţie pentru încetarea contractului individual de muncă înainte de termen, în mărimea prevăzută de contract, dar nu mai mică decît 3 şi nu mai mare decît 6 salarii medii lunare.”

„13². Mărimile altor plăţi, care nu se raportează la salarizare, dar care pot fi prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă (ajutor material, premii cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale etc.), se determină în fiecare caz concret, în funcţie de mijloacele financiare disponibile.

 Totodată, cuantumul acestor plăţi, care se plătesc din contul economisirii mijloacelor pentru retribuirea muncii, acordate conducătorului întreprinderii de stat, întreprinderii cu capital majoritar de stat şi celor monopoliste, indicate de Guvern, pe parcursul unui an, nu va depăşi 3 salarii de funcţie.”

II. Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 09.03.2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real a fost completată cu punctul 6¹ care prevede următoarele:

„6¹. Întreprinderile de stat, întreprinderile cu capital majoritar de stat şi cele monopoliste, indicate de Guvern, la care cuantumul salariului tarifar pentru categoria I de calificare este mai mare decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, prevăzut la punctele 1 şi 4 ale prezentei hotărîri, pot efectua majorarea salariului tarifar pentru categoria I de calificare numai pe măsura creşterii volumului producţiei (lucrări, servicii) în preţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului precedent, cu condiţia sporirii volumului producţiei livrate în preţuri efective, obţinerii beneficiului din vînzarea producţiei şi rentabilităţii producţiei.

În cazurile în care creşterea sumară a indicelui preţurilor de consum de la momentul majorării anterioare a salariului tarifar pentru categoria I de calificare depăşeşte rata de creştere a volumului producţiei (lucrărilor, serviciilor) în preţuri comparabile, întreprinderea care dispune de mijloace financiare necesare este în drept să majoreze salariul tarifar pentru categoria I de calificare pe măsura creşterii indicelui preţurilor de consum.”

III. Au fost abrogate:

- Hotărîrea Guvernului nr. 927 din 09.09.2000 „privind aprobarea Modului de majorare a salariului tarifar pentru categoria I de calificare în întreprinderile de stat, întreprinderile cu capital majoritar de stat şi în cele monopoliste, indicate de Guvern”

- Hotărîrea Guvernului nr. 985 din 27.09.2000 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la salarizarea conducătorilor întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi ai celor monopoliste”.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1115 din 06.12.2010 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente.

Conform modificărilor:

- Stocurile de medicamente importate şi/sau achiziţionate şi plasate pe piaţă:

 a) pînă la data de 1 septembrie 2010 se comercializează conform preţului de achiziţie cu aplicarea adaosului comercial stabilit;

 b) după data de 1 septembrie 2010 se supun evaluării de către agenţii economici la preţul din Catalogul naţional de preţuri.

 - Veniturile sau cheltuielile (diferenţele dintre preţurile stabilite anterior şi preţurile noi) obţinute în urma evaluării stocurilor se raportează la rezultatele financiare cu impozitarea conform legislaţiei în vigoare.

- Autorizaţiile de import pentru medicamente eliberate în anul 2010 urmează a fi revizuite în baza Catalogului naţional de preţuri, începînd cu 1 ianuarie 2010.

- Preţul de producător la medicament se va determina în baza efectuării analizei comparative în valuta naţională a Republicii Moldova, a echivalentului sumelor exprimate în valută străină în baza ratei medii a cursului de schimb valutar oficial al lunii precedente stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data emiterii ordinului de aprobare a preţului;

- Dacă preţul de producător la medicament nu este înregistrat în Catalogul de preţuri din ţara de origine sau în ţările de referinţă (menţionate la pct.7, subpct.3) sau 4) din prezentul Regulament), se vor prezenta copiile de pe cataloagele de preţuri din ţările în care medicamentul este plasat pe piaţă.

- Preţul de producător la medicament se aprobă prin ordinul ministerului pe perioada unui an calendaristic, fiind valabil începînd cu data de 1 ianuarie a anului următor anului în care s-a efectuat înregistrarea preţului de producător la medicament şi poate fi revizuit atunci cînd condiţiile macroeconomice impun o astfel de revizuire, inclusiv cele menţionate în subpunctul 10) al prezentului punct. Pentru medicamentele noi înregistrate în Nomenclatorul de stat al medicamentelor preţul de producător este valabil de la data aprobării acestuia prin ordinul ministrului sănătăţii pînă la sfîrşitul anului calendaristic respectiv. Excepţie constituie medicamentele noi înregistrate în Nomenclatorul de stat al medicamentelor, în lunile septembrie-decembrie ale anului în curs, preţul de producător al cărora înregistrat în Catalogul de preţuri este valabil din data aprobării acestuia prin ordinul ministrului sănătăţii, pînă la sfîrşitul anului calendaristic viitor, cu drept de revizuire conform prevederilor prezentului Regulament.

- Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 222 din 12.11.2010 privind aprobarea caracteristicilor de calitate şi inofensivitate pentru băuturi tari de mere, distilate de vin, Whisky, rachiuri, rachiuri naţionale originale, vinuri de fructe, vinuri de struguri speciale de consum curent dealcoolizate, băuturi de vin (din struguri, din fructe şi din struguri şi fructe).

Monitorul Oficial nr. 247-251 din 17 decembrie 2010

 

- A fost republicată Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 02.02.1996.

- Legea nr. 241 din 24.09.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Sau adus modificări şi completări următoarelor acte legislative:

1. Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992. Conform completărilor aduse articolului 4, în lista persoanelor scutite de plata taxei de stat pentru îndeplinirea actelor notariale au fost incluse prin litera i) – „băncile - pentru autentificarea contractelor de vînzare a băncii ca un complex patrimonial unic, de predare a activelor şi de predare a obligaţiunilor băncii, încheiate în cadrul administrării speciale sau în procesul de lichidare a băncii.”

2. Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995.

Legea a fost completată cu:

- norme care se referă la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Băncile comerciale trebuie să aplice măsuri de identificare a clienţilor cu care intră în afaceri, inclusiv a acţionarilor şi a beneficiarilor efectivi, (cerînd documente şi informaţii necesare pentru identificarea acestora) raportînd autorităţilor competente despre activităţile sau tranzacţiile suspecte.

- art. 28¹ care cuprinde norme ce se referă la externalizare – angajarea în baza contractuală a unei persoane juridice în vederea desfăşurării de către aceasta a unor activităţi/efectuarea unor operaţiuni care în mod obişnuit ar fi desfăşurate /efectuate de către bancă. Banca are dreptul de a externaliza activităţile de importanţă materială după obţinerea permisiunii în scris a Băncii Naţionale.

- articolele 374 – 3716 care cuprind reglementări referitoare la administrarea specială – care reprezintă un regim de instituit unei bănci, în vederea realizării unui complex de măsuri cu divers caracter pentru conservarea valorii activelor, stabilirea posibilităţilor de remediere a situaţiei financiare, inclusiv de restructurare sau de lichidare a băncii.

- Capitolul VI² care cuprinde norme referitoare la lichidarea benevolă a băncii.

3. Legea nr. 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar.

Conform completărilor:

-          în cazul în care depozitele unei bănci devin indisponibile, a fost majorat plafonul de garantare a depozitelor pînă la 6000 lei moldoveneşti (anterior 4500 lei).

- Hotărîre Guvernului nr. 1113 din 06.12.2010 pentru aprobarea Normei sanitar – veterinare ce stabileşte cerinţe faţă de certificarea sanitar-veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea.

Prevederile Normei stabilesc cerinţe faţă de certificarea sanitar-veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1121 din 10.12.2010 cu privire la aprobarea Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări.

Hotărîrea cuprinde formularele documentaţiei standard printre care:

-          scrisoarea de înaintare,

-          formularul ofertei,

-          formularul garanţiei bancare,

-          formularul scrisorii de garanţie bancară de bună execuţie,

-          formularul declaraţiei privind eligibilitatea,

-          formularul informaţiei generale despre ofertant,

-          formularul experienţei similare a ofertantului.

-          formularul graficului de execuţie a lucrării,

-          formularul cererii de preselecţie,

-          modelul tip al contractului de antrepriză.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1131 din 15.12.2010 cu privire la unele măsuri de intensificare a activităţii de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.

Entităţile raportoare printre care unităţile de schimb valutar, companii de asigurare, agenţii imobiliari, cazinourile, avocaţii notarii, etc., sunt obligate să informeze Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei (CCCEC) despre tranzacţiile realizate sau în proces de realizare printr-o operaţiune cu o valoare ce depăşeşte 500 mii de lei, precum şi cele realizate prin mai multe operaţiuni, în decursul a 30 de zile calendaristice, în valoarea menţionată. La rîndul său, CCCEC are dreptul de a suspenda operaţiunile persoanelor juridice / fizice, pe conturi în bănci şi să sechestreze mijloace băneşti, bunuri materiale în cazul depistării unor fapte de activitate economică ilicită, neonorării obligaţiunilor faţă de buget. Totodată CCCEC are dreptul de a sechestra / ridica bunurile materiale, inclusiv mijloace de transport în cazul:

-          lipsei, la momentul transportării, păstrării ori comercializării, a documentelor ce confirmă provenienţa lor legală;

-          păstrării de bunuri neînregistrate în documentele contabile sau păstrării lor în locuri nedeclarate autorităţii fiscale.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1137 din 15.12.2010 privind completarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1138 din 15.12.2010 cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 243 din 08.04.2010.

Conform modificărilor, comercializarea mărfurilor indigene şi de import care au fost marcate cu “Timbru de acciz.Marcă comercială de stat” şi “Timbru de acciz” puse în circulaţie de la 1 iulie 2008 şi, respectiv, de la 1 aprilie 2005 se va efectua pînă la 1 aprilie 2011 (anterior – 01.01.2011).

- Hotărîrea Guvernului nr. 1141 din 16.12.2010 cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015.

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 200 din 05.10.2010 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova.

Hotărîrea pe lîngă modificările cu caracter de redactare a fost completată cu:

- anexa nr. 3 care cuprinde criteriile de determinare a plătibilităţii şi de schimb al bancnotelor şi monedelor metalice în moneda naţională.

- anexa nr. 11 care cuprinde comisioanele aplicate de BNM pentru serviciile prestate aferente operaţiunilor de retragere a numeralului.

 

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 223 din 04.11.2010 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare.

Conform modificărilor a fost exclusă anexa nr.1 la Regulament, astfel fiind anulată restricţia de păstrare a valutei străine în contul valutar al agenţilor economici rezidenţi, procurată pentru scopurile prevăzute la art. 37 alin.(6) şi (7) din Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21.03.2008, timp de maxim 7 zile.

Acum, termenul maxim de păstrare a valutei străine nu este limitat.


Monitorul Oficial nr. 252-253 din 21 decembrie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr.1157 din 20.12.2010 cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 582 din 17 august 1995.

Conform modificărilor din anexa nr. 2 care cuprinde Lista monopolurilor statului şi a organelor administraţiei publice, abilitate cu reglementarea lor, au fost excluse următoarele poziţii:

- tratarea bolilor oncologice;

- derularea controalelor şi ţesuturilor medicale periodice şi prevenire ale populaţiei, cu eliberarea concluziilor medicale;

- supravegherea şi tratarea femeilor gravide;

- intervenţiile chirurgicale, inclusiv avorturile;

- metodele invazive de cercetare şi tratament.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1157 din 20.12.2010 cu privire la abrogarea punctului 5 din Regulamentul privind autorizarea activităţilor legate de obţinerea, testarea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic

- Hotărîrea Guvernului nr. 1161 din 20.12.2010 privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

Prin această hotărîre a fost modificată Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 „Cu privire la modul de aplicarea a cotei zero TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte”.

Conform modificărilor, anexa 3, care se referă la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică şi proiectelor de asistenţă investiţională, se va referi şi la modul de aplicare a cotei zero a TVA pentru importul serviciilor destinate acestor proiecte.

Astfel furnizorii autohtoni – subiecţi ai impunerii cu TVA livrează pe teritoriul ţării mărfuri şi servicii la cota zero a TVA:

-          donatorilor, recipienţilor sau beneficiarilor proiectului;

-          contractorilor, contractaţi de donatori / recipienţi sau beneficiarii proiectului pentru prestarea serviciilor (executarea lucrărilor) destinate realizării proiectelor, şi subantreprenorilor acestora.

Documente confirmative de efectuare a livrărilor la cota zero a TVA sunt:

-          lista proiectelor, aprobată de Guvern,

-          scrisoarea emisă pe blanchetă oficială de către donator, recipient sau beneficiar, în care se va indica subiectul căruia i se va efectua livrarea şi în care se va face trimitere la proiectul de asistenţă tehnică.

Monitorul Oficial nr. 257-258 din 27 decembrie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 1199 din 23.12.2010 pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

A fost modificate şi completate:

- Regulamentul cu privire la atestarea evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 783 din 30.06.2003 „Cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală”. A fost completat regulamentul cu capitolul „III¹. Reatestarea evaluatorilor”, care cuprinde norme ce reglementează procedura de reatestare a evaluatorilor, în baza cererii depuse, după expirarea termenului de valabilitate al certificatului de calificare.

La capitolul acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei au fost publicate:

- Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 58 din 21.12.2010 pentru aprobarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică;

- Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 59 din 21.12.2010 cu privire la stabilirea tarifelor pentru resursele de numerotare telefonică.

Monitorul Oficial nr. 259-263 din 31 decembrie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 1187 din 22.12.2010 cu privire la implementarea Ghişeului unic de documentare a străinilor.

În vederea simplificării mecanismului de legalizare a şederii şi de documentare a străinilor care solicită acordarea unui drept de şedere pe teritoriul Republicii Moldova – a fost stabilită o procedură unică de recepţionare a cererilor solicitanţilor prin adresarea acestora la Ghişeul unic de documentare a străinilor. Ghişeul unic de documentare a străinilor constituie punctul unic de acces şi mecanism ce permite solicitantului să se adreseze la o singură autoritate publică – Biroul Migraţiune şi azil al MAI, care este obligată să asigure coordonarea cu celelalte autorităţi publice – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Ministrul Afacerilor Interne.

- Ordinul Ministerului Economiei nr. 215 din 27.12.2010 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010.

A fost completată Lista agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 169 din 23.12.2010 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare.

Conform modificărilor:

- La capitolul 112 „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” – paragraful 13 care se referă la „defalcări de la taxa pentru legalizarea mijloacelor băneşti reţinute la instituţiile financiare” – se exclude.

- La capitolul 113 „Prime pentru asigurările obligatorii de asistenţă medicală” – paragraful 3 care se referă la „prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, achitate de cetăţeni străini fără reşedinţă permanentă în Republica Moldova” – se exclude.

- La capitolul 115 „impozite interne pe mărfuri şi servicii” – paragraful 64 care se referă la „taxa de timbru” – se exclude.

- De la capitolul 122 „ Taxele şi plăţile administrative” au fost excluse paragrafele 13, 51, 52, 53, 54, 55.

- În capitolul 123 „Amenzi şi sancţiuni administrative” au fost introduse paragrafele 20 şi 21 cu următoarele denumiri:

„123 20 Amenzile contravenţionale aplicate de organele Serviciului Fiscal de Stat;”

„123 21 Amenzile contravenţionale pentru încălcarea termenilor de repatriere a mijloacelor materiale şi a mijloacelor băneşti aplicate de organele Serviciului Fiscal de Stat”.

Modificări au fost efectuate şi în Clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare „B. Tipuri de instituţii, organizaţii şi măsuri finanţate din buget”.

- A fost publicată Lista Avocaţilor care au dreptul de a exercita profesia de avocat.

- A fost publicată Declaraţia ÎCS Le Bridge Corporation Ltd SRL privind preţurile maxime de vînzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru.

Calculul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boală,

 pentru salariaţii care pe lîngă locul de bază activează prin cumul.

Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) prin Scrisoarea sa nr. XIX-02/17-8252 din 16.12.2010 a dat răspuns la interpelarea OptimAudit” SRL referitoare la faptul cum se face calculul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boală, atunci cînd salariatul pe lîngă venitul realizat la locul de bază a realizat venit şi la locul de muncă unde activează prin cumul, iar cele 6 luni care se iau în calcul sunt lucrate incomplect, atît la locul de bază cît şi la locul de muncă unde activează prin cumul.

Astfel, conform scrisorii, venitul mediu lunar se calculează reieşind din lunile lucrate complet la locurile de muncă de bază la care se adaugă venitul obţinut la locul de muncă prin cumul pentru aceleaşi luni, indiferent de faptul dacă la locul de lucru prin cumul asiguratul a realizat programul integral.

Totodată CNAS informează care este baza de calculul în cazurile în care toate şase luni calendaristice premergătoare lunii acordării concediului medical, sunt lucrate incomplect din motive întemeiate. Astfel, baza de calcul o constituie – venitul convenţional mediu lunar asigurat, calculat pentru fiecare lună din toate cele şase luni lucrate incomplet.

Venitul convenţional se determină calculînd venitul real obţinut pentru o zi lucrătoare, reieşind din venitul obţinut pentru zilele lucrate în cele 6 luni. Venitul fiecărei luni se va împărţi la numărul real de zile lucrate în lunile respective, astfel stabilindu-se venitul mediu real pentru o zi lucrătoare.

În continuare se va determina venitul convenţional mediu lunar, care se va stabili înmulţind venitul mediu real pentru o zi lucrătoare cu numărul zilelor lucrătoare în luna respectivă, reieşind din programul săptămînal de lucru pentru agentul economic respectiv, ori asiguratului respectiv şi înmulţindu-se cu coeficientul care constituie 25,4 – în cazul săptămînii de 6 zile şi 21,1 – în cazul săptămînii de lucru de 5 zile.

Pregătit de „OptimAudit” SRL

tel.270103, 272086.

Optimaudit.jpg

logocontabil.jpg

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...