37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 216-242 din 1 octombrie 2013 – 31 octombrie 2013

MO nr. 216-242 din 1 octombrie 2013 – 31 octombrie 2013

21.10.20133.192 views

Monitorul Oficial nr. 216-220 din 04.10.2013

Hotărîrea BNM nr. 185 din  26.09.2013 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi a normei rezervelor obligatorii

Conform acesteia se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 3.5 la sută anual.
Totodată ee menţin ratele de dobîndă: 
    a) la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sută anual;
    b) la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sută anual.
De asemenea se  menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul.

Hotărîrea Guvernului nr. 770 din  02.10.2013 cu privire la completarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte

Lista a fost completată la  următoarele poziții

 1) poziţia 18 se completează cu următorul text:

„Proiectul „Conducta de interconectare a sistemului naţional de transport gaze din România cu sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia rîul Prut – satul Todireşti, raionul Ungheni”

Contractul de grant privind acţiunile externe ale Comunităţii Europene, nr. MIS ETC CODE 993, semnat la data de 8 august 2013

Integral”;

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea Programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, ratificat prin Legea nr.133 din 1 iulie 2010. 


    2) poziţia 22 se completează cu următorul text:

„Proiectul „Îmbunătăţirea serviciilor medicale în Spitalul Clinic Republican din Moldova – faza II”

Acordul de credit

export dintre Republica Moldova şi UniCredit Bank Austria AG privind finanţarea proiectului „Îmbunătăţirea serviciilor medicale în Spitalul Clinic Republican din Moldova – faza II”, nr.233.022, ratificat prin Legea nr.209 din 12 iulie 2013

Integral”.

 

Ordinul Ministerul Finanțelor nr. 133 din  23.09.2013 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

În baza a acestuia a fost completat  ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008 „Privind clasificaţia bugetară”

Ordinul nr. 121 din  24.07.2013 cu privire la aprobarea Instrucţiunii provizorii privind modul de completare a certificatului de concediu medical de către angajator.

Conform acestuia se stabilesc  următoarele reguli de completare a verso-ului certificatului medical care se completează de persoanele responsabile din cadrul entităţii economice:

În compartimentul „Completează pontatorul” se înscrie:

Denumirea completă sau prescurtată (abreviată) a entităţii sau numele şi prenumele angajatorului în cazul în care acesta este persoană fizică. Denumirea urmează să corespundă denumirii indicate pe partea completată de instituţia medico-sanitară.

 

 Denumirea completă sau prescurtată (abreviată) a direcţiei, secţiei, sectorului în care asiguratul lucrează la momentul survenirii incapacităţii temporare de muncă sau se va menţiona că munca e la domiciliu.

 

Funcţia, profesia în care activează salariatul la momentul survenirii incapacităţii temporare de muncă.

 

Durata contractului individual de muncă pentru personalul contractual, prin subliniere, reieşind din clauzele contractului în baza căruia asiguratul activează la data acordării concediului medical.

 

 Data începutului şi expirării concediului medical se vor înscrie cu cifre arabe, începând cu prima zi de concediu medical până la ultima zi a concediului, fără a lua în consideraţie dacă asiguratul pentru perioada respectivă este în drept să pretindă la indemnizaţie şi indiferent din ce sursă urmează a fi suportate cheltuielile pentru plata indemnizaţiei.

 

În rândul „Zile de odihnă în perioada delimitării vitalităţii” se înscrie zilele în care angajatul nu ar fi fost încadrat în procesul de producere (nu ar fi lucrat din motive prevăzute de Codul muncii), cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare stipulate în art.111 din Codul muncii.

 

 În rândul „A început lucrul de la____anul 19___” se înscrie data reluării activităţii de muncă, stabilită conform concluziei medicale.

 

 În rândul „Semnătura maistrului ori a şefului de secţie” se înscrie data în care a fost pusă prima semnătură a persoanei responsabile, considerându-se ca data adresării după indemnizaţie. Dacă subdiviziunea este reprezentată de un singur responsabil se pune o singură semnătură.

 

 Compartimentul „Completează secţia de cadre conform carnetului de muncă” se perfectează de către subdiviziunea resurse umane ori persoana responsabilă pentru evidenţa carnetelor de muncă, în care se înscrie stagiul total de cotizare, calculat cumulativ din carnetul de muncă.

Durata totală a stagiului de cotizare, până la data de unu a lunii, în care a început concediul medical cauzat de boală obişnuită sau de accidente nelegate de muncă; se înscrie numărul complet de ani şi luni.

 

Datele despre stagiul total de cotizare se înscriu şi în cazurile de incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA sau cancer de orice tip, maternitate, accident de muncă sau boală profesională, calculat cumulativ din carnetul de muncă.

 

Perioada de îngrijire a copilului până la vârsta de trei ani, perioada beneficierii de ajutor de şomaj şi perioada satisfacerii serviciului militar în termen sau cu termen redus se includ în stagiul total de cotizare, cu condiţia confirmării perioadelor respective prin adeverinţa de naştere a copilului, carnetul de muncă sau livretul militar, după caz.

 

 În rândul „Data şi pricina concedierii din lucru de la locul precedent” nu se fac înscrieri.

 

Datele despre persoana responsabilă, care a perfectat rubrica se completează şi se confirmă prin ştampilă, aplicată pe câmpul respectiv.

 

 Compartimentul “Completează comitetul sindical sau comisia respectivă a lui” se perfectează de administraţia entităţii, în care asiguratul îşi desfăşoară activitatea de bază, indiferent de faptul dacă în unitate este sa nu organizaţie sindicală.

 În rândul „Hotărârea comitetului sindical ori a comisiei lui pentru asigurare socială de la” se înscrie data examinării cazului de către administraţia entităţii. Dacă decizia de stabilire a indemnizaţiei a fost adoptată de comisie, se înscrie numărul procesului-verbal, iar dacă cazul este examinat de persoana împuternicită de administraţie, se va înscrie data examinării, fără a indica numărul procesului-verbal.

 

 Numele şi prenumele asiguratului se înscrie în toate cazurile, indiferent dacă asiguratul are sau nu dreptul la indemnizaţie.

 

Cuantumul indemnizaţiei, ce i se cuvine asiguratului, se indică în procente faţă de venitul mediu lunar asigurat.

 

  În rândul „pentru __ zile de muncă” se înscrie numărul total de zile calendaristice, pentru care asiguratul este în drept să beneficieze de indemnizaţie, indiferent de sursa de finanţare (se includ zilele, pentru care cheltuielile se suportă din contul angajatorului şi zilele, pentru care cheltuielile se suportă din contul bugetului asigurărilor sociale de stat).

 

 În numărul de zile pentru care urmează a fi acordată indemnizaţia nu se includ zilele în care salariatul nu ar fi lucrat din motive stabilite de Codul muncii, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare stipulate în art.111 din Codul muncii.

 

Rîndul „Act pentru accident la întreprindere de la ____anul 19____ nr.__” se completează numai după clasificarea accidentului prin procesul-verbal aprobat în modul stabilit, prin înscrierea numărului şi datei aprobării procesului-verbal.

 

Compartimentul completat de contabilitatea (secţia de calcul) entităţii; rubricile „Adeverinţa despre salariu” şi „Se cuvine indemnizaţii”.

Tabelul din rubrica „Adeverinţa despre salariu” în care este rezervat spaţiu pentru a înscrie „lunile” incluse în calcul, „zilele de muncă”, „suma salariului real”  „salariul zilnic mijlociu real” şi „salariul zilnic mijlociu, pe baza sumei salariului de două luni, ori a salariului dublu tarifar”, nu se perfectează”. În cazul prelucrării certificatelor de concediu medical  cu utilizarea sistemelor informaţionale, precum şi în cazul perfectării manuale, calculul efectuat se imprimă (se completează) pe foaie aparte, care în final se verifică şi se semnează de contabilul-şef, sau de altă persoană împuternicită.

 Pe foaia  în care se reflectă calcularea indemnizaţiei se indică data examinării sau procesul-verbal de examinare a cazului, numele şi prenumele asiguratului beneficiar de indemnizaţie, numărul certificatului de concediu medical şi data eliberării, perioada concediului medical şi numărul de zile calendaristice (în cazul acordării indemnizaţiei în legătură cu accidentul de muncă – se indică numărul zilelor lucrătoare) pentru care se acordă indemnizaţia, numărul total de zile calendaristice pentru care s-a acordat indemnizaţia în anul calendaristic respectiv.

În rânduri aparte, se înscriu datele despre venitul asigurat a fiecărei luni incluse în calcul, numărul de zile lucrătoare în luna respectivă, conform programului prevăzut pentru angajatul respectiv şi numărul de zile real lucrate.  În baza datelor menţionate se calculează venitul mediu lunar asigurat şi cuantumul indemnizaţiei pentru o zi calendaristică pentru fiecare din lunile din perioada concediului medical (în cazul acordării indemnizaţiei în legătură cu accidentul de muncă – se calculează  cuantumul indemnizaţiei pentru o zi lucrătoare).

 În rând aparte se indică durata stagiului total de cotizare şi cuantumul procentual al indemnizaţiei în raport cu baza de calcul (pct.25 al Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.108 din 03.02.2005).

 În final se înscrie numărul total de zile şi suma cheltuielilor pentru care plata indemnizaţiei  se suportă din contul angajatorului, precum şi numărul total de zile şi suma cheltuielilor pentru care, plata indemnizaţiei se suportă din contul bugetului asigurărilor sociale de stat. Calculele respective se anexează la certificatul de concediu medical.

Tabelul din rubrica „Se cuvine indemnizaţii” se completează prin înscrierea datelor în coloanele respective.

 În rândul unu, în coloana „De când până când” se înscrie perioada pentru care plata indemnizaţiei se suportă din contul angajatorului. În coloana “pentru câte zile” se înscrie numărul de zile calendaristice pentru care plata indemnizaţiei se suportă din contul angajatorului. În coloana „Mărimea indemnizaţiei în % faţă de salariu” se înscrie mărimea indemnizaţiei în % faţă de venitul mediu lunar asigurat, ce i se cuvine asiguratului. Coloana „Mărimea indemnizaţiei zilnice în lei şi bani” nu se completează. În coloana „Se cuvine să primească” se înscrie suma totală a indemnizaţiei pentru zilele, care urmează a fi achitate din contul angajatorului. Pentru asiguratul angajat prin cumul, angajatorul de la locul de muncă de bază înscrie numai mărimea indemnizaţiei care rezultă din venitul asigurat de la locul de muncă de bază.   În cazul în care angajatorul nu suportă cheltuieli pentru plata indemnizaţiei, în coloanele respective din rândul unu se înscrie cifra zero.

În rândul doi, în coloana „De când până când” se înscrie perioada pentru care plata indemnizaţiei se suportă din contul bugetului asigurărilor sociale de stat. În coloana “pentru câte zile”  se înscrie numărul de zile calendaristice pentru care plata indemnizaţiei se suportă din contul bugetului asigurărilor sociale de stat. În coloana „Mărimea indemnizaţiei în % faţă de salariu” se înscrie mărimea indemnizaţiei în % faţă de venitul mediu lunar asigurat, ce i se cuvine asiguratului. Coloana „Mărimea indemnizaţiei zilnice în lei şi bani” nu se completează. În coloana „Se cuvine să  primească” se înscrie suma totală a indemnizaţiei pentru zilele care urmează a fi achitate din contul bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru asiguratul angajat prin cumul, angajatorul de la locul de muncă de bază înscrie mărimea indemnizaţiei  care rezultă din venitul total asigurat, adică de la locul de muncă de bază şi de la locul de muncă prin cumul.

Rândul „Dacă în timpul bolii a fost transferat la alt lucru de la __ anul 19 _____ până la ___19 _____salariul pe __ zile a constituit __ lei” se completează în cazul, în care salariatul, din cauza unui accident de muncă sau unei boli profesionale, este transferat temporar la altă muncă cu un salariu asigurat inferior salariului mediu lunar asigurat, care l-a avut în lunile premergătoare survenirii accidentului de muncă sau bolii profesionale.

 

 În rândul „Înscris în tabelul de salarizare pe luna _____” se înscriu cu litere luna şi anul în care au fost incluse cheltuielile pentru plata indemnizaţiei.

 

Rândul „Semnătura contabilului-şef (superior)____” se completează cu semnătura contabilului-şef (superior) sau a persoanei împuternicite de acesta în modul prevăzut.

 

Instrucţiunea provizorie privind modul de completare a certificatului de concediu medical de către angajator intră în vigoare din data de 04.10.2013.

Menţionăm că instrucţiunea care pînă la moment determina modul de completare a certificatului medical ( instrucţiunea nr. 189 din  22.06.2005 privind modul de completare a certificatului de concediu medical ) stabilea doar modul de completare a primei pagini a certificatului medical care este perfectată de medic.

 

Monitorul Oficial Nr. 221  din 07.10.2013

Scrisoare informativ-normativă nr. 11-09/2813 din  30.09.2013 modificarea scrisorii  informatv-normative cu privire la determinarea valorii obiectivelor  de construcţii începînd cu 1 iulie 2013 (intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova).

Conform modificărilor operate în devizele antreprenorilor (devizele-ofertă) şi la stabilirea preţurilor contractuale, antreprenorii includ cheltuielile pentru salarizarea muncitorilor-constructori determinate reieşind din prevederile Hotărîrii Guvernului nr.165 din 09.03.2010 privind cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (cu modificările ulterioare)  şi în conformitate cu normativul în construcţii NCM L.01.01-2012 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcţii”. Pentru obiectivele de construcţii finanţate din contul bugetului public naţional, mărimea salariului mediu pe oră al muncitorilor-constructori din întreprindere (organizaţie) nu trebuie să fie mai mic de 26,28 lei/oră, dar să nu depăşească 30,92 lei/oră.”

Monitorul Oficial nr. 222-227  din 11.10.2013

Hotărîrea Consiliului Concurenței  nr. 2 din  30.08.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de minimis

Regulamentul este elaborat în vederea implementării Legii cu privire la ajutorul de stat nr.139 din 15.06.2012.

Conform Regulamentului, ajutor de minimis se consideră ajutorul avînd un echivalent valoric sub pragul de 2.000.000 lei pentru un beneficiar, acordat aceluiaşi beneficiar într-o perioadă maximă de 3 ani, indiferent de forma acestuia şi de obiectivul urmărit, cu condiţia să nu fie legat de activităţi de export.

Beneficiar al ajutorului de minimis este orice persoană fizică sau juridică independentă, angajată într-o activitate economică ce constă în oferirea de bunuri sau servicii pe o piaţă, care primeşte ajutor într-o perioadă de pînă la 3 ani şi nu depăşeşte pragul prevăzut de legislaţia în vigoare.

Furnizorul este responsabil de verificarea utilizării ajutoarelor de minimis acordate, aflate în derulare şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin schemă şi/sau de legislaţia naţională aplicabilă la momentul respectiv. 
   În vederea asigurării transparenţei acordării ajutoarelor, furnizorul va plasa schema de ajutor de minimis pe pagina web oficială, precum şi prin alte modalităţi stabilite de Lege, în termen de 15 zile de la adoptarea schemei.

Informaţia privind ajutoarele de minimis individuale se păstrează de către beneficiar şi furnizor timp de 6 ani fiscali de la data primirii/acordării ajutoarelor.

Furnizorii care acordă ajutoare de minimis vor prezenta anual Consiliului Concurenţei, pînă la data de 31 martie, informaţii cu privire la ajutoarele de minimis acordate în anul precedent.

Hotărîrea Consiliului Concurenței  nr. 3  din  30.08.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului  privind Registrul ajutorului de stat

Conform acestuia în registrul de stat se va păstra informatia cu primire la furnizorii  de ajutor de stat  

 Registrul ajutorului de stat va cuprinde, în special, următoarele informaţii referitoare la:
    a) furnizorii ajutoarelor de stat;
    b) baza legală (actul legislativ, normativ sau juridic) de acordare a ajutoarelor de stat;
    c) perioada de acordare a ajutoarelor de stat;
    d) măsurile de ajutor de stat (schemă de ajutor de stat sau ajutor individual);
    e) categoriile de ajutor de stat în conformitate cu art.5 alin. (1) din Legea nr.139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat;
    f) forma de acordare a ajutoarelor de stat în conformitate cu art.6 alin. (2) din Legea nr.139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat;
    g) beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor de stat;
    h) sectorul de activitate al beneficiarilor;
    i) volumul anual al ajutoarelor de stat;
    j) sursele din care s-au acordat ajutoarele de stat (buget central/local, alte surse);
    k) decizia de autorizare a Plenului Consiliului Concurenţei;
    l) alte informaţii, după caz.

Hotărîrea Guvernului nr. 778  din  04.10.2013 cu privire la unele măsuri de implementare a ghişeului  unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător

Conform acestuia ministerele si alte autorităţi administrative central vor indepli următoarele condiții:
    1) vor crea mecanismele necesare pentru aplicarea principiului aprobării tacite pentru iniţierea şi/sau desfăşurarea activităţii de întreprinzător, prevăzut la art.11 al Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător şi la art.23, 24 ale Legii nr.161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător;
    2) vor implementa principiul liberei declarări, prevăzut în capitolul III al Legii nr.161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător, prin:
    a) excluderea, suplimentar informaţiei declarate, a solicitării actelor permisive  prevăzute în anexa nr.3 la prezenta hotărîre, precum şi altor acte oficiale care pot fi calificate drept acte confirmative în baza Legii nr.161 din 22 iulie 2011, informaţia declarată fiind verificată de către emitent direct de la autoritatea publică care deţine informaţia în cauză, fără implicarea solicitantului de act permisiv;
    b) informarea solicitantului, la recepţionarea informaţiei declarate, despre responsabilitatea pe care o poartă şi despre sancţiunea care se aplică în cazul declarării unei informaţii intenţionat false, făcute cu bună-ştiinţă, care ar produce consecinţe juridice pentru sine sau pentru terţi;
    3) vor asigura respectarea, la implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător, a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 710 din 20 septembrie 2011 „Cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)”, Dispoziţiei Guvernului nr. 21-d din 26 martie 2012, Hotărîrii Guvernului nr. 330 din 28 mai 2012 „Cu privire la crearea şi administrarea portalului guvernamental unic al serviciilor publice”, Hotărîrii Guvernului nr.657 din 5 septembrie 2012 „Pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea conţinutului portalului guvernamental unic al serviciilor publice şi integrarea în portal a serviciilor publice electronice şi completarea unei hotărîri de Guvern” şi altor acte normative aferente procesului de e-Transformare a Guvernării;
    4) vor elabora şi vor prezenta Guvernului spre aprobare, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, proiectele regulamentelor necesare pentru organizarea şi funcţionarea ghişeelor unice potrivit listelor actelor permisive stabilite în anexele nr.1 şi nr.3 din prezenta hotărîre, inclusiv pentru ghişeele unice funcţionale la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, dar care nu au elaborat astfel de regulamente;
    5) vor iniţia, în conlucrare cu Cancelaria de Stat, activităţi de atragere a asistenţei externe pentru susţinerea instituirii şi dezvoltării ghişeelor unice;
    6) vor consulta toate proiectele regulamentelor pentru organizarea şi funcţionarea ghişeelor unice cu Centrul de Guvernare Electronică;
    7) vor examina oportunitatea şi posibilitatea de descentralizare a unor competenţe şi de transferare a atribuţiei de eliberare a unor acte permisive către autorităţile publice locale;
    8) vor conlucra şi vor acorda asistenţa informaţională şi consultativă necesară pentru constituirea ghişeelor unice în cadrul autorităţilor publice locale.
    3. Se recomandă autorităţilor publice centrale autonome şi autorităţilor administraţiei publice locale să asigure:
    1) implementarea ghişeelor unice pentru actele permisive şi domeniile ce ţin de atribuţiile acestora;
    2) conlucrarea cu autorităţile administraţiei publice centrale pentru asigurarea funcţionalităţii ghişeelor unice create.

Hotărîrea Guvernului nr. 790  din  07.10.2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată  aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013

Conform modificărilor operate
    1) la punctul 2 alineatul şapte, după textul „articolul 1012 din Codul fiscal” se introduce textul „ , în redacţia Legii nr.178 din 11 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”;
    2) punctul 9:
    după textul „art.1012 al Codului fiscal” se introduce textul „ , în redacţia Legii nr.178 din 11 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”;
    se completează cu următorul alineat:
    „Restituirea sumelor TVA în temeiul art.1012 al Codului fiscal, în redacţia Legii nr.178 din 11 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, se efectuează aferent livrărilor specificate în acest articol, realizate în perioada 1 ianuarie 2013-31 martie 2013.”;
    3) la punctul 42 subpunctul 3), propoziţia a doua va avea următorul cuprins: „În cazul solicitării restituirii TVA în baza art.1011 din Codul fiscal, în redacţia Legii nr.299-XVI din 21 decembrie 2007 şi Legii nr.108-XVIII din 17 decembrie 2009, suma în cauză nu trebuie să fie mai mică de 100000 lei, în cazul în care investiţiile sînt efectuate în afara municipiilor Chişinău şi Bălţi, dar nu şi în localităţile rurale.”

Hotărîrea Consiliului Concurenței  nr. 17  din  30.08.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului  privind concentrările economice

Scopul controlului concentrǎrilor economice de cǎtre Consiliul Concurenţei este de a împiedica apariţia obstacolelor semnificative în calea concurenţei efective pe piaţă sau pe o parte substanţială a acesteia, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziţii dominante. 

Prevederile Regulament se aplică operaţiunilor de concentrare economică, atunci cînd cifra totală de afaceri realizată cumulativ de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior operaţiunii, depăşeşte 25 000 000 lei şi există cel puţin două întreprinderi implicate în operaţiune care au realizat pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră totală de afaceri mai mare de 10 000 000 lei în anul anterior operaţiunii.

Conceptul de cifră totală de afaceri, se referă la sumele obţinute de întreprinderile implicate în anul anterior din vânzarea de produse făcînd parte din activităţile obişnuite ale întreprinderilor în cauză, după deducerea rabaturilor aplicate la vânzare şi a taxei pe valoarea adăugată şi a altor impozite direct legate de cifra de afaceri.

Cifra totală de afaceri se calculează conform Standardelor de contabilitate şi din punct de vedere a tratamentului contabil reprezintă veniturile din vînzări care se reflectă în “Raportul de profit şi pierderi” din Raportul Financiar.

Persoanele obligate să depună notificări la Consiliului Concurenţei se  determină astfel:

1.         Concentrările economice care se realizează prin fuziunea a două sau mai multor întreprinderi trebuie notificate împreună de către părţile la fuziune, iar cele care se realizează prin preluarea controlului în comun, trebuie notificate împreună de către persoanele sau întreprinderile care dobîndesc controlul în comun.

2.         În celelalte cazuri, notificarea trebuie să fie înaintată de către persoana sau întreprinderea care preia controlul asupra uneia sau mai multor întreprinderi ori asupra unor părţi ale uneia sau mai multor întreprinderi.

3.         Notificarea se semnează de către reprezentanţii legali ai părţilor obligate să înainteze notificări. În cazul în care notificările sunt semnate de împuterniciţi ai persoanelor sau ai întreprinderilor, aceştia vor prezenta în original dovada scrisă că sunt autorizaţi să reprezinte. Notificările comune se vor depune de către un reprezentant autorizat să transmită şi să primească documente în numele tuturor părţilor care fac notificarea.

Părţile care intenţionează să depună o notificare, pot solicita Consiliului Concurenţei consultări prealabile la sediul autorităţii de concurenţă, pentru discutarea unor aspecte juridice sau practice esenţiale privind concentrarea economică. În acest scop, părţile vor furniza Consiliului Concurenţei, cu cel puţin 3 zile lucrătoare anterior datei stabilite pentru consultare, informaţii relevante privind concentrarea economică, cum ar fi: părţile implicate în concentrare, pieţele pe care acestea activează, descrierea sumară a concentrării economice respective şi a modalităţii de preluare a controlului.

Taxa de examinare a concentrării economice, se stabileşte în mărime de 0,1% din cifra totală de afaceri realizată cumulat pe teritoriul Republicii Moldova de către întreprinderile implicate în concentrarea economică şi se calculează pe baza cifrei totale de afaceri realizate în anul anterior notificării operaţiunii de concentrare economică şi nu poate depăşi  75 000 lei.

Sunt obligate la plata taxei de examinare a concentrărilor economice, întreprinderea sau întreprinderile care au înaintat Consiliului Concurenţei o notificare a unei operaţiuni de concentrare economică.

 

Monitorul Oficial nr. 228-232 din 18.10.2013

Hotărîrea Curții de Conturi nr. 50 din  29.07.2013 cu privire la aprobarea Codului  etic al Curţii de Conturi

Conform acestuia în scopul promovării unei culturi înalte şi asigurării unei performanţe în activitatea desfăşurată de către Curtea de Conturi, prin stabilirea principiilor şi normelor fundamentale de conduită profesională şi a obligaţiilor etice în exercitarea atribuţiilor de către membrii şi de personalul Curţii de Conturi a fost aprobat Codul etic al Curții de Conturi.

Ordinul nr. 138 din  07.10.2013 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

Au fost efectuate modificări  în clasificația bugetară

Ordinul Mnisterului Economiei nr. 173 din  10.10.2013 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

Cu ordinul modificat puteți lua cunoștință aici  

Ordinul Serviciului Vamal nr. 481 din  01.10.2013 referitor la simplificarea procedurii de export

Conform acestuia procedura simplificată de efectuare a exportului costă din următoarele etape:
i. proceduri la postul vamal 
din interiorul ţării

ii. proceduri în anumite cazuri ce pot 
surveni în cadrul tranzitării

iii. proceduri la postul vamal
 de frontier

Prezentul ordin intră în vigoare  după 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Monitorul Oficial nr. 233-237 din 22.10.2013

În acest număr  a Monitorului Oficial a fost publicate Standardele Naționale de Contabilitate și Planul General de Conturi Contabile aplicabile din 1 ianuarie 2014.

Pentru comoditatea cititorilor acestea au fost plasate în meniul orizontal „SNC 2014

Pentru a vizualiza tastați aici.

Monitorul Oficial nr. 238-242 din 25.10.2013

Hotărîre Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 58 din  22.10.2013 privind stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare pentru anul 2014

Conform acestei a a fost  a stabili cuantumul plăţii de reglementare şi monitorizare pentru anul 2014 la nivel de 0,3 la sută din volumul venitului provenit din activităţile practicate în domeniul comunicaţiilor electronice de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. 

Ordinul nr. 103 din  22.08.2013 pentru aprobarea Instrucţiunea cu privire la modul de actualizare a datelor cadastrale în vederea susţinerii sistemului de impozitare (în continuare Instrucțiune).

     Conform Instrucțiunii actualizarea datelor cadastrale  este de fapt  reînnoirea informaţiei juridice şi tehnice referitoare la bunurile imobile înregistrate în cadastrul bunurilor imobile. Evident că acestă actualizare presupune, în unele cazuri, și  recalcularea valorii estimate a bunului imobil necesare în scopul impozitării.

     Conform acesteia  actualizarea datelor cadastrale  poate fi efectuată la:

1.      initiativa oficiilor cadastrale teritoriale în cazurile:

1

substituirii numărului cadastral al bunului imobil;

2

corectării erorilor tehnice din Registrul bunurilor imobile, care nu afectează drepturile titularilor de drepturi asupra bunurilor imobile.

2.      cererea titularului de drepturi dacă au intervenit modificări la:

1

 modul de folosinţă a bunului imobil;

2

 adresa bunului imobil;

3

 hotarul terenului şi suprafaţa acestuia;

4

edificarea noii construcţii pe teren sau reconstrucţiei, reparării, demolării construcţiei;

5

dării în locaţiune sau arendă a bunurilor imobile proprietate publică;

6

privatizării bunurilor imobile;

7

 vînzării silite a bunurilor imobile;

8

depistării greşelilor din cadastru sau a erorilor în parametrii tehnici ai clădirii.

3.      iniţiativa autorităţii publice în rezultat la:

1

 modificarea destinaţiei (modului de folosinţă) bunurilor imobile;

2

 schimbarea denumirii străzii, conferirea de noi denumiri de străzi sau numere de adresă a bunurilor imobile;

3

atribuirea în proprietate a bunurilor imobile;

4

darea în locaţiune a spaţiului locativ sau în arendă a altor bunuri imobile a bunurilor imobile proprietate publică;

5

 eliberarea autorizaţiei de construire sau de desfiinţare; 

6

defrişarea sau sădirea plantaţiilor perene;

 

    sau deţinerea informaţii despre:

7

 construcţii cu un grad de executare de 50% şi mai mult, rămase nefinalizate mai mult de 3 ani de la începutul lucrărilor de construcţie;

8

 modificarea hotarelor terenurilor înregistrate în cadastru sau edificarea clădirilor 

În termen de 10 zile după actualizarea datelor cadastrale, oficiul cadastral teritorial actualizează valoarea estimată a bunului imobil în scopul impozitării.

Actualizarea valorii estimate a bunului imobil (recalcularea valorii estimate a bunului imobil utilizată în scopul impozitării) se efectuează după actualizarea datelor cadastrale, în cazurile:

1

modificării modului de folosinţă al bunului imobil;

2

 modificării suprafeţei sau caracteristicilor tehnice ale bunului imobil;

3

formării bunurilor imobile;

4

înregistrării primare selective a bunului imobil;

5

 modificării gradului de executare a construcţiei.

 În termen de 10 zile după încheierea trimestrului gestionar, Î.S. „Cadastru” sistematizează informaţia despre toate bunurile imobile la care au fost actualizate datele cadastrale şi le prezintă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

Evident că informația prezentată conține și date  referitoare la valoarea estimată a bunului imobil în scopul impozitării şi data ultimei actualizări.

Hotărîrea  Consiliul Concurenţei Nr. 7 din  30.08.2013 cu privire la aprobarea  Regulamentul privind ajutorul de stat pentru înfiinţarea de întreprinderi  de către femeile antreprenor (în continuare Regulament).

        Conform acestuia, beneficiari ajutorului de stat sunt întreprinderile mici nou-create de femeile antreprenor.

Prin întreprindere nou-creată de femei antreprenor se înţelege întreprinderea mică care îndeplineşte următoarele condiţii:

1) una sau mai multe femei deţin cel puţin 51% din capitalul micii întreprinderi în cauză sau sunt proprietarii înregistraţi ai micii întreprinderi în cauză

2) gestionarea micii întreprinderi este asigurată de o femeie.

Valoarea ajutorului nu va depăşi 3 milioane lei pentru fiecare întreprindere.

Totodată valoarea anuală a ajutorului pentru fiecare întreprindere nu va depăşi 33% din valoarea ajutorului concret stabilit (adică valoarea ajutorului a fost stabilită pentru întreprinderea de 2 millioane lei , respectiv suma anuală a ajutorului nu va depăși 660000 lei )

Este important de menționat că valoarea ajutorului acordat va acoperi nu mai mult de 15 % din costurile eligibile ale întreprinderii suportate în primii cinci ani de la înfiinţarea întreprinderii.

Deci, dacă costurile eligibile (în primii cinci ani de la înfiinţarea întreprinderii) au constituit 5 mln lei, atunci suma ajutorului de stat nu va depăși 750 mii lei (5 mln lei *0,15). Respectiv, valoare anuală a ajutorului nu va fi mai mare de 247,5 mii lei (750 mii lei*0,33).

Prin costuri eligibile ale întreprinderii se consideră:

 1) dobînda percepută la finanţările externe şi dividendele la capitalul propriu utilizat, care nu depăşeşte rata de bază stabilită de Banca Naţională a Moldovei;

2) comisioane pentru închirierea de instalaţii/echipamente de producţie;

3) energia electrică, apa, energia termică, taxele şi impozitele (altele decît TVA-ul şi impozitul pe venit al întreprinderii) şi cheltuielile general-administrative;

4) amortizarea (uzura), cheltuielile pentru achiziţionarea în regim de leasing a instalaţiilor/echipamentelor de producţie, precum şi consumurile şi cheltuielile privind retribuirea muncii, cu condiţia ca investiţiile de bază sau măsurile de creare de locuri de muncă şi de recrutare de personal să nu fi beneficiat de alte forme de ajutor;

5) costurile îngrijirii copilului şi îngrijirii părinţilor, inclusiv, dacă este cazul, costurile legate de concediul pentru îngrijirea copilului.

Deasemenea, Regulametul stabilește cazurile în care nu se permite acordarea de ajutoare de stat pentru înfiinţarea de întreprinderi de către femeile antreprenor.

Ordinul IFPS Nr. 2054 din  11.10.2013 privind modificarea punctului 3 al  ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.871 din 28 octombrie 2011 privind imprimarea de sine stătător a formularelor tipizate de document primar cu regim special “Factura fiscală”,

Conform acesteiaa fost exclusă obligația agenților economici de a prezenta informaţia despre salariul mediu lunar al unui angajat (îndreptat spre achitare în perioada ultimelor 12 luni consecutive, anterioare examinării cererii de solicitare a dreptului imprimării de sine stătător a facturilor fiscal), pentru a beneficia de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale.

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 870 din  01.08.2013 cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate tip pentru instituţiile publice bugetare din ramura sănătăţii

Conform acesteia a fost aprobată  politica de contabilitate tip pentru instituţiile publice din ramura sănătăţii. Politica de contabilitate poate fi completată şi/sau modificată în cazul reorganizării instituţiei publice, în cazul modificării şi completării actelor legislative şi normative, ce ţin de evidenţă contabilă şi raportare financiară, în alte cazuri prevăzute de legislaţie.

Decretul Președintelui RM  Nr. 832  din  21.10.2013 pentru aprobarea semnării Acordului de cooperaredintre Republica Moldova şi Regatul Spaniei privind cooperarea şi asistenţa reciprocă în domeniul vamal

Conform acestuia a fost aprobat semnarea Acordului de cooperare dintre Republica Moldova şi Regatul Spaniei privind cooperarea şi asistenţa reciprocă  în  domeniul  vamal.

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...