37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 229-247 din 1 noiembrie 2012 – 30 noiembrie 2012

MO nr. 229-247 din 1 noiembrie 2012 – 30 noiembrie 2012

07.03.20131.650 views

Monitorul Oficial Nr. 229-233  din 2 noiembrie 2012

- Hotărîrea Guvernului  nr. 61 din  30.10.2012 privind stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare pentru anul 2013.

Hotărîrea stabileşte cuantumul plăţii de reglementare şi monitorizare pentru anul 2013 la nivel de 0,27 la sută din volumul venitului provenit din activităţile practicate în domeniul comunicaţiilor electronice de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. Aceştia vor transfera pe contul curent al ANRCETI plăţile de reglementare şi monitorizare trimestrial, pînă la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.

- Hotărîrea nr. 248 din  25.10.2012 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi a normei rezervelor obligatorii.  Hotărîrea menţine:

·         rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 4.5 la sută anual.

·         ratele de dobîndă:
    a) la creditele overnight la nivelul actual de 7.5 la sută anual;
    b) la depozitele overnight la nivelul actual de 1.5 la sută anual.

·         norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul.

-  Hotărîrea nr. 249 din  25.10.2012 cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung. 

Hotărîrea stabileşte rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) la nivelul de 5.0 la sută anual.

- Hotărîrea Guvernului  Nr. 806 din  31.10.2012 cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008. Hotărîrea stabileşte cuantumul ajutorului pentru perioada rece a anului în mărime 200 lei.

A fost extinsă  categoria bineficiarilor  de  ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului şi anume familiile în care toţi membrii adulţi realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, din activitatea de antreprenoriat sau din activităţi legate de folosirea terenurilor agricole din extravilanul localităţilor (punctul 3 alineatul unu se completează cu litera f)).

- Hotărîrea Guvernului  Nr. 797 din  26.10.2012  cu privire la aprobarea Programului de reformarea serviciilor publice pentru anii 2012-2015.

 Acesta stabileşte măsurile întreprinse pentru realizarea Programului de activitate a Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pentru perioada 2011-2014.

- ORDIN Nr. 164 din  29.10.2012 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010. 

Se modifică  Lista  agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

Monitorul Oficial Nr. 248-251  din 7 noiembrie 2012

Nu a fost aprobat, modificat nici un act legislativ semnificativ pentru profesia contabilă.

Monitorul Oficial Nr. 234-236 din 9 noiembrie 2012

- ORDIN Nr. 1164 din  25.10.2012 cu privire la  aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA.

 Se prezintă începînd cu perioada fiscală 01/2013.

- ORDIN Nr. 125 din  01.11.2012 privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.1 din 3 ianuarie 2012 Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemultrezorerial al Ministerului  Finanţelor în anul 2012.

1. La capitolul IV „Achitarea drepturilor de import-export şi a altor plăţi administrate de organele vamale”,
    - punctul 31 se completează cu literele e) şi f) cu următorul cuprins:
    e) Vinieta (cap.115 §58), cont trezorerial de încasări – 11558 20 0130;
    f) Amenzi şi sancţiuni administrative (cap.123 §01), cont trezorerial de încasări – 12301 20 0130.
    2. Se expune în redacţie nouă Anexa nr.1 „Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale bugetului de stat”.

- Legea nr. 202 din  27.09.2012 privind modificarea articolului 4 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.

Legea  modifică numarul de zile a concediului medical de finanţate din contul  angajatorului.

Articolul 4 alineatul (2) din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale:
    literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
    “a) prima, a doua şi a treia zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă se plăteşte din mijloacele financiare ale angajatorului, iar în cazul şomerilor se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat;
     b) începînd cu a patra zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.”;
    litera c) se abrogă.
  Indemnizaţiile stabilite pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă survenită după 10 aprilie 2012 se reexaminează în condiţiile prezentei legi.

- Legea nr. 222 din  19.10.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. 

     Codul fiscal se completează după cum urmează:   

1. La articolul 20  litera y), după textul „materiei prime secundare” se introduce textul „ , inclusiv a deşeurilor şi a reziduurilor de hîrtie şi de carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă), de metale feroase şi neferoase, a reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora”;
 2. Articolul 103 se completează cu alineatul (94) cu următorul cuprins:
     „(94) T.V.A nu se aplică materiei prime secundare, inclusiv deşeurilor şi reziduurilor de hîrtie şi de carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă), de metale feroase şi neferoase, reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora, procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către subiecţii impozabili licenţiaţi ca rezultat al activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.”

- Legea nr. 203 din  27.09.2012 pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 270 din 23 decembrie 2011.

Au fost majorate veniturile şi  cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 faţă de cel iniţial aprobat cu 0,26 puncte procentuale.

Monitorul Oficial Nr. 237-241  din 16 noiembrie 2012

- ORDONANŢĂ Nr. 96 din  13.11.2012 .

În scopul susţinerii şi stimulării activităţilor desfăşurate în baza patentei de întreprinzător a fost instituit un  grup de lucru. Acesta va efectua o analiză detaliată a situaţiei din domeniu şi a problemelor cu care se confruntă titularii de patentă. Ca rezultatat va elebora un proiect de act legislativ prin care se va simplifica  procedurilor stabilite în actele legislative care reglementează activităţile desfăşurate în baza patentei de întreprinzător.

- Hotărîrea Guvernului  Nr. 812 din  06.11.2012 privind scutirea Întreprinderii de Stat „Aeroportul
Internaţional Mărculeşti” de la defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net

A fost acceptă propunerea Ministerului Apărării cu privire la scutirea Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internaţional Mărculeşti” de la defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2009.

Profitul net respectiv va fi utilizat pentru investirea în vederea dezvoltării producţiei.

- Hotărîrea Guvernului  Nr. 854 din  14.11.2012 cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului  nr. 923 din 4 septembrie 2001.

 În cazul în care tînărul specialist refuză să se prezinte la locul de lucru conform repartizării sau îşi suspendă activitatea înainte de expirarea termenului de trei ani stabilit, el este obligat să restituie în bugetul de stat cheltuielile pentru instruirea sa în volumul calculat de instituţia respectivă de învăţămînt. Insă, conform completărilor  introduse prin punctul  41 prevederile menţionate, nu se aplică în cazul în care tînărul specialist, în decurs de 6 luni, se reangajează o singură dată în instituţia din care s-a eliberat sau se angajează la o altă instituţie publică finanţată de la bugetul de stat sau de la bugetul local, într-o funcţie corespunzătoare specialităţii obţinute.

- Hotărîrea Curţii de  Conturi Nr. 50 din  18.10.2012  privind abrogarea Hotărîrii Curţii de Conturi nr. 82 din 29.11.2007 „Cu privire la aprobarea Standardelor Naţionale de Audit Intern”

A fost abrogă Hotărîrea Curţii de Conturi nr.82 din 29.11.2007 „Cu privire la aprobarea Standardelor Naţionale de Audit Intern”.

- Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 114 din  12.10.2012 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului controlului financiar public intern.

Consiliul controlului financiar public intern este instituit cu rol consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor în scopul monitorizării dezvoltării sistemului de control financiar public intern.

Regulamentul de funcţionare a Consiliului controlului financiar public intern reglementează criteriile de desemnare a membrilor Consiliului, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile Consiliului, precum şi conducerea şi organizarea activităţii Consiliului.

- Ordinul Serviciului Vamal Nr. 464 din  05.11.2012 referitor la clasificarea unor produse complexe alcătuite din mai multe componente.

Au fost stabilite Norme metodologice privind clasificarea unor produse complexe alcătuite din mai multe componente. În sensul prezentei norme produse complexe prezintă diverse combinaţii de jucării cu unul sau mai multe obiecte de mărfuri.

- Ordinul Serviciului Vamal  Nr. 325 din  12.07.2012 privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura de solicitare şi emitere a informaţiilor obligatorii privind originea mărfurilor.

Instrucţiunea a stabilit  procedura de solicitare şi emitere a informaţiilor obligatorii privind originea mărfurilor, precum şi dispoziţiile suplimentare aplicabile informaţiilor obligatorii privind originea mărfurilor

Monitorul Oficial Nr. Nr. 242-244  din 23 noiembrie 2012

- ORDIN Nr. 136 din  09.11.2012 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010.

În Instrucţiunea “Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010.  Modificările ţin de planul de conturi utilizat în instituţiile publice.

Monitorul Oficial Nr. Nr. 245-247   din 30 noiembrie 2012

- Hotărîrea Guvernului  Nr. 880 din  22.11.2012 cu privire la Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020.

În scopul dezvoltării sistemului naţional de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală şi al realizării obiectivelor Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pentru anii 2011-2014, a fost aprobată strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020.

- Hotărîrea Nr. 883 din  26.11.2012 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale.

Obiect al calculării uzurii devin mijloacele fixe primite ca aport în capitalul social şi folosite în activitatea de întreprinzător.

În rezultatul modificărilor NU sunt considerate investiţii excedentul cheltuielilor ce ţin de  ÎNTREŢINEREA  mijloacelor fixe care fac obiectul unui contract de leasing operaţional, locaţiune, concesiune şi arendă pentru care se calculează uzura.  Ca rezultat:

punctul 3  la alineatul trei propoziţia a doua, cuvîntul „întreţinere” se exclude.

punctul 8: la alineatul patru, cuvîntul „întreţinere,” se exclude;

 La punctul 6 alineatul unu, după cuvintele din paranteze „în cazul înstrăinării” se completează cu sintagma „sau ieşirii”.

Denumirea capitolului XI în final se completează cu textul „şi modul de determinare a bazei valorice a mijloacelor fixe”.
   La punctul 22 tabelul nr. 101, cifra „14000” se substituie cu cifra „140 000”.
  Punctul 24 în final se completează cu următoarele alineate:
    „Baza valorică a autoturismului, inclus în categoria de proprietate cu valoarea stabilită la art. 26 alin. (9) lit. b) din Codul fiscal, reprezintă valoarea acestuia micşorată cu suma uzurii calculate.
    Baza valorică a proprietăţii pe care se calculează uzura, constatată conform prevederilor art. 26 alin. (3) din Codul fiscal se determină prin calcul, pornind de la valoarea de intrare a proprietăţii care a fost inclusă în categoria respectivă şi micşorată cu suma uzurii calculate în scopuri fiscale ale acestora.”.
   În anexa nr. 1 poziţia 4 şi anexa nr.2 poziţia 3 din Regulamentul cu privire la modul de evidenţă şi calculare a uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, cifra „10%” se substituie cu cifra „12,5%”. Ca rezultat a schimbării normei uzurii pentru categoria III de proprietate (p.8, art.26 CF).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...