37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 217 – 260 din 1 august 2014 – 31 august 2014

MO nr. 217 – 260 din 1 august 2014 – 31 august 2014

02.09.20145.717 views

Monitorul Oficial nr. 256-260 din 29.08.2014

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1140 din 2 noiembrie 2005

Conform Hotărîrii nr. 693 din 22.08.2014, a fost modificată și completată anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1140 din 2 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova. Astfel punctul 46 al anexei se completează cu un nou aliniat, potrivit căruia sunt supuse supravegherii vamale mărfurile care au beneficiat de tratamente tarifare favorabile şi au fost puse în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale.

De asemenea, se completează punctul 47 „Supravegherea vamală se realizează prin una sau mai multe din operaţiuni” cu un nou subpunct, „prin control ulterior efectuat în conformitate cu prevederile secţiunii 291 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 şi titlului V capitolul 11 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997”. Anexa nr.1 s-a mai completat punctul 501, precum și cu anexa nr. 33 „Declaraţie – angajament”. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări

A fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, potrivit căreia a fost aprobat un nou Regulament cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări.

Pentru mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Potrivit Ordinului Nr. 151 din 21.08.2014 a fost completată anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero. Astfel, în această listă au fost adăugate alte 5 întreprinderi noi.

Ordinele Serviciului Vamal cu privire la completarea şi modificarea anexei nr. 14 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009

Potrivit Ordinului nr. 351 din 14.08.2014 și Ordinului nr. 352 din 14.08.2014, a fost completată anexa nr. 14 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu. Astfel, se va accepta spre perfectare (opţional) Certificatul de model VI 1 (document ce însoţeşte producţia vinicolă exportată în ţările din Comunitatea Europeană), în comun cu actele prezentate pentru mărfurile autohtone vămuite la export, respectiv la perfectarea declaraţiei vamale în detaliu, cu scutire de TVA, a mărfurilor autohtone anterior exportate şi reintroduse în aceeaşi stare, agentul economic va prezenta obligatoriu Certificatul privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate. Ordinele intră în vigoare la data publicării lor.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu”

Conform Ordinului nr. 358 din 18.08.2014, a fost completată anexa nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu”.

Astfel, vor fi scutite de plata taxelor în vamă, TVA și accize importul de către Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” a unor echipamente, importul mărfurilor destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău”, precum și importul mărfurilor destinate Programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău. Ordinul intră în vigoare la data publicării.

Ordinul IFPS cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.295 din 8 iunie 2010

Prin Ordinul nr. 1023 din 25.07.2014, a fost modificat și completat Ordinul IFPS nr.295 din 8 iunie 2010 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale.

Astfel au fost excluse cazurile în care Inspectoratele fiscale de stat teritoriale erau în drept să aplice măsuri de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale, cum ar fi la efectuarea controlului fiscal la contribuabil şi existenţei suspiciunii că bunurile contribuabilului sau debitorului (ilor) acestuia pot fi înstrăinate pînă la emiterea deciziei asupra cazului, precum și în cazul monitorizării agentului economic în perioada de funcţionare a postului fiscal şi existenţei suspiciunii că contribuabilul va înregistra obligaţiuni faţă de buget pe care nu le va onora. Ordinul intra în vigoare la data publicării.

Ordinul IFPS cu privire la completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1023 din 25 iulie 2014

Prin Ordinul nr. 1026 din 28.07.2014, a fost completat Ordinul IFPS nr.1023 din 25 iulie 2014 cu un nou punct 11 conform căruia din Ordinul IFPS nr.295 din 8 iunie 2010 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale, se abrogă punctul 21.Aplicarea sechestrului ca măsură de asigurare pe bunurile debitorului (ilor) conform punctului 2. lit. e) se va efectua de către organul fiscal numai în cazul în care, datoriile debitoare au devenit scadente, fapt confirmat în baza actului de constatare întocmit de organul fiscal şi semnat de către contribuabil (creditor) şi debitorul (ii) acestuia.

Totodată se abrogă și punctul 6: „În cazul aplicării sechestrului ca măsură de asigurare potrivit pct. 2 lit. e. din prezentul ordin, odată cu emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislaţiei, potrivit căreia au fost calculate obligaţii fiscale la buget, sechestrul ca măsură de asigurare va fi ridicat şi concomitent va fi aplicat conform pct. 2 lit. b. din prezentul ordin, iar în cazul existenţei circumstanţelor care exclud procedura de examinare a cazului de încălcare fiscală conform art. 240 din Codul fiscal, sechestrul ca măsură de asigurare aplicat potrivit pct. 2 lit. e. din prezentul ordin va fi ridicat imediat de către organul fiscal”. Ordinul intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 269 din 17 octombrie 2001

Prin Hotărîrea nr. 160 din 20.08.2014, au fost efectuate modificări la Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.269 din 17 octombrie 2001. Astfel, a fost modificată componența capitalului de gradul doi, care este componenta suplimentară a capitalului normativ total. Reflectarea în raportul referitor la calculul capitalului normativ total a rezervelor din reevaluarea valorilor mobiliare specificate conform modificării din prezenta hotărîre se va efectua începînd cu 31 august 2014.

Hotărîrea BNM cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale

Prin Hotărîrea nr. 165 din 21.08.2014, a fost modificată și completată Anexa 5 la Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.279 din 1 decembrie 2011. Astfel, aceasta a fost completată cu Raportul ORD 3.11 „Calculul capitalului normativ total”. Totodată, au avut loc modificări și la compartimentul Modul de întocmire a Raportului privind calculul capitalului normativ total.

Prima prezentare a raportului ORD 3.11 „Calculul capitalului normativ total” conform prezentei hotărîri se va efectua pentru situaţia din 31 august 2014.

Monitorul Oficial nr. 249-255 din 22.08.2014

Legea despre încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare de consum

A fost aprobată Legea nr. 157 din 18.07.2014 despre încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare de consum. Scopul prezentei legi este dezvoltarea cadrului legal pentru asigurarea protecţiei intereselor economice ale consumatorilor prin stabilirea condiţiilor de informare a consumatorilor înainte şi după încheierea contractelor la distanţă privind serviciile financiare de consum, precum şi pentru crearea condiţiilor legale pentru diminuarea riscurilor furnizorilor la prestarea unor asemenea servicii.Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării.

Hotărîrea Curții de Conturi privind raportul auditului conformităţii administrării taxei pe valoarea adăugată de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2013

În baza Hotărîrii nr. 44 din 24.07.2014, Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului conformităţii administrării taxei pe valoarea adăugată de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2013.

Auditul a fost efectuat la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău, Direcţia generală administrarea marilor contribuabili şi 9 inspectorate fiscale de stat teritoriale (IFS Ialoveni, IFS Străşeni, IFS Călăraşi, IFS Orhei, IFS Nisporeni, IFS Hînceşti, IFS Taraclia, IFS Leova şi IFS Soroca).

Examinînd rezultatele auditului şi audiind Raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi a constatat că Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a întreprins unele acţiuni în vederea îmbunătăţirii acestui proces, totodată încă persistînd unele rezerve.

Potrivit datelor raportate, în anul 2013 taxa pe valoarea adăugată administrată de organele Serviciului Fiscal de Stat a fost încasată în sumă totală de 3989,8 mil.lei, ceea ce constituie 99,8% faţă de indicatorii bugetari precizat, din care la bugetul de stat a fost încasată taxa pe valoarea adăugată în sumă de 3945,1 mil.lei, sau cu 549,9 mil.lei mai mult faţă de 2012. În perioada auditată, ponderea în PIB a taxei pe valoarea adăugată încasată de către organele Serviciului Fiscal de Stat a constituit 4%, sau la nivelul anului 2012, situaţie condiţionată de creşterea PIB-ului în anul 2013 cu 12,1 mlrd.lei.

Totodată, auditul relevă următoarele nereguli şi carenţe:
   
⇒creşterea continuă a restanţelor aferente taxei pe valoarea adăugată au însumat 488,9 mil.lei în anul 2013, care, din cauza insuficienţei măsurilor de încasare a acestora de către organele Serviciului Fiscal de Stat, pot crea situaţii cu o probabilitate mare de nerecuperare la buget;
   
⇒ neconformitatea formării şi raportării supraplăţilor la capitolul taxei pe valoarea adăugată, fapt ce a determinat micşorarea sumelor calculate, diminuarea restanţelor şi îmbunătăţirea nivelului de executare a indicatorilor planificaţi în sumă de 37,8 mil.lei;
   
nefuncţionalitatea unor elemente ale sistemului de management şi control intern la înregistrarea agenţilor economici în calitate de plătitori de taxă pe valoarea adăugată, ceea ce a condiţionat: depăşirea termenului legal de înregistrare în calitate de plătitor de taxă pe valoarea adăugată; diverse modalităţi de emitere a deciziei privind înregistrarea agentului economic în calitate de plătitor de taxă pe valoarea adăugată; neanexarea în dosarul contribuabilului a copiei certificatului de înregistrare ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată; etc.

Pentru a face cunoștință cu raportul de audit, accesați aici.

Hotărîrea Curții de Conturi cu privire la Raportul auditului conformităţii privind utilizarea mijloacelor publice şi gestionarea patrimoniului public de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi unele inspectorate fiscale de stat teritoriale pe anul 2013

Potrivit Hotărîrii nr. 45 din 24.07.2014, Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului conformităţii privind utilizarea mijloacelor publice şi gestionarea patrimoniului public de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi unele inspectorate fiscale de stat teritoriale pe anul 2013.

În funcţie de tematica auditului, de nivelul materialităţii şi de riscurile identificate, probele de audit au fost acumulate la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (în continuare – IFPS) şi inspectoratele fiscale de stat teritoriale (în continuare – IFST) din mun.Chişinău, Anenii-Noi, Ialoveni, Orhei, Taraclia şi Cantemir, precum şi la Î.S. „Fiscservinform”, al cărei fondator este IFPS.

Examinînd rezultatele auditului şi audiind raportul prezentat, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi a constatat că în calitate de executor de buget şi organ ierarhic superior, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în baza responsabilităţilor ce-i revin privind buna guvernare a utilizării şi gestionării fondurilor publice de către organele Serviciului Fiscal de Stat, a asigurat condiţiile de pregătire pentru instituirea sistemului de management financiar şi control, în anul 2013 acesta aflîndu-se la etapa de implementare.

Totodată, drept rezultat al verificărilor efectuate de audit se relevă mai multe aspecte, unele dintre acestea fiind caracteristice întregului sistem bugetar., cum ar fi necesitatea reglementării disponibilului de mijloace de transport prin stabilirea numărului-limită al acestora pentru organele Serviciului Fiscal de Stat, a căror activitate include frecvente deplasări în teritoriu; nereglementarea constituirii mijloacelor speciale provenite din prestarea serviciilor de dare în locaţiune a spaţiilor de către organele Serviciului Fiscal de Stat, etc. Pentru a vedea raportul, accesați aici.

Hotărîrea Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaraţiei privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.843 din 18 decembrie 2009

Prin Hotărîrea nr. 671 din 19.08.2014 a fost modificat punctul 8 din Regulamentului privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaraţiei privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.843 din 18 decembrie 2009.

Astfel, Subiecţii impunerii care deţin certificatul de acciz prezintă la inspectoratul fiscal de stat de la locul de înregistrare Declaraţia privind accizele, în termenul stabilit de art.127 alin.(3) din Codul fiscal, adică pînă la data de 25 a lunii care succedă luna în care a fost efectuată expedierea (transportarea) mărfurilor supuse accizelor. Anterior era indicate ultima zi a lunii următoare celei care a fost efectuată expedierea. Această modificare a intrat în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea  Guvernului nr. 904 din 13 noiembrie 2013

Conform Hotărîrii nr. 675 din 19.08.2014 au fost operate modificări și completări în Hotărîrea Guvernului nr. 904 din 13 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export. Astfel, Regulamentul cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export, devine anexa nr.1 și totodată se aprobă Regulamentul cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la import, anexa nr. 2.

Regulamentul cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la stabileşte modul de vămuire a mărfurilor la import cu utilizarea procedurii electronice (informaţionale), fără suport de hîrtie. În sensul prezentului Regulament, prin noţiunea de „mărfuri importate” se înţeleg mărfurile introduse în Republica Moldova cărora li s-a atribuit codul procedurilor vamale 4000 şi 4200, conform Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.346-O din 24 decembrie 2009. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului privind completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010

Potrivit Hotărîrii nr. 682 din 20.08.2014, au fost efectuate completări în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Astfel, această anexă a fost completată cu un nou capitol „XXXIV Republica Populară Chineză”, și cu un nou proiect.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la completarea anexei nr.11 al Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu”

Conform Ordinului nr. 346 din 11.08.2014 a fost completată anexa nr.11 al Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu”. Astfel se aplică scutiri de taxe vamale, acciz și TVA la importul de către Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului a unor dispozitive medicale (conform anexei), fără drept de înstrăinare şi de utilizare în alte scopuri. Ordinul intră în vigoare la data publicării.

Indicii Biroului Național de Statistică privind preţurile de consum

Prin Indici nr. 1224 din 22.08.2014 preţurilor de consum, Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind indicele preţurilor de consum la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) în ianuarie – iulie 2014 faţă de decembrie 2013.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la aprobarea certificatelor de atestare în calitate de plătitor TVA în conformitate  cu standardele Uniunii Europene

Potrivit Ordinului IFPS Nr. 1176 din 07.08.2014, în scopul conformării la legislaţia Uniunii Europene şi în conformitate cu art. 133 alin. (1) lit c) din Codul fiscal a fost aprobat un formular nou al certificatului de atestare în calitate de plătitor TVA, potrivit cerinţelor Uniunii Europene. Acest ordin se pune în aplicare din data semnării, adică din data de 07.08.2014.

Hotărîrea BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la raportarea informaţiei aferente balanţei de plăţi

Conform Hotărîrii nr. 154 din 08.07.2014, au fost operate modificări și completări în Regulamentul cu privire la raportarea informaţiei aferente balanţei de plăţi. Balanţa de plăţi este un document statistic de sinteză macroeconomică, pentru o anumită perioadă de timp, ce reflectă valoric în mod sistematizat toate tranzacţiile efectuate între rezidenţi şi nerezidenţi.

Monitorul Oficial nr. 247-248 din 15.08.2014

Codul Transporturilor rutiere

A fost aprobat un nou Cod a Transporturilor Rutiere. Acesta va intra în vigoare după o lună de la data publicării.

Monitorul Oficial nr. 238-246 din 15.08.2014

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Prin Legea nr. 108 din 19.07.2014, au fost făcute modificări în Legea nr. 548 din 21.07.1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei. Astfel, au fost făcute completări în articolul 11 „Actele Băncii Naţionale”, precum și în Articolul 111 „Suspendarea executării actelor Băncii Naţionale în instanţa de contencios administrativ”. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Conform Legii nr. 158 din 18.07.2014, au fost efectuate modificări în Codul fiscal, astfel pentru mai multe detalii, accesați aici. Totodată, au fost efectuate completări în articolul 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal. Pentru mai multe detalii, accesați aici.

Au fost făcute modificări și completări în Legea nr. 440 din 27.07.2001 cu privire la zonele economice libere prin introducerea noțiunii de mărfuri autohtone introduse în zona liberă în scopuri necomerciale, Rezident al zonei libere și altele. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia   art. XIV pct. 1, care se pune în aplicare începând cu 1 ianuarie 2015.

Legea pentru completarea articolului 344 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008

Potrivit Legii nr. 159 din 18.07.2014 au fost făcute completări în articolului 344 „Încălcarea cerinţelor prescrise sau declarate privind producerea, depozitarea, plasarea pe piaţă şi comercializarea produselor, privind prestarea serviciilor şi încălcarea regulilor de protecţie a consumatorilor” din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008.

Astfel, au fost introduse sancțiunile care vor fi aplicate în cazul încălcării cerinţelor faţă de încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare de consum, precum și în cazul necomunicării de către prestatorul serviciilor de plată a termenelor şi condiţiilor contractuale, a informaţiilor prealabile aferente serviciilor de plată prevăzute de legislaţia cu privire la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare de consum. Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Legea nr. 180 din 25.07.2014 este adoptată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin  angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament, iar potrivit ei, au fost efectuate modificări și completări la următoarele legi.

În Legea instituţiilor financiare nr. 550 din 21.07.1995 se modifică noțiunea de „achizitor potențial”. Totodată au fost adoptate restricții mai dure privind cotele de participare în capitalul social al băncii, astfel fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale nici un achizitor potenţial nu poate să dobîndească, prin nici o modalitate, o cotă substanţială în capitalul social al băncii ori să îşi majoreze cota substanţială astfel încît proporţia drepturilor sale de vot sau a cotei de participare în capitalul social să atingă ori să depăşească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50% (anterior 20%, 33%, 50%) ori astfel încît banca să devină o sucursală a sa. Totodată nici o persoană nu poate să dobîndească, individual sau concertat, prin nici o modalitate, o cotă în capitalul social al băncii asupra căreia au devenit incidente după cum prevede legea, nici un deţinător de cotă în capitalul social al băncii nu poate aduce ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale acţiunile băncii.

S-a modificat și Legea nr. 449 din 30.07.2001 cu privire la gaj, prin completarea dispozițiilor generale cu următoarea propoziție: „Cota substanţială de acţiuni ale băncilor din Republica Moldova poate constitui obiect al gajului doar cu permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei”.

Totodată a fost completat Codul penal al RM cu următoarele articole: Articolul 13413 „Administrator al băncii”, Articolul 238 „Dobîndirea creditului, împrumutului sau despăgubirii/indemnizaţiei de asigurare prin înşelăciune”, Articolul 239 „Încălcarea regulilor de creditare, politicilor de acordare a împrumuturilor sau regulilor de acordare a despăgubirii/indemnizaţiei de asigurare” etc.

Au mai fost modificate și Legea nr. 407 din 21.12.2006 cu privire la asigurări, Legea nr. 414 din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, Codul contravențional al RM și Legea nr. 171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital.

Hotărîrea Guvernului din 07.08.2014 privind punerea în aplicare a prevederilor secţiunilor a 271-a şi a 281-a din Codul vamal al Republicii Moldova

Conform Hotărîrii nr. 647 din 07.08.2014, în scopul implementării procedurilor simplificate de vămuire şi a instituţiei agentului economic autorizat, conform secţiunilor a 271-a şi a 281-a din Codul vamal al Republicii Moldova, au fost aprobate următoarele regulamente:

1. Regulamentul privind procedura de eliberare, suspendare şi retragere a certificatului de agent economic autorizat, conform anexei nr.1;
2. Regulamentul cu privire la condiţiile speciale de utilizare a procedurilor simplificate în cazul anumitor regimuri vamale, conform anexei nr.2;
3. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în domeniul eliberării certificatelor de agent economic autorizat  şi autorizaţiilor pentru procedurile simplificate, conform anexei nr.3.

Prezenta hotărîre intra în vigoare la data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind executarea  de casă a  mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005

A fost publicat Ordinul nr. 118 din 04.08.2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind executarea  de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005.

Astfel, au fost efectuate modificări în Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerul Finanţelor, prin introducerea unor conturi noi în Clasa 6 „Decontări între bugete”, de asemenea a suferit modificări și Corespondența conturilor evidenței contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor.

Totodată au fost modifică Anexa nr.I-1 „Ordin de plată (tip.doc.1)” și Anexa nr.I-3 „Notă de transfer (tip.doc.10.TT)”. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei cu privire la modificarea şi completarea Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14)

Prin Ordin nr. 107 din 30.07.2014, au fost făcute modificări în Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14). Astfel acesta este completat cu câteva ocupații noi, iar altele sunt excluse. Ordinul intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la evidenţa fiscală a persoanelor fizice ce practică  servicii profesionale licenţiate

A fost publicat Ordin nr. 1169 din 01.08.2014 cu privire la evidenţa fiscală a persoanelor fizice ce practică  servicii profesionale licenţiate. Pentru mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea BNM cu privire la clasificarea de către bănci a creditelor  acordate unor categorii de debitori din domeniul agricol

Potrivit Hotărîrii nr. 153 din 07.08.2014, a fost aprobată perioada de întîrziere a recuperării plăţilor pentru creditelor acordate debitorilor activitatea de bază a cărora constituie cultivarea şi/sau prelucrarea şi conservarea şi/sau comercializarea fructelor şi legumelor, debitorilor, activitatea de bază a cărora constituie producţia, prelucrarea şi/sau conservarea cărnii şi a produselor din carne şi debitorilor, activitatea de bază ale cărora constituie viticultura, vinificaţia, precum şi comerţul cu produsele vitivinicole, astfel:
    a) pentru categoria standard – pînă la 90 zile;
    b) pentru categoria supravegheat – de la 91 pînă la 180 zile;
    c) pentru categoria substandard – de la 181 pînă la 270 zile;
    d) pentru categoria dubios (îndoielnic) – de la 271 pînă la 450 zile;
    e) pentru categoria compromis (pierderi) – de la 450 zile şi mai mult.

Prezenta hotărîre se aplică din 31 iulie 2014 pînă la 31 decembrie 2015.

Monitorul Oficial nr. 231-237 din 08.08.2014

Legea privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor

A fost promulgată Legea nr. 172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor. Nomenclatură combinată a mărfurilor este un catalog care cuprinde codurile, denumirile şi descrierea mărfurilor corespunzătoare sistemelor de clasificare aplicate în practica internaţională, introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal, precum şi cuantumul taxei vamale la aceste mărfuri.

Prezenta lege va intra în vigoare la 1 ianuarie 2015. Concomitent, la această dată se va abroga Legea nr. 1380 din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal folosită în prezent.

Pentru mai multe detalii despre nomenclatură, accesați aici.

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

A fost promulgată Legea nr. 179 din 25.07.2014, potrivit căreia a fost modificat și completat Articolul 14 „Măsuri asigurătorii” din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Astfel, decizia Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor privind sistarea executării activităţii sau tranzacţiei suspecte poate fi contestată în procedura de contencios administrativ, iar încheierea judecătorului de instrucţie privind prelungirea sau respingerea sistării executării activităţii sau tranzacţiei suspecte poate fi atacată cu recurs, în modul stabilit de legislaţie, de către persoana care se consideră lezată în drepturi.

Instanţa de contencios administrativ sau, după caz, instanţa de recurs poate dispune suspendarea executării deciziei Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor privind sistarea executării activităţii sau tranzacţiei suspecte sau, respectiv, a încheierii judecătorului de instrucţie privind prelungirea sistării executării activităţii sau tranzacţiei suspecte, numai la cererea reclamantului, depusă concomitent sau după depunerea contestaţiei, şi doar în cazul în care sînt întrunite cumulativ mai multe condiții expuse în lege.

Cererea de suspendare a executării actelor contestate, se examinează în termen de cel mult 5 zile de la depunere, cu citarea obligatorie a părţilor, instanţa urmînd să pronunţe o încheiere motivată privind suspendarea sau refuzul de suspendare a executării actelor contestate.

Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

A fost promulgată Legea nr. 173 din 25.07.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, potrivit căreia au fost modificate mai multe acte legislative cu privire la gajare.

În Codul fiscal al RM, Articolul 102 „Trecerea în cont a T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate”, la alin. 6 în care este indicat că subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitată, se completează cu un aliniat nou: „Dacă, după vînzarea bunurilor gajate de către creditorul gajist sau de către persoana desemnată de acesta, debitorul gajist nu emite factura fiscală în termen de 15 zile de la vînzare, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate, în baza contractului de vînzare a bunurilor gajate.”

În Legea nr. 449 din  30.07.2001 cu privire la gaj, a fost modificat cuprinsul la unele articole, cum ar fi: Articolul 4 „Tipurile de gaj”, Articolul 9 „Bunuri de înlocuire şi despăgubiri”, Articolul 25. „Gajul asupra drepturilor patrimoniale”, Articolul 26. „Gajul valorilor mobiliare transferabile”, Articolul 29. „Executarea gajului asupra întreprinderii”, etc.

De asemenea sunt aduse în concordanță cu legea dată și alte acte normative, precum Legea nr. 59 din 28.04.2005 cu privire la leasingLegea nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, Legea nr. 171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital etc.

Prezenta lege intră în vigoare peste 3 luni după publicare. Legea nr. 449 din 30 iulie 2001 cu privire la gaj, cu modificările şi completările ulterioare, după cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Monitorul Oficial nr. 223-230 din 08.08.2014

Legea pentru modificarea şi completarea Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000

Prin Legea nr. 126 din 11.07.2014 a fost modificat și completat Codul vamal al RM după cum urmează.

În articolul 1275 „Apariţia obligaţiei vamale în cazul neexecutării unor obligaţii”, au fost făcute completări la aliniatul 1 litera c), astfel obligaţia vamală apare în cazul utilizării mărfurilor în alte scopuri decât cele stabilite prin destinaţia finală a acestora, excepția exportului, dacă în această bază au beneficiat de un tratament tarifar favorabil.

Articolul 128 „Stingerea obligaţiei vamale” se completează cu punctul 4, cu următorul cuprins: „În cazul emiterii de către organul vamal a deciziei de regularizare, stingerea prin compensare a obligaţiei vamale constatate se efectuează după expirarea termenului de achitare benevolă de 10 zile calendaristice, calculat din momentul aducerii la cunoştinţa plătitorului vamal a deciziei de regularizare”. Prezenta lege intra în vigoare la data publicării.

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Potrivit Legii nr. 129 din 11.07.2014, au fost făcute completări în Legea nr. 451 din 30.07.2001 privind licenţierea unor genuri de activitate, astfel articolul 8 „Genurile de activitate supuse licenţierii” al acestei legi va avea un nou alineat 22 „Licenţa pentru activităţile indicate la alin. (1) pct. 12, 13, 26 şi 27 se eliberează cu avizarea pozitivă a Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice”, adică activitățile de:
 - producerea, păstrarea şi comercializarea materialului biologic de prăsilă (animale, material seminal, embrioni, ovule, icre şi larve de peşte, ouă de pasăre şi ouă de viermi de mătase) predestinat reproducerii;
 - activitatea farmaceutică veterinară şi (sau) asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat);
 - montarea şi (sau) reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu;
 - importul şi (sau) exportul, comercializarea armamentului şi muniţiilor, repararea armelor organice, sportive şi (sau) de vânătoare, de tir, de instrucţie, de decoraţie, de colecţie şi de autoapărare;

Totodată, a fost modificată Anexa la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. Aceasta se completează cu o poziția 34, care va include organul Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, precum și domeniul de activitate a acesteia. De asemenea, domeniile Prevenirea accidentelor radiologice (nucleare) și Verificarea condiţiilor de securitate a activităţilor nucleare şi radiologice, se exclud din atribuțiile Inspectoratului Ecologic de Stat. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

Legea pentru modificarea Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale

A fost publicată Legea nr. 160 din 18.07.2014, conform căreia au fost efectuate modificări în Legea nr. 489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale.

Astfel, de la 1 ianuarie 2015, în art.5 alin. 1 se vor modifica termenele de prezentare a Declaraţiei persoanei asigurate (REV 5) și Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (4-BASS).

Pentru mai multe detalii, accesați aici.

Legea pentru modificarea unor acte legislative

Conform Legii nr. 170 din 21.07.2014 , au fost făcute modificări în Codul vamal al RM, prin modificarea Articolului 1841 „Declararea prin acţiune a mijloacelor de transport auto introduse pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice”, a fost exclus termenul de plasare a mijloacelor de transport auto pe un termen de până la 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni, pe teritoriul republicii.

Totodată, a fost modificată Legea nr. 1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, prin excluderea din Articolul 10 „Introducerea şi scoaterea mijloacelor de transport auto”, a aceluiași termen ca în Codul vamal. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Curții Constituționale pentru controlul constituţionalităţii pct.72 din Art. IX al Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (evidenţa fiscală a unor persoane care desfăşoară activităţi liberale) (Sesizarea nr. 12a/2014)

Potrivit Hotărîrii Curții Constituționale nr. 13 din 22.05.2014, la 23 decembrie 2013 Parlamentul a adoptat Legea nr. 324 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, ce vizează politica bugetar-fiscală pe anul 2014. Prin această lege, au fost operate mai multe modificări în Codul fiscal.

Prin amendamentele operate la Codul fiscal, legiuitorul a exclus din art.162 alin.(1) lit. a) sintagma ,,precum şi oricărui notar public, cabinet al avocatului, oricărei persoane care practică activitate particulară de detectiv şi de pază, oricărui executor judecătoresc, birou individual al mediatorului, birou asociat de mediatori”, astfel, profesiile liberale nu mai sunt individualizate ca entităţi separate cărora li se atribuie cod fiscal.

Totodată, prin completarea art.165 cu alineatul (6) din Codul fiscal, legiuitorul a reglementat la general că evidenţa obligaţiilor fiscale ale persoanelor fizice se ţine pe baza codurilor fiscale trecute în Registrul fiscal de stat din Registrul de stat al populaţiei.

La 21 februarie 2014, a fost depusă o sesizare pentru controlul constituționalității  acestor modificări. Curtea a decis că se admite sesizarea în partea ce ţine de controlul constituţionalităţii pct.72 din Art. IX al Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 şi se respinge în partea ce ţine de controlul constituţionalităţii articolului 165 alineatul (6) din Codul fiscal.

De asemenea, se declară neconstituţional pct.72 din Art. IX al Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Hotărîrea Curții Constituţionale privind excepţia de neconstituţionalitate a punctului 2 din Hotărârea Guvernului nr.243 din 8 aprilie 2010 privind aplicarea „Timbrului de acciz.Marcă comercială de stat” şi „Timbrului de acciz” de tip nou (Sesizarea nr. 30g/2014)

Conform Hotărîrii nr. 17 din 29.05.2014 a fost verificată constituţionalitatea punctului 2 din Hotărârea Guvernului nr.243 din 8 aprilie 2010 privind aplicarea „Timbrului de acciz.Marcă comercială de stat” şi „Timbrului de acciz” de tip nou (Sesizarea nr. 30g/2014).

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 22 aprilie 2014 de Curtea Supremă de Justiţie, privind excepţia de neconstituţionalitate a punctului 2 a acestei hotărîri de guvern, potrivit căreia comercializarea mărfurilor indigene şi de import care au fost marcate cu “Timbru de acciz.Marcă comercială de stat” şi “Timbru de acciz” puse în circulaţie de la 1 iulie 2008 şi, respectiv, de la 1 aprilie 2005 se va efectua până la 1 aprilie 2011. Autorul sesizării a pretins că prevederile punctului 2 din Hotărârea Guvernului nr.243 din 8 aprilie 2010 contravine Constituţiei.

Curtea a hotărît că se admite excepţia de neconstituţionalitate a punctului 2 din Hotărârea Guvernului nr.243 din 8 aprilie 2010, care vizează termenul de comercializare a mărfurilor indigene şi de import care au fost marcate cu „Timbru de acciz.Marcă comercială de stat” şi „Timbru de acciz” puse în circulaţie de la 1 iulie 2008 şi, respectiv, de la 1 aprilie 2005. Se declară neconstituţional punctul 2 din Hotărârea Guvernului nr.243 din 8 aprilie 2010 privind aplicarea „Timbrului de acciz.Marcă comercială de stat” şi „Timbrului de acciz” de tip nou. Se declară neconstituţional alineatul (7) al articolului 123 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997.

Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Borderou de achiziţie al laptelui” şi a Instrucţiunii de completare a borderoului de achiziţie al laptelui

A fost publicat Ordinul nr. 85 din 28.06.2014 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Borderou de achiziţie al laptelui” şi a Instrucţiunii de completare a borderoului de achiziţie al laptelui. Pentru mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea şi abrogarea unor Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale

Prin Ordinul nr. 112 din 29.07.2014 a fost modificat și completat Ordinului ministrului finanţelor nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea şi abrogarea unor Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale.

Astfel se aprobă următoarele formulare:
1. Formularul nr. 1 „Bilanţul executării bugetului autorităţilor/instituţiilor publice”;
2. Formularul nr.2 PI „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor din granturi externe, împrumuturi externe şi alte încasări aferente pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe”;
3. Formularul nr.2 PI-BUAT „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor din granturi externe, împrumuturi externe şi alte încasări aferente pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe”.

Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

Potrivit Ordinului nr. 114 din 29.07.2014 a fost modificat Ordinul nr. 91 din 20.10.2008 privind clasificaţia bugetară, astfel din anexele nr. 1, 2, 8 a fost exclus capitolul „Venituri de la valorificarea activelor BC “Investprivatbank” SA în proces de lichidare”. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Hotărîrea BNM cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii

Conform Hotărîrii nr. 144 din 31.07.2014 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii, BNM hotărăște că se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 3.5 la sută anual.

Totodată, se menţin ratele de dobîndă:
    a) la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sută anual;
    b) la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sută anual.

Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul.

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Hotărîrea BNM cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung

Potrivit Hotărîrii nr. 145 din 31.07.2014 cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung, BNM hotărăște că se menţine rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) la nivelul actual de 4.0 la sută anual. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Hotărîrea BNM cu privire la aprobarea Recomandărilor cu privire la identificarea beneficiarului efectiv

Prin Hotărîrea nr. 147 din 31.07.2014, au fost aprobate Recomandările cu privire la identificarea beneficiarului efectiv.

Aceste Recomandări au ca scop de a oferi băncilor şi altor prestatori de servicii de plată îndrumări metodologice privind aplicarea legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului în procesul de identificare a beneficiarului efectiv (beneficiarilor efectivi) a persoanei juridice sau fizice client al băncii sau al altui prestator de servicii de plată.Recomandările date sînt elaborate ţinînd cont de legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

Monitorul Oficial nr. 217-222 din 01.08.2014

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern (Regulament-model de funcţionare a unităţii de audit intern)

Conform Ordinului nr. 74 din 10.07.2014, a fost aprobat Codul etic al auditorului intern, conform anexei nr.1 și Carta de audit intern (Regulament–model de funcţionare a unităţii de audit intern), conform anexei nr.2.

Pentru mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.188 din 26 decembrie 2013 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2014”

Potrivit Ordinului nr. 105 din 16.07.2014,au fost operate completări în Ordinul ministrului finanţelor nr.188 din 26 decembrie 2013 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2014”. Aceste completări au fost făcute în scopul asigurării concordanţei Modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional cu modificările introduse în Clasificaţia bugetară şi unele acte legislative şi normative care au intrat în vigoare începînd cu anul 2014.

Pentru mai multe detalii, accesați aici.

Ordinele Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

Au fost publicate Ordinul nr. 108 din 22.07.2014 și Ordinul nr. 109 din 22.07.2014 potrivit cărora au fost operate modificări și completări în Ordinul nr. 91 din 20.10.2008 privind Clasificaţia bugetară.

Astfel, conform Ordinul nr. 108 din 22.07.2014, în anexa nr.5 „Clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare „B. Tipuri de instituţii, organizaţii şi măsuri finanţate din buget”, din Clasificația bugetară, au fost excluse tipurile 044 „Protecţie civilă” şi 045 „Serviciul de pompieri şi salvatori” și au fost introduse următoarele tipuri noi:522 „Asigurarea elevilor cu manuale”, 523 „Licee – internat cu profil sportiv” și 525 „Protecţie civilă şi apărare împotriva incendiilor”. De asemenea, a fost modificat și compartimentul 08.00 „Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret”, din anexa nr.8 „Indicaţii metodice privind aplicarea clasificaţiei funcţionale a cheltuielilor bugetare”.Prezentul ordin intră în vigoare de la 1 ianuarie 2015.

Totodată, conform Ordinul nr. 109 din 22.07.2014, a fost modificată anexa nr.3 „Clasificaţia economică a cheltuielilor bugetare”, astfel articolul 135.00 „Transferuri către populaţie” se completează cu alineatul 36 şi se expune în următoarea redacţie: 135.36 „Abonamente pentru călătoria în transportul comun urban, suburban şi interurban a persoanelor cu dizabilităţi”, iar denumirea articolului 291.05 „Transferul cotei părţi din mijloacele grantului, primit de către aplicant, partenerului de peste hotare” se modifică şi se expune în următoarea redacţie: 291.05 „Transferul cotei părţi din mijloacele grantului, primit de către aplicant, partenerului din interiorul ţării şi de peste hotare”.

În anexa nr.5 „Clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare „B. Tipuri de instituţii, organizaţii şi măsuri finanţate din buget”, a fost introdus tipul 526 „Pensii de urmaş”, iar tipul 444 va avea denumirea de „Alocaţii lunare de stat unor categorii de populaţie din stînga Nistrului”.

În anexa nr.9 „Indicaţii metodice privind aplicarea clasificaţiei economice a cheltuielilor bugetare” se modifică descrierea articolului 113.35 „Salubritate”, articolului 135.19 „Compensaţii nominative”, articolul 291.05 „Transferul cotei părţi din mijloacele grantului, primit de către aplicant, partenerului din interiorul ţării şi de peste hotare”. Anexa se completează cu descrierea articolului 135.36 „Abonamente pentru călătoria în transportul comun urban, suburban şi interurban a persoanelor cu dizabilităţi.
Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor  la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea,  utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”

Prin Ordinul nr. 311 din 18.07.2014, a fost modificată anexa nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”.

Astfel, a fost introdus un nou cod, nr.99, cu privire la scutirile aplicate la declararea şi vămuirea mărfurilor introduse în teritoriul vamal al ţării de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova înregistraţi la Camera Înregistrării de Stat, cu condiţia rămînerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale.

Compartimentul „Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale export”, va avea denumirea de „Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare la scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal al ţării în funcţie de regimul vamal solicitat”. Totodată, acest compartiment a fost completat cu codul 507 „Scutiri aplicate la declararea şi vămuirea mărfurilor scoase de pe teritoriul vamal al ţării de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova înregistraţi la Camera Înregistrării de Stat”.

S-a abrogat codul 885 „Scutiri aplicate la declararea şi vămuirea mărfurilor scoase de pe teritoriul vamal al ţării de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova înregistraţi la Camera Înregistrării de Stat” și codul 034 „Scutiri aplicate mărfurilor introduse în/scoase de pe teritoriul vamal al ţării de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova neînregistraţi la Camera Înregistrării de Stat, cu condiţia rămînerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale şi declarării lor în forma stabilită de Serviciul Vamal”.

Totodată au fost abrogate Ordinul Serviciului Vamal nr.301-O din 11.07.2014 şi Ordinul Serviciului Vamal nr.304 din 11.07.2014. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea BNM cu privire la aprobarea Conceptului privind optimizarea transferurilor naţionale

Potrivit Hotărîrii nr. 138 din 24.07.2014, a fost aprobat Conceptului privind optimizarea transferurilor naţionale. Acesta cuprinde informație despre premisele şi necesitatea implementării codului IBAN pentru transferurile naţionale, formarea codurilor IBAN pentru transferurile naţionale și Utilizarea codurilor IBAN pentru plăţile bugetare.

Straight Through Processing (STP) reprezintă totalitatea instrumentelor ce realizează prelucrarea automatizată a tranzacţiilor financiare interbancare de la emitere pînă la decontare, permiţînd astfel eliminarea completă a necesităţii de prelucrare manuală a datelor, precum şi minimizarea costurilor şi a riscurilor de eronare aferente. Codul IBAN este unul din elementele componente ale mecanismului STP, care reprezintă un şir de caractere ce identifică în mod unic contul unui client la o instituţie financiară, fără necesitatea conversiei manuale a datelor.

Scopul implementării codului IBAN pentru efectuarea plăţilor locale în alte ţări (UE şi non-UE) a fost de a spori potenţialul mecanismului STP, de a reduce numărul plăţilor eronate şi costurile executării plăţilor, de corectare şi investigare a erorilor, de a implementa un standard comun pentru toate instituţiile financiare înregistrate, acesta reprezentînd nu doar un standard accesibil la nivel naţional, ci şi internaţional. Necesitatea implementării codului IBAN în Republica Moldova derivă atît din experienţa altor state în implementarea codului IBAN, cît şi din avantajele aferente utilizării mecanismului STP.

Aplicarea mecanismului STP va permite diminuarea substanţială a timpului de realizare a transferurilor, precum şi minimizarea erorilor posibile şi fluidizarea realizării plăţilor cu utilizarea sistemelor de deservire bancară la distanţă. De asemenea, utilizarea codului IBAN va facilita efectuarea plăţilor interbancare permiţînd identificarea beneficiarului plăţii, chiar daca plătitorul nu specifică un alt detaliu cu privire la contul în care trebuie sa ajungă banii.

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...